வார்ப்புரு:COVID-19 testing by country

Note to editors: don't specify Units value unless you're confident about it.

COVID-19 testing statistics by country
நாடு or region தேதி[a] Tested அலகுகள்[b] Confirmed
(cases)
Confirmed /
tested,
%
Tested /
population,
%
Confirmed /
population,
%
மேற்.
ஆப்கானித்தான் 17 டிச 2020 154,767 samples 49,621 32.1 0.40 0.13 [1]
அல்பேனியா 18 பிப் 2021 428,654 samples 96,838 22.6 15.0 3.4 [2]
அல்சீரியா 2 நவ 2020 230,553 samples 58,574 25.4 0.53 0.13 [3][4]
அந்தோரா 27 ஜூலை 2021 202,809 samples 14,586 7.2 262 18.8 [5]
அங்கோலா 12 மார் 2021 399,228 samples 20,981 5.3 1.3 0.067 [6]
அன்டிகுவா பர்பியுடா 6 மார் 2021 15,268 samples 832 5.4 15.9 0.86 [7]
அர்கெந்தீனா 2 ஆக 2021 19,423,553 samples 4,947,030 25.5 42.8 10.9 [8]
ஆர்மீனியா 3 ஆக 2021 1,357,957 samples 230,713 17.0 46.0 7.8 [9]
ஆத்திரேலியா 3 ஆக 2021 25,547,468 samples 34,833 0.14 101.8 0.14 [10]
ஆஸ்திரியா 4 ஆக 2021 67,488,430 samples 656,450 1.0 758 7.4 [11]
அசர்பைஜான் 2 ஆக 2021 4,049,978 samples 344,951 8.5 40.9 3.5 [12]
பகாமாசு 2 ஆக 2021 120,927 samples 15,046 12.4 31.4 3.9 [13]
பகுரைன் 3 ஆக 2021 5,493,897 samples 269,495 4.9 350 17.2 [14]
வங்காளதேசம் 24 ஜூலை 2021 7,417,714 samples 1,151,644 15.5 4.5 0.70 [15]
பார்படோசு 2 ஆக 2021 221,564 samples 4,422 2.0 77.2 1.5 [16]
பெலருஸ் 4 ஆக 2021 7,352,203 samples 449,302 6.1 77.5 4.7 [17]
பெல்ஜியம் 2 ஆக 2021 17,350,290 samples 1,129,018 6.5 151 9.8 [18]
பெலீசு 3 ஆக 2021 185,987 samples 14,284 7.7 45.5 3.5 [19]
பெனின் 4 மே 2021 595,112 samples 7,884 1.3 5.1 0.067 [20]
பூட்டான் 27 மே 2021 798,573 samples 1,491 0.19 108 0.20 [21]
பொலிவியா 1 ஆக 2021 2,095,425 cases 473,899 22.6 18.3 4.1 [22]
பொசுனியா எர்செகோவினா 2 ஆக 2021 1,075,063 samples 205,785 19.1 31.4 6.0 [23]
போட்சுவானா 21 ஜூலை 2021 1,421,742 91,902 6.5 63.1 4.1 [24][25]
பிரேசில் 19 பிப் 2021 23,561,497 samples 10,081,676 42.8 11.2 4.8 [26][27]
புரூணை 2 ஆக 2021 153,804 samples 338 0.22 33.5 0.074 [28]
பல்காரியா 2 ஆக 2021 3,654,995 samples 425,541 11.6 52.6 6.1 [29]
புர்க்கினா பாசோ 4 மார் 2021 158,777 samples 12,123 7.6 0.76 0.058 [3][30]
புருண்டி 5 ஜன 2021 90,019 884 0.98 0.76 0.0074 [31]
கம்போடியா 1 ஆக 2021 1,812,706 77,914 4.3 11.2 0.48 [32]
கமரூன் 18 பிப் 2021 942,685 samples 32,681 3.5 3.6 0.12 [3]
கனடா 3 ஆக 2021 38,652,212 samples 1,433,775 3.7 102.0 3.8 [33]
சாட் 2 மார் 2021 99,027 samples 4,020 4.1 0.72 0.029 [3][34]
சிலி 2 ஆக 2021 18,786,396 samples 1,617,852 8.6 98.5 8.5 [35]
சீனா[c] 31 ஜூலை 2020 160,000,000 cases 87,655 0.055 11.1 0.0061 [36][37]
கொலம்பியா 2 ஆக 2021 22,643,447 samples 4,801,050 21.2 46.9 9.9 [38][39]
கோஸ்ட்டா ரிக்கா 3 ஆக 2021 1,796,836 samples 411,123 22.9 35.9 8.2 [40]
குரோவாசியா 4 ஆக 2021 2,324,297 cases 364,244 15.7 57.0 8.9 [41]
கியூபா 3 ஆக 2021 6,688,393 samples 422,614 6.3 59.1 3.7 [42][43]
சைப்பிரசு[d] 31 மே 2021 6,752,614 samples 72,457 1.1 782 8.4 [44]
செக் குடியரசு 4 ஆக 2021 9,116,329 samples 1,674,183 18.4 85.2 15.7 [45]
பரோயே தீவுகள்.}} 4 ஆக 2021 38,847,576 samples 320,222 0.82 667 5.5 [46][47]
சீபூத்தீ 3 ஆக 2021 192,966 11,655 6.0 20.9 1.3 [48]
டொமினிக்கா 31 ஜூலை 2021 21,432 cases 218 1.0 29.9 0.30 [49]
டொமினிக்கன் குடியரசு 31 ஜூலை 2021 1,840,606 samples 342,267 18.6 16.9 3.1 [50]
காங்கோ 28 பிப் 2021 124,838 25,961 20.8 0.14 0.029 [3][51]
எக்குவடோர் 23 ஜூலை 2021 1,627,189 samples 480,720 29.5 9.5 2.8 [52]
எகிப்து 23 ஜூலை 2021 3,137,519 samples 283,947 9.1 3.1 0.28 [3][53]
எல் சால்வடோர் 1 ஆக 2021 1,148,242 samples 87,498 7.6 17.7 1.3 [54]
எக்குவடோரியல் கினி 24 ஜூலை 2021 173,637 8,880 5.1 13.3 0.68 [55]
எசுத்தோனியா 3 ஆக 2021 1,626,167 samples 133,978 8.2 122 10.1 [56]
எசுவாத்தினி 2 ஆக 2021 270,853 26,628 9.8 23.8 2.3 [57]
எத்தியோப்பியா 24 ஜூன் 2021 2,981,185 samples 278,446 9.3 2.6 0.24 [58]
பரோயே தீவுகள் 2 ஆக 2021 373,764 samples 987 0.26 717 1.9 [59]
பிஜி 13 மே 2021 70,732 samples 165 0.23 7.9 0.018 [60]
பின்லாந்து 4 ஆக 2021 5,966,468 samples 109,230 1.8 108 2.0 [61]
பிரான்சு[e][f] 4 ஆக 2021 106,839,878 samples 6,207,416 5.8 164 9.5 [62]
காபோன் 23 ஜூலை 2021 958,807 samples 25,325 2.6 3.1 0.082 [63]
காம்பியா 15 பிப் 2021 43,217 samples 4,469 10.3 2.0 0.21 [64]
தெற்கு ஒசேத்தியா.}} 4 ஆக 2021 3,548,927 samples 432,903 12.2 95.5 11.6 [65]
செருமனி 7 ஜூலை 2021 65,247,345 samples 3,733,519 5.7 77.8 4.5 [66][67]
கானா 3 ஜூலை 2021 1,305,749 samples 96,708 7.4 4.2 0.31 [68]
கிரேக்கம் 4 ஆக 2021 12,921,543 samples 503,885 3.8 122 4.7 [69]
கிறீன்லாந்து 4 ஆக 2021 42,843 samples 135 0.32 76.4 0.241 [70]
கிரெனடா 11 மே 2021 28,684 161 0.56 25.7 0.14 [71]
குவாத்தமாலா 31 ஜூலை 2021 1,877,230 samples 369,626 19.7 10.9 2.1 [72]
கினி 21 ஜூலை 2021 494,898 samples 24,878 5.0 3.8 0.19 [3][73]
கினி-பிசாவு 23 ஜூலை 2021 79,100 4,208 5.3 4.2 0.22 [74]
கயானா 1 ஆக 2021 226,859 cases 22,597 10.0 28.8 2.9 [75]
எயிட்டி 5 ஜூன் 2021 77,483 cases 16,001 20.7 0.68 0.14 [76]
ஒண்டுராசு 30 ஜூலை 2021 885,036 samples 294,561 33.3 9.2 3.1 [77]
அங்கேரி 4 ஆக 2021 6,360,304 samples 809,731 12.7 65.8 8.4 [78]
ஐசுலாந்து 4 ஆக 2021 874,917 samples 8,353 0.95 240 2.3 [79]
இந்தியா Error in Template:Dts: '2 ஆகத்து 2021' is an invalid date 46,96,45,494 samples 3,16,95,958 6.7 34.0 2.3 [80][81]
இந்தோனேசியா Error in Template:Dts: '4 ஆகத்து 2021' is an invalid date 1,83,82,837 cases 35,32,567 19.2 6.8 1.31 [82][82]
ஈரான் 3 ஆக 2021 25,978,632 samples 3,979,727 15.3 31.2 4.8 [83]
ஈராக்கு 2 ஆக 2021 13,176,183 samples 1,648,727 12.5 32.8 4.1 [84]
அயர்லாந்து 14 மே 2021 4,729,538 samples 254,870 5.4 96.1 5.2 [85]
இசுரேல் 3 ஆக 2021 16,659,252 samples 882,798 5.3 182 9.6 [86]
இத்தாலி 4 ஆக 2021 78,220,645 samples 4,369,964 5.6 130 7.2 [87]
கோட் டிவார் 3 மார் 2021 429,177 samples 33,285 7.8 1.6 0.13 [88]
ஜமேக்கா 2 ஆக 2021 500,951 samples 53,543 10.7 18.4 2.0 [89]
யப்பான் 1 மார் 2021 8,487,288 432,773 5.1 6.7 0.34 [90]
ஜோர்தான் 6 ஜூன் 2021 7,407,053 samples 739,847 10.0 69.5 6.9 [91]
கசக்கஸ்தான் 28 மே 2021 11,575,012 samples 385,144 3.3 62.1 2.1 [92]
கென்யா 5 மார் 2021 1,322,806 samples 107,729 8.1 2.8 0.23 [93]
கொசோவோ 31 மே 2021 611,357 cases 107,410 17.6 33.8 5.9 [94]
குவைத் 4 ஆக 2021 3,457,189 samples 400,979 11.6 80.6 9.3 [95]
கிர்கிசுத்தான் 10 பிப் 2021 695,415 samples 85,253 12.3 10.7 1.3 [96]
லாவோஸ் 1 மார் 2021 114,030 cases 45 0.039 1.6 0.00063 [97]
லாத்வியா 3 ஆக 2021 3,102,424 samples 139,037 4.5 162 7.2 [98]
லெபனான் 14 ஜூன் 2021 4,599,186 samples 542,649 11.8 67.4 8.0 [99]
லெசோத்தோ 31 ஜூலை 2021 136,956 13,603 9.9 6.8 0.68 [100]
லைபீரியா 17 ஜூலை 2021 128,246 5,396 4.2 2.5 0.11 [101]
லிபியா 1 ஆக 2021 1,291,332 samples 256,328 19.8 18.8 3.7 [3][102]
லித்துவேனியா 3 ஆக 2021 4,200,878 samples 284,191 6.7 152 10.2 [103][104]
லக்சம்பர்க்[g] 3 ஆக 2021 3,303,881 samples 74,144 2.2 528 11.8 [105]
மடகாசுகர் 19 பிப் 2021 119,608 cases 19,831 16.6 0.46 0.076 [106]
மலாவி 24 ஜூலை 2021 320,308 samples 48,066 15.0 1.7 0.25 [107]
மலேசியா 2 ஆக 2021 18,400,900 cases 1,146,186 6.2 56.1 3.5 [108]
மாலைத்தீவு 4 ஆக 2021 1,230,694 samples 77,895 6.3 314 19.8 [109][110]
மாலி 7 ஜூலை 2021 322,504 samples 14,449 4.5 1.6 0.071 [3][111]
மால்ட்டா 3 ஆக 2021 1,099,963 samples 34,508 3.1 223 7.0 [112]
மூரித்தானியா 16 ஏப் 2021 268,093 18,103 6.8 6.1 0.41 [113]
மொரிசியசு 22 நவ 2020 289,552 samples 494 0.17 22.9 0.039 [114]
மெக்சிக்கோ 1 ஆக 2021 8,016,326 cases 2,854,992 35.6 6.2 2.2 [115]
மல்தோவா[h] 4 ஆக 2021 1,428,525 samples 260,024 18.2 54.1 9.8 [116]
மங்கோலியா 10 ஜூலை 2021 3,354,200 cases 136,053 4.1 100 4.1 [117]
மொண்டெனேகுரோ 10 மே 2021 394,388 samples 98,449 25.0 62.5 15.6 [118][119]
மொரோக்கோ 3 ஆக 2021 7,716,173 cases 642,683 8.3 20.9 1.7 [120]
மொசாம்பிக் 22 ஜூலை 2021 688,570 samples 105,866 15.4 2.2 0.34 [121]
மியான்மர் 1 ஆக 2021 3,169,465 samples 302,665 9.5 5.8 0.56 [122]
நமீபியா 2 ஆக 2021 617,595 samples 119,797 19.4 22.5 4.4 [123]
நேபாளம் Error in Template:Dts: 'வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal' is an invalid date வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal samples வார்ப்புரு:COVID-19 pandemic in Nepal Formatting error: invalid input when rounding Formatting error: invalid input when rounding Formatting error: invalid input when rounding [124]
நெதர்லாந்து 6 ஜூலை 2021 14,526,293 cases 1,692,834 11.7 83.4 9.7 [125]
நியூ கலிடோனியா 2 ஆக 2021 38,909 samples 134 0.34 14.3 0.049 [126]
நியூசிலாந்து 3 ஆக 2021 2,491,831 samples 2,521 0.10 50.0 0.051 [127][128]
நைஜர் 22 பிப் 2021 79,321 cases 4,740 6.0 0.35 0.021 [129]
நைஜீரியா 28 பிப் 2021 1,544,008 samples 155,657 10.1 0.75 0.076 [130]
வட கொரியா 25 நவ 2020 16,914 cases 0 0 0.066 0 [131]
மாக்கடோனியக் குடியரசு 1 ஜூலை 2021 881,870 samples 155,689 17.7 42.5 7.5 [132][133]
வடக்கு சைப்பிரசு[i] 2 ஆக 2021 1,987,338 samples 11,755 0.59 610 3.6 [134]
நோர்வே 4 ஆக 2021 6,685,149 samples 138,738 2.1 125 2.6 [135]
ஓமான் 28 அக் 2020 509,959 samples 114,434 22.4 11.0 2.5 [136]
பாக்கித்தான் 5 மார் 2021 9,173,593 samples 588,728 6.4 4.2 0.27 [137]
பலத்தீன் நாடு 3 ஆக 2021 2,002,245 samples 345,924 17.3 39.6 6.8 [138]
பனாமா 2 ஆக 2021 3,384,322 samples 436,812 12.9 81.0 10.5 [139]
பப்புவா நியூ கினி 17 பிப் 2021 47,490 cases 961 2.0 0.53 0.011 [140]
பரகுவை 2 ஆக 2021 1,688,370 samples 453,031 26.8 23.7 6.4 [141]
பெரு 3 ஆக 2021 15,617,865 samples 2,116,652 13.6 47.6 6.4 [142]
பிலிப்பீன்சு 2 ஆக 2021 16,738,223 samples 1,605,762 9.6 16.6 1.6 [143][144]
போலந்து 4 ஆக 2021 18,745,499 samples 2,883,448 15.4 48.8 7.5 [145]
போர்த்துகல் 4 ஆக 2021 15,464,290 samples 977,406 6.3 150 9.5 [146]
கத்தார் 3 ஆக 2021 2,348,938 cases 226,710 9.7 81.5 7.9 [147]
உருமேனியா 29 ஜன 2021 5,405,393 samples 724,250 13.4 27.9 3.7 [148]
உருசியா 4 ஆக 2021 166,984,297 samples 6,356,784 3.8 114 4.3 [149][150]
உருவாண்டா 27 ஜூலை 2021 2,037,126 samples 66,987 3.3 15.7 0.52 [151]
செயிண்ட் கிட்சும் நெவிசும் 20 ஜூலை 2021 24,229 cases 557 2.3 46.2 1.06 [152]
செயிண்ட் லூசியா 3 ஆக 2021 59,628 samples 5,646 9.5 32.8 3.1 [153]
செயின்ட் வின்செண்டு 1 ஆக 2021 61,262 cases 2,297 3.7 55.6 2.1 [154]
சான் மரீனோ 2 ஆக 2021 71,492 samples 5,147 7.2 209 15.0 [155]
சவூதி அரேபியா 2 ஆக 2021 25,226,779 samples 527,877 2.1 72.5 1.5 [156]
செனிகல் 12 ஜூலை 2021 624,502 samples 46,509 7.4 3.9 0.29 [157]
செர்பியா 4 ஆக 2021 4,708,532 cases 723,518 15.4 67.6 10.4 [158]
சிங்கப்பூர் 3 ஆக 2021 16,206,203 samples 65,315 0.40 284 1.1 [159][160]
சிலோவாக்கியா 4 ஆக 2021 3,167,445 samples 392,845 12.4 58.0 7.2 [161]
சுலோவீனியா 2 ஆக 2021 1,395,370 samples 259,486 18.6 66.6 12.4 [162]
தென்னாப்பிரிக்கா 24 மே 2021 11,378,282 cases 1,637,848 14.4 19.2 2.8 [163][164]
தென் கொரியா 1 மார் 2021 6,592,010 samples 90,029 1.4 12.7 0.17 [165]
தெற்கு சூடான் 26 மே 2021 164,472 10,688 6.5 1.3 0.084 [166]
எசுப்பானியா 1 ஜூலை 2021 54,128,524 samples 3,821,305 7.1 116 8.2 [167][168]
இலங்கை 30 மார் 2021 2,384,745 samples 93,128 3.9 10.9 0.43 [169][170]
சூடான் 7 ஜன 2021 158,804 samples 23,316 14.7 0.36 0.053 [3]
சுவீடன் 24 மே 2021 9,996,795 samples 1,074,751 10.8 96.8 10.4 [171][172]
சுவிட்சர்லாந்து[j] 4 ஆக 2021 9,154,658 samples 721,776 7.9 106.3 8.4 [173]
தைவான்[k] 3 ஆக 2021 3,940,461 samples 15,721 0.40 16.7 0.067 [174]
தன்சானியா 18 நவ 2020 3,880 509 13.1 0.0065 0.00085 [3]
தாய்லாந்து 4 மார் 2021 1,579,597 cases 26,162 1.7 2.3 0.038 [175]
டோகோ 1 ஆக 2021 406,719 15,870 3.9 4.7 0.18 [176]
டிரினிடாட்
டொபாகோ
3 ஆக 2021 274,460 cases 39,162 14.3 20.1 2.9 [177]
தூனிசியா 31 ஜூலை 2021 2,273,172 samples 595,532 26.2 19.2 5.0 [178]
துருக்கி 2 ஜூலை 2021 61,236,294 samples 5,435,831 8.9 73.6 6.5 [179]
உகாண்டா 11 பிப் 2021 852,444 samples 39,979 4.7 1.9 0.087 [180]
உக்ரைன் 3 ஆக 2021 11,424,130 samples 2,254,361 19.7 27.2 5.4 [181]
ஐக்கிய அரபு அமீரகம் 4 ஆக 2021 66,899,587 samples 686,981 1.0 697 7.2 [182]
ஐக்கிய இராச்சியம் 2 ஆக 2021 246,411,086 samples 5,902,354 2.4 365 8.7 [183]
ஐக்கிய அமெரிக்கா 2 ஆக 2021 504,993,069 samples 35,129,562 7.0 153 10.6 [184][185]
உருகுவை 2 ஆக 2021 3,075,103 samples 381,715 12.4 88.6 11.0 [186]
உசுபெக்கிசுதான் 7 செப் 2020 2,630,000 samples 43,975 1.7 7.7 0.13 [187]
வெனிசுவேலா 30 மார் 2021 3,179,074 samples 159,149 5.0 11.0 0.55 [188]
வியட்நாம் 25 ஜூலை 2021 12,767,206 samples 98,465 0.77 12.9 0.100 [189]
சாம்பியா 3 ஆக 2021 2,104,430 samples 197,123 9.4 12.1 1.1 [190]
சிம்பாப்வே 1 ஆக 2021 1,097,378 samples 109,546 10.0 7.4 0.74 [3][191]
 1. Local time.
 2. For some countries it is unclear whether they report samples or cases. One person tested twice is recorded as one case and two samples.
 3. Excluding தைவான்.
 4. வடக்கு சைப்பிரசைத் தவிர்த்து.
 5. Excluding Overseas France.
 6. Testing data from 4 May to 12 May is missing because of the transition to the new reporting system SI-DEP.
 7. Data for residents only.
 8. Excluding Transnistria.
 9. வடக்கு சைப்பிரசு is not recognized as a இறைமையுள்ள நாடு by any country except துருக்கி.
 10. Includes data for லீக்கின்ஸ்டைன்.
 11. Not a United Nations member.
Template documentation

This template is used to provide data for COVID-19 testing § Testing statistics by country.

மேற்கோள்கள்

 1. "M&E – Health Information System General Directorate – National Diseases Surveillance and Response" (17 December 2020).
 2. "COVID19/ Ministria e Shëndetësisë: 736 të vaksinuar, 3935 testime, 991 të shëruar, 1112 raste të reja dhe 17 humbje jete në 24 orët e fundit" (sq) (18 February 2021).
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)".
 4. "Documentation: RAPPORT DE SITUATION SUR L’EPIDEMIE DE CORONAVIRUS COVID-19" (fr) (2 November 2020).
 5. "COVID-19 Dashboard" (29 July 2021).
 6. "COVID-19: ANGOLA COM 58 NOVAS INFECÇÕES E 44 RECUPERADOS" (pt) (4 March 2021).
 7. "COVID-19 Antigua & Barbuda Dashboard" (6 March 2021).
 8. "Sala de Situaciόn Coronavirus online" (es) (2 August 2021).
 9. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (hy) (3 August 2021).
 10. "Coronavirus (COVID-19) current situation and case numbers" (3 August 2021).
 11. "Coronavirus" (de) (4 August 2021).
 12. "AZƏRBAYCANDA CARİ VƏZİYYƏT" (az) (2 August 2021).
 13. "News and Press Releases: COVID-19 Report Update" (2 August 2021).
 14. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (3 August 2021).
 15. "Bangladesh Covid-19 Update" (24 July 2021).
 16. "COVID-19 Update" (3 August 2021).
 17. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (4 August 2021).
 18. "Epistat COVID19 Belgian Dashboard" (3 August 2021).
 19. "COVID-19 UPDATE" (3 August 2021).
 20. "Informations coronavirus (covid-19)" (fr) (5 May 2021).
 21. "National Situational Update on COVID-19" (27 May 2021).
 22. "REPORTE COVID-19 EN BOLIVIA" (es) (1 August 2021).
 23. "Službene informacije o koronavirusu u BiH" (bs) (2 August 2021).
 24. "COVID-19 Botswana Dashboard" (21 July 2021).
 25. "BW government on Facebook" (3 December 2020).
 26. "COVID-19 Testes" (pt) (19 February 2021).
 27. "Coronavírus Brasil" (pt) (19 February 2021).
 28. "PRESS RELEASE ON THE CURRENT SITUATION OF THE COVID-19 INFECTION IN BRUNEI DARUSSALAM" (2 August 2021).
 29. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (bg) (3 August 2021).
 30. "Communiqué Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso" (fr) (5 March 2021).
 31. "Update on COVID-19" (fr) (5 January 2021).
 32. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (km) (1 August 2021).
 33. "Coronavirus disease (COVID-19): Outbreak update".
 34. "COMMUNIQUÉ N*320 DE LA COORDINATION NATIONALE DE RIPOSTE SANITAIRE." (fr) (2 March 2021).
 35. "Cifras Oficiales: COVID-19" (es) (2 August 2021).
 36. (in zh). 6 August 2020. http://www.gov.cn/xinwen/2020-08/06/content_5532720.htm. 
 37. "Aug 1: Daily briefing on novel coronavirus cases in China" (1 August 2020).
 38. "#COVID19 en Colombia 28-01-2021" (es) (17 January 2021).
 39. "#ReporteCOVID19" (es) (2 August 2021).
 40. "Situación Nacional COVID-19" (es) (3 August 2021).
 41. "xxx novih slučajeva u protekla 24 sata, u bolnicama ukupno xxx osoba" (hr) (4 August 2021).
 42. "Covid19CubaData" (es) (18 July 2021).
 43. "CORONAVIRUS EN CUBA" (es) (4 August 2021).
 44. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (el) (31 May 2021).
 45. "Přehled situace v ČR: COVID-19" (cs) (4 August 2021).
 46. "Tal og overvågning over coronavirus/COVID-19 – Sundhedsstyrelsen" (da) (4 August 2021).
 47. "Statens Serum Institut COVID-19 – Danmark" (da) (4 August 2021).
 48. "POINT DE PRESSE SUR LA SITUATION COVID19 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SANTÉ DR MEEKE MOHAMED MOUSSA." (fr) (3 August 2021).
 49. "Commonwealth of Dominica Coronavirus [COVID-19 Report]" (1 August 2021).
 50. "Boletin Especial 484 COVID 19" (es) (1 August 2021).
 51. "Situation Épidémiologique en RDC" (fr) (28 February 2021).
 52. "Situación Nacional Por COVID-19 Infografía N°400" (es) (23 July 2021).
 53. "facebook.com/EgyMohpSpokes" (ar) (23 July 2021).
 54. "Situación nacional COVID-19" (es) (2 August 2021).
 55. "Estadísticas COVID-19" (es) (26 July 2021).
 56. "Koroonakaart" (3 August 2021).
 57. "COVID-19 Eswatini Dashboard" (2 August 2021).
 58. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (am) (24 July 2021).
 59. "Corona í Føroyum" (en) (3 August 2021).
 60. "COVID-19 Update" (13 May 2021).
 61. "Confirmed coronavirus cases (COVID-19) in Finland" (4 August 2021).
 62. "info coronavirus covid-19-carte et donnes covid 19 en france" (fr) (4 August 2021).
 63. "SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE AU GABON" (fr) (23 July 2021).
 64. "The Gambia COVID-19 Outbreak Situational Report" (15 February 2021).
 65. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ka) (4 August 2021).
 66. "Robert Koch-Institut: COVID-19-Dashboard" (7 July 2021).
 67. "Tabellen zu Testzahlen, Testkapazitäten und Probenrückstau pro Woche" (XLSX) (7 July 2021).
 68. "SITUATION UPDATE, COVID-19 OUTBREAK IN GHANA" (3 July 2021).
 69. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (el) (4 August 2021).
 70. "Coronavirus i Grønland" (da) (4 August 2021).
 71. "COVID-19 Update | GRENADA DASHBOARD". 11 May 2021. https://www.facebook.com/HealthGrenada/. 
 72. "Situación de COVID-19 en Guatemala" (es) (31 July 2021).
 73. "REPUBLIQUE DE GUINEE COVID-19 Décompte des cas" (fr) (23 July 2021).
 74. "Situação Epidemiológica Da Covid-19 Na Guiné-Bissau" (pt) (24 July 2021).
 75. "Guyana COVID-19 Dashboard" (2 August 2021).
 76. "Surveillance de la COVID-19, Haiti, 2020-2021" (fr) (5 June 2021).
 77. "Estadística Nacional de Coronavirus COVID-19" (es) (30 July 2021).
 78. "Tájékoztató oldal a koronavírusról" (hu). Cabinet Office of the Prime Minister (4 August 2021).
 79. "COVID-19 in Iceland – Statistics" (4 August 2021).
 80. "SARS-CoV-2 (COVID-19) Testing: Status Update".
 81. "Ministry of Health and Family Welfare".
 82. 82.0 82.1 "Peta Sebaran".
 83. "Health Ministry's Updates on COVID-19" (3 August 2021).
 84. "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم السبت الموافق ٥ كانون الاول ٢٠٢٠" (in ar). 2 August 2021. https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/. 
 85. "Ireland's COVID-19 Data Hub" (14 May 2021).
 86. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (he). Ministry of Health (3 August 2021).
 87. "4 Agosto 2021 – Aggiornamento casi Covid-19" (it) (4 August 2021).
 88. "Point de la situation de la COVID-19 au 3/03/2021" (fr) (3 March 2021).
 89. "COVID-19 Clinical Management Summary" (3 August 2021).
 90. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ja) (1 March 2021).
 91. "corona.moh.gov.jo/en". 6 June 2021. https://corona.moh.gov.jo/en. 
 92. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (29 May 2021).
 93. "twitter.com/MOH_Kenya". 5 March 2021. https://twitter.com/MOH_Kenya/status/1367835125753450498. 
 94. "facebook.com/IKSHPK" (sq) (31 May 2021).
 95. "twitter.com/KUWAIT_MOH". 4 August 2021. https://twitter.com/KUWAIT_MOH. 
 96. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ky) (10 February 2021).
 97. "ຄະນະສະເພາະກິດ COVID-19" (lo) (1 March 2021).
 98. "Covid-19 infekcijas izplatība Latvijā" (lv) (3 August 2021).
 99. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar). Ministry of Information (14 June 2021).
 100. "COVID-19 Statistics" (1 August 2021).
 101. "#LiBCOVID19 Case Update" (19 July 2021).
 102. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (2 August 2021).
 103. "Koronavirusas (COVID-19)" (lt) (4 August 2021).
 104. "KORONA STOP" (en) (16 May 2021).
 105. "CORONAVIRUS – RAPPORT JOURNALIER" (fr). Government of Luxembourg (4 August 2021).
 106. "COVID-19: Fivoaran'ny antontan'isa teto Madagasikara ny 13 Febroary ka hatramin'ny 19 Febroary 2021" (fr, mg) (22 February 2021).
 107. "COVID-19 SITUATION UPDATE AS OF 3RD MARCH 2021" (24 July 2021).
 108. "Situasi Terkini" (ms) (2 August 2021).
 109. "COVID-19 Case Updates". 4 August 2021. https://twitter.com/HPA_MV. 
 110. "COVID-19 LOCAL UPDATES" (in en). 29 January 2021. https://covid19.health.gov.mv/en/?c=0. 
 111. "COMMUNIQUE N°364 DU MINISTERE DE LA SANTE ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL SUR LE SUIVI DES ACTIONS DE PREVENTION ET DE RIPOSTE FACE A LA MALADIE A CORONAVIRUS." (fr) (7 July 2021).
 112. "COVID-19 Malta" (3 August 2021).
 113. "المعطيات العامة للحالة الوبائية" (ar) (17 April 2021).
 114. "Covid-19 : Communiqués" (23 October 2020).
 115. "Covid-19 México" (es) (1 August 2021).
 116. "COMUNICATE" (ro) (4 August 2021).
 117. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (mn) (10 July 2021).
 118. "Uživo: COVID-19" (cnr) (28 July 2020).
 119. "Novosti" (cnr) (11 May 2021).
 120. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (3 August 2021).
 121. "Boletim diário COVID-19 Nº379" (pt) (22 July 2021).
 122. "Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Surveillance Dashboard (Myanmar)" (my) (1 August 2021).
 123. "COVID-19 update" (3 August 2021).
 124. "COVID-19 Dashboard" (en). Ministry of Health and Population (Nepal).
 125. "Epidemiologische situatie van COVID-19 in Nederland" (nl) (6 July 2021).
 126. "Info coronavirus Covid-19" (fr) (3 August 2021).
 127. "COVID-19: Testing data" (3 August 2021).
 128. "COVID-19: Current cases" (3 August 2021).
 129. "#Covid19Niger Bilan du 22/02/2021" (fr) (22 February 2021).
 130. "Coronavirus COVID-19 Microsite" (28 February 2021).
 131. (in ru). 2 December 2020. https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=64023. 
 132. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (mk) (1 July 2021).
 133. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (mk) (27 June 2021).
 134. "COVID-19 Genel Durum" (tr) (3 August 2021).
 135. "Dags- og ukerapporter om koronavirussykdom (covid-19)" (no) (4 August 2021).
 136. "Oman conducts over 500,000 COVID-19 tests since the start of pandemic" (28 October 2020).
 137. "Pakistan Cases Details". Ministry of National Health Services Regulations and Coordination (5 March 2021).
 138. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar) (3 August 2021).
 139. "Compartimos la actualización de datos sobre #COVID19 en nuestro país. Parte 1." (es) (2 August 2021).
 140. "Official COVID-19 Info Website" (20 February 2021).
 141. "Reportes – COVID19" (es) (3 August 2021).
 142. "Sala Situacional" (es) (4 August 2021).
 143. "COVID-19 Tracker" (2 August 2021).
 144. "COVID-19 Tracker" (16 April 2021).
 145. "diagnostyka pod kątem koronawirusa" (pl) (4 August 2021).
 146. "Ponto de Situação Atual em Portugal" (pt). Ministry of Health (4 August 2021).
 147. "COVID19 Home" (3 August 2021).
 148. "Buletin informativ" (ro) (29 January 2021).
 149. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (4 August 2021).
 150. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ru) (4 August 2021).
 151. "Amakuru Mashya | Update" (27 July 2021).
 152. "COVID-19 Updates" (21 July 2021).
 153. "Saint Lucia's COVID-19 Dashboard" (3 August 2021).
 154. "COVID-19 Report" (3 August 2021).
 155. "Aggiornamento Settimanale Dati Epidemia COVID-19 a San Marino" (it) (2 August 2021).
 156. "COVID 19 Dashboard: Saudi Arabia" (2 August 2021).
 157. "Riposte à l’épidémie du nouveau coronavirus COVID-19, Sénégal" (fr) (12 July 2021).
 158. "Coronavirus COVID-19" (4 August 2021).
 159. "Updates on COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) Local Situation" (3 August 2021).
 160. "COVID-19 Situation Report" (2 March 2020).
 161. "Covid-19 in graphs". Office of the Deputy Prime Minister of the Slovak Republic for Investments and Informatization (4 August 2021).
 162. "Dnevno spremljanje okužb s SARS-CoV-2 (COVID-19)" (sl) (3 August 2021).
 163. "COVID-19 South African coronavirus news and information." (24 May 2021).
 164. "COVID-19 statistics in South Africa" (24 May 2021).
 165. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ko). Ministry of Health and Welfare (1 March 2021).
 166. "UPDATE ON COVID-19 RESPONSE" (26 May 2021).
 167. "La pandemia del coronavirus, en datos, mapas y gráficos" (es) (1 July 2021).
 168. "Resumen de la situación - Pruebas de laboratorio" (es) (5 July 2021).
 169. "COVID-19 Situation Report" (31 March 2021).
 170. "COVID-19 : Live Situational Analysis Dashboard of Sri Lanka" (31 March 2021).
 171. "Veckorapport om covid-19, vecka 20" (sv). Public Health Agency of Sweden (28 May 2021).
 172. "Folkhalsomyndigheten Antal fall av Covid-19" (sv). Public Health Agency of Sweden (1 February 2021).
 173. "COVID-19 Switzerland" (en) (4 August 2021).
 174. "Taiwan Centers for Disease Control" (4 August 2021).
 175. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (th) (4 March 2021).
 176. "Coronavirus Au Togo" (fr) (1 August 2021).
 177. "COVID-19 Update Trinidad and Tobago" (3 August 2021).
 178. {{cite web}} வார்ப்புருவை பயன்படுத்துகையில் title = , url = என்பவற்றைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்."" (ar, fr) (1 August 2021).
 179. "TÜRKİYE COVID-19 HASTA TABLOSU" (tr) (2 July 2021).
 180. "COVID-19 Daily Updates" (12 February 2021).
 181. "COVID-19 pandemic in Ukraine". Cabinet of Ministers of Ukraine (3 August 2021).
 182. "COVID-19 Information Center – Ministry of Health and Prevention – UAE" (4 August 2021).
 183. "Coronavirus (COVID-19) in the UK" (2 August 2021).
 184. "COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University" (2 August 2021).
 185. "Covid Tracking US Daily" (11 March 2021).
 186. "Visualizador de casos coronavirus COVID-19 en Uruguay" (es) (2 August 2021).
 187. (in ru). 11 September 2020. https://www.gazeta.uz/ru/2020/09/11/covid-stats/. 
 188. "Día 353 de la lucha contra la COVID-19" (es) (30 March 2021).
 189. "COVID-19 in Viet Nam Situation Report 32" (en). WHO (28 July 2021).
 190. "Daily #COVID19 update" (3 August 2021).
 191. "COVID-19 update" (1 August 2021).
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=வார்ப்புரு:COVID-19_testing_by_country&oldid=3210665" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது