விக்கிப்பீடியா:ஆலமரத்தடி/இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாவட்டங்களின் பெயர்கள்

ஆளுக்கு ஒரு பத்தியாக எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஆங்கிலத் தலைப்பிற்கு அருகிலும் அதற்கு இணையான தமிழ் எழுத்துப்பெயர்ப்பைத் தந்தால் இந்தத் தானியங்கியின் மூலம் அத்தலைப்புகளில் தாமாகவே கட்டுரைகளை உருவாக்க முடியும். மேலும், விக்கிபீடியா:ஆலமரத்தடி/இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஊர்களின் பட்டியல் மற்றும் விக்கிபீடியா:ஆலமரத்தடி/இந்திய மக்கள்தொகை கணக்கீட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மாநிலங்களின் பெயர்கள் ஆகியவற்றையும் பாருங்கள்.

பொருளடக்கம்: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Aதொகு

Bதொகு

Cதொகு

Dதொகு

Eதொகு

Fதொகு

Gதொகு

Hதொகு

Iதொகு

Jதொகு

Kதொகு

Lதொகு

Mதொகு

Nதொகு


Oதொகு

Pதொகு

Rதொகு

Sதொகு

Tதொகு

Uதொகு

Vதொகு

Wதொகு

Yதொகு

Zதொகு