விக்கிப்பீடியா:வேங்கைத் திட்டம் 2.0/தலைப்புகள்/தமிழ்

தமிழ்ச் சமூகம் பரிந்துரைத்தவைகள்தொகு

சிறிதர்-50தொகு

 1. en:Don Bradman Y ஆயிற்று
 2. en:Ian Botham  Y ஆயிற்று
 3. en:Tom Wills Y ஆயிற்று
 4. en:Fred Trueman  Y ஆயிற்று
 5. en: K.L. Rahul  Y ஆயிற்று
 6. en:Brett Lee  Y ஆயிற்று
 7. en:Bill Ponsford  Y ஆயிற்று
 8. en:Bill Woodfull  Y ஆயிற்று
 9. en:Sid Barnes  Y ஆயிற்று
 10. en:Kapil Dev  Y ஆயிற்று
 11. en:Alex Blackwell  Y ஆயிற்று
 12. en:VVS Laxman  Y ஆயிற்று
 13. en:Allan Border  Y ஆயிற்று
 14. en:Sunil Gavaskar  Y ஆயிற்று
 15. en:Mohammad Ashraful  Y ஆயிற்று
 16. en:Montague Druitt  Y ஆயிற்று
 17. en:Mohammad Amir  Y ஆயிற்று
 18. en:Shivnarine Chanderpaul  Y ஆயிற்று
 19. en:Mohammad Shahzad  Y ஆயிற்று
 20. en:Abe Waddington  Y ஆயிற்று
 21. en:S. Sreesanth  Y ஆயிற்று
 22. en:Arthur Shrewsbury  Y ஆயிற்று
 23. en:Alan Kippax  Y ஆயிற்று
 24. en:Mohammad Asif  Y ஆயிற்று
 25. en:Harold Gimblett Y ஆயிற்று
 26. en:Nikki Symmons  Y ஆயிற்று
 27. en:Brendan Taylor  Y ஆயிற்று
 28. en:Jim Burke (cricketer)  Y ஆயிற்று
 29. en:Fifth Doctor  Y ஆயிற்று
 30. en:Danish Kaneria  Y ஆயிற்று
 31. en:Marlon Samuels  Y ஆயிற்று
 32. en:Hansie Cronje  Y ஆயிற்று
 33. en:Ottis Gibson  Y ஆயிற்று
 34. en:Dwayne Smith Y ஆயிற்று
 35. en:Upul Tharanga  Y ஆயிற்று
 36. en:Faf du Plessis  Y ஆயிற்று
 37. en:Peter Roebuck  Y ஆயிற்று
 38. en:Ashwell Prince  Y ஆயிற்று
 39. en:C. Aubrey Smith  Y ஆயிற்று
 40. en:Salil Ankola  Y ஆயிற்று
 41. en:Mohammad Azharuddin  Y ஆயிற்று
 42. en:Herschelle Gibbs  Y ஆயிற்று
 43. en:Aubrey Faulkner  Y ஆயிற்று
 44. en:Wayne Parnell  Y ஆயிற்று
 45. en:Salman Butt  Y ஆயிற்று
 46. en:Sandeep Patil  Y ஆயிற்று
 47. en:Alfonso Thomas  Y ஆயிற்று
 48. en:Michael Klinger  Y ஆயிற்று
 49. en:Lou Vincent  Y ஆயிற்று
 50. en:Saleem Malik  Y ஆயிற்று

மூர்த்தி-50தொகு

 1. கந்தக டிரையாக்சைடு Y ஆயிற்று
 2. அலுமினியம் ஆக்சிநைட்ரைடு Y ஆயிற்று
 3. அமெரிசியம் டையாக்சைடு Y ஆயிற்று
 4. ஆண்டிமனி(III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 5. பேரியம் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 6. பெரிலியம் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 7. பிசுமத் பெர்ரைட்டு Y ஆயிற்று
 8. காட்மியம் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 9. கார்பனைல் சல்பைடு Y ஆயிற்று
 10. சீரியம்(III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 11. சீரியம்(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 12. கோபால்ட் ஆக்சைடு நானோதுகள்கள் Y ஆயிற்று
 13. தாமிரம்(I) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 14. தாமிரம்(II) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 15. எர்பியம்(III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 16. நிக்கல்(II) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 17. நெப்டியூனியம்(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 18. பாதரச(II) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 19. இலித்தியம் இரிடேட்டு Y ஆயிற்று
 20. இலித்தியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 21. ஈயம்(II,IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 22. ஈயம்(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 23. இலந்தனம் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 24. இரும்பு(III) ஆக்சைடு-ஐதராக்சைடு Y ஆயிற்று
 25. இரும்பு(III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 26. இரும்பு(II) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 27. இண்டியம்(III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 28. ஆபினியம்(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 29. காலியம்(III) டிரையாக்சைடு Y ஆயிற்று
 30. கடோலினியம்(III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 31. நையோபியம் பெண்டாக்சைடு Y ஆயிற்று
 32. புளுட்டோனியம்(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 33. பொலோனியம் டையாக்சைடு Y ஆயிற்று
 34. பிரசியோடைமியம்(III,IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 35. ருபீடியம் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 36. ருத்தேனியம்(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 37. சிலிக்கன் ஆக்சிநைட்ரைடு Y ஆயிற்று
 38. வெள்ளி(I,III) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 39. சோடியம் கோபால்ட் ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 40. தெலூரியம் டையாக்சைடு Y ஆயிற்று
 41. டெர்பியம்(III,IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 42. தோரியம் டையாக்சைடு Y ஆயிற்று
 43. வெள்ளீய(IV) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 44. வெள்ளீயம்(II) ஆக்சைடு Y ஆயிற்று
 45. வனேடியம் பாசுபேட்டு Y ஆயிற்று
 46. மூவிணைய-அமைல் ஆல்ககால் Y ஆயிற்று
 47. பியூட்டனால் Y ஆயிற்று
 48. 2-பியூட்டனால் Y ஆயிற்று
 49. பர்பியூரைல் ஆல்ககால் Y ஆயிற்று
 50. 2-எத்தில்யெக்சனால் Y ஆயிற்று

மகாலிங்கம்-50தொகு

 1. 1-புரோப்பனால் Y ஆயிற்று
 2. அசிட்டைலீன் டையால் Y ஆயிற்று
 3. அசிட்டோன் சயனோயைதரின் Y ஆயிற்று
 4. அலுமினியம் குளோரோ ஐதரேட்டு  Y ஆயிற்று
 5. ஆண்டிமணி முக்குளோரைடு Y ஆயிற்று
 6. தைட்டானியம்(III) குளோரைடு Y ஆயிற்று
 7. தயோனைல் குளோரைடு Y ஆயிற்று
 8. சிர்கோனியம்(IV) குளோரைடு Y ஆயிற்று
 9. அமோனியம் கார்பனேட்டு Y ஆயிற்று
 10. பேரியம் கார்பனேட்டு Y ஆயிற்று
 11. இலித்தியம் கார்பனேட்டு Y ஆயிற்று
 12. சோடியம் பெர்கார்பனேட்டு Y ஆயிற்று
 13. அம்மோனியம் பைகார்பனேட்டு Y ஆயிற்று
 14. டைகால்சியம் பாசுபேட்டு Y ஆயிற்று
 15. மோனோகால்சியம் பாசுபேட்டு Y ஆயிற்று
 16. மோனோபொட்டாசியம் பாசுபேட்டு Y ஆயிற்று
 17. பொட்டாசியம் பைடார்டரேட்டு Y ஆயிற்று
 18. சோடியம் பைசல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 19. அம்மோனியம் அலுமினியம் சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 20. பேரியம் சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 21. பொட்டாசியம் சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 22. ஒலீயம் Y ஆயிற்று
 23. நிக்கல்(II) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 24. பாதரச(II) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 25. பாதரச(I) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 26. மாங்கனீசு(II) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 27. ஈயம்(II) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 28. இரும்பு(III) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 29. ஐதராக்சிலமோனியம் சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 30. டெட்ராமீன்தாமிர(II) சல்பேட்டு Y ஆயிற்று
 31. கால்சியம் அமோனியம் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 32. கால்சியம் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 33. கோபால்ட்(II) நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 34. தாமிர(II) நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 35. மெத்திலமோனியம் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 36. பாதரச(II) நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 37. ஐதராக்சிலமோனியம் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 38. காலியம் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 39. வெள்ளி நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 40. தோரியம்(IV) நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 41. சிர்க்கோனியம் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 42. செனான் நைட்ரேட்டு Y ஆயிற்று
 43. அம்லோடிபின் Y ஆயிற்று
 44. அல்லைல் கிளைசிடைல் ஈதர் Y ஆயிற்று
 45. இயல்பு நீக்கப்பட்ட ஆல்ககால் Y ஆயிற்று
 46. எர்கோலைன்  Y ஆயிற்று
 47. அசிட்டோன் பெராக்சைடு Y ஆயிற்று
 48. பென்சாயில் பெராக்சைடு Y ஆயிற்று
 49. தயோல்-யீன் வினை Y ஆயிற்று
 50. சின்னமைல் அசிட்டேட்டு Y ஆயிற்று

அருளரசன்-48தொகு

 1. Indian maritime history
 2. South Arcot District
 3. Naming conventions of ancient Tamil country  Y ஆயிற்று
 4. Dating the Tirukkural
 5. Iconography of Shiva temples in Tamil Nadu  Y ஆயிற்று
 6. List of zamindari estates in Madras Presidency
 7. Arni jagir
 8. Architecture of Tamil Nadu
 9. Malik Kafur's invasion of the Pandya kingdom  Y ஆயிற்று
 10. Chola invasion of Srivijaya  Y ஆயிற்று
 11. Legal system of ancient Tamil country  Y ஆயிற்று
 12. Reservation policy in Tamil Nadu
 13. Tamil inscriptions in the Malay world
 14. Keelathooval  Y ஆயிற்று
 15. Nellore Chodas  Y ஆயிற்று
 16. Battle of Vatapi Y ஆயிற்று
 17. Domlur Chokkanathaswamy temple  Y ஆயிற்று
 18. Hogenakkal Falls water dispute  Y ஆயிற்று
 19. 2019 Chennai water crisis  Y ஆயிற்று
 20. Tamil inscriptions
 21. Pleasant Stay hotel case  Y ஆயிற்று
 22. Naralokaviran  Y ஆயிற்று
 23. Old Madiwala Someshwara Temple, Bangalore  Y ஆயிற்று
 24. Thondaman dynasty  Y ஆயிற்று
 25. History of Madras Presidency  Y ஆயிற்று
 26. TANSI land acquisition case  Y ஆயிற்று
 27. Boothi Vikramakesari
 28. History of Pulicat  Y ஆயிற்று
 29. Dillenia indica  Y ஆயிற்று
 30. Nymphaea pubescens  Y ஆயிற்று
 31. Nymphaea violacea  Y ஆயிற்று
 32. Garcinia spicata  Y ஆயிற்று
 33. Mangifera indica  Y ஆயிற்று
 34. Mimosa rubicaulis  Y ஆயிற்று
 35. Acacia planifrons  Y ஆயிற்று
 36. Memecylon edule  Y ஆயிற்று
 37. Luffa aegyptiaca  Y ஆயிற்று
 38. Operculina turpethum  Y ஆயிற்று
 39. Millingtonia  Y ஆயிற்று
 40. Gmelina asiatica  Y ஆயிற்று
 41. Premna mollissima  Y ஆயிற்று
 42. Ocimum americanum  Y ஆயிற்று
 43. Salix tetrasperma  Y ஆயிற்று
 44. Typha angustifolia  Y ஆயிற்று
 45. Typhonium flagelliforme
 46. Saccharum spontaneum  Y ஆயிற்று
 47. Saccharum arundinaceum  Y ஆயிற்று
 48. Cymbopogon citratus  Y ஆயிற்று

பார்வதி-59தொகு

 1. en:Cabinet Secretary of India Y ஆயிற்று
 2. en:Indian Police Service Y ஆயிற்று
 3. en:Indian Coast Guard  Y ஆயிற்று
 4. en:Ministry of Electronics and Information Technology Y ஆயிற்று
 5. en:Principal secretary (India)
 6. en:Joint secretary to the Government of India
 7. en:Major general
 8. en:National Chambal Sanctuary  Y ஆயிற்று
 9. en:Geography of South India  Y ஆயிற்று
 10. en:2017 China–India border standoff
 11. en:2013 Daulat Beg Oldi incident
 12. en:Coco Islands  Y ஆயிற்று
 13. en:Bangladesh–India border  Y ஆயிற்று
 14. en:India–Nepal border Y ஆயிற்று
 15. en:Tropical Evergreen forests of India
 16. en:Joint Forest Management
 17. en:Baikunthapur Forest Y ஆயிற்று
 18. en:Molai forest] Y ஆயிற்று
 19. en:Nallamala Hills Y ஆயிற்று
 20. en:New Amarambalam Reserved Forest Y ஆயிற்று
 21. en:Saranda forest Y ஆயிற்று
 22. en:Tectonic evolution of the Aravalli Mountains
 23. en:Narcondam Island Y ஆயிற்று
 24. en:Geology of India
 25. en:Earthquake zones of India  Y ஆயிற்று
 26. en:Geological Society of India
 27. en:Geological Survey of India
 28. en:St. Mary's Islandsசெயிண்ட் மேரித் தீவுகள்  Y ஆயிற்று
 29. en:Nagapattinam Portநாகப்பட்டினம் துறைமுகம்
 30. en:Darjeeling teaடார்ஜீலிங் தேயிலை Y ஆயிற்று
 31. en:Pochampally Sareeபோச்சம்பள்ளி புடவை Y ஆயிற்று
 32. en:Payyannur Pavithra ringபையனூர் புனித மோதிரம் Y ஆயிற்று
 33. en:Mysore silk
 34. en:Mysore Agarbathi Y ஆயிற்று
 35. en:Madurai Sungudi Y ஆயிற்று
 36. en:Channapatna toysசென்னப்பட்ணா பொம்மைகள்  Y ஆயிற்று
 37. en:Kangra tea-காங்ரா தேயிலை Y ஆயிற்று
 38. en:Coimbatore Wet Grinder கோயமுத்தூர் ஈரமாவு அரவைப்பொறி  Y ஆயிற்று
 39. en:Mysore Sandalwood Oil Y ஆயிற்று
 40. en:Mysore betel leaf  Y ஆயிற்று
 41. en:Nanjanagud banana
 42. en:Kondapalli Toys Y ஆயிற்று
 43. en:Pashmina Y ஆயிற்று
 44. en:Nilgiri tea  Y ஆயிற்று
 45. en:Assam tea Y ஆயிற்று
 46. en:Swamimalai Bronze Icons Y ஆயிற்று
 47. en:Army Welfare Education Society
 48. en:Swati Piramal  Y ஆயிற்று
 49. en:Ameera Shah  Y ஆயிற்று
 50. en:Leena Nair  Y ஆயிற்று
 51. en:Wayanad Gandhakasala rice Y ஆயிற்று
 52. en:Centre for Excellence in Basic Sciences
 53. en:Indian Council of Education
 54. en:Bureau of Indian Education
 55. en:Central Institute of Road Transport
 56. en:Central Institute of Educational Technology

திவ்யா-45தொகு

 1. சிவஞான முனிவர்
 2. அகப்பொருள்
 3. சார்பலன்
 4. அடித்தளப் பொறியியல்
 5. அமராவதி சிற்ப மரபு
 6. அம்மை நோய்கள் (கால்நடை) Y ஆயிற்று
 7. குடியிறக்கமும் ஏற்றமும்
 8. சுரங்கப்பாதை
 9. குதிரைப் பரிணாமம்
 10. குரங்கு மனிதன்
 11. குரல்வளை
 12. குவான்டம் கதிர்ப்புக் கொள்கை
 13. குழந்தை நோய்கள் Y ஆயிற்று
 14. குழந்தை வளர்ப்பு
 15. குளம்பிகள்
 16. குளிர்கால உறக்கம், வேனில் உறக்கம்
 17. குறைப்பிறவிகள்
 18. குஜராத்தி மொழி
 19. கூட்டுறவு
 20. கூடு
 21. கூடை முடைதல்
 22. கூரைகள்
 23. கைத்தொழில் உளவியல்
 24. கொடி (சின்னம்)
 25. கொடி (தாவரம்)
 26. கொதிகலன்
 27. கூழ்மம்
 28. கோவை (இலக்கியம்)
 29. கோப்பிப்போடா
 30. சடங்குகள் Y ஆயிற்று
 31. தோல் நோய்கள் Y ஆயிற்று
 32. சவுக்கு
 33. சாங்கியம்
 34. கல்வெட்டியல் - சாசனவியல்
 35. சாட்சியம்
 36. அணிகலன்
 37. சிற்பநூல்கள்
 38. சிலை
 39. சிறுநீர்த்தாரை அடைப்பு
 40. சிறைச்சாலை
 41. திரைப்பட வரலாறு
 42. சார்புக் கொள்கை
 43. சாரணர் இயக்கம்
 44. சாலை
 45. சிதம்பரம் (நகரம்)

சுந்தர்-10தொகு

 1. தமிழ் மறவன் பட்டாம்பூச்சி  Y ஆயிற்று
 2. நீலகிரி மந்தி (கருங்குரங்கு)
 3. பழுப்பு மலை அணில்  Y ஆயிற்று
 4. நீலகிரி அணில்  Y ஆயிற்று
 5. திருவாங்கூர் பறக்கும் அணில்  Y ஆயிற்று
 6. மதுரை வாலாட்டிப்பாம்பு  Y ஆயிற்று
 7. பூபதியின் வாலாட்டிப்பாம்பு
 8. இந்திய குழிமுயல்
 9. சிறுத்தைப் பூனை
 10. துரும்பன் பூனை  Y ஆயிற்று

அருண்-36தொகு

 1. இதயதமனி அடைப்பு Y ஆயிற்று
 2. இந்தி இலக்கிய வரலாறு  Y ஆயிற்று
 3. இந்தியத் தாவர வளம்
 4. இந்திய விலங்கினம்
 5. இந்திய மீனினம்
 6. இந்திய நிலவரி
 7. இந்திய வேளாண்மை வரலாறு
 8. இந்திய நீர்ப் பாசனம்
 9. இந்திய வெளிநாட்டு வாணிகம்
 10. இந்திய கைத்தொழில்
 11. இந்திய கனிமங்கள்
 12. இந்திய இரயில்வே சட்டம்
 13. இந்தியாவில் வெளிநாட்டினர்
 14. இந்துஸ்தானி இசை வரலாறு
 15. இந்தோசீனா கலை
 16. சதிசி இயற்கணிதம்
 17. சதுப்புத் தாவரங்கள்
 18. கள்ளி சப்பாத்திக் குடும்பம்
 19. சம்பகக் குடும்பம்
 20. உயிர்களின் சமச்சீர்மை
 21. சமன்பாட்டுத் தத்துவம்
 22. சமூக அமைப்பு
 23. சமூகக் கல்வி
 24. சமையற்கலை
 25. சர்க்கரைத் தொழில் வரலாறு
 26. சிவாத்துவிதம்
 27. இந்தியச் சிற்பம்
 28. தமிழர் சிற்ப வரலாறு
 29. தென்னிந்திய சிலைகள்
 30. இந்திய சிற்றோவியங்கள்
 31. சிறுநீரியல் Y ஆயிற்று
 32. இந்தியச் சிறைச்சாலை வரலாறு
 33. சின்கோனா
 34. சமய உளவியல்
 35. சமூக உளவியல்
 36. சமூகவியல்

இராபியா-34தொகு

 1. உருது வரலாறு  Y ஆயிற்று
 2. உருது கவிஞர்  Y ஆயிற்று
 3. இந்திய உலோக வேலைக் கலை  Y ஆயிற்று
 4. உளநிலைப் பகுப்பாய்வு  Y ஆயிற்று
 5. உள பௌதிகம்  Y ஆயிற்று
 6. உளச்சுகாதாரம்  Y ஆயிற்று
 7. உளநோய் மருத்துவம்  Y ஆயிற்று
 8. அறிதுயில் நிலை  Y ஆயிற்று
 9. மனவளர்ச்சிக் குறை  Y ஆயிற்று
 10. மனவளர்ச்சி ஆராய்ச்சி  Y ஆயிற்று
 11. இந்திய உளவியல்  Y ஆயிற்று
 12. உளவியல் முறை  Y ஆயிற்று
 13. உளவியல் வகைமை  Y ஆயிற்று
 14. வளர்ச்சி உளவியல்  Y ஆயிற்று
 15. சோதனை உளவியல்  Y ஆயிற்று
 16. குற்ற உளவியல்  Y ஆயிற்று
 17. விலங்கு உளவியல்  Y ஆயிற்று
 18. அழகியல் உளவியல்  Y ஆயிற்று
 19. ஓரிடத்தான்  Y ஆயிற்று
 20. ஐரிய மொழி  Y ஆயிற்று
 21. ஐசுலாந்து  Y ஆயிற்று
 22. ஒட்டுண்ணி வாழ்வு  Y ஆயிற்று
 23. எச்சவுறுப்புகள் Y ஆயிற்று
 24. ஒடியா மொழி  Y ஆயிற்று
 25. ஒளியியல்  Y ஆயிற்று
 26. எட்வர்டு  Y ஆயிற்று
 27. ஒளிர்வு பொறியியல்  Y ஆயிற்று
 28. ஒளிரும் உயிரினங்கள்  Y ஆயிற்று
 29. எலும்பு நோய்  Y ஆயிற்று
 30. ஒட்டுண்ணி நோய்கள்  Y ஆயிற்று
 31. எறிபடையியல்  Y ஆயிற்று
 32. வழிப்படு ஏவுகணை  Y ஆயிற்று
 33. எந்திரப் பிணைப்பு  Y ஆயிற்று
 34. தமிழ்நாட்டு ஓவியம்  Y ஆயிற்று

பரிதா+ரூபாமங்களா-36தொகு

 1. உருவப்படம்  Y ஆயிற்று
 2. இந்திய உருவப்படக்கலை  Y ஆயிற்று
 3. ஔரசம்  Y ஆயிற்று
 4. உலகிற் பெரிய அணைகள்  Y ஆயிற்று
 5. அதிவீரராம பாண்டியர்  Y ஆயிற்று
 6. அரசியல் கருத்துக்கள்-கிரேக்கம்  Y ஆயிற்று
 7. அரசியல் கருத்துக்கள்-ரோம்  Y ஆயிற்று
 8. அரசியல் கருத்துக்கள்-ஐரோப்பா  Y ஆயிற்று
 9. அரசியல் கருத்துக்கள்-முற்கால இந்தியா Y ஆயிற்று
 10. அரசியல் கருத்துக்கள்-பிற்கால இந்தியா  Y ஆயிற்று
 11. அரசியல் கருத்துக்கள்-தமிழ்நாடு
 12. அரசியல் கருத்துக்கள்-சீனா
 13. அரசியல் கருத்துக்கள்-இசுலாம்  Y ஆயிற்று
 14. அரசியல் ஆராய்ச்சி முறை
 15. பிரெஞ்சுப் புரட்சிக்கு பின்னான அரசியற் கருத்துரு
 16. அராபிய மெய்யியல் கொள்கை  Y ஆயிற்று
 17. அரேபிய வரலாறு  Y ஆயிற்று
 18. அலகியல்
 19. அவதூறு
 20. பகுப்புவழி அளவை
 21. தொகுப்புவழி அளவை
 22. அறநூல் வரலாறு-ஐரோப்பா
 23. அறநூல் வரலாறு-இந்தியா
 24. நுண்ணறிவுச் சோதனை
 25. அறிவாய்வு
 26. அறுவடை எந்திரங்கள்
 27. அனுபூதிக்கலை-தமிழ்நாடு
 28. வைணவ ஆகமங்கள்
 29. ஆங்கில உரைநடை
 30. இந்தியர்களின் ஆங்கில இலக்கியம்
 31. பழங்கால ஆட்டங்களும், விளையாட்டுகளும்
 32. இறையாண்மைக் கொள்கை
 33. ஆளுமைச் சோதனைகள்
 34. ஆற்றுப் பொறியியல்
 35. இசைத்தமிழ்  Y ஆயிற்று
 36. இத்தாலிய அரசியலமைப்பு  Y ஆயிற்று

உழவன்+யோசுவா-32தொகு

 1. மனிதத்தோல்  Y ஆயிற்று
 2. சாக்குலைனா  Y ஆயிற்று
 3. அழுத்தவிகிதம்  Y ஆயிற்று
 4. அமுக்கக் காற்று  Y ஆயிற்று
 5. அமெரிக்க அருங்காட்சியகம் Y ஆயிற்று
 6. அமினோ அமில நீரிழிவு  Y ஆயிற்று
 7. தாவர திசு வளர்ப்பு முறை  Y ஆயிற்று
 8. அகரமுதலி  Y ஆயிற்று
 9. தமிழின் அகரமுதலிகள் வரலாறு  Y ஆயிற்று
 10. தன்முனைப்பு  Y ஆயிற்று
 11. அமுக்கிகளின் வேறுபாடு  Y ஆயிற்று
 12. குத்து, கிடைநிலை அமுக்கி  Y ஆயிற்று
 13. முடவியல்  Y ஆயிற்று
 14. தாவரப் பூசணவியல் Y ஆயிற்று
 15. அட்டை  Y ஆயிற்று
 16. உள்ளுணர்வு Y ஆயிற்று
 17. இயற்கைத்திறமை சோதனைகள்  Y ஆயிற்று
 18. ஈப்பிடிப்பான்  Y ஆயிற்று
 19. ஈரல் புழு  Y ஆயிற்று
 20. அமுக்கியின் வெப்ப இயக்கவியல் Y ஆயிற்று
 21. இருமைக் கொள்கை  Y ஆயிற்று
 22. உணவியல்  Y ஆயிற்று
 23. உணவுக் கட்டுப்பாடு  Y ஆயிற்று
 24. உடனொளிர்தல்  Y ஆயிற்று
 25. உருவவியல்  Y ஆயிற்று
 26. எஃகு தயாரித்தல்  Y ஆயிற்று
 27. அழுத்தி  Y ஆயிற்று
 28. இலந்தை  Y ஆயிற்று
 29. இரட்டையர்  Y ஆயிற்று
 30. உணவு நஞ்சாதல்  Y ஆயிற்று
 31. உணவுப் பாதுகாப்பு  Y ஆயிற்று
 32. இருவித்திலைத் தாவரம்  Y ஆயிற்று


பாத்திமா-50தொகு

 1. வரிமீன் en:Zebra fish
 2. இலங்கை உணவு முறைகள்  Y ஆயிற்றுen:Sri Lankan cuisine
 3. தையல் கலை en:Sewing
 4. கைரேகை en:Finger print
 5. ஆக்சிசன் வட்டம் en:oxygen cycle
 6. மூலக்கூற்று படியாக்கம் en:Molecular cloning  Y ஆயிற்று
 7. டெட்ரா மீன் இனம் en:Tetra
 8. டெலஸ்கோப் தங்கமீன் en:Telescope goldfish
 9. தாவர நோயியல்  Y ஆயிற்றுen:Plant pathology
 10. டிஎன்ஏ தடயவியல் en:DNA fingerprinting
 11. சூபன்கின் தங்கமீன்en:Shubunkin
 12. கலிகோ தங்கமீன் en:Calico (goldfish)
 13. கொட்சிலா கிங் ஆப் தி மொன்ஸ்டர் 2019 திரைப்படம் en:Godzilla: King of the Monsters (2019 film)
 14. தி ஜங்கல்புக் 2016 திரைப்படம்en:The Jungle Book (2016 film)
 15. இயற்பியலாளர் en:Physicist
 16. முகப்பரு en:pimple Y ஆயிற்று
 17. சதிர்க்குரு en:Sunburn Y ஆயிற்று
 18. அனிச்சை செயலியல் en:Reflexology Y ஆயிற்று
 19. முடி உதிர்தல் en:Hair lose
 20. சுவை அரும்பு en:Taste bud  Y ஆயிற்று
 21. en:Mowgli: Legend of the Jungle
 22. en:Frozen Fever  Y ஆயிற்று
 23. en:Type 1 diabetes
 24. en:Coral reef protection
 25. en:Lavandula ( lavender)
 26. en:Whale oil  Y ஆயிற்று
 27. en:Margarine
 28. en:Health effects of tobacco
 29. en:Tea tree oil  Y ஆயிற்று
  • கடல் வாழ் உயிரினங்கள்
 30. en:Great hammerhead
 31. en:titan triggerfish
 32. en:emperor angelfish  Y ஆயிற்று
 33. en:wrasses
 34. en:Parrot fish  Y ஆயிற்று
 35. en:Atlantic bluefin tuna
 36. en:Queen angelfish  Y ஆயிற்று
 37. en:Foureye butterflyfish
 38. en:Damselfish
 39. en:Yellow tang  Y ஆயிற்று
 40. en:Orange-lined triggerfish
 41. en:Big eye tuna
 42. en:Giant moray
 43. en:Blacktip reef shark
 44. en:Caribbean reef shark
 45. en:Pterois
 46. en:Clark's anemonefish
 47. en:Reef starfish
 48. en:Whitetip reef shark
 49. en:Gray reef shark
 50. en:Brittle star  Y ஆயிற்று