மத்திய வளர்ச்சி பிராந்தியம், நேபாளம் - Other languages