விக்கிப்பீடியா:மீடியாவிக்கி செ.நி.இ

நுட்பம்
ஆலமரத்தடி (தொழினுட்பம்)

நுட்ப நெறிப்படுத்தல்
தமிழ்த் தட்டச்சு
நுட்ப மாற்ற வாக்கெடுப்பு
இணைய எழுத்துரு
வழு நிலவரங்கள்
நுட்பத் தேவைகள்

தானியங்கிகள்

தானியங்கிகள்
பைவிக்கிதானியங்கி
மீடியாவிக்கி செ.நி.இ (Mediawiki API)

தானியங்கி வேண்டுகோள்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம்
Ganeshbot
விக்சனரி தானியங்கிதிட்டம்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - இதழ்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நோய்கள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - பழங்குடிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - ஊராட்சிகள்
தானியங்கிக் கட்டுரையாக்கம் - நகரங்கள்

பயனர் நிரல்கள்

தொடுப்பிணைப்பி
translation helper.js
குறுந்தொடுப்பு
தொகுத்தல் சுருக்கம் உதவியான்
விக்கியன்பு
பகிர்வி
விக்சனரி பார்!
பக்கப்பட்டை மறை
புரூவ் இட்
சேமி&தொகு
உபதலைப்புத் தொகுப்பி

பயனர் கருவிகள்
விக்கிப்பீடியா:பயனர் கருவிகள்
விக்கி

விக்கி
மீடியாவிக்கி
மீடியாவிக்கி நீட்சிகள்
விக்கிதானுலாவி
தமிழ் விக்கிப்பீடியா கைபேசித் தளம்

மீடியாவிக்கி செயலி நிரலாக்கம் இடைமுகம் (Mediawiki API) மீடியாவிக்கியை நிரலாக்கம் செய்ய உதவும் ஒரு நிரலாக்கம் இடைமுகம் ஆகும். ஒப்பீட்டளவில் பிற கருவிகளை விட இது எளிமையானது. இந்த செ.நி.இ யாவக்கிறிட்டு, பைத்தான் உட்பட்ட பல நிரல்மொழிகள் ஊடாகப் பயன்படுத்தலாம்.

பைத்தான் எடுத்துக்காட்டு தொகு

import urllib
from wikitools import wiki
from wikitools import api

# create a Wiki object
site = wiki.Wiki("https://www.targetwiki.org/wiki/api.php") 

# login - required for read-restricted wikis
if not site.login("Username", "Pwd.", verify=True):
     print("Login failed")

#Get Token
params = {
				'action':'query',
				'prop':'info',
				'intoken':'edit',
				'titles':'1'
			}
req = api.APIRequest(site, params)
response = req.query(False)
token = response['query']['pages']['-1']['edittoken']

#Modify எ.கா பக்கப் பெயர் page
params = {'action':'edit', 'title':'எ.கா பக்கப் பெயர்', 'token':token, 'text': 'தொகுப்புச் சுருக்கம்', 'section':'new', 'sectiontitle':'புதிய பிரிவின் தலைப்பு'}
request = api.APIRequest(site, params)

# query the API
result = request.query()
			
print result