தமிழ் மன்னர்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இப்பட்டியல் தமிழகம், இலங்கை பகுதிகளை ஆண்ட தமிழ் பேசிய மன்னர்களின் பட்டியலாகும்.

பாண்டியர்தொகு

பழங்கதை காலப் பாண்டியர்தொகு

சங்க காலப் பாண்டியர்கள் (கி.மு 3 நூற்றாண்டு – கி.பி 3 நூற்றாண்டு)தொகு

 • கூன்பாண்டியன்
 • ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன் (கண்ணகியின் கதையில் இவன் பெயர் வருகிறது)
 • பூதப்பாண்டியன்
 • முதுகுடுமிப் பெருவழுதி
 • நெடுஞ்செழியன் II
 • நன்மாறன்
 • நெடுஞ்செழியன் III
 • மாறன் வழுதி
 • கடலன் வழுதி
 • முற்றிய செழியன்
 • உக்கிரப் பெருவழுதி

முற்காலப் பாண்டியர்கள் (கி.பி 6 – 10 நூற்றாண்டுகள்)தொகு

பிற்காலப் பாண்டியர்கள் (10– 13 நூற்றாண்டுகள்)தொகு

தென்காசிப் பாண்டியர்கள் (கி.பி 15 – 17 நூற்றாண்டுகள்)தொகு

15 ஆம் நூற்றாண்டில், பாண்டியர்கள் தங்களின் பாரம்பரியத் தலைநகரான மதுரையை இழந்தனர், காரணம் இசுலாமியர்களும், நாயக்கர்களும் படையெடுத்ததே ஆகும், இதனால் பாண்டியர்கள் தெற்கில் பின்வாங்கி தங்கள் தலைநகரை திருநெல்வேலிக்கு மாற்றிக்கொண்டனர்.

முத்தரையர்(கி. பி 600 – 900)தொகு

 • தனஞ்சய முத்தரையர்
 • பெரும்பிடுகு முத்தரையர் என்கிற குவவன் மாறன் (கி.பி.655-கி.பி.680)
 • இளங்கோவதிரையர் என்கிற மாறன் பரமேஷ்வரன் (கி.பி.680-கி.பி.705)
 • பெரும்பிடுகு முத்தரையர் II என்கிற சுவரன் மாறன் (கி.பி.705-கி.பி.745)
 • விடேல்விடுகு சாத்தன் மாறன் (கி.பி.745-கி.பி.770)
 • மார்பிடுகு என்கிற பேரடியரையன் (கி.பி.770-கி.பி.791)
 • விடேல்விடுகு முத்தரையர் என்கிற குவவன் சாத்தன் (கி.பி.791-கி.பி.826)
 • சாந்தன் பழியிலி (கி.பி.826-கி.பி.851)

சோழர் (ஏ. கி. மு 640 – கி.பி 1541)தொகு

 
கரிகால் சோழனின் வெண்கல சிலை.
 
இராசராச சோழனின் சிலை.

பண்டைய காலச் சோழர்தொகு

 • செம்பியன் (புறாவிற்காக தன் உடலை தந்த சிபி சக்ரவர்த்தி சோழ மன்னன்)
 • மார்கொப் பெருஞ்செம்பியன்
 • முதுசெம்பியன் வேந்தி C. 640 B.C.E.
 • நெடுஞ் செம்பியன் C. 615 B.C.E.
 • மேயன் கடுங்கோ சோழன் C. 590 B.C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி போர்வைக்கோ C. 515 B.C.E.
 • கடுமுன்றவன் C. 496 B.C.E.
 • கோப்பெருஞ்சோழன் C. 495 B.C.E.
 • நற்கிள்ளி முடித்தலை C. 480 B.C.E.
 • செட்செம்பியன் C. 455 B.C.E
 • வயமான் சென்னி C. 395 B.C.E
 • நெடுந்செம்பியன் C. 386 B.C.E.
 • கடுஞ்செம்பியன் C. 345 B.C.E.
 • அம்பலத்து இருங்கோ சென்னி C. 330 B.C.E.

சங்க காலச் சோழர் (ஏ. கி.மு 300 – கி.பி 300)தொகு

 • பெருநற்கிள்ளி C. 316 B.C.E.
 • கோ செட் சென்னி C. 286 B.C.E.
 • செருபழி எரிந்த இளஞ்சேட்சென்னி C. 275 B.C.E.
 • நெடுங்கோப் பெருங்கிள்ளி C. 220 B.C.E.
 • எல்லாளன் C. 210 B.C.E (பசுவிற்காக தன் மகனை தேர் சக்கரத்தில் இட்டு கொன்ற மனு நீதி சோழன்)
 • சென்னி எல்லகன் C. 205 B.C.E. - இலங்கையின் மீது படையெடுத்த எல்லாளனின் சகோதரன்
 • தர்ம வர்ம சோழன் (திருவரங்கம் கோயிலை கட்டியவர்)
 • கிளி சோழன் (திருவரங்கம் கோயிலை விரிவு படுத்தினார்)
 • பெருங்கிள்ளி C. 165 B.C.E.
 • கொப்பெருஞ்சோழிய இளஞ்சேட்சென்னி C. 140 B.C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி முடித்தலை கோ C. 120 B.C.E.
 • பெரும்பூட்சென்னி C. 100 B.C.E.
 • இளம்பெருன்சென்னி C. 100 B.C.E.
 • பெருங்கிள்ளி வேந்தி (எ) கரிகாலன் I C. 70 B.C.E.
 • நெடுமுடிகிள்ளி C. 35 B.C.E.
 • இலவந்திகைப்பள்ளி துஞ்சிய மெய் நலங்கிள்ளி சேட் சென்னி C. 20 B.C.E.
 • ஆய்வே நலங்கிள்ளி C. 15 B.C.E.
 • இளஞ்சேட்சென்னி C. 10 - 16 C.E.
 • கரிகால் சோழன் பெருவளத்தான் C. 31 C.E. (கல்லனையை கட்டியவர், இமயமலை வரை சென்று சோழர் புலி கொடியை நட்டவர்)
 • வேர் பெருநற்கிள்ளி C. 99 C.E.
 • பெருந்திரு மாவளவன் குராப்பள்ளி துஞ்சிய C. 99 C.E.
 • நலங்கிள்ளி C. 111 C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி, குளமுற்றத்து துஞ்சிய C. 120 C.E.
 • பெருநற்கிள்ளி, இராசசூய வெட்ட C. 143 C.E.
 • வேல் கடுங்கிள்ளி C. 192 C.E.
 • கோச்சோழன் செங்கணான் I C. 220 C.E.
 • நல்லுருத்திரன் C. 245 C.E
 • மாவண்கிள்ளி C. 265 C.E.

சங்கம் மருவிய காலச் சோழர் (ஏ. கி.பி 300 – கி.பி 550)தொகு

 • இசை வெங்கிள்ளி 300 – 330
 • கைவண்கிள்ளி 330 – 350
 • பொலம்பூண்கிள்ளி 350 – 375
 • கடுமான்கிள்ளி 375 – 400
 • கோச்சோழன் செங்கணான் II 400 – 440
 • நல்லடி சோழன் 440 – 475
 • பெயர் தெரியவில்லை 476 – 499
 • கோச்சோழன் செங்கணான் III[1] 499 – 524
 • புகழ்சோழன் [1] 524 – 530
 • கரிகாலன் III 530 – 550 C.E

இடைக்காலச் சோழர்கள் (கி.பி 550 – கி.பி 850)தொகு

 • நந்திவருமச் சோழன் 550 - 575
 • தனஞ்செய சோழன் 575 - 609
 • மகேந்திரவருமச் சோழன் 609 - 630
 • புண்ணியகுமார சோழன் 630 - 655
 • விக்கிரமாதித்த சோழன் I 650 - 680
 • சக்திகுமாரச் சோழன் 680 - 705
 • விக்கிரமாதித்த சோழன் II 705 - 730
 • சத்தியாதித்தச் சோழன் 730 - 755
 • விசயாதித்த சோழன் 755 - 790
 • காந்த மனோகர சோழன் 790 – 848

பிற்காலச் சோழர் (கி.பி 850– கி.பி 1070)தொகு

பிந்தியகாலச் சோழர் (1070–1541)தொகு

16 ஆம் நூற்றாண்டுதொகு

 • வீரசேகர சோழன் (16 ஆம் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில், நாகம நாயக்கரின் எதிர்ப்பாளர்)

சேரர்தொகு

சங்க காலச் சேரர்தொகு

பிற்காலச் சேரர்தொகு

 • குலசேகரவர்மன் (800–820)
 • இராசசேகரவர்மன் (820–844)
 • தாணு இரவிவர்மன் (844–885)
 • இராமவர்வ குலசேகரன் I
 • கூட ரவிவர்மன் (917–944)
 • கோத ரவிவர்மன் (944–962)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் I (962–1019)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் II (1019–1021)
 • வீரவர்மன் (1021–1028)
 • இராசசிங்கவர்மன் (1028–1043)
 • பாஸ்கர இரவிவர்மன் III (1043–1082)
 • இரவி இராமவர்மன் (1082–1090)
 • இராமவர்வ குலசேகரன் II (1090–1102)

பல்லவர்தொகு

பண்டைய காலப் பல்லவர்தொகு

 • தொண்டைமான் இளந்திரையன்
 • ஆதொண்டைமான் வீரக்கூர்ச்சன்

முற்காலச் பல்லவர்தொகு

 • சிம்மவர்மன் I (275–300 அல்லது 315–345)
 • கந்தவர்மன் I (345–355) (சிவஸ்கந்தவர்மன்)
 • விஷ்ணுகோபன் (340–355) (யுவமகாராசா விட்ணுகோபன்)
 • குமாரவிட்ணு I (355–370)
 • கந்தவர்மன் II (370–385)
 • வீரவர்மன் (385–400)
 • கந்தவர்மன் III (400–435)
 • சிம்மவர்மன் II (435–460)
 • கந்தவர்மன் IV (460–480)
 • நந்திவர்மன் I (480–500)
 • குமாரவிட்ணு II (500–510)
 • புத்தவர்மன் (510–520)
 • குமாரவிட்ணு III (520–530)
 • சிம்மவர்மன் III (530–537)

பிற்காலப் பல்லவர்தொகு

ஆய் நாடுதொகு

யாழ்ப்பாண ராசதானி ஆரியச் சக்கரவர்த்திகள் (c. கி.பி 1215–1619)தொகு

 
சிங்கை பரராசசேகரன், அவனது மகன்களான பண்டாரம், பரநிருபசிங்கன், முதலாம் சங்கிலி ஆகியோரைக் காட்டும் படம்

தமிழ்நாட்டு நாயக்கர்தொகு

மதுரை நாயக்கர்கள் (கி.பி 1529 – 1736)தொகு

செஞ்சி நாயக்கர்கள் (1509–1649)தொகு

 • கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர் (1509–1521)
 • சென்னப்ப நாயக்கர்
 • கங்கம நாயக்கர்
 • வெங்கட கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
 • வெங்கடராம பூபால நாயக்கர்
 • திரியாம்பக கிருஷ்ணப்ப நாயக்கர்
 • வரதப்ப நாயக்கர்
 • இராமலிங்க நாயனிவாரு
 • வெங்கடப்பெருமாள் நாயுடு
 • பெரிய இராமபத்திர நாயுடு
 • இராமகிருஷ்ணப்ப நாயுடு (1649)

தஞ்சை நாயக்கர்கள் (கி.பி 1532–1673)தொகு

கண்டி நாயக்கர் (1739–1815 AD)தொகு

இராமநாதபுரம் சமஸ்தானம்தொகு

மதுரை நாயக்கரின் கீழ் (கிபி 1590–1670)தொகு

 • சதாசிவத்தேவர் சேதுபதி (1590–1621)
 • கூத்தன் சேதுபதி (1621–1637)
 • தளவாய் சேதுபதி (1637–1659)
 • இரகுநாத சேதுபதி (1659–1670)

தனியாட்சி (கிபி 1670–1794)தொகு

 • [[இரகுநாதக் கி1670–1708)
 • விசயரகுநாத சேதுபதி I (1708–1723)
 • சுந்தரேசுவர இரகுநாத சேதுபதி (1723–1724)
 • பவானிசங்கரத் தேவர் (1724–1728)
 • குமாரமுத்து விசயரகுநாத சேதுபதி (1728–1734)
 • முத்துக்குமார இரகுநாத சேதுபதி (1734–1747)
 • இராக்கத் தேவர் சேதுபதி (1747–1748)
 • விசயரகுநாத சேதுபதி II (1748–1760)
 • முத்துராமலிங்க சேதுபதி I (1760–1794)

பிரித்தானியரின் கீழ் (கி.பி 1795–1979)தொகு

புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் (கி.பி 1680–1948)தொகு

வேளிர்தொகு

பாளையக்காரர்கள்தொகு

பிறதொகு

இவற்றையும் பார்க்கதொகு

உசாத்துணைதொகு

 1. 1.0 1.1 சோழர் வரலாறு: மா. ராசமாணிக்கனார்
 2. "genealogy of the royal house of jaffna".