பீகாரின் சட்டமன்றத் தொகுதிகள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

பீகார் சட்டமன்றத்தில் 243 தொகுதிகள் உள்ளன.[1][2]

சட்டமன்றத் தொகுதிகள்தொகு

தொகுதிகள் வரிசைப்படி தரப்பட்டுள்ளன.

 1. வால்மீகி நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 2. ராம் நகர்
 3. நர்கட்டியாகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 4. பகஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
 5. லவுரியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 6. நவுதன் சட்டமன்றத் தொகுதி
 7. சன்படியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 8. பேத்தியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 9. சிக்டா சட்டமன்றத் தொகுதி
 10. ரக்சவுல் சட்டமன்றத் தொகுதி
 11. சுகவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 12. நர்கட்டியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 13. ஹர்சிதி சட்டமன்றத் தொகுதி
 14. கோவிந்தகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 15. கேசரியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 16. கல்யாண்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (மேற்கு சம்பாரண் மாவட்டம்)
 17. பிப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி (கிழக்கு சம்பாரண் மாவட்டம்)
 18. மதுபன் சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்)
 19. மோதிஹாரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 20. சிரையா சட்டமன்றத் தொகுதி
 21. டாக்கா சட்டமன்றத் தொகுதி
 22. சிவஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 23. ரீகா சட்டமன்றத் தொகுதி
 24. பத்னாஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
 25. பரிஹார் சட்டமன்றத் தொகுதி
 26. சுர்சண்டு சட்டமன்றத் தொகுதி
 27. பாஜ்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
 28. சீதாமரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 29. ரூன்னீசைத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 30. பேல்சண்டு சட்டமன்றத் தொகுதி
 31. ஹர்லாக்கி சட்டமன்றத் தொகுதி
 32. பேனிபட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
 33. கஜவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 34. பாபூபரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 35. பிஸ்பீ சட்டமன்றத் தொகுதி
 36. மதுபனி சட்டமன்றத் தொகுதி
 37. ராஜ்நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 38. ஜஞ்சார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 39. புல்பராஸ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 40. லவுகஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
 41. நிர்மலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 42. பிப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி (சுபவுல் மாவட்டம்)
 43. சுபவுல் சட்டமன்றத் தொகுதி
 44. திரிவேணிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 45. சாதாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 46. நர்பத்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 47. ரானிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 48. பார்பிஸ்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 49. அரரியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 50. ஜோகீஹாட் சட்டமன்றத் தொகுதி
 51. சிக்டீ சட்டமன்றத் தொகுதி
 52. பஹாதுர்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 53. டாகுர்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 54. கிசன்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 55. கோசாதமன் சட்டமன்றத் தொகுதி
 56. அமவுர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 57. பாய்சி சட்டமன்றத் தொகுதி
 58. கஸ்பா சட்டமன்றத் தொகுதி
 59. பன்மன்கி சட்டமன்றத் தொகுதி
 60. ரூபவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 61. தாம்தாஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
 62. பூர்ணியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 63. கடிஹார் சட்டமன்றத் தொகுதி
 64. கத்வா சட்டமன்றத் தொகுதி
 65. பல்ராம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 66. பிராண்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 67. மனிஹாரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 68. பராரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 69. கோஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி(கோர்ஹா)
 70. ஆலம்நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 71. பிஹாரிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 72. சிங்கேஸ்வர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 73. மத்தேபுரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 74. சோன்பர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி
 75. சஹர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி
 76. சிம்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 77. மஹிஷி சட்டமன்றத் தொகுதி
 78. குஷேஷ்வர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 79. கவுஃ‌டாபவுராம் சட்டமன்றத் தொகுதி
 80. பேனிபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 81. அலிநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 82. தர்பங்கா ஊரகம் சட்டமன்றத் தொகுதி
 83. தர்பங்கா சட்டமன்றத் தொகுதி
 84. ஹாயகாட் சட்டமன்றத் தொகுதி
 85. பஹாதுர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 86. கேவ்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
 87. ஜாலே சட்டமன்றத் தொகுதி
 88. காய்காட் சட்டமன்றத் தொகுதி
 89. ஔராய் சட்டமன்றத் தொகுதி
 90. மீனாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 91. போசஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
 92. சக்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 93. குஃ‌டனி சட்டமன்றத் தொகுதி(குர்ஹனி)
 94. முசப்பர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 95. காண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
 96. பரூராஜ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 97. பாரூ சட்டமன்றத் தொகுதி
 98. சாகேப்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 99. பைகுண்டபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 100. பரவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்)
 101. கோபால்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 102. குசாய்கோட் சட்டமன்றத் தொகுதி(குசாய்கோட்டை)
 103. போரே சட்டமன்றத் தொகுதி
 104. ஹதுவா சட்டமன்றத் தொகுதி
 105. சிவான் சட்டமன்றத் தொகுதி
 106. சீராதேய் சட்டமன்றத் தொகுதி
 107. தரவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 108. ரகுநாத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 109. தரவுந்தா சட்டமன்றத் தொகுதி
 110. பஃ‌டஹரியா சட்டமன்றத் தொகுதி(பராரியா)
 111. கோரியாகோட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
 112. மகாராஜ்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 113. ஏக்மா சட்டமன்றத் தொகுதி
 114. மஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி
 115. பனியாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 116. தரையா சட்டமன்றத் தொகுதி
 117. மஃ‌டவுரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 118. சப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 119. கர்கா சட்டமன்றத் தொகுதி
 120. அமனவுர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 121. பர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி
 122. சோன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 123. ஹாஜிப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 124. லால்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 125. வைசாலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 126. மஹுவா சட்டமன்றத் தொகுதி
 127. ராஜாபாகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 128. ராகோபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 129. மன்ஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 130. பாதேபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 131. கல்யாண்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (சமஸ்திபூர் மாவட்டம்)
 132. வாரிஸ் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 133. சமஸ்திபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 134. உஜியார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 135. மோர்வா சட்டமன்றத் தொகுதி
 136. சராய்ரஞ்சன் சட்டமன்றத் தொகுதி
 137. மோகியுத்தீன் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 138. பிபூத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 139. ரோசஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி
 140. ஹசன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 141. சேரியா பரியார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 142. பச்வாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி(பச்வாரா)
 143. டேக்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி(தேக்ரா)
 144. மதிஹானீ சட்டமன்றத் தொகுதி
 145. சாகேப்பூர் கமால் சட்டமன்றத் தொகுதி
 146. பேகூசராய் சட்டமன்றத் தொகுதி
 147. பக்ரீ சட்டமன்றத் தொகுதி
 148. அலவுலீ சட்டமன்றத் தொகுதி
 149. ககடியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 150. பேல்தவுர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 151. பர்பத்தா சட்டமன்றத் தொகுதி
 152. பிஹ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 153. கோபால்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 154. பீர்பைந்தி சட்டமன்றத் தொகுதி
 155. கஹல்காவ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 156. பாகல்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 157. சுல்தான்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 158. நாத் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 159. அமர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 160. தைரையா சட்டமன்றத் தொகுதி
 161. பாங்கா சட்டமன்றத் தொகுதி
 162. கடோரியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 163. பேல்ஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 164. தாராபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 165. முங்கேர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 166. ஜமால்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 167. சூர்யகஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி
 168. லகிசராய் சட்டமன்றத் தொகுதி
 169. சேக்புரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 170. பர்பீகா சட்டமன்றத் தொகுதி
 171. அஸ்தாவான் சட்டமன்றத் தொகுதி
 172. பிஹார்சரீப் சட்டமன்றத் தொகுதி
 173. ராஜ்கீர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 174. இஸ்லாம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, நாலந்தா மாவட்டம்
 175. ஹில்சா சட்டமன்றத் தொகுதி
 176. நாலந்தா சட்டமன்றத் தொகுதி
 177. ஹர்னவுத் சட்டமன்றத் தொகுதி
 178. மோகாமா சட்டமன்றத் தொகுதி
 179. பாஃட் சட்டமன்றத் தொகுதி
 180. பக்தியார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 181. தீகா சட்டமன்றத் தொகுதி
 182. பாங்கிபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 183. கும்ஹ்ரார் சட்டமன்றத் தொகுதி
 184. பட்னா சட்டமன்றத் தொகுதி
 185. பத்ஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
 186. தானாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 187. மனேர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 188. புல்வாரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 189. மசவுஃடி சட்டமன்றத் தொகுதி
 190. பாலிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 191. பிக்ரம் சட்டமன்றத் தொகுதி
 192. சந்தேஷ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 193. பஃ‌ட்ஹரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 194. ஆரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 195. அகியாவ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 196. தராரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 197. ஜகதீஸ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 198. ஷாஹ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 199. பிரஹம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 200. பக்சர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 201. டும்ராவ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 202. ராஜ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 203. ராம்கஃட் சட்டமன்றத் தொகுதி
 204. மோஹனியா சட்டமன்றத் தொகுதி
 205. பபுவா சட்டமன்றத் தொகுதி
 206. சைன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 207. சேனாரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 208. சாசாராம் சட்டமன்றத் தொகுதி
 209. கர்கஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 210. தினாரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 211. நோக்கா சட்டமன்றத் தொகுதி
 212. டிஹ்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 213. காராகாட் சட்டமன்றத் தொகுதி
 214. அர்வல் சட்டமன்றத் தொகுதி
 215. குர்த்தா சட்டமன்றத் தொகுதி
 216. ஜஹானாபாத் சட்டமன்றத் தொகுதி
 217. கோசி சட்டமன்றத் தொகுதி
 218. மக்தும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 219. கோஹ் சட்டமன்றத் தொகுதி
 220. ஓப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி
 221. நபி நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 222. குடும்பா சட்டமன்றத் தொகுதி
 223. அவுரங்காபாத் சட்டமன்றத் தொகுதி
 224. ரபீகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 225. குரூவா சட்டமன்றத் தொகுதி
 226. ஷேர்காடி சட்டமன்றத் தொகுதி
 227. இமாம்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 228. பாராசட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
 229. போத்கயா சட்டமன்றத் தொகுதி
 230. கயா டவுன் சட்டமன்றத் தொகுதி
 231. டிகாரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 232. பேலாகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 233. அத்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி
 234. வசீர்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 235. ரஜவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி
 236. ஹிசுவா சட்டமன்றத் தொகுதி
 237. நவாதா சட்டமன்றத் தொகுதி
 238. கோபிந்துபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
 239. வார்சாலிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
 240. சிகந்தரா சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்)
 241. ஜமுய் சட்டமன்றத் தொகுதி
 242. ஜாஜா சட்டமன்றத் தொகுதி
 243. சகாய் சட்டமன்றத் தொகுதி

சான்றுகள்தொகு

 1. http://vidhansabha.bih.nic.in/pdf/List_Of_Members.pdf சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (இந்தியில்) - பீகார் சட்டமன்றம்
 2. http://eci.nic.in/eci_main/CurrentElections/CONSOLIDATED_ORDER%20_ECI%20.pdf பரணிடப்பட்டது 2010-10-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் மக்களவைத் தொகுதிகளும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளும் (ஆங்கிலத்தில்) - இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்