வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு (Nobel Prize in Chemistry) வேதியியலில் பல்வேறு பிரிவுகளிலும் மிகச் சிறந்த பங்களிப்பு வழங்கும் அறிவியலாளர்களுக்கு சுவீடனின் அரச அறிவியல் கழகத்தினரால் ஆண்டு தோறும் வழங்கப்படும் விருது ஆகும். சுவீடிய வேதியியலாளர் ஆல்பிரட் நோபலின் உயிலின் படி 1895 ஆம் ஆண்டில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஐந்து நோபல் பரிசுகளில் இதுவும் ஒன்று. ஏனையவை இயற்பியல், இலக்கியம், மருத்துவம் அல்லது உடலியங்கியல், மற்றும் அமைதி ஆகியவையாகும். இப்பரிசுகளை நோபல் நிறுவனம் நிருவகித்து வருகிறது.

வேதியியலுக்கான நோபல் பரிசு
விளக்கம்வேதியியலில் ஈடிணையற்ற பங்களிப்பு
நாடுசுவீடன்
வழங்குபவர்ரோயல் சுவீடிய அறிவியல் கழகம்
முதலில் வழங்கப்பட்டது1901
இணையதளம்nobelprize.org

நோபல் பரிசு ஆண்டு தோறும் டிசம்பர் 10 ஆம் நாளன்று சுவீடனின் ஸ்டொக்ஹோல்ம் நகரில் வழங்கப்படுகிறது. வேதியியலுக்கான முதலாவது நோபல் பரிசு 1901 ஆம் ஆண்டு நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த யாக்கோபுசு என்றிக்கசு வான்’ட் ஹோஃப் என்பவருக்கு வழங்கப்பட்டது.

பரிசு பெற்றவர்களின் பட்டியல்

தொகு
ஆண்டு பரிசு பெற்றவர் நாடு காரணம்
1901   யாக்கோபசு என்றிக்கசு வான் தோஃப் நெதர்லாந்து கரைசல்களில் ஆவி அழுத்தம் மற்றும் வேதி இயக்கவியல் தொடர்பான விதிகள் கண்டுபிடிப்பிற்காக"[1]
1902   எர்மான் எமில் பிசர் செருமனி "சர்க்கரை, பியூரின் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு முறை தயாரிப்புகளுக்காக"[2]
1903   சுவாந்தே அறீனியசு சுவீடன் "வேதிப்பகுப்பின் மின்னாற்பகுப்புக் கோட்பாட்டிற்காக"[3]
1904   சர் வி்ல்லியம் இராம்சே ஐக்கிய இராச்சியம் "காற்றில் அருமன் வாயுக்களின் இருப்பினைக் கண்டறிந்தமைக்காகவும், தனிம வரிசை அட்டவணையில் அவற்றுக்கான இடத்தைத் தீர்மானித்தமைக்காகவும்"[4]
1905   அடோல்ப் வான் பேயர் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "கரிம வேதியியல் மற்றும் வேதித்தொழில் துறைக்கு பயனுள்ள வகையில் கரிம சாயங்கள் மற்றும் ஐதரோஅரோமேட்டிக் சேர்மங்கள் தொடர்பில் இவர் ஆற்றிய முன்னோடிப் பணிகளுக்காக"[5]
1906   என்றி முவாசான் பிரான்சு "தனிமம் புளோரினைப் பிரித்தெடுத்தல் தொடர்பான இவரது பணிக்காவும், மின்வில் உலையின் கண்டுபிடிப்பிற்காகவும்"[6]
1907   எடுவர்டு பூக்னர் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "உயிர் வேதியியல் ஆராய்ச்சியில் செல்லில் நடைபெறாத சைமேஸ் நொதியாலான நொதித்தல் குறித்த கண்டுபிடிப்பிற்காக"[7]
1908   எர்ணஸ்ட் ரதர்ஃவோர்டு ஐக்கிய இராச்சியம்
நியூசிலாந்து
"தனிமங்களின் சிதைவு தொடர்பான ஆய்விற்காகவும் மற்றும் கதிரியக்கப் பொருள்களின் வேதியியலைக் கண்டறிந்தமைக்காகவும்"[8]
1909   வில்ஹெம் ஆஸ்ட்வால்டு செருமனி "வினைவேகமாற்றி தொடர்பான பணிகளுக்காகவும் வேதிச்சமநிலை மற்றும் வேதிவினைகளின் வேகம் ஆகியவை தொடர்பான அடிப்படைக் கொள்கை குறித்த விசாரணைகளுக்காகவும்"[9]
1910   ஓட்டோ வாலெக் செருமனி "கரிம வேதியியல் மற்றும் வேதித்தொழில் துறைக்கு பயனுள்ள வகையில் அலிபாட்டிக் வளையசேர்மங்கள் தொர்பான இவர் ஆற்றிய முன்னோடிப் பணிகளுக்காக"[10]
1911   மரியா ஸ்லொடஸ்கா-கியூரி போலந்து / பிரான்சு "ரேடியம், பொலோனியம் போன்ற தனிமங்களின் கண்டுபிடிப்பு ரேடியத்தைப் பிரித்தெடுத்தது, இதைக்கொண்டு இதைப்போன்ற தனிமங்களின் குறிப்பிடத்தக்க தன்மையைக் கண்டுபிடித்ததற்காகவும்"[11]
1912   விக்டர் கிரின்யார்டு பிரான்சு "கிரிக்னார்டு வினைப்பொருளின் கண்டுபிடிப்பு"[12]
  Paul Sabatier பிரான்சு "நன்கு தூளாக்கப்பட்ட உலோகத்தின் முன்னிலையில் கரிமச்சேர்மங்களை ஐதரசனேற்றம் செய்யும் முறையைக் கண்டறிந்தமைக்காக"[12]
1913   ஆல்பிரட் வெர்னர் சுவிட்சர்லாந்து "கனிம வேதியியலில் எண்முகி மூலக்கூறு வடிவமைப்பு தொடர்பான பணிகளுக்காக"[13]
1914   தியோடர் வில்லியம் ரிச்சர்ட்சு ஐக்கிய அமெரிக்க நாடு "மிக அதிக அளவிலான தனிமங்களின் அணு எடைகளைத் துல்லியமாகக் கண்டுபிடித்தமைக்காக"[14]
1915   Richard Martin Willstätter ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "நிறமிகள் தொடர்பான இவரது ஆய்வுகள், குறிப்பாக பச்சையம் தொடர்பான ஆய்வுகளுக்காக"[15]
1916 விருது வழங்கப்படவில்லை
1917
1918   ஃபிரிட்ஸ் ஹேபர் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "அம்மோனியாவை உருவாக்கும் தனிமங்களிலிருந்து அம்மோனியாவை உருவாக்கும்ஹேபர் செயல்முறையைக் கண்டறிந்தமைக்காக"[16]
1919 விருது வழங்கப்படவில்லை
1920   Walther Hermann Nernst ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "வெப்ப இயக்கவியலின் மூன்றாம் விதி தொடர்பான பணிக்காக"[17]
1921 Frederick Soddy ஐக்கிய இராச்சியம் "கதிரியக்கப் பொருள்களின் வேதியியல் குறித்த அறிவிற்கான பங்களிப்புகள், மற்றும் இவரது ஓரிடத்தான்களின் தோற்றம் மற்றும் தன்்ம குறித்த இவரது ஆய்விற்காகவும்"[18]
1922 பிரான்சிஸ் வில்லியம் ஆஸ்டன் ஐக்கிய இராச்சியம் "for his discovery, by means of his mass spectrograph, of ஓரிடத்தான்கள், in a large number of non-radioactive elements, and for his enunciation of the whole-number rule"[19]
1923   Fritz Pregl ஆசுத்திரியா "for his invention of the method of micro-analysis of organic substances"[20]
1924 Not awarded
1925 Richard Adolf Zsigmondy ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு/ஹங்கேரி "for his demonstration of the heterogeneous nature of கூழ்மம் solutions and for the methods he used"[21]
1926   The (Theodor) Svedberg சுவீடன் "for his work on disperse systems"[22]
1927   எய்ன்ரிச் ஓட்டோ வீய்லேன்டு ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his investigations of the constitution of the bile acids and related substances"[23]
1928   அடால்ஃப் வின்டாஸ் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "[for] his research into the constitution of the sterols and their connection with the உயிர்ச்சத்துகள்"[24]
1929   Arthur Harden ஐக்கிய இராச்சியம் "for their investigations on the fermentation of sugar and fermentative enzymes"[25]
  Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு
1930   ஹான்ஸ் பிஷ்ஷர் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his researches into the constitution of haemin and பச்சையம் and especially for his synthesis of haemin"[26]
1931   Carl Bosch ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "[for] their contributions to the invention and development of chemical high pressure methods"[27]
  Friedrich Bergius ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு
1932   Irving Langmuir ஐக்கிய அமெரிக்க நாடுகள் "for his discoveries and investigations in surface chemistry"[28]
1933 Not awarded
1934   அரால்டு இயூரீ அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his discovery of heavy hydrogen"[29]
1935 Frédéric Joliot பிரான்சு "[for] their synthesis of new radioactive elements"[30]
  ஐரீன் ஜோலியட் கியூரி பிரான்சு
1936   பீட்டர் டெபாய் நெதர்லாந்து "[for his work on] molecular structure through his investigations on dipole moments and the diffraction of X-rays and electrons in gases"[31]
1937   நார்மன் ஏவொர்த் ஐக்கிய இராச்சியம் "for his investigations on carbohydrates and உயிர்ச்சத்து சி"[32]
Paul Karrer சுவிட்சர்லாந்து "for his investigations on carotenoids, flavins and vitamins and B2"
1938   ரிச்சர்ட் குன் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his work on carotenoids and உயிர்ச்சத்துகள்"[33]
1939 அடால்ஃப் பிரெடெரிக் யோஹான் புடேனண்ட் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his work on பாலின இயக்க ஊக்கிs"[34]
Leopold Ruzicka குரோசியா "பாலிமெத்திலீன்கள் மற்றும் உயர் டெர்பீன்கள் குறித்த இவரது பணிக்காக"[34]
1940 விருது வழங்கப்படவில்லை
1941
1942
1943   ஜியார்ஜ் டி கிவிசி அங்கேரி "for his work on the use of isotopes as tracers in the study of chemical processes"[35]
1944   ஓட்டோ ஹான் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his discovery of the அணுக்கரு பிளவு of heavy nuclei"[36]
1945   Artturi Ilmari Virtanen பின்லாந்து "for his research and inventions in agricultural and nutrition chemistry, especially for his fodder preservation method"[37]
1946 James Batcheller Sumner அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his discovery that நொதியங்கள் can be crystallized"[38]
John Howard Northrop அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "நொதியங்கள், தீ நுண்மப்புரதங்களை தூய வடிவில் பிரித்தலுக்கான ஆய்வுக்காக"[38]
வெண்டெல் மெரிடித் ஸ்டான்லி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1947 இராபர்ட் இராபின்சன் ஐக்கிய இராச்சியம் "for his investigations on plant products of biological importance, especially the alkaloids"[39]
1948   Arne Wilhelm Kaurin Tiselius சுவீடன் "for his research on மின்புலத் தூள்நகர்ச்சி and adsorption analysis, especially for his discoveries concerning the complex nature of the serum proteins"[40]
1949 William Francis Giauque அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his contributions in the field of chemical thermodynamics, particularly concerning the behaviour of substances at extremely low temperatures"[41]
1950 ஓட்டோ டியல்சு மேற்கு செருமனி "for their discovery and development of the diene synthesis"[42]
கர்ட் ஆல்டெர் Federal Republic of Germany
1951 எட்வின் மெக்மிலன் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their discoveries in the chemistry of யுரேனியப் பின் தனிமங்கள்"[43]
  கிளென் டி. சீபார்க் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1952 Archer John Porter Martin ஐக்கிய இராச்சியம் "for their invention of partition chromatography"[44]
Richard Laurence Millington Synge ஐக்கிய இராச்சியம்
1953 Hermann Staudinger ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his discoveries in the field of macromolecular chemistry"[45]
1954   Linus Carl Pauling அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his research into the nature of the chemical bond and its application to the elucidation of the structure of complex substances"[46]
1955 Vincent du Vigneaud அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his work on biochemically important sulphur compounds, especially for the first synthesis of a polypeptide hormone"[47]
1956 Sir Cyril Norman Hinshelwood ஐக்கிய இராச்சியம் "for their researches into the mechanism of chemical reactions"[48]
Nikolay Nikolaevich Semenov சோவியத் ஒன்றியம்
1957 Lord (Alexander R.) Todd ஐக்கிய இராச்சியம் "for his work on கருக்காடிக்கூறுs and nucleotide co-enzymes"[49]
1958   பிரடெரிக் சேனர் ஐக்கிய இராச்சியம் "for his work on the structure of proteins, especially that of insulin"[50]
1959 Jaroslav Heyrovský செக்கோசிலோவாக்கியா "for his discovery and development of the polarographic methods of analysis"[51]
1960 வில்லார்ட் ஃபிராங்க் லிப்பி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his method to use carbon-14 for age determination in archaeology, geology, geophysics, and other branches of science"[52]
1961   மெல்வின் கால்வின் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his research on the carbon dioxide assimilation in plants"[53]
1962 Max Ferdinand Perutz ஐக்கிய இராச்சியம் "for their studies of the structures of globular proteins"[54]
  John Cowdery Kendrew ஐக்கிய இராச்சியம்
1963 Karl Ziegler ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for their discoveries in the field of the chemistry and technology of high polymers"[55]
கியூலியோ நட்டா இத்தாலி
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin ஐக்கிய இராச்சியம் "for her determinations by X-ray techniques of the structures of important biochemical substances"[56]
1965   ராபர்ட் பர்ன்ஸ் உட்வர்ட் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his outstanding achievements in the art of organic synthesis"[57]
1966   Robert S. Mulliken அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his fundamental work concerning chemical bonds and the electronic structure of molecules by the molecular orbital method"[58]
1967   Manfred Eigen ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for their studies of extremely fast chemical reactions, effected by disturbing the equilibrium by means of very short pulses of energy"[59]
ரொனால்ட் ஜார்ஜ் விரேஃபோர்ட் நோர்ரிஷ் ஐக்கிய இராச்சியம்
George Porter ஐக்கிய இராச்சியம்
1968 லார்ஸ் ஒன்சாகர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for the discovery of the reciprocal relations bearing his name, which are fundamental for the thermodynamics of irreversible processes"[60]
1969 Derek H. R. Barton ஐக்கிய இராச்சியம் "for their contributions to the development of the concept of conformation and its application in chemistry"[61]
Odd Hassel நார்வே
1970   Luis F. Leloir அர்கெந்தீனா "for his discovery of sugar nucleotides and their role in the biosynthesis of carbohydrates"[62]
1971   Gerhard Herzberg கனடா "for his contributions to the knowledge of electronic structure and geometry of molecules, particularly free radicals"[63]
1972   Christian B. Anfinsen அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his work on ribonuclease, especially concerning the connection between the amino acid sequence and the biologically active conformation"[64]
Stanford Moore அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their contribution to the understanding of the connection between chemical structure and catalytic activity of the active centre of the ribonuclease molecule"[64]
William H. Stein அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1973 Ernst Otto Fischer ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for their pioneering work, performed independently, on the chemistry of the organometallic, so called sandwich compounds"[65]
Geoffrey Wilkinson ஐக்கிய இராச்சியம்
1974 Paul J. Flory அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his fundamental work, both theoretical and experimental, in the physical chemistry of macromolecules"[66]
1975 John Warcup Cornforth ஆசுத்திரேலியா
ஐக்கிய இராச்சியம்
"for his work on the முப்பரிமாண மாற்றிய வேதியியல் of enzyme-catalyzed reactions"[67]
  Vladimir Prelog Yugoslavia/சுவிட்சர்லாந்து "for his research into the stereochemistry of organic molecules and reactions"[67]
1976   William N. Lipscomb அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his studies on the structure of boranes illuminating problems of chemical bonding"[68]
1977 Ilya Prigogine பெல்ஜியம் "for his contributions to non-equilibrium thermodynamics, particularly the theory of dissipative structures"[69]
1978 Peter D. Mitchell ஐக்கிய இராச்சியம் "for his contribution to the understanding of biological energy transfer through the formulation of the chemiosmotic theory"[70]
1979 Herbert C. Brown அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their development of the use of boron- and phosphorus-containing compounds, respectively, into important reagents in organic synthesis"[71]
Georg Wittig ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு
1980   Paul Berg அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his fundamental studies of the biochemistry of nucleic acids, with particular regard to recombinant-DNA"[72]
  Walter Gilbert அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their contributions concerning the determination of base sequences in nucleic acids"[72]
  பிரடெரிக் சேனர் ஐக்கிய இராச்சியம்
1981 கெனிச்சி புகுயி யப்பான் "for their theories, developed independently, concerning the course of chemical reactions"[73]
  ரோல்ட் ஹாஃப்மேன் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1982 Aaron Klug ஐக்கிய இராச்சியம் "for his development of crystallographic electron microscopy and his structural elucidation of biologically important nucleic acid-protein complexes"[74]
1983 Henry Taube அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his work on the mechanisms of electron transfer reactions, especially in metal complexes"[75]
1984 Robert Bruce Merrifield அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his development of methodology for chemical synthesis on a solid matrix"[76]
1985   Herbert A. Hauptman அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their outstanding achievements in developing direct methods for the determination of crystal structures"[77]
  ஜெரோம் கார்லே அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1986   Dudley R. Herschbach அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their contributions concerning the dynamics of chemical elementary processes"[78]
Yuan T. Lee அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
John C. Polanyi கனடா / அங்கேரி
1987 Donald J. Cram அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their development and use of molecules with structure-specific interactions of high selectivity"[79]
  Jean-Marie Lehn பிரான்சு
Charles J. Pedersen அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1988 Johann Deisenhofer ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for their determination of the three-dimensional structure of a photosynthetic reaction centre"[80]
  Robert Huber ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு
Hartmut Michel ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு
1989 சிட்னி ஆல்ட்மன் கனடா
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
"for their discovery of catalytic properties of RNA"[81]
  Thomas Cech அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1990   எலியாஸ் ஜேம்ஸ் கோரி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his development of the theory and methodology of organic synthesis"[82]
1991   ரிச்சர்ட் ஆர். எர்ன்ஸ்ட் சுவிட்சர்லாந்து "for his contributions to the development of the methodology of high resolution nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy"[83]
1992   Rudolph A. Marcus அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his contributions to the theory of electron transfer reactions in chemical systems"[84]
1993   கேரி‌ முல்லிஸ் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry […] for his invention of the பாலிமரேசு தொடர் வினை (PCR) method"[85]
Michael Smith கனடா "for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry […] for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis and its development for protein studies"[85]
1994   George A. Olah அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் / அங்கேரி "for his contribution to carbocation chemistry"[86]
1995 Paul J. Crutzen நெதர்லாந்து "for their work in atmospheric chemistry, particularly concerning the formation and decomposition of ozone"[87]
Mario J. Molina (மெக்சிகோ)United States
  F. Sherwood Rowland அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1996 Robert F. Curl Jr. அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their discovery of fullerenes"[88]
  Sir Harold W. Kroto ஐக்கிய இராச்சியம்
Richard E. Smalley அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
1997 Paul D. Boyer அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their elucidation of the enzymatic mechanism underlying the synthesis of adenosine triphosphate (ATP)"[89]
John E. Walker ஐக்கிய இராச்சியம்
  Jens C. Skou டென்மார்க் "for the first discovery of an ion-transporting enzyme, Na+, K+ -ATPase"[89]
1998   Walter Kohn அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his development of the density-functional theory"[90]
John A. Pople ஐக்கிய இராச்சியம் "for his development of computational methods in quantum chemistry"[90]
1999   Ahmed Zewail எகிப்து
அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
"for his studies of the transition states of chemical reactions using femtosecond spectroscopy"[91]
2000 ஆலன் ஜெய் ஈகர் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their discovery and development of conductive polymers"[92]
Alan G MacDiarmid அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
நியூசிலாந்து
Hideki Shirakawa யப்பான் (அ) ஜப்பான்
2001 William S. Knowles அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for their work on chirally catalysed hydrogenation reactions"[93]
  Ryōji Noyori யப்பான் (அ) ஜப்பான்
K. Barry Sharpless அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his work on chirally catalysed oxidation reactions"[93]
2002   John B. Fenn அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules […] for their development of soft desorption ionisation methods for mass spectrometric analyses of biological macromolecules"[94]
Koichi Tanaka யப்பான் (அ) ஜப்பான்
  குர்த் வியூத்ரிச் சுவிச்சர்லாந்து "for the development of methods for identification and structure analyses of biological macromolecules […] for his development of nuclear magnetic resonance spectroscopy for determining the three-dimensional structure of biological macromolecules in solution"[94]
2003 பீட்டர் ஆக்ரீ அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for discoveries concerning channels in cell membranes […] for the discovery of water channels"[95]
  Roderick MacKinnon அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for discoveries concerning channels in cell membranes […] for structural and mechanistic studies of ion channels"[95]
2004   Aaron Ciechanover இசுரேல் "for the discovery of ubiquitin-mediated protein degradation"[96]
  Avram Hershko இசுரேல்
  Irwin Rose அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
2005 Yves Chauvin பிரான்சு "for the development of the metathesis method in organic synthesis"[97]
  Robert H. Grubbs அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
Richard R. Schrock அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
2006   ரோஜர் கோர்ன்பெர்க் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for his studies of the molecular basis of eukaryotic transcription"[98]
2007   கெரார்டு எர்ட்டில் ஜெர்மன் கூட்டாட்சிக் குடியரசு "for his studies of chemical processes on solid surfaces"[99]
2008   Osamu Shimomura யப்பான் (அ) ஜப்பான்[100] "for the discovery and development of the பச்சை ஒளிர் புரதம், GFP"[101]
  Martin Chalfie அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
  ரோஜர் ஒய். சியன் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
2009   வெங்கட்ராமன் ராமகிருஷ்ணன் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for studies of the structure and function of the இரைபோசோம்"[102]
  தாமஸ் ஸ்டைட்ஸ் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
  அடா ஈ. யோனத் இசுரேல்
2010   ரிச்சர்டு ஃகெக் அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் "for palladium-catalyzed cross couplings in organic synthesis"[103]
  ஐ-இச்சி நெகிழ்சி அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள்
  அக்கிரா சுசுக்கி ஜப்பான்
2011 தான் செட்சுமன் இசுரேல் "for the discovery of பகுதிப்படிகம்s"[104]

வெளி இணைப்புகள்

தொகு

மேற்கோள்கள்

தொகு
பொது
 • "All Nobel Laureates in Chemistry". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 • "Nobel Prize winners by category (chemistry)". பிரித்தானிக்கா கலைக்களஞ்சியம். பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
குறிப்பிட்ட
 1. "The Nobel Prize in Chemistry 1901". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 2. "The Nobel Prize in Chemistry 1902". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 3. "The Nobel Prize in Chemistry 1903". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 4. "The Nobel Prize in Chemistry 1904". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 5. "The Nobel Prize in Chemistry 1905". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 6. "The Nobel Prize in Chemistry 1906". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 7. "The Nobel Prize in Chemistry 1907". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 8. "The Nobel Prize in Chemistry 1908". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 9. "The Nobel Prize in Chemistry 1909". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 10. "The Nobel Prize in Chemistry 1910". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 11. "The Nobel Prize in Chemistry 1911". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 12. 12.0 12.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1912". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 13. "The Nobel Prize in Chemistry 1913". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 14. "The Nobel Prize in Chemistry 1914". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 15. "The Nobel Prize in Chemistry 1915". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 16. "The Nobel Prize in Chemistry 1918". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 17. "The Nobel Prize in Chemistry 1920". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 18. "The Nobel Prize in Chemistry 1921". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 19. "The Nobel Prize in Chemistry 1922". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 20. "The Nobel Prize in Chemistry 1923". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 21. "The Nobel Prize in Chemistry 1925". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 22. "The Nobel Prize in Chemistry 1926". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 23. "The Nobel Prize in Chemistry 1927". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 24. "The Nobel Prize in Chemistry 1928". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 25. "The Nobel Prize in Chemistry 1929". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 26. "The Nobel Prize in Chemistry 1930". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 27. "The Nobel Prize in Chemistry 1931". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 28. "The Nobel Prize in Chemistry 1932". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 29. "The Nobel Prize in Chemistry 1934". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 30. "The Nobel Prize in Chemistry 1935". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 31. "The Nobel Prize in Chemistry 1936". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 32. "The Nobel Prize in Chemistry 1937". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 33. "The Nobel Prize in Chemistry 1938". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 34. 34.0 34.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1939". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 35. "The Nobel Prize in Chemistry 1943". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 36. "The Nobel Prize in Chemistry 1944". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 37. "The Nobel Prize in Chemistry 1945". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 38. 38.0 38.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1946". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 39. "The Nobel Prize in Chemistry 1947". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 40. "The Nobel Prize in Chemistry 1948". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 41. "The Nobel Prize in Chemistry 1949". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 42. "The Nobel Prize in Chemistry 1950". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 43. "The Nobel Prize in Chemistry 1951". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 44. "The Nobel Prize in Chemistry 1952". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 45. "The Nobel Prize in Chemistry 1953". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 46. "The Nobel Prize in Chemistry 1954". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 47. "The Nobel Prize in Chemistry 1955". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 48. "The Nobel Prize in Chemistry 1956". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 49. "The Nobel Prize in Chemistry 1957". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 50. "The Nobel Prize in Chemistry 1958". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 51. "The Nobel Prize in Chemistry 1959". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 52. "The Nobel Prize in Chemistry 1960". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 53. "The Nobel Prize in Chemistry 1961". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 54. "The Nobel Prize in Chemistry 1962". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 55. "The Nobel Prize in Chemistry 1963". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 56. "The Nobel Prize in Chemistry 1964". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 57. "The Nobel Prize in Chemistry 1965". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 58. "The Nobel Prize in Chemistry 1966". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 59. "The Nobel Prize in Chemistry 1967". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 60. "The Nobel Prize in Chemistry 1968". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 61. "The Nobel Prize in Chemistry 1969". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 62. "The Nobel Prize in Chemistry 1970". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 63. "The Nobel Prize in Chemistry 1971". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 64. 64.0 64.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1972". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 65. "The Nobel Prize in Chemistry 1973". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 66. "The Nobel Prize in Chemistry 1974". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 67. 67.0 67.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1975". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 68. "The Nobel Prize in Chemistry 1976". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 69. "The Nobel Prize in Chemistry 1977". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 70. "The Nobel Prize in Chemistry 1978". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 71. "The Nobel Prize in Chemistry 1979". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 72. 72.0 72.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1980". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 73. "The Nobel Prize in Chemistry 1981". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 74. "The Nobel Prize in Chemistry 1982". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 75. "The Nobel Prize in Chemistry 1983". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 76. "The Nobel Prize in Chemistry 1984". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 77. "The Nobel Prize in Chemistry 1985". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 78. "The Nobel Prize in Chemistry 1986". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 79. "The Nobel Prize in Chemistry 1987". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 80. "The Nobel Prize in Chemistry 1988". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 81. "The Nobel Prize in Chemistry 1989". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 82. "The Nobel Prize in Chemistry 1990". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 83. "The Nobel Prize in Chemistry 1991". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 84. "The Nobel Prize in Chemistry 1992". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 85. 85.0 85.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1993". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 86. "The Nobel Prize in Chemistry 1994". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 87. "The Nobel Prize in Chemistry 1995". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 88. "The Nobel Prize in Chemistry 1996". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 89. 89.0 89.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1997". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 90. 90.0 90.1 "The Nobel Prize in Chemistry 1998". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 91. "The Nobel Prize in Chemistry 1999". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 92. "The Nobel Prize in Chemistry 2000". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 93. 93.0 93.1 "The Nobel Prize in Chemistry 2001". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 94. 94.0 94.1 "The Nobel Prize in Chemistry 2002". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 95. 95.0 95.1 "The Nobel Prize in Chemistry 2003". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 96. "The Nobel Prize in Chemistry 2004". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 97. "The Nobel Prize in Chemistry 2005". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 98. "The Nobel Prize in Chemistry 2006". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 99. "The Nobel Prize in Chemistry 2007". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-06.
 100. As of 26 October 2008, the nobelprize.org website page for the 2008 award gives Shimomura's country as "USA". However, the press release from the Nobel Foundation on 8 October 2008, announcing the award, states that Shimomura is a Japanese citizen. "The Nobel Prize in Chemistry 2008–Press Release". Nobelprize.org. 2008-10-08. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-08.
 101. "The Nobel Prize in Chemistry 2008". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2008-10-08.
 102. "The Nobel Prize in Chemistry 2009". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-07.
 103. "The Nobel Prize in Chemistry 2010". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2009-10-06.
 104. "The Nobel Prize in Chemistry 2011". Nobelprize.org. பார்க்கப்பட்ட நாள் 2011-10-05.