புறநானூற்றுப் புலவர்கள்

சங்கத் தமிழ் நூல்களில் ஒன்றான புறநானூறு பல புலவர்களால் பாடப்பட்ட ஒரு தொகுப்பு நூலாகும். இப்புலவர்களின் பட்டியல் புறநானூற்றுப் புலவர்கள் என்னும் தலைப்பில் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.


புலவர்கள் பாடல் எண்ணிக்கை பாடல் எண்கள்
அடைநெடுங் கல்வியார் 3 283, 344, 345
அண்டர் மகன் குறுவழுதியார் 1 346
அரிசில் கிழார் 7 146, 230, 231, 235, 300, 304, 342
அள்ளூர் நன்முல்லையார் 1 306
ஆடுதுறை மாசாத்தனார் 1 227
ஆலங்குடி வங்கனார் 1 319
ஆலத்தூர் கிழார் 5 34, 36, 69, 225, 342
ஆலியார் 1 298
ஆவூர் கிழார் 1 322
ஆவூர் மூலங்கிழார் 8 33, 40, 166, 177, 178, 196, 261, 301
ஆலங்குடி வங்கனார் 1 319
இடைக்காடனார் 1 42
இடைக்குன்றூர் கிழார் 4 76, 77, 78, 79
இரும்பிடர்த் தலையார் 1 3
உலோச்சனார் 3 258, 274, 377
உறையூர் இளம்பொன் வாணிகனார் 1 264
உறையூர் ஏணிச்சேரி முடமோசியார் 13 13, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 241, 374, 375
உறையூர் மருத்துவன் தாமோதரனார் 3 60, 170, 321
உறையூர் முது கண்ணன் சாத்தனார் 5 27, 23, 29, 30, 325
உறையூர் முதுகூத்தனார் 1 331
ஊன்பொதி பசுங்குடையார் 4 10, 203, 376, 378
எருக்காட்டூர்த் தாயங்கண்னனார் 2 356, 397
எருமை வெளியனார் 2 273, 303
ஐயாதிச் சிறுவெண்டேரையார் 1 363
ஐயூர் முடவனார் 4 51, 228, 314, 338
ஐயூர் மூலங்கிழார் 1 21
ஒக்கூர் மாசாத்தனார் 1 248
ஒக்கூர் மாசாத்தியார் 1 279
ஒருசிறைப் பெரியனார் 1 137
ஒரூஉத்தனார் 1 275
ஒல்லையூர் தந்த பூதப் பாண்டியன் 1 71
ஓரம்போகியார் 1 284
ஓரேருழவர் 1 193
ஒளவையார் 33 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,
104,140,187,206,231,232,235,269,286,290,295,311, 315, 367, 390, 392
கடலுள் மாய்ந்த இளம் பெருவழதி 1 182
கண்ணகனார் 1 218
கணியன் பூங்குன்றனார் 1 192
கபிலர் 28 8,14,105,106,107,108,109,110,111,113,114,115,116,117,
118,119,120,121,122,123,124,143,200,201,202,236,237,347,
கயமனார் 1 254
கருங்குழலாதனார் 2 7,224
கருவூர்க் கதப்பிள்ளளை 1 380
கருவூர்க் கதப்பிள்ளைச் சாத்தனார் 1 168
கருவூர்ப் பெருஞ் சதுக்கத்துப் பூதநாதனார் 1 219
கல்லாடனார் 5 23,25,371,385,391
கழாத்தலையார் 6 62,65,270,288,289,368
கழைதின் யானையார் 1 204
கள்ளில் ஆத்திரையனார் 2 175,389
காக்கை பாடினியார் நச்செள்ளையார் 1 278
காரிகிழார் 1 6
காவட்டனார் 1 359
காவற் பெண்டு 1 86
காவிரிப் பூம் பட்டினத்துக் காரிக்கண்ணனார் 5 57,58,169,171,353
குட்டுவன் கீரனார் 1 240
குட புலவியனார் 2 18,19
குடவாயிற் கீரத்தனார் 1 242
குண்டு கட் பாலியாதன் 1 387
குளம்பாதாயனார் 1 253
குறமகன் இளவெயினி 1 157
குறுங் கோழியூர் கிழார் 3 17, 20, 22
குன்றூர் கிழார் மகனார் 1 338
கூகைக் கோழியார் 1 364
கூடலூர் கிழார் 1 229
கோடை பாடிய பெரும்பூதனார் 1 259
கோதமனார் 1 366
கோப்பெரும் சோழன் 3 214,215,216
கோவூர் கிழார் 15 31,32,33,41,44,45,46,47,68,70,308,373,382,386,400
கோனாட்டு எறிச்சிலூர் மாடலன் மதுரைக் குமரன் 6 54,61,167,180,197,394
சங்கவருணர் என்னும் நாகரியர் 1 360
சாத்தந்தையார் 4 80,81,82,287
சிறுவெண்டேரையார் 1 362
சேரமான் கணைக்கால் இரும்பொறை 1 74
சேரமான் கோட்டம்பலத்துத் துஞ்சிய மாக்கோதை 1 245
சோணாட்டு முகையலூர்ச் சிறுகருந்தும்பியார் 2 181,265
சோழன் குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளி வளவன் 1 173
சோழன் நல்லுருத்திரன் 1 190
சோழன் நலங்கிள்ளி 2 73,75
தங்கால் பொற்கொல்லனார் 1 326
தாமப்பல் கண்ணனார் 1 43
தாயங் கண்ணனார் 1 356
தாயங் கண்ணியார் 1 250
திருத்தாமனார் 1 398
தும்பி சொகினனார் 1 249
துறையூர் ஓடைகிழார் 1 136
தொடித்தலை விழுத்தண்டினார் 1 243
தொண்டைமான் இளந்திரையன் 1 185
நரிவெரூஉத்தலையார் 2 5,195
நல்லிறையனார் 1 393
நன்னாகனார் 1 381
நெட்டிமையார் 3 9,12,15
நெடுங்கழுத்துப் பரணர் 1 291
நெடும் பல்லியத்தனார் 1 64
நொச்சி நியமங் கிழார் 1 293
பக்குடுக்கை நன்கணியார் 1 194
பரணர் 13 4,63,141,142,144,145,336,341,343,348,352,354,369,
பாண்டரங் கண்ணனார் 1 16
பாண்டியன் அறிவுடைநம்பி 1 188
பாண்டியன் ஆரியப் படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் 1 183
பாண்டியன் தலையாலங்கானத்துச் செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் 1 72
பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் 1 1
பாரி மகளிர் 1 112
பாலை பாடிய பெருங் கடுங்கோ 1 282
பிசிராந்தையார் 4 67, 184, 191, 212
பிரமனார் 1 357
புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் 1 213
புறத்திணை நன்னாகனார் 4 176,376,379,384,
பூங்கண் உத்திரையார் 1 277
பூதப் பாண்டியன் தேவி பெருங் கோப்பெண்டு 1 248
பெருங்குன்றூர் கிழார் 5 147,210,211,266,318
பெருங்கோழி நாயகன் மகள் நக்கண்ணையார் 3 83,84,85
பெருஞ்சித்திரனார் 10 158, 159, 160, 161, 162, 163, 207, 208, 237, 238
பெருந் தலைச் சாத்தனார் 6 151, 164, 165, 205, 209, 294.
பெரும் பதுமனார் 1 199
பேய் மகள் இளவெயினி 1 11
பேரெயின் முறுவலார் 1 239
பொத்தியார் 5 217, 220, 221, 222, 223
பொய்கையார் 2 48,49
பொருந்தில் இளங்கீரனார் 1 53
பொன் முடியார் 3 299,310,312
மதுரை அளக்கர் ஞாழார் மகனார் மள்ளனார் 1 388
மதுரை அறுவை வாணிகன் இளவேட்டனார் 1 329
மதுரை இளங் கண்ணிக் கௌசிகனார் 1 309
மதுரை ஓலைக்கடைக் கண்ணம் புகுந்தாராயத்தனார் 1 350
மதுரைக் கணக்காயனார் 1 330
மதுரைக் கணக்காயனார் மகனார் நக்கீரனார் 1 56,189
மதுரைக் கள்ளிற் கடையத்தன் வெண்ணாகனார் 1 316
மதுரைக் கூல வாணிகன் சீத்தலைச் சாத்தனார் 1 59
மதுரைத் தமிழக் கூத்தனார் 1 334
மதுரை நக்கீரர் 1 395
மதுரைப் படை மங்கமன்னியார் 1 351
மதுரைப் பூதன் இளநாகனார் 1 276
மதுரை வேளாசான் 1 305
மருதன் இளநாகனார் 3 52,138,139
மாங்குடி கிழார் 6 24, 26, 313, 335, 372, 396
மார்க்கண்டேயனார் 1 365
மாற்பித்தியார் 2 251,252
மாறோக்கத்து நப்பசலையார் 7 37, 39, 126, 174, 226, 280, 383
முரஞ்சியூர் முடி நாகராயர் 1 2
மோசி கீரனார் 5 50,154,155,156,186
மோசி சாத்தனார் 1 272
வட நெடுந்தத்தனார் 1 179
வடம வண்ணக்கன் தாமோதரனார் 1 172
வடம வண்ணக்கன் பெருஞ்சாத்தனார் 1 125
வடம வண்ணக்கன் பேரி சாத்தனார் 1 198
வட மோதங் கிழார் 1 260
வன் பரணர் 6 148,149,150,152,153,255
வான்மீகியார் 1 358
விரிச்சியூர் நன்னாகனார் 1 292
விரியூர் நக்கனார் 1 332
வீரை வெளியனார் 1 320
வெண்ணிக் குயத்தியார் 1 66
வெள்ளெருக்கிலையார் 2 233,234
வெள்ளைக்குடி நாகனார் 1 35
வெள்ளைமாளர் 1 296
வெறி பாடிய காமக்கண்ணியார் 2 271,302
ஆசிரியர் பெயர் காணா பாடல்கள் 14 244, 256, 257, 263, 297, 307, 323, 327, 328, 333, 339, 340, 355,361
சிதைந்து போன பாடல்கள் 2 267, 268

ஊசாத்துணைகள் தொகு

1.தமிழ் இனைய கல்வி கழக புறநானூறு மின்புத்தகம் இனைப்பு

2.புறநானூறு புத்தகம் (பக்கம் 180) பதிப்பாளர்:மர்ரே அண்டு கம்பெனி ,சென்னை 1958