சிக்கல் தீர்வு தலைப்புகள் பட்டியல்

செயலாற்றும்

செயற்திட்டம் மேலாண்மைதொகு

திறங்கள்தொகு

வழிமுறைகள்தொகு

பொறியியல் வழிமுறைதொகு

 
பொறியியல் வழிமுறை
  • பயன்-உழைப்பு பகுத்தறிதல் (Cost Benefit Analysis)
  • பணி - காலதேவை அட்டவணை (WBS - Work Breakdown Schedule)
  • பொறியிலாளர் மதிப்பீடு - Developer/Engineer Assessment

உத்திகள்தொகு

தகவல் வெளிப்படுத்தும் வழிகள்தொகு

உளவியல்தொகு

  • உந்துகை
  • விடா முயற்சி
  • புரிதல் - Understanding
  • தன்னம்பிக்கை
  • அனுபவம்

உயிரியல்தொகு

கல்விதொகு

சமூக அறிவியல் கருவிகள்தொகு

இடர்கள், தோல்விகள்தொகு

சிக்கல் தீர்வு நிபுணர்கள்தொகு