பயனர்:AntanO/Essays/4

தாவரம்தொகு

 1. சூரியகாந்தி விதை 
 2. கோப்பி (தாவரம்)
 3. கொக்கோ
 4. கூந்தற்பனை
 5. தர்ப்பூசணி
 6. தேன் பழம்
 7. கிண்ணை
 8. விளச்சிப்பழம்
 9. சீமைப் பனிச்சை
 10. தாட்பூட்பழம்
 11. வள்ளல் (தாவரம்)
 12. நாகதாளி
 13. சாத்தாவாரி
 14. சுவர் முள்ளங்கி
 15. விட்ணுகிராந்தி
 16. வெள்ளெருக்கு
 17. நீல எருக்கு
 18. நரிவெங்காயம்
 19. பசளி
 20. பெருஞ்சேம்பு
 21. அசோகு
 22. இம்பூரல்
 23. இசங்கு
 24. கன்னிக் கனியமாதல்
 25. கன்னிப்பிறப்பு
 26. விதையற்ற பழம்
 27. வீரை (மரம்)
 28. காங்கிரஸ் களை
 29. காட்டுச் சூரியகாந்தி
 30. துலிப்
 31. ஐரிஸ் (தாவரம்)
 32. சீனியா
 33. கானேசன்
 34. தேவதாரு
 35. கடு புளி
 36. சீமைக்கொட்டைக்களா
 37. மாரிமா
 38. சர்க்கரை பாதாமி
 39. சேலாப்பழம்
 40. விளிம்பிப்பழம்
 41. விளி (மரம்)
 42. திராட்சை (பேரினம்)
 43. திராட்சை
 44. அருநெல்லி
 45. மரத்தக்காளி
 46. தேசிப்பழம்
 47. தேசி
 48. மலாய் நீர்க்குமளி
 49. நீர்க்குமளி
 50. கொய்யா
 51. இரட்டைத் தேங்காய் மரம்
 52. பொற்றாமரை வாழை
 53. ஆடுதின்னாப்பாலை
 54. காந்தள் (பேரினம்)
 55. உண்ணிச்செடி
 56. காட்டுக் கொடித்தோடை
 57. சுகுத்திரா டிராகன் மரம்
 58. ஆத்தி (பேரினம்)
 59. காட்டு இஞ்சி
 60. நீற்றுப்பூசணி
 61. பெருங்குறிஞ்சா
 62. செங்கீழாநெல்லி
 63. கொடியார் கூந்தல்
 64. புலிச்சுவடி
 65. முதியார் கூந்தல்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:AntanO/Essays/4&oldid=2118497" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது