ஐ.எசு.ஓ 639 பெருமொழி

ஐ.எசு.ஓ 639 பெருமொழி

ஐ.எசு.ஓ 639-3 ஒரு அனைத்துலக சீர்தர மொழிக்குறியீடு தொகுதி ஐ.எசு.ஓ 639யின் ஒரு பகுதியாகும். அதில் மொழிகளுக்கான குறியீடுகளை வரையறுக்கும்போது சில மொழிகள் குறிப்பிடத்தக்க அளவு வேறான கிளைமொழிகளையும் அல்லது மிகநெருங்கிய மொழிகளின் கூட்டாகவும் இருந்தபடியால் அவற்றை பெருமொழிகள் என அடையாளம் கண்டனர் (macrolanguages). ஐ.எசு.ஓ 639-2இல் பெருமொழிகள் என ஐ.எசு.ஓ 639-3வால் அடையாளம் காணப்பட்ட மொழிகள் 56.[1]

சில பெருமொழிகளுக்கு 639-3 வரையறுக்கும் தனிமொழி நிலை ஐ.எசு.ஓ 639-2இல் இல்லை, எ-டு:'ara'. மற்றும் சில மொழிகள் 'nor' போன்றவை தமது இரு தனி பாகங்களை (nno, nob) ஏற்கனவே 639-2 இல் கொண்டிருந்தன. அதாவது ஐ.எசு.ஓ 639-2 ஒரு மொழியின் (எ-டு:'ara') கிளைமொழிகள் ('arb') என கருதியதை ஐ.எசு.ஓ 639-3 வேறொரு தறுவாயில் தனிமொழிகள் எனக் கொளகிறது. இது மொழியியலால் வேறுபட்டிருந்தாலும் பேசுகின்ற மக்களால் ஒரேமொழியாக கருதப்படுவனவற்றை ஏற்றுக்கொள்ளும் முயற்சியே.எடுத்துக்காட்டாக,

 • பொதுப்படை அரபி, 639-2 [2]
 • சீர்தர அரபி, 639-3 [3]

பெருமொழிகள் வகைகள்

தொகு
 • ஐ.எசு.ஓ 639-2 குறிகளில் இல்லாதவை: ஒரே உருப்படி: hbs
 • ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறிகளில் இல்லாதவை: பல
 • ஐ.எசு.ஓ 639-2 குறிகளில் இரு உருப்படிகள் கொண்டவை : fas, msa, sqi, zho
 • ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறிகள் கொண்ட தனிமொழிகள்:
  • nor : nn மற்றும் nb
  • hbs : hr, bs, sr

பெருமொழிகளின் பட்டியல்

தொகு

அதிகாரபூர்வ தளத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை மட்டும் .

ஐ.எசு.ஓ 639-1 ஐ.எசு.ஓ 639-2 ஐ.எசு.ஓ 639-3 தனிமொழிகளின் எண்ணிக்கை பெருமொழியின் பெயர்
ak aka aka 2 அகன மொழி
ar ara ara 30 அரபு மொழி
ay aym aym 2 ஐமர மொழி
az aze aze 2 அசர்பைஜான் மொழி
(-) bal bal 3 பலூச்சி மொழி
(-) bik bik 5 Bikol language
(-) bua bua 3 புரியாத்திய மொழி
(-) chm chm 2 மாரி மொழி (Russia)
cr cre cre 6 கிறீ மொழி
(-) del del 2 Delaware language
(-) den den 2 Slave language (Athapascan)
(-) din din 5 Dinka language
(-) doi doi 2 தோக்ரி மொழி (macro)
et est est 2 எசுத்தோனிய மொழி
fa fas/per fas 2 பாரசீக மொழி
ff ful ful 9 ஃபுலா மொழி
(-) gba gba 5 Gbaya language (Central African Republic)
(-) gon gon 2 கோண்டி மொழி
(-) grb grb 5 Grebo language
gn grn grn 5 குவாரனி மொழி
(-) hai hai 2 Haida language
sh (-) hbs 3 செருபோகுரோவாசிய மொழி
(-) hmn hmn 21 Hmong language
iu iku iku 2 இனுக்ரிருற் மொழி
ik ipk ipk 2 இனுபிக்கு மொழி
(-) jrb jrb 5 Judeo-Arabic languages
kr kau kau 3 கனுரி மொழி
(-) kok kok 2 கொங்கணி மொழி (generic)
kv kom kom 2 கோமி மொழி
kg kon kon 3 கோங்கோ மொழி
(-) kpe kpe 2 Kpelle language
ku kur kur 3 குர்தி மொழி
(-) lah lah 8 Lahnda language
(-) man man 7 Mandingo language
mg mlg mlg 10 மலகசி மொழி
mn mon mon 2 மொங்கோலிய மொழி
ms msa/may msa 13 மலாய் மொழி (generic)
(-) mwr mwr 6 மார்வாரி மொழி
no nor nor 2 நோர்வே மொழி
oc oci oci 5 ஆக்சிதம் (post 1500); Provençal
oj oji oji 7 Ojibwa language
om orm orm 4 ஒரோமோ மொழி
ps pus pus 3 பஷ்தூ மொழி
qu que que 44 கெச்வா மொழிகள்
(-) raj raj 6 இராச்சசுத்தானி
(-) rom rom 7 உரோமானி மொழி
sq sqi/alb sqi 4 அல்பானிய மொழி
sc srd srd 4 சார்தீனியம்
sw swa swa 2 சுவாகிலி மொழி (macrolanguage)
(-) syr syr 2 Syriac language
(-) tmh tmh 4 Tamashek language
uz uzb uzb 2 உசுபேகிய மொழி
yi yid yid 2 இத்திய மொழி
(-) zap zap 58 Zapotec language
za zha zha 2 சுவாங்கு மொழி
zh zho/chi zho 13 சீன மொழி

பெருமொழிகளின் பட்டியல் மற்றும் தனி மொழிகள்

தொகு

aka ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் அகான்(Akan) மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ak. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. fat(பான்டி)Fanti
 2. twi(ட்வீ)Twi

ara ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் அரபி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ar. 30 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. aaoAlgerian Saharan Arabic
 2. abhTajiki Arabic
 3. abvBaharna Arabic
 4. acmMesopotamian Arabic
 5. acqTa'izzi-Adeni Arabic
 6. acwHijazi Arabic
 7. acxOmani Arabic
 8. acyCypriot Arabic
 9. adfDhofari Arabic
 10. aebTunisian Arabic
 11. aecSaidi Arabic
 12. afbவளைகுடா அரபு மொழி
 13. ajpSouth Levantine Arabic
 14. apcNorth Levantine Arabic
 15. apdSudanese Arabic
 16. arbStandard Arabic
 17. arqAlgerian Arabic
 18. arsNajdi Arabic
 19. aryMoroccan Arabic
 20. arzஎகிப்திய அரபு
 21. auzUzbeki Arabic
 22. avlEastern Egyptian Bedawi Arabic
 23. ayhHadrami Arabic
 24. aylLibyan Arabic
 25. aynSanaani Arabic
 26. aypNorth Mesopotamian Arabic
 27. bbzBabalia Creole Arabic
 28. pgaSudanese Creole Arabic
 29. shuChadian Arabic
 30. sshShihhi Arabic

aym ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் அய்மாரா மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ay. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது: .

 1. ayrஐமர மொழி
 2. aycஐமர மொழி

aze ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் அசர்பைஞானி(Azerbaijani) மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு az. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. azjஅசர்பைஜான் மொழி
 2. azbஅசர்பைஜான் மொழி

bal ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் (Baluchi)பலுச்சி மொழிக்கான மொழிக்குறி. மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bgpபலூச்சி மொழி
 2. bccபலூச்சி மொழி
 3. bgnபலூச்சி மொழி

bik ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் (Bikol)|பிகோல் மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஐந்து தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bhkAlbay Bicolano
 2. bclமத்திய பிகோல் மொழி
 3. btoIriga Bicolano
 4. ctsNorthern Catanduanes Bicolano
 5. blnSouthern Catanduanes Bicolano

bua ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் (Buriat)புரியத் மொழிக்கான மொழிக்குறி. மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bxuபுரியாத்திய மொழி
 2. bxmபுரியாத்திய மொழி
 3. bxrபுரியாத்திய மொழி

chm ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் உருசியாவின் (Mari)மாரி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ak. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. mhrEastern Mari
 2. mrjWestern Mari

cre ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் (Cree)கிரீ மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு cr. ஆறு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. crmMoose Cree
 2. crlNorthern East Cree
 3. crkPlains Cree
 4. crjSouthern East Cree
 5. cswSwampy Cree
 6. cwdWoods Cree

இது தவிர,ஆறு தொடர்புடைய தனி குறிகள் உள்ளன.

 1. nskNaskapi (கிரீ மொழிவகையில் இருப்பினும் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை)
 2. moeMontagnais (கிரீ மொழிவகையில் இருப்பினும் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை)
 3. atjAtikamekw (கிரீ மொழிவகையில் இருப்பினும் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை).
 4. crgMichif language (Cree-French மொழிக்கலவை (கிரீ மொழிவகையில் இருப்பினும் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை)
 5. ojsOjibwa, Severn (Ojibwa, Northern) (ஓஜிப்வா மொழிவகையில் இருப்பினும் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை)
 6. ojwOjibwa, Western ((ஓஜிப்வா மொழிவகையில் இருந்து கிரீ மொழி தாக்கம் இருப்பினும் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை)

தவிர, தனியான குறிகள் வழங்கப்படாத, ஆனால் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்காத ஒரு மொழியும் உண்டு.

 1. Bungee language (மொழிக்கலவை: Cree, Ojibwa, French, English, Assiniboine and சுகாத்திசு கேலிக்கு)

del ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Delaware மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. umuMunsee
 2. unmUnami

den ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Slave மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. scsNorth Slavey
 2. xslSouth Slavey

din ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Dinka மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஐந்து தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. dip - Northeastern Dinka
 2. diw - Northwestern Dinka
 3. dib - South Central Dinka
 4. dks - Southeastern Dinka
 5. dik - Southwestern Dinka

doi ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Dogri மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. dgoDogri (individual language)
 2. xnrKangri

estஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் (Estonian) எஸ்டோனியன் மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு et. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. ekkEstonian (Standard Estonian)
 2. vroVõro

fas ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Persian மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு fa. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. prsDari Persian
 2. pesWestern Persian

ful ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Fulah மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ff. ஒன்பது தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. fubஃபுலா மொழி
 2. fuiஃபுலா மொழி
 3. fueஃபுலா மொழி
 4. fuqஃபுலா மொழி
 5. ffmMaasina Fulfulde
 6. fuvஃபுலா மொழி
 7. fucPulaar
 8. fufPular
 9. fuhஃபுலா மொழி

gba ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசின் Gbaya மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஐந்து தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bdtBokoto
 2. gbpGbaya-Bossangoa
 3. gbqGbaya-Bozoum
 4. gyaNorthwest Gbaya
 5. mdoSouthwest Gbaya

gon ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Gondi மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. gnoகோண்டி மொழி
 2. ggoகோண்டி மொழி

grb ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Grebo மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஐந்து தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. gryBarclayville Grebo
 2. grvCentral Grebo
 3. gecGboloo Grebo
 4. gboNorthern Grebo
 5. grjSouthern Grebo

grn ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Guarani மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு gn. ஐந்து தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. nhdChiripá
 2. guiEastern Bolivian Guaraní
 3. gunMbyá Guaraní
 4. gugParaguayan Guaraní
 5. gnwWestern Bolivian Guaraní

hai ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Haida மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. hdnNorthern Haida
 2. haxSouthern Haida

hbs ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Serbo-Croatian மொழிக்கான மொழிக்குறி. மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bosBosnian
 2. hrvCroatian
 3. srpSerbian

hmn ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Hmong மொழிக்கான மொழிக்குறி. பெப்.2007வரை 24 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. hmcCentral Huishui Hmong
 2. hmmCentral Mashan Hmong
 3. cqdChuanqiandian Cluster Miao
 4. hmeEastern Huishui Hmong
 5. hmqEastern Qiandong Hmong
 6. muqEastern Xiangxi Hmong
 7. hmjGe
 8. mwwHmong Daw
 9. hnjHmong Njua
 10. hrmHorned Miao
 11. hmdLarge Flowery Miao
 12. hmlLuopohe Hmong
 13. hujNorthern Guiyang Hmong
 14. hmiNorthern Huishui Hmong
 15. hmpNorthern Mashan Hmong
 16. heaNorthern Qiandong Miao
 17. sfmSmall Flowery Miao
 18. hmySouthern Guiyang Hmong
 19. hmaSouthern Mashan Hmong
 20. hmsSouthern Qiandong Miao
 21. hmgSouthwestern Guiyang Hmong
 22. hmhSouthwestern Huishui Hmong
 23. hmwWestern Mashan Hmong
 24. mmrWestern Xiangxi Miao

iku ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Inuktitut மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு iu. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. ikeஇனுக்ரிருற் மொழி
 2. iktWestern Canadian Inuktitut

ipk ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Inupiaq மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ik. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. esiஇனுபிக்கு மொழி
 2. eskஇனுபிக்கு மொழி

jrb ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Judeo-Arabic மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஐந்து தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. yhdJudeo-Iraqi Arabic
 2. ajuJudeo-Moroccan Arabic
 3. yudJudeo-Tripolitanian Arabic
 4. ajtJudeo-Tunisian Arabic
 5. jyeJudeo-Yemeni Arabic

kau ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் கனுரி மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு kr. மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. kncகனுரி மொழி
 2. kbyகனுரி மொழி
 3. krtகனுரி மொழி

கீழ்காணும் தொடர்புடைய 2 மொழிகள் இந்த பெருமொழியில் சேர்க்கப்படவில்லை.

 1. bmsகனுரி மொழி
 2. kblKanembu

kln ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Kalenjin language மொழிக்கான மொழிக்குறி. சனவரி 14, 2008 அன்று, 9 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. eyoKeiyo
 2. sgcKipsigis
 3. enbMarkweeta
 4. niqNandi
 5. okiOkiek
 6. pkoPökoot
 7. spySabaot
 8. tecTerik
 9. tuyTugen

kok ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் கொங்கணி மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. gomGoan Konkani (தனி மொழியாக அதிகார ஒப்புமை பெற்றது)
 2. knn — Konkani மொழி ( அதிகார ஒப்புமை இல்லை, மராத்தி) மொழியின் கிளைமொழியாக மொழியியலார்களால் கருதப்படுகிறது.

இரண்டுமே கொங்கணி என அதனை பேசுவோரால் குறிக்கப்படுகின்றன.

kom ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Komi மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு kv. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. koiKomi-Permyak
 2. kpvKomi-Zyrian

kon ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Kongo மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு kg. மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. kngகோங்கோ மொழி
 2. ldiLaari
 3. kwyகோங்கோ மொழி

kpe ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Kpelle language மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. gkpGuinea Kpelle
 2. xpeLiberia Kpelle

kur ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Kurdish மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ku. மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. ckbசொரானி மொழி
 2. kmrNorthern Kurdish
 3. sdhSouthern Kurdish

lah ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Lahnda language மொழிக்கான மொழிக்குறி. எட்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. jatJakati
 2. xheKhetrani
 3. pmuMirpur Panjabi
 4. hnoNorthern Hindko
 5. phrPahari-Potwari
 6. skrSaraiki
 7. hndSouthern Hindko
 8. pnbWestern Panjabi

luy ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Luyia language மொழிக்கான மொழிக்குறி. சனவரி 14, 2008 முதல் 14 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bxkBukusu
 2. nleEast Nyala
 3. idaIdakho (Idakho-Isukha-Tiriki)
 4. lkbKabras
 5. lkoKhayo
 6. lksKisa
 7. ragLogooli
 8. lriMarachi
 9. lrmMarama
 10. nydNyore
 11. lsmSaamia
 12. ltsTachoni
 13. ltoTsotso
 14. lwgWanga

{{{code}}} ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Mandingo language மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஏழு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. emkEastern Maninkakan
 2. myqForest Maninka
 3. mwkKita Maninkakan
 4. mkuKonyanka Maninka
 5. mnkMandinka
 6. mscSankaran Maninka
 7. mlqWestern Maninkakan

mlg ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Malagasy மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு mg. 10 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. xmvமலகசி மொழி
 2. bhrமலகசி மொழி
 3. mshமலகசி மொழி
 4. bmmமலகசி மொழி
 5. pltமலகசி மொழி
 6. skgமலகசி மொழி
 7. bjqமலகசி மொழி
 8. tdxமலகசி மொழி
 9. txyமலகசி மொழி
 10. xmwமலகசி மொழி

mon ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Mongolian மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு mn. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. khkமொங்கோலிய மொழி
 2. mvfமொங்கோலிய மொழி

msa ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Malay மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ms. 13 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. btjBacanese Malay
 2. bveBerau Malay
 3. bvuபஞ்சார் (மொழி)
 4. coaCocos Islands Malay
 5. jaxJambi Malay
 6. meoKedah Malay
 7. mqgKota Bangun Kutai Malay
 8. mlyMalay (specific)
 9. xmmManado Malay
 10. maxNorth Moluccan Malay
 11. mfaPattani Malay
 12. msiSabah Malay
 13. vktTenggarong Kutai Malay

mwr ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் மார்வாரி மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஆறு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. dhdDhundari
 2. rwrமார்வாரி மொழி
 3. mveமார்வாரி மொழி
 4. wryமார்வாரி மொழி
 5. mtrமேவாரி மொழி
 6. swvசெகாவதி பிரதேசம்

nor ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Norwegian மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு no. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. nobபூக்மோல் மொழி
 2. nnoநீநொர்ஸ்க் மொழி

oji ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் ஒஜிப்வே மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு oj. 7 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. ciwChippewa (Ojibwa, Southwestern)
 2. ojbOjibwa, Northwestern
 3. ojcOjibwa, Central
 4. ojgOjibwa, Mississaga (Ojibwa, Eastern)
 5. ojsOjibwa, Severn (Ojibwa, Northern)
 6. ojwOjibwa, Western
 7. otwOttawa

தவிர, 3 மிக தொடர்புடைய தனிமொழிகள்

 1. alqAlgonquin language (ஒஜிப்வே மொழியின் பாகமானாலும் இந்த பிரிவில் சேர்க்கப்படவில்லை.)
 2. potPotawatomi language (முந்தைய ஒஜிப்வே மொழியின் பாகமானாலும் இந்த பிரிவில் சேர்க்கப்படவில்லை.)
 3. crgMichif language (Cree-French கலவை மொழி இந்த பிரிவில் சேர்க்கப்படவில்லை)

தவிர, 2 மற்ற மொழிகள், தனி குறிகள் வழங்கப்படாவிடினும், நெருங்கிய தொடர்புடையவை,இந்த வகையில் சேர்க்கப்படவில்லை

 1. Broken Ojibwa (pidgin language used until the end of the 19th century)
 2. Bungee language (mixed language of Cree, Ojibwa, French, English, Assiniboine and சுகாத்திசு கேலிக்கு)

orm ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் ஒரோமோ மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு om. நான்கு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. gaxBorana-Arsi-Guji Oromo
 2. haeEastern Oromo
 3. orcOrma
 4. gazஒரோமோ மொழி

pus ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் பஷ்தூ மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு ps. "மூன்று தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. pstCentral Pashto
 2. pbuNorthern Pashto
 3. pbtSouthern Pashto

que ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Quechua மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு qu. ஏப்.2007 வரை 44 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. qvaAmbo-Pasco Quechua
 2. qxuArequipa-La Unión Quechua
 3. quyAyacucho Quechua
 4. qvcCajamarca Quechua
 5. qvlCajatambo North Lima Quechua
 6. qudCalderón Highland Quichua
 7. qxrCañar Highland Quichua
 8. qukChachapoyas Quechua
 9. cquChilean Quechua
 10. qugChimborazo Highland Quichua
 11. qxcChincha Quechua
 12. qxaChiquián Ancash Quechua
 13. qwcClassical Quechua
 14. qwaCorongo Ancash Quechua
 15. quzCusco Quechua
 16. qveEastern Apurímac Quechua
 17. qubHuallaga Huánuco Quechua
 18. qvhHuamalíes-Dos de Mayo Huánuco Quechua
 19. qwhHuaylas Ancash Quechua
 20. qvwHuaylla Wanca Quechua
 21. qviImbabura Highland Quichua
 22. qxwJauja Wanca Quechua
 23. qufLambayeque Quechua
 24. qvjLoja Highland Quichua
 25. qvmMargos-Yarowilca-Lauricocha Quechua
 26. qvoNapo Lowland Quechua
 27. qulNorth Bolivian Quechua
 28. qvnNorth Junín Quechua
 29. qxnNorthern Conchucos Ancash Quechua
 30. qvzNorthern Pastaza Quichua
 31. qvpPacaraos Quechua
 32. qxhPanao Huánuco Quechua
 33. qxpPuno Quechua
 34. qxlSalasaca Highland Quichua
 35. qvsSan Martín Quechua
 36. qxtSanta Ana de Tusi Pasco Quechua
 37. qusSantiago del Estero Quichua
 38. qwsSihuas Ancash Quechua
 39. quhSouth Bolivian Quechua
 40. qxoSouthern Conchucos Ancash Quechua
 41. qupSouthern Pastaza Quechua
 42. quwTena Lowland Quichua
 43. qurYanahuanca Pasco Quechua
 44. quxYauyos Quechua

raj ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் இராசத்தானி மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஆறு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. bgqBagri
 2. gdaGade Lohar
 3. gjuகோசிரி மொழி
 4. hojHadothi
 5. mupமால்வி மாடு
 6. wbrWagdi

rom ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Romany மொழிக்கான மொழிக்குறி. ஏழு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. rmnBalkan Romani
 2. rmlBaltic Romani
 3. rmcCarpathian Romani
 4. rmfKalo Finnish Romani
 5. rmoSinte Romani
 6. rmyVlax Romani
 7. rmwWelsh Romani

தவிர,8 தனி குறிகளுடைய மொழிகள் இந்த சேர்க்கையில் இல்லாவிடினும் கலவை மொழிகளாக வகைபடுத்தப்படுகின்றன.

 1. rge - Romano-Greek
 2. rmd - Traveller Danish
 3. rme - Angloromani
 4. rmg - Traveller Norwegian
 5. rmi - Lomavren
 6. rmr - Caló
 7. rmu - Tavringer Romani
 8. rsb - Romano-Serbian

தவிர, கீழ்வரும் மொழிக்கு தனி குறி வழங்கப்படாவிடினும் இந்த சேர்க்கையில் இல்லை.

 1. Erromintxela (Basque-Romani mix)

sqi ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Albanian மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு sq. நான்கு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. aaeArbëreshë Albanian
 2. aatArvanitika Albanian
 3. alnGheg Albanian
 4. alsTosk Albanian

srd ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் சார்தீனியம் மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு sc. நான்கு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. sroCampidanese
 2. sdnGallurese
 3. srcLogudorese
 4. sdcSassarese

swa ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Swahili மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு sw. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. swcசுவாகிலி மொழி
 2. swhSwahili

syr ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் சிரியாக் மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. aiiAssyrian Neo-Aramaic
 2. cldChaldean Neo-Aramaic

tmh ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Tamashek language மொழிக்கான மொழிக்குறி. நான்கு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. thvTahaggart Tamahaq
 2. taqTamasheq
 3. ttqTawallammat Tamajaq
 4. thzTayart Tamajeq

uzb ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் உசுபேகிய மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு uz. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. uznஉசுபேகிய மொழி
 2. uzsSouthern Uzbek language

yid ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் இத்திய மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு yi. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. yddEastern Yiddish
 2. yihWestern Yiddish

zap ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Zapotec language மொழிக்கான மொழிக்குறி. 57 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. zaqAloápam Zapotec
 2. zpoAmatlán Zapotec
 3. zooAsunción Mixtepec Zapotec
 4. zafAyoquesco Zapotec
 5. zadCajonos Zapotec
 6. zpvChichicapan Zapotec
 7. zpcChoapan Zapotec
 8. zcaCoatecas Altas Zapotec
 9. zpsCoatlán Zapotec
 10. zppEl Alto Zapotec
 11. zteElotepec Zapotec
 12. zpgGuevea De Humboldt Zapotec
 13. ztuGüilá Zapotec
 14. zaiIsthmus Zapotec
 15. zpaLachiguiri Zapotec
 16. zplLachixío Zapotec
 17. ztlLapaguía-Guivini Zapotec
 18. ztpLoxicha Zapotec
 19. zpyMazaltepec Zapotec
 20. zamMiahuatlán Zapotec
 21. zawMitla Zapotec
 22. zpmMixtepec Zapotec
 23. zacOcotlán Zapotec
 24. zaoOzolotepec Zapotec
 25. zpePetapa Zapotec
 26. zpjQuiavicuzas Zapotec
 27. ztqQuioquitani-Quierí Zapotec
 28. zarRincón Zapotec
 29. ztmSan Agustín Mixtepec Zapotec
 30. zpxSan Baltazar Loxicha Zapotec
 31. zabSan Juan Guelavía Zapotec
 32. zpfSan Pedro Quiatoni Zapotec
 33. zptSan Vicente Coatlán Zapotec
 34. ztnSanta Catarina Albarradas Zapotec
 35. zpnSanta Inés Yatzechi Zapotec
 36. zpiSanta María Quiegolani Zapotec
 37. zprSantiago Xanica Zapotec
 38. zasSanto Domingo Albarradas Zapotec
 39. zaaSierra de Juárez Zapotec
 40. zpdSoutheastern Ixtlán Zapotec
 41. zsrSouthern Rincon Zapotec
 42. zatTabaa Zapotec
 43. zttTejalapan Zapotec
 44. zpzTexmelucan Zapotec
 45. ztsTilquiapan Zapotec
 46. zpkTlacolulita Zapotec
 47. zphTotomachapan Zapotec
 48. zaxXadani Zapotec
 49. ztgXanaguía Zapotec
 50. zpuYalálag Zapotec
 51. zaeYareni Zapotec
 52. ztyYatee Zapotec
 53. zavYatzachi Zapotec
 54. zpbYautepec Zapotec
 55. ztxZaachila Zapotec
 56. zpwZaniza Zapotec
 57. zpqZoogocho Zapotec

தவிர, ஒரு மொழி இந்த சேர்க்கையில் இல்லாதிருப்பினும் பழமையான மொழியாக வகைபடுத்தப்பட்டுள்ளது.

 1. xzpAncient Zapotec

zha ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் சுவாங்கு மொழி மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு za. 16 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. zchசுவாங்கு மொழி
 2. zhdDai Zhuang
 3. zehEastern Hongshuihe Zhuang
 4. zgbசுவாங்கு மொழி
 5. zgnGuibian Zhuang
 6. zlnசுவாங்கு மொழி
 7. zljசுவாங்கு மொழி
 8. zlqசுவாங்கு மொழி
 9. zgmMinz Zhuang
 10. zhnNong Zhuang
 11. zqeQiubei Zhuang
 12. zygYang Zhuang
 13. zybYongbei Zhuang
 14. zynசுவாங்கு மொழி
 15. zyjYoujiang Zhuang
 16. zzjசுவாங்கு மொழி

zho ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் Chinese மொழிக்கான மொழிக்குறி. அதன் ஐ.எசு.ஓ 639-1 குறியீடு zh. 13 தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. cdoமிந்தோங்க மொழி
 2. cjyJin
 3. cmnMandarin
 4. cpxPuxian Min
 5. czhHuizhou
 6. czoMin Zhong
 7. ganGan
 8. hakHakka
 9. hsnXiang
 10. mnpMin Bei
 11. nanமின்னான் மொழி
 12. wuuWu
 13. yueYue (Cantonese)

Dungan language (dng) மந்தாரின் மொழிக்கு தொடர்புடையதாக கருதப்பட்டாலும் அதன் தனி வரலாற்று மற்றும் பண்பாட்டு காரணங்களால் ஐ.எசு.ஓ 639-3இல் சேர்க்கப்படவில்லை (காண்க).[4]

ஐ.எசு.ஓ 639 மேலும் Old Chinese (och) மற்றும் Late Middle Chinese (வார்ப்புரு:ஐ.எசு.ஓ 639-3ஆவணப்படுத்தல்ஐ.எசு.ஓ 639-3ஆவணப்படுத்தல்) மொழிகளை பட்டியலிடுகிறது. ஆனால் அவை சீன மொழியின் கீழ் பட்டியலிடப்படவில்லை.பழமையான மற்றும் பாரம்பரிய வகையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன.

மேலும் பார்க்க
தொகு

zza ஐ.எசு.ஓ 639-3 குறியீட்டில் சச மொழிக்கான மொழிக்குறி. இரண்டு தனி மொழிகளுக்கான குறிகள் ஒதுக்கியுள்ளது:

 1. diqதிமிலி மொழி
 2. kiuதிமிலி மொழி

மேற்கோள்கள்

தொகு
 1. "மொழி குறிகளுக்கான வீச்செல்லை". SIL International. Archived from the original on 2013-02-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-07-06.
 2. "ஐ.எசு.ஓ 639 குறியீடு ஆவணம்: ara". SIL International. Archived from the original on 2012-05-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-07-06.
 3. "ஐ.எசு.ஓ 639 குறியீடு ஆவணம்: arb". SIL International. Archived from the original on 2010-10-13. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-07-06.
 4. Rimsky-Korsakoff, Svetlana (1967). "Soviet Dungan: The Chinese language of Central Asia. Alphabet, phonology, morphology.". Monumenta Serica 26: 352–421. 

மேலும்

தொகு

வெளி இணைப்புகள்

தொகு
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=ஐ.எசு.ஓ_639_பெருமொழி&oldid=3931697" இலிருந்து மீள்விக்கப்பட்டது