பீகார் சட்டமன்றத் தொகுதிகளின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(பீகாரின் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

பீகார் சட்டமன்றத்தில் 243 தொகுதிகள் உள்ளன.[1][2]

சட்டமன்றத் தொகுதிகள் தொகு

தொகுதிகள் வரிசைப்படி தரப்பட்டுள்ளன.

தொகுதி
#
தொகுதியின்
பெயர்
மாவட்டம் மக்களவைத்
தொகுதி
# வால்மீகி நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# ராம் நகர் மேற்கு சம்பாரண்
# நர்கட்டியாகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# பகஹா சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# லவுரியா சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# நவுதன் சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# சன்படியா சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# பேத்தியா சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# சிக்டா சட்டமன்றத் தொகுதி மேற்கு சம்பாரண்
# ரக்சவுல் சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# சுகவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# நர்கட்டியா சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# ஹர்சிதி சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# கோவிந்தகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# கேசரியா சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# கல்யாண்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (மேற்கு சம்பாரண் மாவட்டம்) கிழக்கு சம்பாரண்
# பிப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி (கிழக்கு சம்பாரண் மாவட்டம்) கிழக்கு சம்பாரண்
# மதுபன் சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்) கிழக்கு சம்பாரண்
# மோதிஹாரி சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# சிரையா சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# டாக்கா சட்டமன்றத் தொகுதி கிழக்கு சம்பாரண்
# சிவஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி சிவஹர்
# ரீகா சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# பத்னாஹா சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# பரிஹார் சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# சுர்சண்டு சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# பாஜ்பட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# சீதாமரி சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# ரூன்னீசைத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# பேல்சண்டு சட்டமன்றத் தொகுதி சீதாமரி
# ஹர்லாக்கி சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# பேனிபட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# கஜவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# பாபூபரி சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# பிஸ்பீ சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# மதுபனி சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# ராஜ்நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# ஜஞ்சார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# புல்பராஸ் சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# லவுகஹா சட்டமன்றத் தொகுதி மதுபனி
# நிர்மலி சட்டமன்றத் தொகுதி சுபௌல்
# பிப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி (சுபவுல் மாவட்டம்) சுபௌல்
# சுபவுல் சட்டமன்றத் தொகுதி சுபௌல்
# திரிவேணிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி சுபௌல்
# சாதாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சுபௌல்
# நர்பத்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி அரரியா
# ரானிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி அரரியா
# பார்பிஸ்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி அரரியா
# அரரியா சட்டமன்றத் தொகுதி அரரியா
# ஜோகீஹாட் சட்டமன்றத் தொகுதி அரரியா
# சிக்டீ சட்டமன்றத் தொகுதி அரரியா
# பஹாதுர்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கிசன்கஞ்சு
# டாகுர்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கிசன்கஞ்சு
# கிசன்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கிசன்கஞ்சு
# கோசாதமன் சட்டமன்றத் தொகுதி கிசன்கஞ்சு
# அமவுர் சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# பாய்சி சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# கஸ்பா சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# பன்மன்கி சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# ரூபவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# தாம்தாஹா சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# பூர்ணியா சட்டமன்றத் தொகுதி பூர்ணியா
# கடிஹார் சட்டமன்றத் தொகுதி கட்டிஹார்
# கத்வா சட்டமன்றத் தொகுதி கட்டிஹார்
# பல்ராம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கட்டிஹார்
# பிராண்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கட்டிஹார்
# மனிஹாரி சட்டமன்றத் தொகுதி கட்டிஹார்
# பராரி சட்டமன்றத் தொகுதி கட்டிஹார்
# கோஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி(கோர்ஹா) கட்டிஹார்
# ஆலம்நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி மதேபுரா
# பிஹாரிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி மதேபுரா
# சிங்கேஸ்வர் சட்டமன்றத் தொகுதி மதேபுரா
# மத்தேபுரா சட்டமன்றத் தொகுதி மதேபுரா
# சோன்பர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி சஹர்சா
# சஹர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி சஹர்சா
# சிம்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி சஹர்சா
# மஹிஷி சட்டமன்றத் தொகுதி சஹர்சா
# குஷேஷ்வர் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# கவுஃ‌டாபவுராம் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# பேனிபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# அலிநகர் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# தர்பங்கா ஊரகம் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# தர்பங்கா சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# ஹாயகாட் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# பஹாதுர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# கேவ்டி சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# ஜாலே சட்டமன்றத் தொகுதி தர்பங்கா
# காய்காட் சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# ஔராய் சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# மீனாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# போசஹா சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# சக்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# குஃ‌டனி சட்டமன்றத் தொகுதி(குர்ஹனி) முசாபர்பூர்
# முசப்பர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# காண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# பரூராஜ் சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# பாரூ சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# சாகேப்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி முசாபர்பூர்
# பைகுண்டபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கோபால்கஞ்ச்
# பரவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்) கோபால்கஞ்ச்
# கோபால்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கோபால்கஞ்ச்
# குசாய்கோட் சட்டமன்றத் தொகுதி(குசாய்கோட்டை) கோபால்கஞ்ச்
# போரே சட்டமன்றத் தொகுதி கோபால்கஞ்ச்
# ஹதுவா சட்டமன்றத் தொகுதி கோபால்கஞ்ச்
# சிவான் சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# சீராதேய் சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# தரவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# ரகுநாத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# தரவுந்தா சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# பஃ‌டஹரியா சட்டமன்றத் தொகுதி(பராரியா) சீவான்
# கோரியாகோட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# மகாராஜ்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி சீவான்
# ஏக்மா சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# மஞ்சி சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# பனியாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# தரையா சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# மஃ‌டவுரா சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# சப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# கர்கா சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# அமனவுர் சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# பர்சா சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# சோன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சரண்
# ஹாஜிப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# லால்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# வைசாலி சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# மஹுவா சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# ராஜாபாகர் சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# ராகோபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# மன்ஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# பாதேபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி வைசாலி
# கல்யாண்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# வாரிஸ் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# சமஸ்திபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# உஜியார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# மோர்வா சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# சராய்ரஞ்சன் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# மோகியுத்தீன் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# பிபூத்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# ரோசஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# ஹசன்பூர், பீகார் சட்டமன்றத் தொகுதி சமஸ்திபூர்
# சேரியா பரியார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பச்வாஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி(பச்வாரா)
# டேக்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி(தேக்ரா)
# மதிஹானீ சட்டமன்றத் தொகுதி
# சாகேப்பூர் கமால் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பேகூசராய் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பக்ரீ சட்டமன்றத் தொகுதி
# அலவுலீ சட்டமன்றத் தொகுதி
# ககடியா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பேல்தவுர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பர்பத்தா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பிஹ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# கோபால்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பீர்பைந்தி சட்டமன்றத் தொகுதி
# கஹல்காவ் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பாகல்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# சுல்தான்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
# நாத் நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# அமர்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# தைரையா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பாங்கா சட்டமன்றத் தொகுதி
# கடோரியா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பேல்ஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# தாராபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# முங்கேர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# ஜமால்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# சூர்யகஃ‌டா சட்டமன்றத் தொகுதி
# லகிசராய் சட்டமன்றத் தொகுதி
# சேக்புரா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பர்பீகா சட்டமன்றத் தொகுதி
# அஸ்தாவான் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பிஹார்சரீப் சட்டமன்றத் தொகுதி
# ராஜ்கீர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# இஸ்லாம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி, நாலந்தா மாவட்டம்
# ஹில்சா சட்டமன்றத் தொகுதி
# நாலந்தா சட்டமன்றத் தொகுதி
# ஹர்னவுத் சட்டமன்றத் தொகுதி
# மோகாமா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பாஃட் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பக்தியார்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# தீகா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பாங்கிபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# கும்ஹ்ரார் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பட்னா சட்டமன்றத் தொகுதி
# பத்ஹா சட்டமன்றத் தொகுதி
# தானாபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# மனேர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# புல்வாரி சட்டமன்றத் தொகுதி
# மசவுஃடி சட்டமன்றத் தொகுதி
# பாலிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி
# பிக்ரம் சட்டமன்றத் தொகுதி
# சந்தேஷ் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பஃ‌ட்ஹரா சட்டமன்றத் தொகுதி
# ஆரா சட்டமன்றத் தொகுதி
# அகியாவ் சட்டமன்றத் தொகுதி
# தராரி சட்டமன்றத் தொகுதி
# ஜகதீஸ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# ஷாஹ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
# பிரஹம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பக்சர்
# பக்சர் சட்டமன்றத் தொகுதி பக்சர்
# டும்ராவ் சட்டமன்றத் தொகுதி பக்சர்
# ராஜ்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பக்சர்
# ராம்கஃட் சட்டமன்றத் தொகுதி கைமுர்
# மோஹனியா சட்டமன்றத் தொகுதி கைமுர்
# பபுவா சட்டமன்றத் தொகுதி கைமுர்
# சைன்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கைமுர்
# சேனாரி சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# சாசாராம் சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# கர்கஹர் சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# தினாரா சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# நோக்கா சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# டிஹ்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# காராகாட் சட்டமன்றத் தொகுதி ரோத்தாசு
# அர்வல் சட்டமன்றத் தொகுதி அர்வல்
# குர்த்தா சட்டமன்றத் தொகுதி அர்வல்
# ஜஹானாபாத் சட்டமன்றத் தொகுதி ஜகானாபாத்
# கோசி சட்டமன்றத் தொகுதி ஜகானாபாத்
# மக்தும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி ஜகானாபாத்
# கோஹ் சட்டமன்றத் தொகுதி அவுரங்காபாத்
# ஓப்ரா சட்டமன்றத் தொகுதி அவுரங்காபாத்
# நபி நகர் சட்டமன்றத் தொகுதி அவுரங்காபாத்
# குடும்பா சட்டமன்றத் தொகுதி அவுரங்காபாத்
# அவுரங்காபாத் சட்டமன்றத் தொகுதி அவுரங்காபாத்
# ரபீகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி அவுரங்காபாத்
# குரூவா சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# ஷேர்காடி சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# இமாம்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# பாராசட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# போத்கயா சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# கயா டவுன் சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# டிகாரி சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# பேலாகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# அத்ரி சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# வசீர்கஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி கயா
# ரஜவுலி சட்டமன்றத் தொகுதி நவாதா
# ஹிசுவா சட்டமன்றத் தொகுதி நவாதா
# நவாதா சட்டமன்றத் தொகுதி நவாதா
# கோபிந்துபூர் சட்டமன்றத் தொகுதி நவாதா
# வார்சாலிகஞ்சு சட்டமன்றத் தொகுதி நவாதா
# சிகந்தரா சட்டமன்றத் தொகுதி (பீகார்) ஜமூய்
# ஜமுய் சட்டமன்றத் தொகுதி ஜமூய்
# ஜாஜா சட்டமன்றத் தொகுதி ஜமூய்
# சகாய் சட்டமன்றத் தொகுதி ஜமூய்

சான்றுகள் தொகு

  1. http://vidhansabha.bih.nic.in/pdf/List_Of_Members.pdf சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் (இந்தியில்) - பீகார் சட்டமன்றம்
  2. http://eci.nic.in/eci_main/CurrentElections/CONSOLIDATED_ORDER%20_ECI%20.pdf பரணிடப்பட்டது 2010-10-05 at the வந்தவழி இயந்திரம் மக்களவைத் தொகுதிகளும் சட்டமன்றத் தொகுதிகளும் (ஆங்கிலத்தில்) - இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம்