முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்
2017 ஆம் ஆண்டிற்கான கணக்கீடுகளின் அடிப்படையில், செப்டம்பர் 14 ஆம் நாள், 2018 ஆம் ஆண்டு ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் வெளியிடப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பற்றிய அறிக்கையின்படி உருவாக்கப்பட்ட உலக நாடுகளின் வரைபடம்.
  ≥ 0.900
  0.850–0.899
  0.800–0.849
  0.750–0.799
  0.700–0.749
  0.650–0.699
  0.600–0.649
  0.550–0.599
  0.500–0.549
  0.450–0.499
  0.400–0.449
  ≤ 0.399
  தகவல் இல்லை
மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் 2017 இன் அடிப்படையில் உலக வரைபடம். செப்டம்பர் 14, 2018 இல் வெளியிடப்பட்டது.[1]
  0.800–1.000 (மிக உயர்நிலை மனித மேம்பாடு)
  0.700–0.799 (உயர்நிலை மனித மேம்பாடு)
  0.555–0.699 (நடுமட்ட மனித மேம்பாடு)
  0.350–0.554 (தாழ்நிலை மனித மேம்பாடு)
  தகவல் இல்லை

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் (ம.மே.சு.), அல்லது மனித வள சுட்டெண் அல்லது மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் (Human Development Index, HDI) என்பது ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் ஒரு நாட்டில் வாழும் மாந்தர்களின் வாழ்க்கை வளத்தை அளவிடும் ஒர் எண்ணாகும். இது ஒரு நாட்டில் வாழும் மக்களின் ஆயுள் எதிர்பார்ப்பு, எழுத்தறிவு, அவர்கள் பெறும் கல்வி, வாழ்க்கைத்தரம், மற்றும் சுற்றுப்புற சூழ்நிலையின் தரம், தனிநபர் வருமானம், மாந்த உரிமைகள் (முக்கியமாக குழந்தைகள் உரிமை), ஆண்-பெண் உரிமைகள், அறமுறைகள், முதியோர் பராமரிப்பு போன்ற பல்வேறு அளவுகோல்களை உள்வாங்கி ஐக்கிய நாடுகள் அவையினால் பல நாடுகளுக்கும், சில தன்னாட்சி நிலப்பகுதிகளுக்கும் கணித்து அடையப்படும் அளவீடாகும்.

2010 ஆம் ஆண்டில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது (IHDI - Inequality-adjusted Human Development Index). மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பயன்படக்கூடியதாக இருப்பினும், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணே மிகவும் திருத்தமானதாக இருக்கும் எனக் கூறப்பட்டது[2]

இந்தச் சுட்டெண்ணைக் கொண்டு நாடுகள் வளர்ந்த நாடுகள் (developed countries), வளர்ந்துவரும் நாடுகள் (developing countries), வளர்ச்சியடையாத நாடுகள் (undeveloped countries) என்று பிரிக்கப்படுகின்றது. அத்துடன் மாந்தரின் வாழ்க்கைத் தரத்தில் நாட்டில் பொருளாதாரக் கொள்கைகளின் தாக்கம் அல்லது விளைவைத் தீர்மானிக்கவும் உதவுகின்றது[3]. இந்தச் சுட்டெண்ணானது 1990 அம் ஆண்டில் பாகிஸ்தான் பொருளியலாளர் மக்பூப் உல் ஹக் மற்றும் இந்திய பொருளியலாளர் அமர்த்தியா சென் ஆகியோரால் உருவாக்கப்பட்டது[4].

2018 ஆம் ஆண்டு ஆய்வறிக்கையின்படி மனித வளர்ச்சிச் சுட்டெண் தர வரிசையில் இலங்கை 76 ஆவது இடத்திலும், இந்தியா 130 ஆவது இடத்திலும் உள்ளன[1]

பொருளடக்கம்

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2018தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2018 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 15 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[1]. 189 நாடுகளுக்கான, 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2018, செப்டம்பர் 14 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது[5]

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
1     நோர்வே 0.953   0.002
2     சுவிட்சர்லாந்து 0.944   0.001
3     ஆத்திரேலியா 0.939   0.001
4     அயர்லாந்து 0.938   0.004
5   (1)   செருமனி 0.936   0.002
6     ஐசுலாந்து 0.935   0.002
7   (1)   ஆங்காங் 0.933   0.003
7     சுவீடன் 0.933   0.001
9   (1)   சிங்கப்பூர் 0.932   0.002
10     நெதர்லாந்து 0.931   0.003
11   (1)   டென்மார்க் 0.929   0.001
12     கனடா 0.926   0.004
13   (1)   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.924   0.002
14     ஐக்கிய இராச்சியம் 0.922   0.002
15     பின்லாந்து 0.920   0.002
16     நியூசிலாந்து 0.917   0.002
17   (1)   பெல்ஜியம் 0.916   0.001
17   (1)   லீக்கின்ஸ்டைன் 0.916   0.001
19     சப்பான் 0.909   0.002
20     ஆஸ்திரியா 0.908   0.002
21     லக்சம்பர்க் 0.904   0.001
22     இசுரேல் 0.903   0.001
22   (1)   தென் கொரியா 0.903   0.003
24     பிரான்சு 0.901   0.002
25     சுலோவீனியா 0.896   0.002
26     எசுப்பானியா 0.891   0.002
27     செக் குடியரசு 0.888   0.003
28     இத்தாலி 0.880   0.002
29     மால்ட்டா 0.878   0.003
30     எசுத்தோனியா 0.871   0.003

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[1] 2018 இல் எடுக்கப்பட்ட 2017 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[1]
2018 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[1]
31   (1)   கிரேக்க நாடு 0.870   0.002
32     சைப்பிரசு 0.869   0.002
33   (1)   போலந்து 0.865   0.005
34   (1)   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.863   0.001
35     அந்தோரா 0.858   0.002
35   (1)   லித்துவேனியா 0.858   0.003
37   (1)   கட்டார் 0.856   0.001
38   (1)   சிலவாக்கியா 0.855   0.002
39   (1)   புரூணை 0.853   0.001
39   (1)   சவூதி அரேபியா 0.853   0.001
41   (2)   லாத்வியா 0.847   0.003
42   (1)   போர்த்துகல் 0.847   0.002
43   (2)   பகுரைன் 0.846  
44     சிலி 0.843   0.001
45     அங்கேரி 0.838   0.003
46     குரோவாசியா 0.831   0.003
47     அர்கெந்தீனா 0.825   0.003
48   (1)   ஓமான் 0.821   0.001
49     உருசியா 0.816   0.001
50     மொண்டெனேகுரோ 0.814   0.004
51   (1)   பல்கேரியா 0.813   0.003
52     உருமேனியா 0.811   0.004
53   (1)   பெலருஸ் 0.808   0.003
54   (1)   பஹமாஸ் 0.807   0.001
55   (1)   உருகுவை 0.804   0.002
56   (1)   குவைத் 0.803   0.001
57     மலேசியா 0.802   0.003
58   (1)   பார்படோசு 0.800   0.001
58   (2)   கசக்கஸ்தான் 0.800   0.003

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[1] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.   ஐசுலாந்து 0.878
 2.   சப்பான் 0.876
 3.   நோர்வே 0.876
 4.   சுவிட்சர்லாந்து 0.871
 5.   பின்லாந்து 0.868
 6.   சுவீடன் 0.864
 7.   செருமனி 0.861
 8.   ஆத்திரேலியா 0.861
 9.   டென்மார்க் 0.860
 10.   நெதர்லாந்து 0.857
 11.   அயர்லாந்து 0.854
 12.   கனடா 0.852
 13.   நியூசிலாந்து 0.846
 14.   சுலோவீனியா 0.846
 15.   செக் குடியரசு 0.840
 16.   பெல்ஜியம் 0.836
 17.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.835
 18.   ஆஸ்திரியா 0.835
 19.   சிங்கப்பூர் 0.816
 20.   லக்சம்பர்க் 0.811
 21.   ஆங்காங் 0.809
 22.   பிரான்சு 0.808
 23.   மால்ட்டா 0.805
 24.   சிலவாக்கியா 0.797
 25.   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.797
 26.   எசுத்தோனியா 0.794
 27.   இசுரேல் 0.787
 28.   போலந்து 0.787
 29.   தென் கொரியா 0.773
 30.   அங்கேரி 0.773
 31.   இத்தாலி 0.771
 32.   சைப்பிரசு 0.769
 33.   லாத்வியா 0.759
 34.   லித்துவேனியா 0.757
 35.   குரோவாசியா 0.756
 36.   பெலருஸ் 0.755
 37.   எசுப்பானியா 0.754
 38.   கிரேக்க நாடு 0.753
 39.   மொண்டெனேகுரோ 0.741
 40.   உருசியா 0.738
 41.   கசக்கஸ்தான் 0.737
 42.   போர்த்துகல் 0.732
 43.   உருமேனியா 0.717
 44.   பல்கேரியா 0.710
 45.   சிலி 0.710
 46.   அர்கெந்தீனா 0.707
 47.   ஈரான் 0.707
 48.   அல்பேனியா 0.706
 49.   உக்ரைன் 0.701
 50.   உருகுவை 0.689
 51.   மொரிசியசு 0.683
 52.   சியார்சியா 0.682
 53.   அசர்பைஜான் 0.681
 54.   ஆர்மீனியா 0.680
 55.   பார்படோசு 0.669

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:தாய்வான், லீக்கின்ஸ்டைன், சவூதி அரேபியா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், அந்தோரா, கத்தார், புரூணை, பகுரைன், ஓமான், பகாமாசு, குவைத், மலேசியா.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2016தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2016 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 14 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[6][7]. 2015 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2016, மார்ச் 21 ஆம் நாள் ஸ்டொக்ஹோம், சுவீடனில், வெளியிடப்பட்டது[8].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[6]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[6] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[9]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[6]
1     நோர்வே 0.949   0.001
2     ஆத்திரேலியா 0.939   0.002
2   (1)   சுவிட்சர்லாந்து 0.939   0.001
4   (2)   செருமனி 0.926   0.01
5   (1)   டென்மார்க் 0.925   0.002
5   (6)   சிங்கப்பூர் 0.925   0.001
7   (2)   நெதர்லாந்து 0.924   0.001
8   (2)   அயர்லாந்து 0.923   0.003
9   (7)   ஐசுலாந்து 0.921   0.002
10   (1)   கனடா 0.920   0.001
10   (2)   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.920   0.003
12     ஆங்காங் 0.917   0.001
13   (4)   நியூசிலாந்து 0.915   0.002
14     சுவீடன் 0.913   0.004
15   (2)   லீக்கின்ஸ்டைன் 0.912   0.001
16   (2)   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.909   0.001
17   (3)   சப்பான் 0.903   0.001
18   (1)   தென் கொரியா 0.901   0.002
19   (1)   இசுரேல் 0.899   0.001
20   (1)   லக்சம்பர்க் 0.898   0.004
21   (1)   பிரான்சு 0.897   0.003
22   (1)   பெல்ஜியம் 0.896   0.001
23   (1)   பின்லாந்து 0.895   0.002
24   (1)   ஆஸ்திரியா 0.893   0.001
25     சுலோவீனியா 0.890   0.002

தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[6]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[6] 2016 இல் எடுக்கப்பட்ட 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[9]
2016 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[6]
26   (1)   இத்தாலி 0.887   0.006
27   (1)   எசுப்பானியா 0.884   0.002
28     செக் குடியரசு 0.878   0.003
29     கிரேக்க நாடு 0.866   0.001
30   (1)   புரூணை 0.865   0.001
30     எசுத்தோனியா 0.865   0.002
32   (2)   அந்தோரா 0.858   0.001
33   (1)   சைப்பிரசு 0.856   0.002
33   (4)   மால்ட்டா 0.856   0.003
33   (1)   கட்டார் 0.856   0.001
36     போலந்து 0.855   0.003
37     லித்துவேனியா 0.848   0.002
38   (4)   சிலி 0.847   0.002
38   (1)   சவூதி அரேபியா 0.847   0.002
40   (5)   சிலவாக்கியா 0.845   0.003
41   (2)   போர்த்துகல் 0.843   0.002
42   (1)   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.840   0.004
43   (1)   அங்கேரி 0.836   0.002
44   (2)   லாத்வியா 0.830   0.002
45   (5)   அர்கெந்தீனா 0.827   0.001
45   (2)   குரோவாசியா 0.827   0.004
47   (2)   பகுரைன் 0.824   0.001
48   (1)   மொண்டெனேகுரோ 0.807   0.003
49   (1)   உருசியா 0.804   0.001
50   (2)   உருமேனியா 0.802   0.002
51   (3)   குவைத் 0.800   0.001

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[6] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.   நோர்வே 0.898
 2.   ஐசுலாந்து 0.868
 3.   நெதர்லாந்து 0.861
 4.   ஆத்திரேலியா 0.861
 5.   செருமனி 0.859
 6.   சுவிட்சர்லாந்து 0.859
 7.   டென்மார்க் 0.858
 8.   சுவீடன் 0.851
 9.   அயர்லாந்து 0.850
 10.   பின்லாந்து 0.843
 11.   கனடா 0.839
 12.   சுலோவீனியா 0.838
 13.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.836
 14.   செக் குடியரசு 0.830
 15.   லக்சம்பர்க் 0.827
 16.   பெல்ஜியம் 0.821
 17.   ஆஸ்திரியா 0.815
 18.   பிரான்சு 0.813
 19.   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.796
 20.   சிலவாக்கியா 0.793
 21.   சப்பான் 0.791
 22.   எசுப்பானியா 0.791
 23.   எசுத்தோனியா 0.788
 24.   மால்ட்டா 0.786
 25.   இத்தாலி 0.784
 26.   இசுரேல் 0.778
 27.   போலந்து 0.774
 28.   அங்கேரி 0.771
 29.   சைப்பிரசு 0.762
 30.   லித்துவேனியா 0.759
 31.   கிரேக்க நாடு 0.758
 32.   போர்த்துகல் 0.755
 33.   தென் கொரியா 0.753
 34.   குரோவாசியா 0.752
 35.   லாத்வியா 0.742
 36.   மொண்டெனேகுரோ 0.736
 37.   உருசியா 0.725
 38.   உருமேனியா 0.714
 39.   அர்கெந்தீனா 0.698
 40.   சிலி 0.692

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், குவைத்.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2015தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2015 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 13 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது[9][10]. 2014 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2015, டிசம்பர் 14 ஆம் நாள் அடிஸ் அபாபா, எத்தியோப்பியாவில், வெளியிடப்பட்டது[11].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2015 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
தரவரிசை நாடு ம.மே.சு
2015 இல் எடுக்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[9]
2015ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு[9] 2015 இல் எடுக்கப்பட்ட 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[9]
2015 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2014 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[9]
1     நோர்வே 0.944   0.002
2     ஆத்திரேலியா 0.935   0.002
3     சுவிட்சர்லாந்து 0.930   0.002
4     டென்மார்க் 0.923  
5     நெதர்லாந்து 0.922   0.002
6     செருமனி 0.916   0.001
6   (2)   அயர்லாந்து 0.916   0.004
8   (1)   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.915   0.002
9   (1)   கனடா 0.913   0.001
9   (1)   நியூசிலாந்து 0.913   0.002
11     சிங்கப்பூர் 0.912   0.003
12     ஆங்காங் 0.910   0.002
13     லீக்கின்ஸ்டைன் 0.908   0.001
14     சுவீடன் 0.907   0.002
14   (1)   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.907   0.005
16     ஐசுலாந்து 0.899  
17     தென் கொரியா 0.898   0.003
18     இசுரேல் 0.894   0.001
19     லக்சம்பர்க் 0.892   0.002
20   (1)   சப்பான் 0.891   0.001
21     பெல்ஜியம் 0.890   0.002
22     பிரான்சு 0.888   0.001
23     ஆஸ்திரியா 0.885   0.001
24     பின்லாந்து 0.883   0.001
25     சுலோவீனியா 0.880   0.001
26     எசுப்பானியா 0.876   0.002
27     இத்தாலி 0.873  
28     செக் குடியரசு 0.870   0.002
29     கிரேக்க நாடு 0.865   0.002
30     எசுத்தோனியா 0.861   0.002
31     புரூணை 0.856   0.004
32     சைப்பிரசு 0.850  
32   (1)   கட்டார் 0.850   0.001
34     அந்தோரா 0.845   0.001
35   (1)   சிலவாக்கியா 0.844   0.005
36   (1)   போலந்து 0.843   0.003
37     லித்துவேனியா 0.839   0.002
37     மால்ட்டா 0.839   0.002
39     சவூதி அரேபியா 0.837   0.001
40     அர்கெந்தீனா 0.836   0.003
41   (1)   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.835   0.002
42     சிலி 0.832   0.002
43     போர்த்துகல் 0.830   0.002
44     அங்கேரி 0.828   0.003
45     பகுரைன் 0.824   0.003
46   (1)   லாத்வியா 0.819   0.003
47   (1)   குரோவாசியா 0.818   0.001
48   (1)   குவைத் 0.816  
49     மொண்டெனேகுரோ 0.802   0.001

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2014தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2014 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 12 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது [12]. 2013 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2014, ஜூலை 24 ஆம் நாள் தோக்கியோ நகரத்தில் வெளியிடப்பட்டது[13].

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • அடைப்புக்குறிக்குள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் எண்கள், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கையுடன் ஒப்பிட்டு, குறிப்பிட்ட நாடு தரவரிசையில் மேலேயோ, கீழேயோ போயிருப்பதைக் காட்டுகின்றது.
தரவரிசை நாடு ம.மே.சு.
2014 இல் எடுக்கப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு

[12]

2014ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள தரவரிசை வேறுபாடு

[12]

2014 இல் எடுக்கப்பட்ட 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான புதிய மதிப்பீடு
[12]
2014ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும், 2013 ஆம் ஆண்டறிக்கைக்கும் இடையிலுள்ள வேறுபாடு
[12]
1     நோர்வே 0.944   0.001
2     ஆத்திரேலியா 0.933   0.002
3     சுவிட்சர்லாந்து 0.917   0.001
4     நெதர்லாந்து 0.915  
5     ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.914   0.002
6     செருமனி 0.911  
7     நியூசிலாந்து 0.910   0.002
8     கனடா 0.902   0.001
9   (3)   சிங்கப்பூர் 0.901   0.003
10     டென்மார்க் 0.900  
11   (3)   அயர்லாந்து 0.899   0.002
12   (1)   சுவீடன் 0.898   0.001
13     ஐசுலாந்து 0.895   0.002
14     ஐக்கிய இராச்சியம் 0.892   0.002
15     ஆங்காங் 0.891   0.002
15   (1)   தென் கொரியா 0.891   0.003
17   (1)   சப்பான் 0.890   0.002
18   (2)   லீக்கின்ஸ்டைன் 0.889   0.001
19     இசுரேல் 0.888   0.002
20     பிரான்சு 0.884  
21     ஆஸ்திரியா 0.881   0.001
21     பெல்ஜியம் 0.881   0.001
21     லக்சம்பர்க் 0.881   0.001
24     பின்லாந்து 0.879  
25     சுலோவீனியா 0.874  
26     இத்தாலி 0.872  
27     எசுப்பானியா 0.869  
28     செக் குடியரசு 0.861  
29     கிரேக்க நாடு 0.853   0.001
30     புரூணை 0.852  
31     கட்டார் 0.851   0.001
32     சைப்பிரசு 0.845   0.003
33     எசுத்தோனியா 0.840   0.001
34     சவூதி அரேபியா 0.836   0.003
35   (1)   லித்துவேனியா 0.834   0.003
35   (1)   போலந்து 0.834   0.001
37     அந்தோரா 0.830  
37   (1)   சிலவாக்கியா 0.830   0.001
39     மால்ட்டா 0.829   0.002
40     ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.827   0.002
41   (1)   சிலி 0.822   0.003
41     போர்த்துகல் 0.822  
43     அங்கேரி 0.818   0.001
44     பகுரைன் 0.815   0.002
45     கியூபா 0.815   0.002
46   (2)   குவைத் 0.814   0.001
47     குரோவாசியா 0.812  
48     லாத்வியா 0.810   0.002
49     அர்கெந்தீனா 0.808   0.003

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்[12] என்பது "சமமின்மையைக் கருத்தில்கொண்டு கணிப்புகளை மேற்கொள்கையில், ஒரு சமூகத்திலிருக்கும் மக்கள் மேம்பாட்டின் சராசரி அளவீடு" ஆகும்.

குறிப்பு:

 • பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2013 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2014 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.
 • தரவரிசையிலுள்ள வேறுபாடுகள் மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலுடன் ஒப்புநோக்கப்பட்டதல்ல. பதிலாக சமமின்மை சரி செய்யப்பட்ட அளவீடுகள் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகளைத் தவிர்த்து கணக்கிடப்பட்டவையாகும்.

 1.   நோர்வே 0.891 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.860 ( )
 3.   நெதர்லாந்து 0.854 (  1)
 4.   சுவிட்சர்லாந்து 0.847 (  3)
 5.   செருமனி 0.846 ( )
 6.   ஐசுலாந்து 0.843 (  2)
 7.   சுவீடன் 0.840 (  4)
 8.   டென்மார்க் 0.838 (  1)
 9.   கனடா 0.833 (  4)
 10.   அயர்லாந்து 0.832 (  4)
 11.   பின்லாந்து 0.830 ( )
 12.   சுலோவீனியா 0.824 (  2)
 13.   ஆஸ்திரியா 0.818 (  1)
 14.   லக்சம்பர்க் 0.814 (  3)
 15.   செக் குடியரசு 0.813 (  1)
 16.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.812 (  3)
 17.   பெல்ஜியம் 0.806 (  2)
 18.   பிரான்சு 0.804 ( )
 19.   சப்பான் 0.799 (New)
 20.   இசுரேல் 0.793 (  1)
 21.   சிலவாக்கியா 0.778 (  1)
 22.   எசுப்பானியா 0.775 (  2)
 23.   இத்தாலி 0.768 (  1)
 24.   எசுத்தோனியா 0.767 (  1)
 25.   கிரேக்க நாடு 0.762 (  2)
 26.   மால்ட்டா 0.760 (  3)
 27.   அங்கேரி 0.757 (  1)
 28.   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.755 (  12)
 29.   போலந்து 0.751 (  1)
 30.   சைப்பிரசு 0.752 (  1)
 31.   லித்துவேனியா 0.746 (  2)
 32.   போர்த்துகல் 0.739 ( )
 33.   தென் கொரியா 0.736 (  5)
 34.   லாத்வியா 0.725 (  1)
 35.   குரோவாசியா 0.721 (  4)
 36.   அர்கெந்தீனா 0.680 (  7)
 37.   சிலி 0.661 (  4)

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளில் சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் கிடைக்கப்பெறாத நாடுகள்:நியூசிலாந்து, சிங்கப்பூர், ஆங்காங், லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, கத்தார், சவூதி அரேபியா, அந்தோரா, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், பகுரைன், கியூபா, குவைத்.

பட்டியலில் சேர்க்கப்படாத நாடுகள்தொகு

வெவ்வேறு காரணங்களால், சில நாடுகள் கணக்கிலெடுக்கப்படவில்லை. இன்றியமையாத தரவுகள் கிடைக்கப்பெறாமல் இருந்ததே முக்கிய காரணமாகும். 2014 அறிக்கையில் இடம்பெறாத ஐக்கிய நாடுகள் அங்கத்துவமுடைய நாடுகள்:[12] வடகொரியா, மார்சல் தீவுகள், மொனாக்கோ, நவூரு, சான் மரீனோ, சோமாலியா, தெற்கு சூடான், துவாலு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2013தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2013 மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. இதன் மூலம் நோர்வே 11 ஆவது தடவையாக இந்தப் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கின்றது. 2012 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2013, மார்ச் 14 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது.[14]

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.955 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.938 ( )
 3.   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.937 (  1)
 4.   நெதர்லாந்து 0.921 (  1)
 5.   செருமனி 0.920 (  4)
 6.   நியூசிலாந்து 0.919 (  1)
 7.   அயர்லாந்து 0.916 ( )
 8.   சுவீடன் 0.916 (  3)
 9.   சுவிட்சர்லாந்து 0.913 (  2)
 10.   சப்பான் 0.912 (  2)
 11.   கனடா 0.911 (  5)
 12.   தென் கொரியா 0.909 (  3)
 13.   ஆங்காங் 0.906 ( )
 14.   ஐசுலாந்து 0.906 ( )
 15.   டென்மார்க் 0.901 (  1)
 16.   இசுரேல் 0.900 (  1)
 17.   பெல்ஜியம் 0.897 (  1)
 18.   ஆஸ்திரியா 0.895 (  1)
 19.   சிங்கப்பூர் 0.895 (  7)
 20.   பிரான்சு 0.893 ( )
 21.   பின்லாந்து 0.892 (  1)
 22.   சுலோவீனியா 0.892 (  1)
 23.   எசுப்பானியா 0.885 ( )
 24.   லீக்கின்ஸ்டைன் 0.883 (  16)
 25.   இத்தாலி 0.881 (  1)
 26.   லக்சம்பர்க் 0.875 (  1)
 27.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.875 (  1)
 28.   செக் குடியரசு 0.873 (  1)
 29.   கிரேக்க நாடு 0.860 ( )
 30.   புரூணை 0.855 (  1)
 31.   சைப்பிரசு 0.848 (  1)
 32.   மால்ட்டா 0.847 (  4)
 33.   எசுத்தோனியா 0.846 ( )
 34.   அந்தோரா 0.846 (  1)
 35.   சிலவாக்கியா 0.840 ( )
 36.   கட்டார் 0.834 (  1)
 37.   அங்கேரி 0.831 (  1)
 38.   பார்படோசு 0.825 (  9)
 39.   போலந்து 0.821 ( )
 40.   சிலி 0.819 (  4)
 41.   லித்துவேனியா 0.818 (  1)
 42.   ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 0.818 (  12)
 43.   போர்த்துகல் 0.816 (  2)
 44.   லாத்வியா 0.814 (  1)
 45.   அர்கெந்தீனா 0.811 ( )
 46.   சீசெல்சு 0.806 (  6)
 47.   குரோவாசியா 0.805 (  1)

சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்தொகு

மேலேயுள்ள மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் மேல் கால்மத்தில் உள்ள நாடுகளை சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட பின்னர் பட்டியலிட்டபோது பின்வரும் பட்டியல் கிடைத்திருந்தது[14].

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2012 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.894 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.864 ( )
 3.   சுவீடன் 0.859 (  3)
 4.   நெதர்லாந்து 0.857 ( )
 5.   செருமனி 0.856 ( )
 6.   அயர்லாந்து 0.850 ( )
 7.   சுவிட்சர்லாந்து 0.849 (  1)
 8.   ஐசுலாந்து 0.848 (  3)
 9.   டென்மார்க் 0.845 (  3)
 10.   சுலோவீனியா 0.840 (  7)
 11.   பின்லாந்து 0.839 (  6)
 12.   ஆஸ்திரியா 0.837 (  3)
 13.   கனடா 0.832 (  4)
 14.   செக் குடியரசு 0.826 (  9)
 15.   பெல்ஜியம் 0.825 (  1)
 16.   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.821 (  13)
 17.   லக்சம்பர்க் 0.813 (  4)
 18.   பிரான்சு 0.812 (  2)
 19.   ஐக்கிய இராச்சியம் 0.802 (  2)
 20.   எசுப்பானியா 0.796 (  1)
 21.   இசுரேல் 0.790 (  8)
 22.   சிலவாக்கியா 0.788 (  6)
 23.   மால்ட்டா 0.778 (  3)
 24.   இத்தாலி 0.776 (  4)
 25.   எசுத்தோனியா 0.770 (  2)
 26.   அங்கேரி 0.769 (  3)
 27.   கிரேக்க நாடு 0.760 (  3)
 28.   தென் கொரியா 0.758 (  18)
 29.   சைப்பிரசு 0.751 (  4)
 30.   போலந்து 0.740 ( )
 31.   மொண்டெனேகுரோ 0.733 (  8)
 32.   போர்த்துகல் 0.729 (  1)
 33.   லித்துவேனியா 0.727 (  1)
 34.   பெலருஸ் 0.727 (  3)
 35.   லாத்வியா 0.726 (  1)
 36.   பல்கேரியா 0.704 (  5)

மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலின் முதல் நான்கிலொரு பகுதியில் இருந்த நாடுகளில், சமமின்மை சரிசெய்யப்பட்ட மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண் பட்டியலில் இல்லாத நாடுகள்: நியூசிலாந்து, சிலி, ஜப்பான், ஆங்காங், சிங்கப்பூர், சீனக் குடியரசு, லீக்டன்ஸ்டைன், புரூணை, அந்தோரா, கத்தார், பார்படோசு, ஐக்கிய அரபு அமீரகம், சீசெல்சு.

மனித மேம்பாட்டு அறிக்கை - 2011தொகு

ஐக்கிய நாடுகளின் அபிவிருத்தி/வளர்ச்சித் திட்டத்தின் மூலம் பெறப்படும், 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டு அறிக்கையின்படி, நோர்வே மீண்டும் மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணின்படி முதலாம் இடத்தில் இருக்கின்றது. 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான பெறுமதிகளைக் கணக்கில்கொண்டு செய்யப்பட்ட மதிப்பீட்டின் அடிப்படையிலேயே 2011 ஆம் ஆண்டிற்கான இந்த அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு 2011, நவம்பர் 2 ஆம் நாள் வெளியிடப்பட்டது[15]

குறிப்பு: பச்சை அம்புக்குறி ( ), சிவப்பு அம்புக்குறி ( ), நீலக்கோடு ( ) என்பன 2010 ஆம் ஆண்டுக்கான மனித மேம்பாட்டுச் சுட்டெண்ணுடன் ஒப்பிட்டு, 2011 ஆம் ஆண்டுக்கான மாற்றத்தை எடுத்துக் காட்டுகின்றது.

 1.   நோர்வே 0.943 ( )
 2.   ஆத்திரேலியா 0.929 ( )
 3.   நெதர்லாந்து 0.910 (  4)
 4.   ஐக்கிய அமெரிக்கா 0.910 ( )
 5.   நியூசிலாந்து 0.908 (  -2)
 6.   கனடா 0.908 (  2)
 7.   அயர்லாந்து 0.908 (  -2)
 8.   லீக்கின்ஸ்டைன் 0.905 (  -2)