கணிதக் கலைச்சொற்கள் (ஆங்கில அகர வரிசையில்)

உள்ளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ஒரு வேண்டுகோள்: இக் கணிதக் கலைச்சொற்கள் பட்டியலில் திருத்தம் செய்யும் த.வி. பயனர்கள் தயவு செய்து அதற்கு ஒத்த திருத்தங்களை கணிதக் கலைச்சொற்கள் (தமிழ் அகர வரிசையில்) பட்டியலிலும் செய்யும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

  • Absolute Function -தனிமதிப்புச் சார்பு, எண்ணளவுச் சார்பு, மட்டுச் சார்பு
  • Abstract - நுண்புல
  • Abstract Harmonic Analysis - நுண்புல இசைப்பகுவியல்
  • Abstraction - நுண்பியல், கருத்தியல் வழி காணல், தத்துவப்படுத்தல்,நுண்பியப்படுத்தல், நுண்பியலாக்கம்
Arithmetic Progression - கூட்டுத்தொடர், (எண்கணிதத் தொடர்ச்சி)

Banach Space பானக் வெளி

Base of Logarithm மடக்கையின் அடி

Basis (of Space) அடுக்களம்

Bicentric quadrilateral இரு மைய நாற்கரம்

Bijection இருவழிக்கோப்பு

Binary Operation ஈருறுப்புச் செயல், ஈருறுப்புச் செயலி

Binomial Theorem ஈருறுப்புத்தேற்றம்

Biquadratic Equation நாற்படியச்சமன்பாடு; நாற்படிச்சமன்பாடு

Biquadratic Form நாற்படிய அமைப்பு
Biquadratic Reciprocity நாற்படிய நேர் எதிர்மை

Black hole கருங்குழி; கருந்துளை

Boolean Algebra பூலியன் இயற்கணிதம்

Calculus நுண்கணிதம்

Calculus of Variations மாறுபாடுகளின் நுண்கணிதம்

Cardinal Number எண்ணிக்கை அளவை; எண்ணளவை

Cardinality எண்ணிக்கை அளவை

Case வகை, பட்சம்

Category theory வகுதிக்கோட்பாடு

Celestial equator வான நடுவரை

Celestial meridian வான உச்சி வட்டம்
Celestial sphere வானக்கோளம்

Characteristic பண்பு

Cluster கூட்டம்

Coarser Topology சிறிய இடவியற்கூறு

Codomain இணையாட்களம்

Coefficient கெழு

Cofactor இணைக்காரணி, துணைக்காரணி

Column (of matrix) (அணியின்) நிரல்

Column Rank நிரலளவை
Column vector நிரல் திசையன்

Combination சேர்வு

Combinatorics சேர்வியல்

Commutative பரிமாற்று

Commutative Algebra பரிமாற்று இயற்கணிதம்
Commutative Group பரிமாற்றுக்குலம்
Commutative operation பரிமாற்று வினை
Commutative ring பரிமாற்று வளையம்
Commutativity பரிமாற்றல்/பரிமாறல்/மாற்றுறவு
Commuting matrices பரிமாறிக்கொள்ளும் அணிகள்

Compass கவராயம்

Compatibility ஒத்துப்போதல்

Complete Graph முழுக்கோலம்

Complex number சிக்கலெண், பலக்கெண், (செறிவெண்), கலப்பெண்

Complex plane சிக்கலெண் தளம், பலக்கெண் தளம்
Complex variable சிக்கல் மாறி

Composite number பகு எண்

Composition சேர்வை

Concave குழிவான

Concavity குழிவு

Condition நிபந்தனை

Conduction கடத்தல்

Congruence modulo n முற்றிசைவு மாடுலோ n, சமானம் மாடுலோ n

Conjecture யூகம்

Conjugate of complex number துணைச்சிக்கலெண், இணைச்சிக்கலெண்

Conjugate matrix துணை அணி, இணை அணி,இணையிய அணி

Conjugate (element of Group) இணை இயம்

Conjugation (in Group) இணை இயத்தல்

Consistency அவிரோதம்

Constant நிலைப்பி, மாறிலி, மாறா எண்

Continued Fraction தொடரும் பின்னம்

Continuous தொடர்

Continuous Transformation தொடர் உருமாற்றம்

Continuum Hypothesis தொடரகக் கருதுகோள்

Contradiction முரண்பாடு

Convergence ஒருங்கல்

Convergent ஒருங்கு
Convergent Series ஒருங்குதொடர்
Convergent sequence ஒருங்கு தொடர்பு

Converse மாற்றுத்தேற்றம், மறுதலை

Convex குவிந்த

Convexity குவியல்

Coordinate ஆயம்

Coordinate Vector ஆயத்திசையன்

Coprime பரஸ்பரப்பகாதனி; ஒன்றுக்கொன்று பகாதனி

Corollary கிளைத்தேற்றம்

Correlation நேர் இணைவினை (பரஸ்பர இணைவினை)

Correlation (Time Series correlation) காலதொடர் இணைவினை

Corr; Regression Coefficient நிபந்தனை இணைவினை நிகழ்தகவு எண்

Cosmology அண்டவியல்

Cosmological constant அண்டவியல் மாறிலி

Countability எண்ணுறுமை

Countable எண்ணுறு
Countably infinite எண்ணுறு முடிவிலி

Counter-example மாற்றுக்காட்டு; மாற்று எடுத்துக்காட்டு

Cubic முப்படியம்

Cubic equation முப்படியச்சமன்பாடு; முப்படிச்சமன்பாடு

Curve வளைவரை, வரைவு

Cycle சுழல்

Cycle decomposition சுழல் பிரிப்பு
Cycle Index சுழற் குறியீடு
Cycle structure சுழலமைப்பு

Cyclic Group சுழற்குலம்

Cyclic Quadrilateral வட்ட நாற்கரம்

Datum, Data தரவு, தரவுகள்

Declination நடுவரை விலக்கம்

Definition வரையறை

Degree சுழியளவு, பாகை

Density அடர்த்தி

Depressed Cubic குறைக்கப்பட்ட முப்படியம்

Derivative வகைக்கெழு

Design திட்டம்

Determinant அணிக்கோவை

Differential Equation வகையீட்டுச்சமன்பாடு

Differential Calculus வகையீட்டு நுண்கணிதம்
Differential Geometry வகையீட்டு வடிவவியல்
Differential Manifold வகையீட்டுப் பன்மடி
Differential Operator வகையீட்டுச்செயல்முறை
Differential Topology வகையீட்டு இடவியல்

Dimension பரிமாணம்

Discrete Mathematics தனிச்செயலிக்கணிதம்

Discrete Topology தன்னிலை இடவியற்கூறு

Discriminant பண்புகாட்டி

Disjoint cycle வெட்டாத சுழல்

Distribution Theory பரவல் கோட்பாடு

Distributivity பங்கீட்டுப் பண்பு

Diurnal motion நாளியக்கம்

Division Ring பரிமாறாக்களம்

Divisor வகுக்குமெண், காரணி

Domain ஆட்களம்

Dot Product புள்ளிப்பெருக்கல், புள்ளிப்பெருக்கீடு

Dynamics இயக்கவியல்

Eigenvalue ஐகென் மதிப்பு

Electromagnetic field மின்காந்தக்களம்

Electron எதிர்மின்னி, இலத்திரன்

Element (of a set) (கணத்தின்) உறுப்பு

Ellipse நீள்வட்டம்

Elliptic Function நீள்வட்டச்சார்பு
Elliptic Integral நீள்வட்டத்தொகையீடு
Elliptic Operator நீள்வட்டச்செயலி

Empty Set வெற்றுக்கணம்

Endomorphism உள் அமைவியம்

Energy ஆற்றல்

Epimorphism வெளி அமைவியம்

Equation சமன்பாடு

Equator நடுவரை

Equator of the Earth நில நடுவரை

Equivalence சமானம்

Equivalence class சமானப் பகுதி
Equivalence Relation சமான உறவு

Essential அடிக்கூறு

Essentialisation அடிக்கூறுபிரித்தல்

Euclidean Geometry யூகிளிட் வடிவியல்

Evaluation கணித்தல்

Even number இரட்டைப்படை எண்

Event horizon இலக்கு ரேகை

Existence இருப்பு

Existence Theorem இருப்புத்தேற்றம்

Exotic 4-dimensional Manifolds அற்புத 4-பரிமாணப் பன்மடிகள்

Expansion விரிவாக்கம்

Exponential (number) அடுக்குமாறிலி

Exponential Function அடுக்குக்குறிச்சார்பு, அடுக்குச்சார்பு
Exponential Polynomial அடுக்குப்பல்லுறுப்புக்கோவை

Expression கோவை

Extreme, Extremal புறக்கோடி

Factorial காரணியம்

Falling factorial இறங்குமுகக் காரணியம்
Rising Factorial ஏறுமுகக்காரணியம்

Fermat Prime ஃபெர்மா பகாதனி

Fermat's Last Theorem ஃபெர்மாவின் கடைசித் தேற்றம்
Fermat's Little Theorem ஃபெர்மாவின் சிறிய தேற்றம்

Fibre (or) Fiber நார்

Finite Field முடிவுறு களம்

Field களம்

Finer Topology பெரிய இடவியற்கூறு

Fission பிளவு

Force விசை

Formula வாய்பாடு

Foundations of Mathematics கணிதத்தின் அடித்தளங்கள்

Foundations of Quantum Mechanics குவாண்ட்டம் இயக்கவியலின் அடித்தளங்கள்

Fourier Series ஃபொரியர் தொடர்

Four-square Theorem நான்கு வர்க்கத் தேற்றம்

Function சார்பு

Functional Analysis சார்புப்பகுவியல்
Function of a Complex Variable சிக்கல் மாறிச்சார்பு
Function of a Real Variable மெய்ம்மாறிச்சார்பு

Fundamental Theorem of Algebra இயற்கணிதத்தின் அடிப்படைத்தேற்றம்

Fusion இணைவு

G.C.F. (Greatest Common Factor) உ.பொ.கா. (உத்தமப்பொதுக் காரணி)

Gaussian Integer காஸ் முழு எண்

General Linear Group பொது நேரியற்குலம்

General Relativity பொதுச்சார்பியல்

Generalisation நுண்பியலாக்கம்; பொதுமையாக்கம்

Generator பிறப்பி

Geodesy புவிப்பரப்பு

Geodesic புவிப்பரப்பைச்சார்ந்த

Geometric Progression பெருக்குத்தொடர்

Geometry வடிவியல், வடிவவியல்

Graph Theory கோலக்கோட்பாடு

Gravity (புவி) ஈர்ப்பு, நிறை ஈர்ப்பு

Gravitational constant ஈர்ப்பு மாறிலி

Great circle பெருவட்டம்

Group குலம்

Group Theory குலக்கோட்பாடு

Growth வளர்வு

Growth-Order வளர்வுக்கிரமம்

Harmonic Analysis இசைப்பகுவியல் Harmonic Integral இசைத்தொகையீடு

Harmonic Progression இசைத்தொடர்ச்சி
Harmonic Series இசைத்தொடர்

Heat வெப்பம்

Hermitian Form ஹெர்மைட் அமைப்பு

Hilbert Space ஹில்பர்ட் வெளி

Homeomorphism முழுமைத் தொடரமைவியம், முழுமைத்தொடரமைவு Homogeneous Homology அமைப்பு ஒப்பு

Homological Algebra அமைப்பு ஒப்புல இயற்கணிதம்

Homomorphic காப்பமைவியம் உள்ள

Homomorphism காப்பமைவியம்

Homotopy அமைப்பு ஒத்து

Horizon தொடுவானம்

Horizontal line கிடைக்கோடு

Hyperbola மிகைபரவளையம், மிகைவளையம்

Hyperbolic function மிகைபரவளையச் சார்பு

Hypergeometric Function மிகைபெருக்கச்சார்பு

Hypergeometric Series மிகைபெருக்கத்தொடர், மிகைபெருக்கச்சரம், உயர்பெருக்குத்தொடர்

Hypothesis கருதுகோள்

Ideal சீர்மம்

Identity (Relation, equation) முற்றொருமைச்சமன்பாடு

Identity (number, element) முற்றொருமை, ஒற்றொருமை
Identity Permutation முற்றொருமை வரிசைமாற்றம்

Image எதிருரு, பிம்பம்

Imaginary number கற்பனை எண், அமைகண எண்

Indeterminate Equations தேரவியலா சமன்பாடுகள்

Indicator function சுட்டுச் சார்பு, சுட்டும் சார்பு

Induction உய்த்தறிதல்

Infinite Field முடிவுறாக்களம்

Infinite Group முடிவிலா குலம், முடிவுறா குலம்
Infinite Number முடிவிலி
Infinite Product முடிவிலாபெருக்கீடு, முடிவுறாப்பெருக்கீடு
Infinite Series முடிவிலாத்தொடர், முடிவிலாச்சரம், முடிவுறாச்சரம்
Infinity முடிவிலி

Infinitesimal நுண்ணளவு

Injection உள்ளிடு கோப்பு

Injective map உள்ளிடு கோப்பு

Inner Product உட்பெருக்கு

Integer முழு எண்

Integer Partition எண் பிரிவினை
Integral முழுஎண்ணைச்சார்ந்த

Integral (n) தொகையீடு

Integral Equation தொகையீட்டுச்சமன்பாடு
Integral Operator தொகையீட்டுச்செயல்முறை
Integral Transform தொகையீட்டு உருமாற்றம்

International Mathematical Congress பன்னாட்டுக்கணித காங்கிரஸ் Interpolation இடைச்செறுகல்

Intersection வெட்டு

Into map உட்கோப்பு

Invariance மாற்றமுறாமை; மாறாமி

Invariant (adj) மாற்றமுறாத
Invariant (n) மாற்றமுறாதது

Inverse நேர்மாறு, மாற்றுறுப்பு

Inverse map நேர்மாற்றுக்கோப்பு
Inverse matrix நேர்மாற்று அணி, நேர்மாறு அணி
Invertible matrix நேர்மாறு உள்ள அணி

Irrational Number விகிதமுறா எண்

Isometric சம அளவையுடைய

Isometry சம அளவை உருமாற்றம்

Isomorphism சம அமைவியம்; (ஓருரு அமைவு)

Isomorphic சம அமைவியம் உள்ள

Kernel உட்கரு, சுழிவு

L.C.M (Least common Multiple) அ.பொ.ம. (அதமப் பொது மடங்கு)

Large Deviation பெரிய விலக்கம்

Latitude அகலாங்கு

Lattice Theory கூடமைப்புக்கோட்பாடு

Lemma கொற்கோள்

Lie Algebra லீ இயற்கணிதம்

Lie Group லீ குலம்

Limit எல்லை

Limit of a sequence தொடர்வெல்லை
Limit of a series சர எல்லை
Limit Point எல்லைப்புள்ளி

Linear Algebra நேரியல் இயற்கணிதம்

Linear combination நேரியல் சேர்வு
Linear Dependence நேரியல் சார்புள்ளமை
Linear Equation நேரியல் சமன்பாடு
Linear Independence நேரியல் சார்பின்மை
Linear map நேரியல் கோப்பு
Linear Operator: நேரியல் செயலி
Linear Partial Differential Equation நேரியல் பகுதி வகையீட்டுச் சமன்பாடு
Linear Transformation நேரியல் உருமாற்றம்

Logarithm மடக்கை

Logarithmic Function மடக்கைச்சார்பு
Logarithmic Series மடக்கைத்தொடர், மடக்கைச்சரம்

Logic தர்க்க நியாயம்

Longitude நீளாங்கு

Loss of generality பொதுத்தன்மைக்குக் குந்தகம்

Low-dimensional Manifolds சிறு பரிமாண பன்மடிகள்

Magic Square விந்தைச்சதுரம்/மாயச் சதுரம்

Magnitude (of star) ஒளிப்பொலிவு

Manifold பன்மடிவெளி

Map, Mapping கோப்பு

Mass திணிவு

Mathematician கணித இயலர், கணிதவியலர், கணிதவியலாளர்

Matrix அணி

Matrix representation அணிக்குறிகாட்டி
Matrix theory அணிக்கோட்பாடு

Maximal Ideal உச்சநிலைச்சீர்மம்

Maximum Value பெரும மதிப்பு

Measure and Integration அளவையும் தொகையீடும்

Mechanics நிலையியக்கவியல்

Memoir ஆய்வுநூல்

Meridian உச்சிவட்டம்

Method of Exhaustionவெளிப்படுத்துகை முறை

Metric Space தொலைவு வெளி

Metrisable Space தொலைவுதகு வெளி

Minimum Value சிறும மதிப்பு

Modern Algebra தற்கால இயற்கணிதம்

Modern Analysis தற்காலப் பகுவியல்

Modular Arithmetic மாடுலோ எண்கணிதம், மட்டு எண்கணிதம்

Module கலம்

Modulus மட்டு

Monochromatic ஒரேநிறமுடைய

Monomorphism ஒன்றமைவியம்

Morphism அமைவியம், அமைவு

Multilinear பல்லுறுப்பு நேரியல்

Multinomial Coefficient பல்லுறுப்புக்கெழு

Multiplicative Inverse பெருக்கல் நேர்மாறு

Multivariate Calculus பன்மாறி நுண்கணிதம்

Multivariate Complex Analysis பற்பரிமாண சிக்கலெண் பகுவியல்

Natural Logarithm இயல் மடக்கை

Natural number இயல்பெண்
Natural Topology இயற்கை இடவியற்கூறு

Negative எதிர்மம், எதிர்மாறு

Neighbourhood அண்மை

Non-associative ring சேர்ப்பற்ற வளையம், ஒட்டுறவற்ற வளையம்

Non-commutative பரிமாற்றலற்ற

Non-commutative Group பரிமாற்றா குலம்
Non-commutative operation பரிமாறா செயல்முறை
Non-commutative ring பரிமாறா வளையம்

Non-euclidean geometry யூக்ளிடற்ற வடிவியல்

Non-euclidean space யூக்ளிடற்ற வெளி

Non-singular matrix வழுவிலா அணி

Non-trivial வெற்றல்லாத

Norm நெறிமம்

Notation குறியீட்டுமுறை

Nucleus அணுக்கரு

Null-space சுழிவு, உட்கரு

Nullity சுழிவளவை

Number எண்

Number Partition எண் பிரிவினை
Number Theory எண் கோட்பாடு

Numeral எண்ணுரு

Object பொருள்

Observable நோக்கத்தகு கணியம்

Observer நோக்குனர்

Odd number ஒற்றைப்படை எண்

One-one correspondence ஒன்றுக்கொன்றான இயைபு

One-one map ஒன்றுக்கொன்றான கோப்பு

Onto map முழுக்கோப்பு

Open interval திறந்த இடைவெளி

Open set திறந்த கணம்

Operator செயலி

Operator Theory செயலிக்கோட்பாடு
Operation செயல்முறை, செயல், வினை

Orbit சுற்றுப்பாதை

Order வரிசை, கிரமம்

Order of Growth. வளர்வுக் கிரமம்

Orientation திசைப்போக்கு

Orthogonality செங்குத்துத்தன்மை

Orthogonal Group செங்குத்துக் குலம்
Orthogonal Matrix செங்குத்து அணி

Orthonormal Basis செங்குத்தலகு அடுக்களம்

Pair இரட்டை

Parabola பரவளையம், பரவளைவு

Parallelopiped இணைகரத்திண்மம்

Parallel Postulate இணை அடிகோள், இணை முற்கோள்

Parameter கணியம்

Parent article தாய்க்கட்டுரை

Particular case தனிக்குறிப்பு

Partial Order பகுதி வரிசை

Partition பிரிவினை

Perfect number செவ்விய எண்

Periodic ஆவர்த்தனமுள்ள

Periodicity ஆவர்த்தனம்

Permute திரி, வரிசைமாற்று

Permutation வரிசைமாற்றம், மாற்றமைப்பு
Permutation group வரிசைமாற்றுக்குலம்

Photon ஒளியன்

Pigeon-hole Principle புறாக்கூண்டு தத்துவம்

Piecewise Function துண்டுவாரிச் சார்பு

Place Value Notation இடமதிப்புக்குறியீடு

Place-Value system இடமதிப்புத்திட்டம்

Platonic Solids பிளேட்டோனிக் திண்மங்கள்

Pointwise addition புள்ளிவழிக்கூட்டல்

Pointwise multiplication புள்ளிவழிப்பெருக்கல்

Polya Enumeration Theorem போல்யா எண்ணெடுப்புத் தேற்றம்

Polynomial பல்லுறுப்பு

Positive நேர்மம்

Power Set அடுக்கு கணம்

Precision துல்லியம்

Pre-image முன்னுரு

Pressure அழுத்தம்

Prime factor பகாக்காரணி

Prime number பகா எண், பகாதனி
Prime Number Theorem பகா எண் தேற்றம்

Primitive root ஏது மூலம்

Probability நிகழ்தகவு

Process செயல்முறை

Proof நிறுவல்

Proper subset தக்க உட்கணம்

Property பண்பு

Proportional விகிதசமம்

Proof நிறுவல்

Proper subset

Pure Mathematics தன்னியற் கணிதம்

Quadratic இருபடிய, இருபடியம்

Quadratic Equation இருபடியச் சமன்பாடு
Quadratic Form இருபடிய அமைப்பு
Quadratic non-residue இருபடிய எச்சமல்லாதது
Quadratic Reciprocity இருபடிய நேர் எதிர்மை
Quadratic Residue இருபடிய எச்சம்

Quadrilateral நாற்கரம்

Quantum Mechanics குவாண்டம் நிலையியக்கவியல்

Quintic Equation ஐந்துபடிச்சமன்பாடு

Range வீச்சு

Rank (of matrix) (அணியின்) அளவை

Rational Number விகிதமுறு எண் (வகுனி எண்)

Real Line மெய்யெண் கோடு, உள்ளகக்கோடு

Real number மெய்யெண், உள்ளக எண்
Real variable மெய்ம்மாறி

Recurrence relation மீள்வரு தொடர்பு

Recurring Decimal மீள்வரு தசம பின்னம்

Reflection எதிரொளிப்பு, எதிர்வம், பிரதிபலித்தல்

Reflexicity எதிர்வு

Reflexive relation எதிர்வு உறவு

Regression Coefficient நிபந்தனை இணைவினை நிகழ்தகவு எண்

Regular Polygon ஒழுங்குப் பலகோணம்

Regular Prime ஒழுங்குப் பகா எண்

Relativity சார்பியல்

Represent குறிகாட்டு

Representation குறிகாட்டி

Requirement நிபந்தனை

Research Paper ஆய்வுக்கட்டுரை

Rhombohedron சாய்சதுரத்திண்மம்

Rhomboid சாய்செவ்வகம்

Rhombus சாய்சதுரம்

Riemann Hypothesis ரீமான் கருதுகோள்

Riemann Series ரீமான் சரம்
Riemann Surface ரீமான் தளம்
Riemann Zeta Function ரீமான் ஜீட்டா சார்பு, ரீமான் இசீட்டா சார்பியம்

Rigour கண்டிப்பு

Ring வளையம்

Root sign மூலக்குறி

Rotation சுழற்சி

Row (of matrix) (அணியின்) நிரை, (அணியின்) வரிசை

Row vector வரிசைத்திசையன்
Row rank வரிசையளவை
Row-reduced echelon form குறுவரிசைப்படி

Ruler மட்டக்கோல்

Satisfy (an equation) சரி செய்(தல்)

Scalar அளவெண், திசையிலி

Scalar multiplication அளவெண் பெருக்கல், திசையிலி பெருக்கல்

Self-adjoint matrix உடனிணைப்பு அணி

Self-adjoint transformation உடனிணைப்பு உருமாற்றம்

Sequence தொடர்முறை, தொடர்வு, தொடர்வரிசை

Series சரம், தொடர்

Series summation தொடர் கூட்டல், சரக்கூட்டல்

Set கணம், (தொகுதி)

Set-theoretic Topology கணக்கோட்பாட்டு இடவியல்

Several Complex Variables சிக்கல் பன்மாறிகள்

Simultaneous Linear Equations நேரியல் ஒருங்கமைச் சமன்பாடுகள்

Singleton ஓருறுப்புக்கணம்

Skew Field பரிமாறாக்களம்

Slope சரிவு, சாய்வு

Solution தீர்வு

Space வெளி

Space of Continuous Functions தொடர் சார்பு வெளி
Space-Time கால வெளி
Space-Time Curvature காலவெளி வளைவு

Span அளாவல்

Special Case தனிக்குறிப்பு

Special Relativity சிறப்புச்சார்பியல்

Square (of a number) வர்க்கம்

Square matrix சதுர அணி

Stabilizer நிலையாக்கி

Statics நிலை இயல்

Step (of row-reduced echelon form) (குறுவரிசைப்படியின்) படி

Step Function படிநிலைச் சார்பு

Structure அமைப்பு

Sub-group உட்குலம்

Subset உட்கணம்
Subspace உள்வெளி

Substitution பதிலீடு

Sum of Series தொடர் கூட்டுத்தொகை, சரக்கூட்டுத்தொகை

Summability தொடர்கூட்டு வாய்ப்பு

Summation of Series தொடர் கூட்டல், சரக்கூட்டல்

Surjection முழுக்கோப்பு

Surjective (map) முழுக்கோப்பு

Symbolism குறியீட்டமர்வு

Symmetric Group சமச்சீர் குலம்

Symmetric matrix சமச்சீர் அணி
Symmetric relation சமச்சீர் உறவு
Symmetry சமச்சீர்

Tau-function டௌ சார்பு

Tetrahedron நான்முகி

Tetrahedral Group நான்முகிக்குலம்

Tensor இழுவம்

Theorem தேற்றம்

Theory of Convergence ஒருங்குக்கோட்பாடு

Thesis ஆய்வுக்கோட்பாடு

Topological Equivalence இடவியற்சமானம்

Topological Group இடவியற்குலம்
Topological Space இடவியல் வெளி
Topological Transformation இடவியல் உருமாற்றம்
Topological Vector Space இடவியற் திசையன் வெளி

Topology (Division of Mathematics) இடவியல்

Topology (Mathematical Structure) இடவியற்கூறு

Transcendental Number விஞ்சிய எண்

Transfinite number வரைமீறு எண்

Transitive relation கடப்பு உறவு

Transitivity கடப்பு

Translation பெயர்ச்சி

Translation Operator நகர்த்தல் செயல்முறை

Transposition இடமாற்றல், (அணித்)திருப்பம்

Transpose (of matrix) (அணியின்) இடமாற்று, இடமாற்று அணி, திருப்பிய அணி
Transposed conjugate (of matrix)/Tranjugate matrix இடமாற்றுத்துணை அணி, இடமாற்று இணையிய அணி

Trigonometry முக்கோணவியல்

Trigonometric Series முக்கோண்வியற்றொடர்

Trivial topology வெற்று இடவியற்கூறு

Trivial Zero வெற்றுச் சுழி

Uncertainty principle ஐயப்பாட்டுக்கொள்கை, அறுதிக்கொளாமைக்கொள்கை

Uncountability எண்ணுறாமை

Uncountable எண்ணுறா

Union ஒன்றிப்பு

Unit அலகு

Unit matrix அலகு அணி
Unit Vector அலகு திசையன்

Unitary அலகு நிலை

Unitary Group அலகு நிலைக்குலம்
Unitary Matrix அலகுநிலை அணி
Unitary Matrix Group அலகு நிலை அணிக்குலம்

Universal Alagebra அனைத்தியற்கணிதம்

Universe பேரண்டம்

Vanish சுழி(த்தல்)

Variable மாறி

Vector திசையன்

Vector space திசையன் வெளி

Walk (in a graph) (கோலத்தில்) நடை

Zenith உச்சி

Zero (number) சூனியம்

Zero (of function, polynomial) சூனியப்புள்ளி, சுழி
Zero (symbol) சுழி
Zero matrix சூனிய அணி
Zero Vector சூனியத்திசையன்

Zeta function ஜீட்டா சார்பு

இவற்றையும் பார்க்கவும்

தொகு

கணிதக் கலைச்சொற்கள் (தமிழ் அகர வரிசையில்)