வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் அயோடின்

அயோடின்
53I
Br

I

At
தெலூரியம்அயோடின்செனான்
தோற்றம்
கருசெந்நீல, கத்தரிப்பூ நிறம், பளபளப்பு
பொதுப் பண்புகள்
பெயர், குறியீடு, எண் அயோடின், I, 53
உச்சரிப்பு /ˈ.ədn/ EYE-ə-dyn,
/ˈ.əd[invalid input: 'ɨ']n/ EYE-ə-dən,
or /ˈ.ədn/ EYE-ə-deen
தனிம வகை diatomic nonmetal
நெடுங்குழு, கிடை வரிசை, குழு 175, p
நியம அணு நிறை
(அணுத்திணிவு)
126.90447
இலத்திரன் அமைப்பு [Kr] 4d10 5s2 5p5
2, 8, 18, 18, 7
Electron shells of Iodine (2, 8, 18, 18, 7)
வரலாறு
கண்டுபிடிப்பு பெர்னார்டு கோர்டொயிசு (1811)
முதற்தடவையாகத்
தனிமைப்படுத்தியவர்
பெர்னார்டு கோர்டொயிசு (1811)
இயற்பியற் பண்புகள்
நிலை solid
அடர்த்தி (அ.வெ.நிக்கு அருகில்) 4.933 g·cm−3
உருகுநிலை 386.85 K, 113.7 °C, 236.66 °F
கொதிநிலை 457.4 K, 184.3 °C, 363.7 °F
மும்மைப் புள்ளி 386.65 K (113°C), 12.1 kPa
மாறுநிலை 819 K, 11.7 MPa
உருகலின் வெப்ப ஆற்றல் (I2) 15.52 கி.யூல்·மோல்−1
வளிமமாக்கலின் வெப்ப ஆற்றல் (I2) 41.57 கி.யூல்·மோல்−1
வெப்பக் கொண்மை (I2) 54.44 யூல்.மோல்−1·K−1
ஆவி அழுத்தம் (rhombic)
P (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
at T (K) 260 282 309 342 381 457
அணுப் பண்புகள்
ஒக்சியேற்ற நிலைகள் 7, 5, 3, 1, -1
(strongly காடிic oxide)
மின்னெதிர்த்தன்மை 2.66 (பாலிங் அளவையில்)
மின்மமாக்கும் ஆற்றல் 1வது: 1008.4 kJ·mol−1
2வது: 1845.9 kJ·mol−1
3வது: 3180 kJ·mol−1
அணு ஆரம் 140 பிமீ
பங்கீட்டு ஆரை 139±3 pm
வான்டர் வாலின் ஆரை 198 பிமீ
பிற பண்புகள்
படிக அமைப்பு orthorhombic
அயோடின் has a orthorhombic crystal structure
காந்த சீரமைவு காந்தமுறாதது[1]
மின்கடத்துதிறன் (0 °C) 1.3×107Ω·m
வெப்ப கடத்துத் திறன் 0.449 W·m−1·K−1
பரும தகைமை 7.7 GPa
CAS எண் 7553-56-2
மிக உறுதியான ஓரிடத்தான்கள் (சமதானிகள்)
முதன்மைக் கட்டுரை: அயோடின் இன் ஓரிடத்தான்
iso NA அரைவாழ்வு DM DE (MeV) DP
123I செயற்கை 13 h ε, γ 0.16 123Te
124I செயற்கை 4.176 d ε - 124Te
125I செயற்கை 59.40 d ε - 125Te
127I 100% - (SF) <29.961
129I trace 1.57×107 y β 0.194 129Xe
131I செயற்கை 8.02070 d β, γ 0.971 131Xe
135I செயற்கை 6.57 h β - 135Xe
Decay modes in parentheses are predicted, but have not yet been observed
·சா

மேற்கோள்கள்

  1. Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds, in Handbook of Chemistry and Physics 81st edition, CRC press.