புறநானூற்றுப் புலவர்கள்

சங்கத் தமிழ் நூல்களில் ஒன்றான புறநானூறு பல புலவர்களால் பாடப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு நூலாகும். இப்புலவர்களின் பட்டியல் புறநானூற்றுப் புலவர்கள் என்னும் தலைப்பில் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

புலவர்கள் பாடல் எண்ணிக்கை பாடல் எண்கள்
அடைநெடுங் கல்வியார் 3 283, 344, 345
அண்டர் மகன் குறுவழுதியார் 1 346
அரிசில் கிழார் 7 146, 230, 231, 235, 300, 304, 342
அள்ளூர் நன்முல்லையார் 1 306
ஆடுதுறை மாசாத்தனார் 1 227
ஆலங்குடி வங்கனார் 1 319
ஆலத்தூர் கிழார் 5 34, 36, 69, 225, 342
ஆலியார் 1 298
ஆவூர் கிழார் 1 322
ஆவூர் மூலங்கிழார் 8 33, 40, 166, 177, 178, 196, 261, 301
ஆலங்குடி வங்கனார் 1 319
இடைக்காடனார் 1 42
இடைக்குன்றூர் கிழார் 4 76, 77, 78, 79
இரும்பிடர்த் தலையார் 1 3
உலோச்சனார் 3 258, 274, 377
உறையூர் இளம்பொன் வாணிகனார் 1 264
உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார் 13 13, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 241, 374, 375
உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் 3 60, 170, 321
உறையூர் முது கண்ணன் சாத்தனார் 5 27, 23, 29, 30, 325
உறையூர் முதுகூத்தனார் 1 331
ஊன்பொதி பசுங்குடையார் 4 10, 203, 376, 378
எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்னனார் 2 356, 397
எருமை வெளியனார் 2 273, 303
ஐயாதிச் சிறுவெண்டேரையார் 1 363
ஐயூர் முடவனார் 4 51, 228, 314, 338
ஐயூர் மூலங்கிழார் 1 21