பயனர்:Shriheeran/தொடங்கிய கட்டுரைகள்

(பயனர்:L.Shriheeran/தொடங்கிய கட்டுரைகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)
பயனர் பக்கம் உரையாடல் பங்களிப்புக்கள் மின்னஞ்சல் பதக்கங்கள் மணல்தொட்டி
உருவாக்கியவை:- கட்டுரைகள் வார்ப்புருக்கள் படிமங்கள் கருவிகள் மேலதிகமானவை

கட்டுரைகளை ஒழுங்குமுறையில் பார்க்க இங்கு செல்லவும்...

புவியியல்தொகு

 1. மிகிந்தலை [குன்று]
 2. இலக்சபான நீர்வீழ்ச்சி [நீர்வீழ்ச்சி]
 3. சுதந்திர சதுக்கம், கொழும்பு [சுதந்திரச் சின்னம்]
 4. மின்னேரியா [இடம்]
 5. எச்சக்குன்று
 6. வெண்மணியாத்தூர்

மனிதர்கள்தொகு

 1. ஹில்டன் சகோதரிகள் [விசித்திர மனிதர்கள்]
 2. ஜூலியா பஸ்ரனா [விசித்திர மனிதர்கள்]

அறிவியல்தொகு

விலங்கியல்தொகு

 1. கங்காரு எலி [மிருகம்]
 2. சிவப்புக் கங்காரு [மிருகம்]
 3. கிலா அரக்கப் பல்லி [பல்லி]
 4. சகாரா மணல் விரியன் [பாம்பு]

வானியல்தொகு

 1. சிரிஸ் [சிறுகோள்]
 2. வான் உயிரியல்
 3. ஒரியன் (விண்மீன் குழாம்)
 4. சிம்மம் (விண்மீன் குழாம்)
 5. தெதைஸ் (துணைக்கோள்)
 6. மிமாஸ் (துணைக்கோள்)
 7. டைஸ்னோமியா (துணைக்கோள்)
 8. சரோன் (துணைக்கோள்)
 9. தேய்மொஸ் (துணைக்கோள்)
 10. போபொஸ் (துணைக்கோள்)
 11. ஒரியன் நெபுலா

இயற்பியல்தொகு

 1. மர எரிபொருள்

வரலாறுதொகு

 1. முதலாம் பராக்கிரமபாகு [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 2. நிசங்க மல்லன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 3. ஐந்தாம் மகிந்தன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 4. வசபன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 5. துலத்தன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 6. லன்ஜ திச்சன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 7. கல்லாட நாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 8. வட்டகாமினி அபயன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 9. மகசுழி மகாதீசன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 10. சோரநாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 11. குட்ட திச்சன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 12. முதலாம் சிவன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 13. தருபாதுக திச்சன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 14. நிலியன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 15. அனுலாதேவி (அரசி) [பண்டைய இலங்கை அரசி]
 16. குடகன்ன திஸ்ஸன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 17. பட்டிகாபய அபயன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 18. மகாதாதிக மகாநாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 19. அமந்தகாமினி அபயன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 20. கனிராஜனு திஸ்ஸன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 21. சூலபாயன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 22. சிவாலி (அரசி) [பண்டைய இலங்கை அரசி]
 23. இளநாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 24. சந்தமுகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 25. யஸ்ஸலாலக திஸ்ஸன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 26. சுபகராஜன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 27. வங்கனசிக திச்சன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 28. மகல்லக்க நாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 29. பதிக திச்சன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 30. கனித்த திச்சன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 31. குச்சநாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 32. குஞ்சநாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]
 33. முதலாம் சிறிநாகன் [பண்டைய இலங்கை மன்னர்]