விக்கிப்பீடியா:குறுந்தட்டு திட்டம்/முதற்பக்கக் குறுந்தட்டு/கட்டுரைகள்

முதற்பக்கக் குறுந்தட்டுத் திட்டத்தில் தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட கட்டுரைகளின் மீளாய்வு:

குறிப்புகள்:

  1. நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் கட்டுரையின் பெயர் கொண்ட வரியில் 'எண்' என்ற தலைப்பிட்ட செங்குத்து வரிசையில் உங்கள் பெயரைக் குறிப்பிட்டு விடுங்கள்.
  2. இற்றை/விரிவாக்கம், விக்கியாக்கம், உரை திருத்தம் என வரிசையாகச் செய்ய வேண்டும். உரை திருத்தம் முடிந்த பிறகு விரிவாக்கம்/விக்கியாக்கம் நிகழுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். தகவல் பிழைகள் உள்ளனவா என்று இயன்றவரை சரிபார்த்துத் திருத்துங்கள். பெருமளவில் திருத்தம் தேவைப்படின் அக்கட்டுரையை இப்பட்டியலில் இருந்து நீக்கி விடலாம்.
  3. ஒரு கட்டுரையில் முதல் சுற்று உரை திருத்தம் செய்தவர்களே இரண்டாம் சுற்றும் செய்ய வேண்டாம். இன்னொருவர் செய்ய வேண்டும்.
  4. உள்ளடக்க விரிவாக்கத்தை இயன்ற வரை தவிருங்கள். தகவல்கள் இற்றை (கட்டுரை எழுதப்பட்ட ஆண்டுக்குப் பின் நிகழ்ந்த நிகழ்வுகள்) மட்டும் செய்ய வேண்டும். விரிவாக்கம் செய்யத் தேவையில்லை.
  5. உரை திருத்தும் போது பொதுவான எழுத்து/இலக்கணப் பிழைகள் திருத்தம் மட்டும் செய்தால் போதுமானது.
  6. குறுந்தட்டு வெளியிடும் வரை, அதற்காகத் தேர்ந்தெடுத்தக் கட்டுரைகளில், கிரந்தம் சேர்த்தல்/கிரந்தமகற்றல், வட்டார மொழி வழக்கு வேறுபாடுகள் (எ.கா இலங்கை-தமிழ்நாடு) போன்ற சர்ச்சைக்குரிய கருத்துகளை முன்னிறுத்தி உரையாடுவதைக் தவிர்க்கவேண்டும். அக்கருத்துரையாடலை நிகழ்த்தத் தேவைப்படும் நேரமும் உழைப்பும் இத்திட்டத்தை வெற்றியுடன் நிறைவேற்றும் பணியில் இருந்து நம்மை திசைதிருப்ப நேரிடலாம்.
  7. இறுதிக் கட்டமாக, பதிப்பு எண்ணைக் குறிக்கும் போது, பக்க வரலாற்றை ஒரு முறை நோட்டமிட்டுக் குறுந்தட்டுத் திட்டத் தொகுப்புகளுக்குப் பின்னர் நிகழ்ந்த தொகுப்புகளைச் சரி பார்க்க வேண்டும்.
முன்னேற்றப் பட்டை:

கட்டுரைகள் 1-25 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
1 கலை/சுந்தர் வெளிச் சோதனை முறை கருக்கட்டல்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 984449
2 மணி/பா.ஸ்ரீ பம்பரம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 987141
3பா.ஸ்ரீ/பெ.கா அம்மானை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 986273
4பா.ஸ்ரீ/செல் கப்ரேக்கர்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1007896
5பா.ஸ்ரீ/கலை சொறிமுட்டை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1027305 வார்ப்புரு உடைந்துள்ளது
6பா.ஸ்ரீ/கலை ஆர்தர் சி. கிளார்க்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1033621
7 சோபா/பூ தமிழ்நாடு சட்டமன்ற மேலவை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1037789
8பா.ஸ்ரீ/செல்/பெ.கா முள்நாறிப் பழம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1086718
9 கலை/பா.ஸ்ரீ பல்லுருத்தோற்றம் (உயிரியல்)  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1026481
10 மணி/பா.ஸ்ரீ ஓஊ  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1019878
11பா.ஸ்ரீ,பெ.கா நிக்கோலாஸ் கோப்பர்னிக்கஸ்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
12பா.ஸ்ரீ/ந.கு அஃப்ளாடாக்சின்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1007103
13 மணி/பா.ஸ்ரீ அசிசியின் பிரான்சிசு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1020556
14மணி/பெ.கா விஜய் விருதுகள்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1027060
15சோ.பா/பூ நீதிக்கட்சி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1058898
16சோ.பா/பூ/சூ.பி ஒன்பது-புள்ளி வட்டம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1006614
17பா.ஸ்ரீ அச்சே சுல்தானகம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1031157
18 மணி/பா.ஸ்ரீ குடிப்பழக்கம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1033980
19 மணி/பா.ஸ்ரீ  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 9789621 பரிந்துரை
20சோ.பா/பூ டு கில் எ மாக்கிங் பேர்ட்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1019462
21பா.ஸ்ரீ, சோ.பா ஹஜ்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061547
22சோ.பா/பூ ஓவர்லார்ட் நடவடிக்கை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1031163
23சோ.பா/பூ அரவான்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1063191
24சோ.பா/பூ ஈருறுப்புத் தேற்றம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1021571
25மணி/பா.ஸ்ரீ அதலை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1008843

கட்டுரைகள் 26 - 50 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
26சோ.பா/பூ பிரிக் நாடுகள்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1023013
27கலை/சோ.பா சங்கிலியன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1054848
28பா.ஸ்ரீ கபில மார்புப் பூங்குயில்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 983815
29சோ.பா/பூ/செல் குங்குமப்பூ  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1021527
30கன/பா.ஸ்ரீ சேவியர் தனிநாயகம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1022982
31மணி/செல் குவார்ட்சு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
32பா.ஸ்ரீ/சோ.பா ஆர்மோனியம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1034872
33சோ.பா/பூ ஷெர்லக் ஹோம்ஸ்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1059932
34 மணி/பா.ஸ்ரீ யால தேசிய வனம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1021786
35சோ.பா/பூ/பா.ஸ்ரீ சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1967  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 986395
36பவுல்/செல் புனித மரியா பெருங்கோவில்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1008271
37பா.ஸ்ரீ/பெ.கா சோளப்பொரி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1005947
38இரவி/பா.ஸ்ரீ பெரியசாமி தூரன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று பதிப்புரிமைச் சிக்கல்
39பா.ஸ்ரீ/சோ.பா ஈப்போ  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061551
40பா.ஸ்ரீ, சோ.பா இரட்டைமலை சீனிவாசன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1054502
41கலை,பெ.கா பெரி பெரி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1094651
42பவுல்/சோ.பா தமிழ் விவிலியம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1062252
43சோ.பா/பூ/பா.ஸ்ரீ சலாகுத்தீன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
44பா.ஸ்ரீ கான்கோர்டு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
45பா.ஸ்ரீ/பெ.கா சிபில் கார்த்திகேசு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
46 மணி/சோ.பா தமிழ் அச்சிடல் வரலாறு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061925
47சோ.பா/பூ பறக்கும் இடியாப்ப அரக்கன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1062242
48சோ.பா/பூ விளாடிமிர் நபோக்கோவ்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1023437
49பவுல்/சோ.பா பெரிய வியாழன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1058716
50பா.ஸ்ரீ/சுந்தர் ஆசிய மரநாய்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1007886

கட்டுரைகள் 51 - 75 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
51சோ.பா/பூ காமினி ராய்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1023024
52பா.ஸ்ரீ, சோ.பா இலங்கையின் மலைசார் மழைக்காடுகள்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1058735
53சோ.பா/பூ/சுந் சென்னை மாநில சட்டமன்றத் தேர்தல், 1952  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1008071
54சோ.பா/பூ சு. தியடோர் பாஸ்கரன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1008044
55 1987 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
56சோ.பா/பூ வென் படம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1031166
57பா.ஸ்ரீ/சோ.பா கணபதி காங்கேசர் பொன்னம்பலம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1060746
58பா.ஸ்ரீ/சூ.பி பசுபதிநாத் கோவில்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 987007
59சோ.பா/பூ தமிழ்த் திரைப்படத்துறையும் திராவிட அரசியலும்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1027912
60இரவி நிலைகொள் வேளாண்மை  Y ஆயிற்று
61கலை/சோ.பா ஒன்றிய வாழ்வு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061906
62சோ.பா/பூ டி. என். தீர்த்தகிரி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
63சோ.பா/பூ சாமிக்கண்ணு வின்சென்ட்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1027916
64சோ.பா/பூ இராசா சாண்டோ  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1008380
65சோ.பா/பூ கே. ஏ. நீலகண்ட சாஸ்திரி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 992188
66சோ.பா/பூ புதுமைப்பித்தன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1034812
67கலை பிடரிக்கோடன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
68சோ.பா/பூ திராவிட இயக்க இதழ்கள்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1033049
69சோ.பா/பூ ஓசிமாண்டியாசு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1008393
70சோ.பா/பூ/பா.ஸ்ரீ பத்திரிசு லுமும்பா  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
71 உயிர்ச்சத்து  Y ஆயிற்று
72பா.ஸ்ரீ/சோ.பா வெந்நீரூற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1059674
73சோ.பா/பூ கால்வினும் ஆபுசும்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1064174
74சோ.பா/பூ/பா.ஸ்ரீ இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புப் போராட்டம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
75பெ.கா/சோ.பா சுவாமி ஞானப்பிரகாசர்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1064173

கட்டுரைகள் 76 - 100 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
76கலை, சோ.பா வெண் சங்கு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1058912
77சோ.பா/பூ பெல்ஜியம் சண்டை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
78சோ.பா/பூ ப. சுப்பராயன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1052168
79சோ.பா/பூ சென்னை மாகாணப் பெரும் பஞ்சம், 1876-78  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1052180
80 பேட்ஃசின் போலியொப்புரு
81 மணி/சோ.பா மூன்று ஆழ்பள்ளத்தாக்கு அணை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1060693
82சோ.பா/பூ பனகல் அரசர்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1058225
83கலை பேர்கன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
84சோ.பா/பூ டாஸ்மாக்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1058740
85பா.ஸ்ரீ/சோ.பா ச. வையாபுரிப்பிள்ளை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1063158
86சோ.பா/பூ எல்லிஸ் ஆர். டங்கன்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1063173
87மணி/சோ.பா ஈஸ்டர் தீவு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1059634
88சுந்தர்/பெ.கா கடமா  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 984502
89கலை/சோ.பா யாழ்ப்பாணத்துப் பேச்சுத் தமிழ்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1060678
90 மணி 2010 உலகக்கோப்பை கால்பந்து  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
91 யாழ்ப்பாண அரசு
92கலை ஈழை நோய்
93 மணி/சோ.பா ஒளிமின் விளைவு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061270
94 மணி,கலை சவ்வூடு பரவல்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 984466
95மணி, சோ.பா நீர்ப்பெருக்கு ஆற்றல்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1059758
96பா.ஸ்ரீ ஆனந்த குமாரசுவாமி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
97 திலாப்பியா
98 லெ கொபூசியே
99பா.ஸ்ரீ, சோ.பா தமிழ்நாட்டு உலோகத் திருமேனிகள்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1059946
100 மணி வாசிங்டன், டி. சி.  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று

கட்டுரைகள் 101 - 125 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
101 ஹொங்கொங் பன்னாட்டு விமான நிலையம்
102சோ.பா/பூ தில்லி சுல்தானகம்  Y ஆயிற்று
103பெ.கா, சோ.பா தாலந்துகள் உவமை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1024337
104 மணி இந்திய தொழில்நுட்பக் கழகம் சென்னை  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
105 பெர்ள்
106சோ.பா/பூ ஐ.என்.எசு. அரிகந்த்  Y ஆயிற்று
107பா.ஸ்ரீ நீலான்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1062899
108பா.ஸ்ரீ செந்நாய்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
109 மெர்சென் பகாத்தனி
110இரவி கொல்கத்தா
111பெ.கா/ பா.ஸ்ரீ உ. வே. சாமிநாதையர்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
112பா.ஸ்ரீ தமிழ்நாடு வனத்துறை
113 முடிச்சு
114சோ.பா/பூ ரீமன் இசீட்டா சார்பியம்  Y ஆயிற்று
115 இந்திய காண்டாமிருகம்
116பெ.கா ஆறுமுக நாவலர்
117 மின்னோட்டம்
118சோ.பா/பூ கமில் சுவெலபில்  Y ஆயிற்று
119 கிளிமஞ்சாரோ மலை
120 இராசேந்திர சோழன்
121 கட்டிடக்கலை
122இரவி இலங்கை
123இரவி சார்லி சாப்ளின்
124இரவி தமிழ்நாடு
125இரவி சென்னை

கட்டுரைகள் 126 - 150 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
126இரவி இந்தியா
127 கொலம்பஸ்
128 ஆப்பிள்
129இரவி ஐக்கிய இராச்சியம்
130பா.ஸ்ரீ சோழர்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
131சுந்தர்/சோ.பா கிப்பன் பண்டம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1060763
132 மாந்தவுருவகம்
133பா.ஸ்ரீ மிளகு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
134 பகடிப்பட இயற்பியல்
135 இரட்டைப்பதிவு கணக்குவைப்பு முறை
136பெ.கா சலீம் அலி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
137சுந். தொன்மா
138 அப்பல்லோ திட்டம்
139 வாழை
140இரவி கம்போடியா
141 டேக்கார்ட்டின் தேற்றம்
142 வரிசைமாற்றம்
143 கூடைப்பந்தாட்டம்
144 புல்வாய்
145சுந். மலையாள எழுத்துமுறை
146இரவி இயற்கை எரிவளி
147சுந். சோலைமந்தி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
148 நெல்
149 முதலாம் இராஜராஜ சோழன்
150 முறுக்கு விசை

கட்டுரைகள் 151 - 175 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
151கலை சுடோக்கு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
152 தெலுங்கு
153 நண்பர்களும் அன்னியர்களும்: கணிதத் தேற்றம்
154 சுழல் மின்னோட்டம்
155சோ.பா/பூ வெண்பா
156பவுல் திருவோவியம்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
157 விண்மீன்கள் உருவாக்கம்
158 ஜானகி ஆதி நாகப்பன்
159 அல்-கரவிய்யீன் பல்கலைக்கழகம்
160சோ.பா/பூ மலேசியப் பழங்குடியினர்  Y ஆயிற்று
161சோ.பா/பூ காட்சிக்குட்பட்ட பேரண்டம்  Y ஆயிற்று
162 மிதவைவாழிகள்
163பவுல் பாஸ்கா திருவிழிப்பு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
164பவுல், சோ.பா கலிலேயக் கடல்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061227
165சோ.பா/பூ 1979 துடுப்பாட்ட உலகக்கிண்ணம்  Y ஆயிற்று
166சோ.பா/பூ ம. சிங்காரவேலர்  Y ஆயிற்று
167 கெண்டைமீன் (குடும்பம்)
168சோ.பா/பூ மு. கா. சித்திலெப்பை  Y ஆயிற்று
169பெ.கா பாமியன் புத்தர் சிலைகள்
170 கம்பளி யானை
171சோ.பா/பூ/மத ஆற்காடு ராமசாமி முதலியார்  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
172 ரோசா லக்சம்பேர்க்
173 ஐம்படைத் தாலி
174 பிலைசு பாஸ்கல்
175 தியான்கே-1

கட்டுரைகள் 176 - 205 தொகு

எண் கட்டுரை இற்றை /விரிவாக்கம் விக்கியாக்கம் உ.தி 1 உ.தி. 2 படிம உரிமை சரிபார்ப்பு பதிப்பு எண்
176 பேரரசன் அலெக்சாந்தர்
177 ராசிதீன் கலீபாக்கள்
178 ஆர். மகாதேவன்
179 ஆன்சு கிறித்தியன் ஆன்டர்சன்
180 மு. சி. பூரணலிங்கம் பிள்ளை
181 கொடுவாள் பூனை
182 எறும்பு
183 செரெங்கெட்டி தேசியப் பூங்கா
184 யேர்மன் தமிழர்
185 உயிரணுக்கொள்கை
186 நாராயணகுரு
187 ஆர்.என்.ஏ. பிரித்துருவாக்கம்
188 முப்படியச் சமன்பாடு
189 மொழியின் தோற்றம்
190 நீரில் பாய்தல்
191 செமினிவிரிடீ
192 சேனாதிராச முதலியார்
193 கணிமி
194சண்/மத தீ எச்சரிக்கை அமைப்பு  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று
195 குறு/சோ.பா மேம்பட்ட நடுத்தர போர் வானூர்தி  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று  Y ஆயிற்று 1061560
196 எண்ணிம நூலகம்
197சண் இணைய ஆவணகம்
198இரவி கிரிகோர் மெண்டல்
199 கற்காலம்
200 பக்டிரியல் படிவாக்கம்
201 டி.என்.ஏ. கூழ்ம மின்புல புரைநகர்ச்சி
202 எச்1.என்1 சளிக்காய்ச்சல்
203 தமிழர்
205 ரூபாய்