விக்கிப்பீடியா:உங்களுக்குத் தெரியுமா/காப்பகம்

காப்பகம்

இப்பகுதியிலுள்ளவை அண்மையில் உருவாக்கப்பட்ட புதிய கட்டுரைகளும் விரிவாக்கப்பட்ட குறுங்கட்டுரைகளும் ஆகும். இவை விக்கிப்பீடியாவின் முதற்பக்க உள்ளடக்கத்தின் ஒரு பிரிவான உங்களுக்குத் தெரியுமா? என்ற பகுதியில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டவை. நீங்களும் முதற்பக்கத்தில் காட்சிப்படுத்துவதற்கான புதிய பக்கங்களைப் பரிந்துரைக்கலாம். (காப்பகமானது காட்சிப்படுத்தப்பட்டதன் அடிப்படையில் ஆண்டு வாரியாக அடுக்கப்பட்டுள்ளது.)

உங்களுக்குத் தெரியுமா? தொகு

2022