மருத்துவம் அல்லது உடலியங்கியலுக்கான நோபல் பரிசு - Other languages