தமிழ்நாட்டில் இந்திய நாடாளுமன்றத் தேர்தல், 1998 - Other languages