வார்ப்புரு:நைத்திரேட்டுகள்

நைத்திரேட்டு அயனியின் உப்புகள், சக பிணைப்பு கிளைப் பொருள்கள்
வார்ப்புரு ஆவணப்படுத்தல்[உருவாக்கு]