தோட்டம் தலைப்புகள் பட்டியல்

Starr 080914-9932 Solanum lycopersicum var. lycopersicum.jpg
Abelmoschus esculentus.jpg
Solanum melongena ja001.jpg
Vegetable garden 1.jpg
Poivrons-sur-hydrotown.JPG
Sint Jansui planten.jpg

தோட்ட வகைகள்தொகு

பயிர் சார் வகைகள்தொகு

இடம் சார் வகைகள்தொகு

நிலம்தொகு

நீர்தொகு

தட்ப வெப்பம்/ஒளிதொகு

பதப்படுத்தல்தொகு

நடுதல்தொகு

  • குச்சிப்பதியம்
  • வேர்ப்பதியம்
  • வளை பதியம்
  • கொம்புப் பதியம்

உரம்தொகு

பயிர் காத்தல்தொகு

ஒழுங்குபடுத்தல்தொகு

தோட்ட செய்கைதொகு

தோட்ட கருவிகள்தொகு

 
garden fork

வெளி இணைப்புகள்தொகு