ஜன்ய ராகங்களின் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

ஜன்னிய இராகங்கள் என்பது கருநாடக இசையில் மேளகர்த்தா இராகங்கள் என அழைக்கப்படும் ஜனக இராகங்களிலிருந்து பிறந்தவை. இவை பிறந்த இராகம் அல்லது சேய் இராகம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பண்டைத் தமிழிசையில் இதற்கு திறம் என்றும் பெயர்.[1]

மேளகர்த்தா ராகங்கள்

ஜன்ய ராகங்களின் பிரிவுகள் தொகு

ஜன்ய ராகங்களின் அரோகண அவரோகணங்களில் மொத்தம் 8 பிரிவுகள் இருக்கின்றன. அவைகள் ஒவ்வொன்றும் பலவிதமான பேதங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன. அவைகள்

 1. சம்பூர்ண சாடவம்
 2. சாடவ சம்பூர்ணம்
 3. சம்பூர்ண ஒளடவம்
 4. ஓளடவ சம்பூர்ணம்
 5. சாடவ சாடவம்
 6. சாடவ ஒளடவம்
 7. ஓளடவ சாடவம்
 8. ஓளடவ ஓளடவம்

ஜன்ய ராகங்களின் பட்டியல்[2] தொகு

எண் ஜன்ய ராகங்கள் அகர வரிசையில் மேளகர்த்தா ராகங்கள் ஆரோகணம் (ārohanam) அவரோகணம் (avarohanam) குறிப்புகள்
1 அடாணா தீரசங்கராபரணம் ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதாபமகமரிஸ [3]
2 அசாவேரி ஹனுமத்தோடி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிஸ்பதமபமகாரிஸ [4][5]
3 அமிர்த வாகினி நடபைரவி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ
4 அக்னி கோபம் நடபைரவி ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிபமகஸ [6]
5 அமிர்தவர்ஷினி மேசகல்யாணி ஸகமபநிஸ் ஸ்நிபமகஸ
6 ஆஹிரி ஹனுமத்தோடி ஸரிஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதாபமகரிஸ [7]
7 ஆபோகி கரஹரப்ரிய ஸரிகமதஸ் ஸ்தமகரிஸ
8 ஆபேரி நடபைரவி ஸகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [8]
9 ஆந்தாளி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபமரிகமரிஸ [9]
10 ஆரபி தீரசங்கராபரணம் ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [10]
11 ஆந்தோளிக கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதமரிஸ
12 ஆனந்தபைரவி நடபைரவி ஸரிகமபதபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
13 ஈசமனோஹரி ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமரிமகரிஸ் [11]
14 உஸேனி கரகரப்பிரியா ஸரிகமபநிதநிபதனிஸ் ஸ்நிதமபமகரிஸ
15 உத்தரி வாசஸ்பதி ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதமகஸ
16 உமாபரணம் ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிபமகமரிஸ [12]
17 உதய ரவிச்சந்திரிக/சுத்த தன்யாசி நடபைரவி ஸகமபநிஸ் ஸ்நிபமகஸ [13]
18 எதுகுலாகாம்போதி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [14]
19 கதன குதூகலம் தீரசங்கராபரணம் ஸரிமதநிகபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
20 கனக வஸந்தா நடபைரவி ஸகமபநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [15]
21 கண்டாரவம் ரத்னாங்கி ஸரிஸகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [16]
22 கன்னட தீரசங்கராபரணம் ஸகமபமதநிஸ் ஸ்நிஸ்தபமகமரிஸ [17]
23 கன்னட கௌளை கரஹரப்ரிய ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகஸ [18]
24 கம்பீர நாட்டை சலநாட்டை ஸகமபநிஸ் ஸ்நிபமகஸ
25 கமாஸ் ஹரிகாம்போஜி ஸமகமபதநிஸ் ரிஸ்நிதபமகரிகஸ [19]
26 கமலாமனோஹரி ஸரஸாங்கி ஸகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகஸ [20]
27 கமல நாராயணி ச்யாமளாங்கி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகமரிஸ [21] [22]
28 கருடத்வனி தீரசங்கராபரணம் ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்தபகரிஸ
29 கல்கட காயகப்ரிய ஸரிகபதநிஸ் ஸ்நிதபகரிஸ [23]
30 கர்நாடகபியாக் ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதநிபதமகரிகஸ [24]
31 கல்யாணவஸந்தா கீரவாணி ஸகமதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
32 களாவதி சக்ரவாகம் ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமகஸரிஸ
33 களாநிதி கரஹரப்ரிய ஸரிகமஸபமதநிஸ் ஸ்நிதபமகாரிஸ
34 காபி கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதநிபமகாரிஸ
35 காம்போஜி ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [25]
36 கானடா கரஹரப்ரிய ஸரிபகாமதநிஸ் ஸ்நிபமகாமரிஸ
37 கானவாரிதி சூலினி ஸமரிகமபதநிஸ் ஸ்தநிபமரிஸ [26]
38 காபிநாராயணி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகாரிஸ [27]
39 கிரணாவளி கீரவாணி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்பமகரிஸ
40 குஸுமாவளி கோஸலம் ஸகமபதஸ் ஸ்நிதபமகமரிஸ [28]
41 குண்டக்கிரியை மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபதபமகரிஸ [29]
42 குந்தலவராளி ஹரிகாம்போஜி ஸமபதநிதஸ் ஸ்நிதபமஸ [30]
43 கும்ம காம்போதி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகபதநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [31][32]
44 குர்ச்சரி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்தஸ்நிதபமகரிஸ [33]
45 குருப்ரிய வாசஸ்பதி ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ
46 குறஞ்சி தீரசங்கராபரணம் ஸநிஸரிகமபத தபமகரிஸநிஸ
47 கேதாரகௌளை ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [34]
48 கேதாரம் தீரசங்கராபரணம் ஸமகமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ
49 கைகவசி நீதிமதி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [35]
50 கோகிலத்வனி ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமதநிதஸ் ஸ்நிதநிபமகரிஸ [36]
51 கோகிலாரவம் கோகிலப்ரிய ஸகரிமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
52 கோபிகாவஸந்த நடபைரவி ஸமபநிதநிதஸ் ஸ்நிதபமகஸ [37]
53 கோலாஹலம் தீரசங்கராபரணம் ஸபமகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [38]
54 கௌடமலாரு தீரசங்கராபரணம் ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதமகஸ
55 கௌரிக்ரிய நீதிமதி ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதநிபமகஸ [39]
56 கௌள மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமரிமபநிஸ் ஸ்நிபமகமரிஸ [40]
57 கௌளிபந்து மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதபமபதமகரிஸ [41]
58 கௌரி மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [42]
59 சஹானா ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபமதாநிஸ் ஸ்நிதபமகாமரீகரிஸ [43]
60 சஞ்சு காம்போதி ஹரிகாம்போஜி ஸபமதநிஸ் ஸ்நிபநிமகரிஸ [44]
61 சதுரங்கிணி சித்ராம்பரி ஸமகமபநிஸ் ஸ்நிதநிபகமகரிஸ
62 சந்திர ஜோதி பாவனி ஸரிகமபதஸ் ஸ்தபமகரிஸ [45]
63 சாமா ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமகரிஸ [46]
64 சாயாதரங்கிணி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [47]
65 சாயா நாட்டை வாகதீச்வரி ஸரிகமபஸ் ஸ்நிதநிபமரிஸ [48]
66 சாரதாபரணம் வாகதீச்வரி ஸமகமபமதநிஸ் ஸ்நிதமபமமரிரிஸ [49]
67 சாயா ஸிந்து ஜங்காரத்வனி ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமகரிஸ [50][51]
68 சுக்ரஜோதி சாருகேசி ஸரிமபதபமதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [52]
69 சுத்த ஸாவேரி தீரசங்கராபரணம் ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமரிஸ
70 சுத்த தேசி நடபைரவி ஸரிமபதநிஸ் நிதபமகரிஸ
71 சுத்த பைரவி கரஹரப்ரிய ஸகமநிதஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [53]
72 சுத்த பங்காளா கரஹரப்ரிய ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமரிகரிஸ [54][55]
73 ச்ருதி ரஞ்ஜனி காந்தாமணி ஸரிகமதநி நிதபமகஸரிஸ [56]
74 சூடாமணி ராகவர்த்தனி ஸரிகமபஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [57]
75 சேஷ நாதம் ஸிம்ஹேந்த்ரமத்யமம் ஸரிகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [58][59]
76 டக்கா மாயாமாளவகௌளை (ஸகமததநிதஸ் (ஸகமபமகமதநிஸ் ஸ்தமகரிகஸ ஸ்நிதமபமகமரிகஸ [60]
77 த்விஜாவந்தி ஹரிகாம்போஜி (ஸரிமகமபதஸ் (ஸரிகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸநிதநிஸ [61]
78 தர்பார் கரஹரப்ரிய ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நீதபமரிகாகாரிஸ
79 தன்யாஸி ஹனுமதோடி ஸகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
80 தரங்கிணி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமகரிமபதநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [62]
81 தனுகீர்த்தி தானரூபி ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிதநிபமகமரிஸ [63]
82 தீபரம் நாடகப்ரிய ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதநிதபமமகரிஸ
83 தீபகம் காமவர்த்தனி ஸகமபதபஸ் ஸ்நிதநிபமகரிஸ
84 தீவிர வாஹினி ஷட்விதமார்கிணி ஸரிகமபதபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிகமரிஸ [64]
85 தேவகாந்தாரி தீரசங்கராபரணம் ஸரிகரிமபதநிஸ் ஸ்நிதாபமகரீஸ
86 தேவமனோஹரி கரஹரப்ரிய ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதநிபமரிஸ
87 தேவக்ரிய நடபைரவி ஸரிகமநிதநி பதமகரிஸநி [65]
88 தேசாட்சி சூலினி ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபமகமரிஸ [66]
89 தேசாவளி ச்யாமளாங்கி ஸரிகமதநிதஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [67]
90 தௌதபஞ்சமம் தாதுவர்த்தனி ஸரிகமபநிபஸ் ஸ்நிதபமரிகமரிஸ [68]
91 தௌம்ய தர்மவதி ஸரிகரிபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [69]
92 நபோமணி நவனீதம் ஸரிகரிமபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [70]
93 நடாபரணம் நாடகப்பிரியா ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகமரிஸ
94 நவரோஜ் தீரசங்கராபரணம் பதநிஸரிகமப மகாஸநிதப
95 நவரஸ கன்னட ஹரிகாம்போஜி ஸகமபஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [71]
96 நவரஸ சந்த்ரிக தவளாம்பரி ஸரிகமதநிஸ் ஸ்தபகரிஸ [72]
97 நவரஸ பங்காள ஸுவர்ணாங்கி ஸரிகமதபதநிஸ் ஸ்நிதமகஸ [73][74]
98 நவரத்ன பூஷணி ஜோதிஸ்வரூபிணி ஸரிகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [75]
99 நளினகாந்தி தீரசங்கராபரணம் ஸகரிமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [76]
100 நளின ஹம்ஸி சூலினி ஸரிகமபநிதஸ் ஸநிதபமரிஸ [77]
101 நயன பாஷிணி ராமப்ரிய ஸரிகமபநிதநிஸ் ஸ்நிதநிபகமகஸ [78]
102 நாக காந்தாரி நடபைரவி ஸரிகமபதநி நிதபமகரிஸ [79]
103 நாகஸ்வராவளி ஹரிகாம்போஜி ஸகமபதஸ் ஸ்தபமகஸ [80]
104 நாகவராளி ஹனுமதோடி நிஸகரிகமபதநி நிதபமகரிஸநிஸ [81]
105 நாகசூடாமணி ஸூர்யகாந்தம் ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகஸ
106 நாகபஞ்சமம் சுபபந்துவராளி ஸகமபநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [82]
107 நாககுந்தலி சித்ராம்பரி ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிபதநிபமகரிஸ [83]
108 நாடகுறஞ்சி ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமநிதநிபதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [84]
109 நாட்டை சலநாட்டை ஸரீகமபநிபதநிஸ் ஸ்நிபமரீஸ்
110 நாத நாமக்ரிய மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபதநீ நிதபமகரிஸநி [85]
111 நாயகி கரஹரப்ரிய ஸரிமபதநீதபஸ் ஸ்நீதபமகாரிஸ [86]
112 நாராயணி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமரிஸ [87]
113 நாராயண கௌள ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபநிதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [88]
114 நாஸாமணி நாஸிகாபூஷணி ஸரிகமபமபஸ் ஸ்நிதநிபமரிஸ [89]
115 நிரஞ்ஜனி நாடகப்ரிய ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [90]
116 நிர்மலாங்கி நாகாநந்தினி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதநீபமகரிஸ் [91]
117 நிஷாதம் நீதிமதி ஸகரிமபஸ் ஸ்நிதமபநிபமகரிஸ [92]
118 நிஷாதப்ரிய நவனீதம் ஸரிகமபநிதஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [93]
119 நீலாம்பரி தீரசங்கராபரணம் ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிபதநிபமகரிகஸ [94]
120 பங்காள ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபமரிபஸ் ஸ்நிபமரிகரிஸ [95]
121 பஹுதாரி ஹரிகாம்போஜி ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிபமகஸ [96]
122 பலஹம்ஸ ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமரிமகஸ [97][98]
123 பலமஞ்ஜரி கரஹரப்ரிய ஸகமதஸ் ஸ்நிதபமகாமரிஸ [99]
124 பரஜூ மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதமதபமகரிஸ [100]
125 பவானி பவப்ரிய ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதபதமகரிஸ [101]
126 பத்மகாந்தி ரிஷபப்பிரியா ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ
127 பஞ்சமராகம் கரஹரப்ரிய ஸரிதபநிஸ் ஸ்நிபதபமகரிஸ [102]
128 பாடி மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபதபமரிஸ [103]
129 பானுமதி வனஸ்பதி ஸரிகரிமபஸ் ஸ்தபமகரிஸ [104]
130 பானுமஞ்சரி வாகதீச்வரி ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [105]
131 பாஷிணி ஷண்முகப்ரிய ஸகரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [106]
132 பிந்துமாலினி சக்ரவாகம் ஸகரிமபதநிபநிஸ் ஸ்பநிதபகரிஸ
133 பின்னஷட்ஜம் தேனுக ஸரிகரிபமபநிஸ் ஸ்தபமகரிஸ
134 பிபாஸு மாயாமாளவகௌளை ஸரிகபதஸ் ஸ்தபமரிஸ [107]
135 பின்னபஞ்சமம் கானமூர்த்தி ஸகமபதநிஸ் ஸ்நீதபமகரிஸ [108]
136 பிஹாக் தீரசங்கராபரணம் ஸகமபநிதநிஸ் ஸ்நிதபமகமகாரிஸ [109]
137 ப்ரதாபவராளி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபஸ் ஸ்தபமகரிஸ [110]
138 ப்ரவாளஜோதி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதநிபமகஸ [111]
139 ப்ருந்தாவன ஸாரங்கா கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபமரிகரிஸநிஸ [112]
140 ப்ரபாவதி பாவனி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதமபமரிகரிஸ [113]
141 ப்ரதாபா பாவனி ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமஸரிஸ [114]
142 புன்னாகவராளி ஹனுமதோடி நிஸரிகமபதநி நிதபமகரிஸநிஸ
143 பூபாளம் ஹனுமத்தோடி ஸரிகபதஸ் ஸ்தபகரிஸ
144 பூர்ணசந்த்ரிக தீரசங்கராபரணம் ஸரிகமபதபஸ் ஸ்நிபதபமகமரிஸ [115]
145 பூர்ணலலிதா ஜங்காரத்வனி ஸஸரிகரிமபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [116]
146 பூர்ணஷட்ஜம் நடபைரவி ஸபமபதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [117]
147 பூர்ணபஞ்சமம் மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமபத தபமகரிஸ [118]
148 பூரிகல்யாணி கமனாச்ரம ஸரிகமபதபஸ் ஸ்நீதபமகரிஸ
149 பூர்வி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமபதநிபஸ் ஸ்நீதபமகரிஸ [119]
150 பூஷாவளி வாசஸ்பதி ஸரிகமபதஸ் ஸ்நீதபமகரிஸ
151 பேகட தீரசங்கராபரணம் ஸரிகமபதபஸ் ஸ்நீதபமாகரிஸ [120]
152 பேனத்யுதி ரத்னாங்கி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [121]
153 போகவராளி ரூபவதி ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [122]
154 பைரவம் ஸூர்யகாந்தம் ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்தபமகரிஸ
155 பைரவி நடபைரவி ஸகரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [123]
156 போகசாவேரி ஸாலகம் ஸரிமபதநி தபமகரிஸ [124]
157 போகீச்வரி வாசஸ்பதி ஸரிகபதநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [125]
158 போகவஸந்தா காமவர்த்தனி ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ
159 போகி ஸேனாவதி ஸகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [126]
160 பெளளி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபகரிஸ [127]
161 மங்கள கைசிக மாயாமாளவகௌளை ஸமகமபமதாநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [128]
162 மஞ்சரி கரஹரப்ரிய ஸகரிகமபநிதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [129]
163 மணிரங்கு கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [130]
164 மந்தாரி நாமநாறாயணி ஸரிகமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [131]
165 மத்யமாவதி கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபமரிஸ [132]
166 மயூரத்வனி கரஹரப்ரிய ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிஸ்தமரிஸ [133]
167 மலஹரி மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபதஸ் ஸ்தபமகரிஸ [134]
168 மனோஹரி கரஹரப்ரிய ஸகரிகமபதஸ் ஸ்தபமகரிஸ [135]
169 மனோரஞ்ஜனி மானவதி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [136]
170 மாதவமனோஹரி கரஹரப்ரிய ஸரிகமபமநிதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [137]
171 மாஞ்சி நடபைரவி ஸரிகமபநிதநிபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [138]
172 மார்க்கஹிந்தோளம் நடபைரவி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகஸ [139]
173 மாளவி ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமபநிமதநிஸ் ஸ்நிதநிபமகமரிஸ [140]
174 மாளவஸ்ரீ கரஹரப்ரிய ஸமகமபநிதநிபதநிஸ் ஸ்நிதமகஸ [141]
175 முகாரி கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [142]
176 மேகரஞ்சி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமநிஸ் ஸ்நிமகரிஸ [143]
177 மேசகாந்தாரி வாகதீச்வரி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதநிபமமகரிஸ [144]
178 மேசபௌளி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [145]
179 மேசஸாவேரி ரகுப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [146]
180 மோகனம் ஹரிகாம்போஜி ஸரிகபதஸ் ஸ்தபகரிஸ [147]
181 மோகனகல்யாணி மேசகல்யாணி ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [148]
182 யமுனா கல்யாணி மேசகல்யாணி ஸரிகமபதஸ் ஸ்தபமபகரிஸ [149]
183 ரஸாளி வனஸ்பதி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்தபமரிஸ [150]
184 ரஞ்சனி தர்மவதி ஸரிகமதஸ் ஸ்நீதமகஸரிஸ [151]
185 ரவிசந்த்ரிக ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமதநிதஸ் ஸ்நீதமகரிஸ [152]
186 ரஸமஞ்ஜரி ரஸிகப்ரிய ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிபமரிஸ [153]
187 ராகபஞ்சரம் ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதமரிஸ [154]
188 ராமமனோஹரி ராமப்ரிய ஸரிகமபதநிதஸ் ஸ்நீதபமகரிஸ [155]
189 ரீதிகௌள நடபைரவி ஸகரிமநிநிஸ் ஸ்நிதமகமபமகரிகஸ [156]
190 ரீதிமல்லாரு ரஸிகப்ரிய ஸரிகமபஸ் ஸ்நிதமகமபமகரிகஸ [157]
191 ருத்ரப்ரிய கரஹரப்ரிய ஸரிகமநிஸ் ஸ்நிபமகாரிஸ [158][159]
192 ரேகுப்தி மாயாமாளவகௌளை ஸரிகபதஸ் ஸ்தபகரிஸ [160]
193 ரௌப்யாநகம் ரூபவதி ஸமபதநிஸ் தநிபமகரிஸ [161]
194 லலித மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமதநிஸ் ஸநீதமகரிஸ [162]
195 லலித பஞ்சமம் மாயாமாளவகௌளை ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதமபமகரிஸ [163]
196 வஸந்த ஸூர்யகாந்தம் ஸகமதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ
197 வஸந்த பைரவி வகுளாபரணம் ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதமபமகரீஸ
198 வஸந்த முகாரி வகுளாபரணம் ஸமகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [164]
199 வஸந்த வராளி நடபைரவி ஸரிமபதநி நிதபமகரிஸ [165]
200 வஸுகரி ஷண்முகப்ரிய ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதமகஸ [166]
201 வராளி ஜாலவராளி ஸகரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [167]
202 விவர்த்தனி தீரசங்கராபரணம் ஸரிமபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
203 விஜய வஸந்த விச்வம்பரி ஸமபதநிஸ் ஸ்நீபமகஸ [168]
204 வேகவாஹினி சக்ரவாகம் ஸரிகமபதநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [169]
205 வீரவஸந்தம் வருணப்ரிய ஸகரிமபஸ் ஸ்நிதாபமகரிஸ [170]
206 வேளாவளி கௌரீமனோஹரி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
207 வைசாக விச்வம்பரி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நீதநிபமகமரிஸ [171]
208 வைசுக்ரி விச்வம்பரி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நீதநிபமகரிஸ [172]
209 ஜோதிஷ்மதி ஜோதிஸ்வரூபிணி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதமபமகரிஸ [173]
210 ஜகன்மோஹினி மாயாமாளவகௌளை ஸகமபநிஸ் ஸ்நிபமகரிஸ [174]
211 ஜகன் மோஹனம் ஜலார்ணவம் ஸரிமபதஸ்நிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [175]
212 ஜங்காரப்ரமரி ஜங்காரத்வனி ஸகரிகமபதநிதஸ் ஸ்தநிதபமமகரிஸ [176]
213 ஜனரஞ்ஜனி தீரசங்கராபரணம் ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்தபமரிஸ [177]
214 ஜயந்தஸ்ரீ நடபைரவி ஸகமதநிஸ் ஸ்நிதமபமகஸ [178]
215 ஜயமனோஹரி கரஹரப்ரிய ஸரிகமதஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [179]
216 ஜயஸ்ரீ கீரவாணி ஸரிகமபதநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [180]
217 ஐயநாராயணி கரஹரப்ரிய ஸரிகமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [181]
218 ஜயந்தஸேனா கரஹரப்ரிய ஸகமபதஸ் ஸ்நிதபமகஸ [182]
219 ஜஞ்ஜூடி ஹரிகாம்போஜி தஸரிகமபதநி தபமகரிஸநிதபதஸ [183]
220 ஜிங்களா நடபைரவி ஸரிகமபதநிதபஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [184]
221 ஜீவந்தனி திவ்யமணி ஸமபதநிஸ் ஸ்நிபமகஸ [185]
222 ஸ்ரீகண்டி ஷட்விதமார்கிணி ஸகம்பதநிஸ் ஸ்நிதபமகஸ [186]
223 ஸ்ரீ மணி ரத்னாங்கி ஸரிகபதஸ் ஸ்நிதபகரிஸ [187]
224 ஸ்ரீ ரஞ்ஜனி கரஹரப்ரிய ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [188]
225 ஸ்ரீராகம் கரஹரப்ரிய ஸரிமபநிஸ் ஸ்ரிபதநிபமரிகரிஸ [189]
226 ஸ்வராவளி ஹரிகாம்போஜி ஸகமபநிதநிஸ் ஸ்நிபதமகரிஸ [190]
227 ஸத்யவதி ஸுசரித்ரம் ஸரிமபதநிதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [191]
228 ஸரஸ்வதி வாசஸ்பதி ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமரிஸ
229 ஸரஸ்வதி மனோஹரி ஹரிகாம்போஜி ஸரிகமதஸ் ஸ்தநிபமகரிஸ [192]
230 ஸரஸீருஹம் பவப்ரிய ஸரிகமதநிதஸ் ஸ்நிதமகரிஸ [193]
231 ஸர்வாங்கி ஸிம்ஹேந்த்ரமத்யமம் ஸரிமதநிஸ் ஸ்நிதமகஸரிஸ்
232 ஸாரங்க மேசகல்யாணி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமரிகமரிஸ [194]
233 ஸாரமதி நடபைரவி ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதமகஸரிஸ [195]
234 ஸாவேரி மாயாமாளவகௌளை ஸரிமபதஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [196]
235 ஸித்தஸேனா கரஹரப்ரிய ஸகரிகமபதஸ் ஸ்நிபதபமகஸ [197]
236 ஸிந்நுராமக்ரிய மாயாமாளவகௌளை ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதபகரிகஸ [198][199]
237 ஸிந்துதன்யாஸி கரஹரப்ரிய ஸகமபநிஸ் ஸ்நிதமபமரிகரிஸ [200]
238 ஸிந்துமந்தாரி தீரசங்கராபரணம் ஸரிகமபஸ் ஸ்நிதபகமதபமரிஸ [201]
239 ஸிம்மவாஹினி ஸரஸாங்கி ஸகமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ
240 ஸூப்ரதீபம் ஸூர்யகாந்தம் ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதபமகமரிஸ
241 ஸூரடி ஹரிகாம்போஜி ஸரிமபநிதநிஸ் ஸ்நிதபமகபமரிஸ [202]
242 ஸைந்தவி கரஹரப்ரிய நிதநிஸரிகமபதநி நிதபமகரிஸதநிஸ [203][204]
243 ஸௌராஷ்ட்ரம் ஸூர்யகாந்தம் ஸரிகமபதநிஸ் ஸ்நிதநீதபமகரிஸ
244 ஹம்ஸத்வனி தீரசங்கராபரணம் ஸரிகபநிஸ் ஸ்நிபகரிஸ [205]
245 ஹம்ஸநாதம் நீதிமதி ஸரிமபதநிஸ் ஸ்நிதநிபமரிஸ [206]
246 ஹம்ஸாநந்தி கமனச்ரம ஸரிகமதநிஸ் ஸ்நிதமகரிஸ
247 ஹமீர்கல்யாணி மேசகல்யாணி ஸபமபதநிஸ் ஸ்நிதபமதமகரிஸ [207]
248 ஹம்ஸபோகி ஜலார்ணவம் ஸகமதநிஸ் ஸ்நிதபமகரிஸ [208]
249 ஸிந்தோளம் நடபைரவி ஸகமதநிஸ் ஸ்நிதமகஸ [209]
250 ஹிந்தோளவஸந்த நடபைரவி ஸகமபதநிதஸ் ஸ்நிதபமதமகஸ [210][211]

குறிப்புகள் தொகு

 1. Rksanka-tripod
 2. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 3. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 4. D.Pattammal
 5. Ragasurabhi
 6. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 7. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 8. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 9. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 10. அ. கி. மூர்த்தி (1998) (in தமிழ்). சைவ சித்தாந்த அகராதி. சென்னை: திருநெல்வேலி, தென்னிந்திய சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், லிமிடெட். பக். 161. https://ta.wikisource.org/s/4u7c. 
 11. shivakumar.org
 12. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 13. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 14. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 15. D.Pattammal
 16. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 17. ragasurabhi.com
 18. ragasurabhi.com
 19. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 20. ragasurabi.com
 21. D.Pattammal
 22. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 23. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 24. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 25. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 26. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 27. Atyutka
 28. D.Pattammal
 29. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 30. Ragasurabhi
 31. The Hindu
 32. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 33. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 34. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 35. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 36. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 37. https://srsmusiq.com/2012/09/29/gopikaavasantham/
 38. Atyutka
 39. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 40. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 41. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 42. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 43. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 44. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 45. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 46. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 47. Atyutka
 48. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 49. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 50. D.Pattammal
 51. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 52. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 53. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 54. https://www.atyutka.com/suddha-bangala-raga/
 55. https://yarl.com/forum3/topic/131853-%E0%AE%AA%E0%AF%82%E0%AE%9A%E0%AF%88-%E0%AE%A8%E0%AF%87%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AE%BF%E0%AE%B2%E0%AF%8D-%E0%AE%A8%E0%AE%BE%E0%AE%A4%E0%AE%9A%E0%AF%81%E0%AE%B0%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%87%E0%AE%9A%E0%AF%88%E0%AE%95%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AF%81%E0%AE%AE%E0%AF%8D-%E0%AE%AA%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D/
 56. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 57. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 58. D.Pattammal
 59. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 60. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 61. Atyutka
 62. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 63. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 64. D.Pattammal
 65. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 66. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 67. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 68. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 69. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 70. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 71. Diamondtamil
 72. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 73. [1]
 74. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 75. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 76. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 77. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 78. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 79. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 80. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 81. MusicRaga
 82. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 83. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 84. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 85. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 86. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 87. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 88. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 89. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 90. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 91. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 92. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 93. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 94. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 95. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 96. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 97. Atyutka
 98. தினமலர்
 99. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 100. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 101. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 102. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 103. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 104. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 105. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 106. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 107. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 108. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 109. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 110. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 111. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 112. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 113. D.Pattammal
 114. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 115. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 116. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 117. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 118. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 119. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 120. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 121. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 122. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 123. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 124. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 125. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 126. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 127. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 128. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 129. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 130. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 131. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 132. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 133. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 134. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 135. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 136. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 137. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 138. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 139. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 140. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 141. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 142. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 143. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 144. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 145. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 146. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 147. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 148. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 149. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 150. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 151. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 152. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 153. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 154. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 155. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 156. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 157. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 158. Atyutka
 159. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 160. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 161. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 162. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 163. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 164. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 165. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 166. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 167. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 168. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 169. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 170. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 171. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 172. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 173. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 174. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 175. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 176. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 177. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 178. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 179. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 180. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 181. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 182. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 183. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 184. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 185. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 186. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 187. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 188. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 189. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 190. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 191. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 192. Atyutka
 193. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 194. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 195. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 196. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 197. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 198. Atyutka
 199. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 200. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 201. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 202. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 203. DRMRadhakrishnan
 204. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 205. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 206. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 207. Atyutka
 208. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 209. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம். 
 210. Atyutka
 211. ஏ.எஸ்.பஞ்சாபகேச அய்யர் (2012) (in தமிழ்). சென்னை-28: கானாம்ருத பிரசுரம். பக். 157-164. கர்னாடக ஸங்கீத சாஸ்திரம்.