மத்தியப் பிரதேச மாவட்டப் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இந்தியாவின், மத்தியப் பிரதேசம் மாநிலம் நிர்வாக வசதிக்காக போபால் கோட்டம், சம்பல் கோட்டம், குவாலியர் கோட்டம், இந்தூர் கோட்டம், ஜபல்பூர் கோட்டம், நர்மதாபுரம் கோட்டம், ரேவா கோட்டம், சாகர் கோட்டம், ஷாடோல் கோட்டம் மற்றும் உச்சையினி கோட்டம் எனப் பத்து கோட்டங்களில் பின் வரும் 52 மாவட்டங்களை இணைத்துள்ளனர்.[1][2]

போபால் கோட்டம்தொகு

 1. போபால் மாவட்டம்‎
 2. ராய்சென் மாவட்டம்
 3. ராஜ்கர் மாவட்டம்
 4. செஹோர் மாவட்டம்‎
 5. விதிஷா மாவட்டம்

சம்பல் கோட்டம்தொகு

 1. முரைனா மாவட்டம்‎
 2. சியோப்பூர் மாவட்டம்
 3. பிண்டு மாவட்டம்

குவாலியர் கோட்டம்தொகு

 1. அசோக்நகர் மாவட்டம்
 2. சிவபுரி மாவட்டம்
 3. ததியா மாவட்டம்
 4. குனா மாவட்டம்‎
 5. குவாலியர் மாவட்டம்

இந்தூர் கோட்டம்தொகு

 1. அலிராஜ்பூர் மாவட்டம்
 2. பர்வானி மாவட்டம்
 3. புர்ஹான்பூர் மாவட்டம்
 4. தார் மாவட்டம்
 5. இந்தூர் மாவட்டம்
 6. ஜாபூவா மாவட்டம்
 7. கண்ட்வா மாவட்டம்
 8. கர்கோன் மாவட்டம்

ஜபல்பூர் கோட்டம்தொகு

 1. பாலாகாட் மாவட்டம்
 2. சிந்த்வாரா மாவட்டம்
 3. ஜபல்பூர் மாவட்டம்‎
 4. கட்னி மாவட்டம்‎
 5. மண்ட்லா மாவட்டம்
 6. நர்சிங்பூர் மாவட்டம்‎
 7. சிவனி மாவட்டம்‎
 8. டிண்டோரி மாவட்டம்

நர்மதாபுரம் கோட்டம்தொகு

 1. பேதுல் மாவட்டம்
 2. ஹர்தா மாவட்டம்
 3. ஹோசங்காபாத் மாவட்டம்

ரேவா கோட்டம்தொகு

 1. ரேவா மாவட்டம்
 2. சத்னா மாவட்டம்
 3. சித்தி மாவட்டம்
 4. சிங்கரௌலி மாவட்டம்

சாகர் கோட்டம்தொகு

 1. சத்தர்பூர் மாவட்டம்‎
 2. தமோ மாவட்டம்
 3. பன்னா மாவட்டம்
 4. சாகர் மாவட்டம்
 5. டிக்கம்கர் மாவட்டம்
 6. நிவாரி மாவட்டம்

ஷாடோல் கோட்டம்தொகு

 1. அனூப்பூர் மாவட்டம்‎
 2. ஷட்டோல் மாவட்டம்
 3. உமரியா மாவட்டம்

உச்சையினி கோட்டம்தொகு

 1. அகர் மால்வா மாவட்டம்
 2. தேவாஸ் மாவட்டம்
 3. மண்டசௌர் மாவட்டம்
 4. நீமச் மாவட்டம்‎
 5. ரத்லாம் மாவட்டம்
 6. சாஜாபூர் மாவட்டம்
 7. உஜ்ஜைன் மாவட்டம்

மேற்கோள்கள்தொகு