முதன்மை பட்டியைத் திறக்கவும்

இசுக்காண்டியம்(III) குளோரைடு - Other languages