தமிழ் இலக்கணக் குறியீடுகளுக்கு நேரான ஆங்கிலச் சொற்கள்

பின்வரும் சொற்கள் லிப்கோ தமிழ் தமிழ் ஆங்கிலம் அகராதி யில் இருந்து பதியப்படுகின்றது. முழு அகராதியிலும் இது ஒரு சிறு பிற்சேர்க்கையே, என்பதால் பதிப்பகத்தார் ஆட்சோபனை தெரிவிக்கமாட்டார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில் சேர்க்கப்படுகின்றது.

துணை நூல்கள்தொகு

(1998). லிப்கோ தமிழ் தமிழ் ஆங்கிலம் அகராதி. சென்னை: தி லிட்டில் ப்ளவர் கம்பெனி.

மேலும் காண்கதொகு

மேற்கத்திய மொழிகளின் இலக்கணக் குறியீடுகளுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொற்கள்