விக்கிப்பீடியா:விக்கியன்பு/பதிகை

விக்கியன்பு 2.0
தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் பயனர்களை அவர்களது பங்களிப்பிற்காகப் பாராட்டவும் ஊக்குவிக்கவும் பயன்படும் கருவியே விக்கியன்பு ஆகும். விக்கியன்பின் புதிய பதிப்பான விக்கியன்பு 2.0 மூலம் அளிக்கப்பட்ட பதக்கங்களின் பட்டியல் கீழே காணப்படுகின்றது.
விக்கியன்பு
விக்கியன்பு
விக்கியன்பு
விக்கியன்பு
விக்கியன்பு 2.0
தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் பயனர்களை அவர்களது பங்களிப்பிற்காகப் பாராட்டவும் ஊக்குவிக்கவும் பயன்படும் கருவியே விக்கியன்பு ஆகும். விக்கியன்பின் புதிய பதிப்பான விக்கியன்பு 2.0 மூலம் அளிக்கப்பட்ட பதக்கங்களின் பட்டியல் கீழே காணப்படுகின்றது.

விக்கியன்பு 2.0 மூலம் அளிக்கப்பட்ட பதக்கங்களின் பட்டியல்

நீங்கள் பெற்ற பதக்கங்கள்

நீங்கள் அளித்த பதக்கங்கள்

 • 05:51, 1 சனவரி 2016 - Shrikarsan (பேச்சு) இற்கு, மதனாஹரன் (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:51, 1 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு மதனாஹரன் (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:51, 1 சனவரி 2016 - நீங்கள் Shrikarsan (பேச்சு) இற்கு நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:37, 2 சனவரி 2016 - Mm nmc (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:37, 2 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:37, 2 சனவரி 2016 - நீங்கள் Mm nmc (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:59, 2 சனவரி 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, L.Shriheeran (பேச்சு) அறிவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:59, 2 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு L.Shriheeran (பேச்சு) அறிவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:59, 2 சனவரி 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு அறிவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:24, 3 சனவரி 2016 - Ravidreams (பேச்சு) இற்கு, Shrikarsan (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:24, 3 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Shrikarsan (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:24, 3 சனவரி 2016 - நீங்கள் Ravidreams (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 11:35, 4 சனவரி 2016 - Srinivasa247 (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:35, 4 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:35, 4 சனவரி 2016 - நீங்கள் Srinivasa247 (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 11:37, 4 சனவரி 2016 - Wwarunn (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:37, 4 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:37, 4 சனவரி 2016 - நீங்கள் Wwarunn (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:19, 5 சனவரி 2016 - Arunnirml (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:19, 5 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:19, 5 சனவரி 2016 - நீங்கள் Arunnirml (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:08, 6 சனவரி 2016 - அப்துல் றஸ்ஸாக் (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:08, 6 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:08, 6 சனவரி 2016 - நீங்கள் அப்துல் றஸ்ஸாக் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 02:00, 8 சனவரி 2016 - Hareesh Sivasubramanian (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:00, 8 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:00, 8 சனவரி 2016 - நீங்கள் Hareesh Sivasubramanian (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:51, 9 சனவரி 2016 - Mohamed ifham nawas (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:51, 9 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:51, 9 சனவரி 2016 - நீங்கள் Mohamed ifham nawas (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 12:32, 9 சனவரி 2016 - Magentic Manifestations (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:32, 9 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:32, 9 சனவரி 2016 - நீங்கள் Magentic Manifestations (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:16, 11 சனவரி 2016 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:16, 11 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:16, 11 சனவரி 2016 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 02:35, 15 சனவரி 2016 - Wwarunn (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:35, 15 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:35, 15 சனவரி 2016 - நீங்கள் Wwarunn (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:12, 15 சனவரி 2016 - Balajijagadesh (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:12, 15 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:12, 15 சனவரி 2016 - நீங்கள் Balajijagadesh (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:33, 18 சனவரி 2016 - 5anan27 (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:33, 18 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:33, 18 சனவரி 2016 - நீங்கள் 5anan27 (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:50, 18 சனவரி 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:50, 18 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:50, 18 சனவரி 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:53, 18 சனவரி 2016 - Maathavan (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:53, 18 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:53, 18 சனவரி 2016 - நீங்கள் Maathavan (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:53, 19 சனவரி 2016 - Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:53, 19 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:53, 19 சனவரி 2016 - நீங்கள் Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:23, 21 சனவரி 2016 - சா அருணாசலம் (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:23, 21 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:23, 21 சனவரி 2016 - நீங்கள் சா அருணாசலம் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:17, 23 சனவரி 2016 - Paramatamil (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:17, 23 சனவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:17, 23 சனவரி 2016 - நீங்கள் Paramatamil (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:00, 5 பெப்ரவரி 2016 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Jagadeeswarann99 (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:00, 5 பெப்ரவரி 2016 - உங்களுக்கு Jagadeeswarann99 (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:00, 5 பெப்ரவரி 2016 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:29, 9 பெப்ரவரி 2016 - Yathavarajan (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:29, 9 பெப்ரவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:29, 9 பெப்ரவரி 2016 - நீங்கள் Yathavarajan (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:06, 24 பெப்ரவரி 2016 - Muthuppandy pandian (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) தாவரவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:06, 24 பெப்ரவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) தாவரவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:06, 24 பெப்ரவரி 2016 - நீங்கள் Muthuppandy pandian (பேச்சு) இற்கு தாவரவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:56, 28 பெப்ரவரி 2016 - Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) சைவ சமயக் கட்டுரைப் பங்களிப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:56, 28 பெப்ரவரி 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) சைவ சமயக் கட்டுரைப் பங்களிப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:56, 28 பெப்ரவரி 2016 - நீங்கள் Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு சைவ சமயக் கட்டுரைப் பங்களிப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:42, 28 மார்ச் 2016 - KrithikaRam (பேச்சு) இற்கு, தமிழ்க்குரிசில் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:42, 28 மார்ச் 2016 - உங்களுக்கு தமிழ்க்குரிசில் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:42, 28 மார்ச் 2016 - நீங்கள் KrithikaRam (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:10, 18 ஏப்ரல் 2016 - Akmalzubair (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:10, 18 ஏப்ரல் 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:10, 18 ஏப்ரல் 2016 - நீங்கள் Akmalzubair (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 13:10, 30 மே 2016 - Msp vijay (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:10, 30 மே 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:10, 30 மே 2016 - நீங்கள் Msp vijay (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:28, 2 சூன் 2016 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:28, 2 சூன் 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:28, 2 சூன் 2016 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:20, 4 சூன் 2016 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:20, 4 சூன் 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:20, 4 சூன் 2016 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 12:24, 11 சூலை 2016 - Balajijagadesh (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:24, 11 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:24, 11 சூலை 2016 - நீங்கள் Balajijagadesh (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:14, 16 சூலை 2016 - MPVK (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:14, 16 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:14, 16 சூலை 2016 - நீங்கள் MPVK (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:56, 23 சூலை 2016 - Rsmn (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:56, 23 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:56, 23 சூலை 2016 - நீங்கள் Rsmn (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:35, 31 சூலை 2016 - Ravishankar (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சோதனை என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:35, 31 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சோதனை என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:35, 31 சூலை 2016 - நீங்கள் Ravishankar (பேச்சு) இற்கு சோதனை என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:38, 31 சூலை 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:38, 31 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:38, 31 சூலை 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:40, 31 சூலை 2016 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:40, 31 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:40, 31 சூலை 2016 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:01, 31 சூலை 2016 - Rsmn (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:01, 31 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:01, 31 சூலை 2016 - நீங்கள் Rsmn (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:12, 31 சூலை 2016 - Maathavan (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:12, 31 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:12, 31 சூலை 2016 - நீங்கள் Maathavan (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:13, 31 சூலை 2016 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:13, 31 சூலை 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:13, 31 சூலை 2016 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:34, 15 ஆகத்து 2016 - Sivakosaran (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:34, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:34, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Sivakosaran (பேச்சு) இற்கு சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:07, 15 ஆகத்து 2016 - Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:07, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:07, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:09, 15 ஆகத்து 2016 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:09, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:09, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:12, 15 ஆகத்து 2016 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:12, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:12, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:12, 15 ஆகத்து 2016 - Booradleyp1 (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:12, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:12, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Booradleyp1 (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:13, 15 ஆகத்து 2016 - Kalaivanan S (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:13, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:13, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Kalaivanan S (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:15, 15 ஆகத்து 2016 - ஜுபைர் அக்மல் (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:15, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:15, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் ஜுபைர் அக்மல் (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:15, 15 ஆகத்து 2016 - Rsmn (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:15, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:15, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Rsmn (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:39, 15 ஆகத்து 2016 - Aadhitharajan (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:39, 15 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:39, 15 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Aadhitharajan (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:57, 16 ஆகத்து 2016 - செல்வா (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:57, 16 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:57, 16 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் செல்வா (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:09, 16 ஆகத்து 2016 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:09, 16 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:09, 16 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:21, 16 ஆகத்து 2016 - Mayooranathan (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:21, 16 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:21, 16 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Mayooranathan (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:05, 16 ஆகத்து 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:05, 16 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:05, 16 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:54, 17 ஆகத்து 2016 - Ravidreams (பேச்சு) இற்கு, Sivakosaran (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:54, 17 ஆகத்து 2016 - உங்களுக்கு Sivakosaran (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:54, 17 ஆகத்து 2016 - நீங்கள் Ravidreams (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:32, 2 செப்டம்பர் 2016 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Nandhinikandhasamy (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:32, 2 செப்டம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Nandhinikandhasamy (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:32, 2 செப்டம்பர் 2016 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:42, 1 அக்டோபர் 2016 - Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு, Selvasivagurunathan m (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:42, 1 அக்டோபர் 2016 - உங்களுக்கு Selvasivagurunathan m (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:42, 1 அக்டோபர் 2016 - நீங்கள் Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:58, 17 அக்டோபர் 2016 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:58, 17 அக்டோபர் 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:58, 17 அக்டோபர் 2016 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:59, 17 அக்டோபர் 2016 - Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:59, 17 அக்டோபர் 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:59, 17 அக்டோபர் 2016 - நீங்கள் Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:51, 17 அக்டோபர் 2016 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:51, 17 அக்டோபர் 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:51, 17 அக்டோபர் 2016 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:20, 18 அக்டோபர் 2016 - Mereraj (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:20, 18 அக்டோபர் 2016 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:20, 18 அக்டோபர் 2016 - நீங்கள் Mereraj (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:41, 13 நவம்பர் 2016 - Uksharma3 (பேச்சு) இற்கு, Selvasivagurunathan m (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:41, 13 நவம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Selvasivagurunathan m (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:41, 13 நவம்பர் 2016 - நீங்கள் Uksharma3 (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:43, 8 திசம்பர் 2016 - Shriheeran (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:43, 8 திசம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:43, 8 திசம்பர் 2016 - நீங்கள் Shriheeran (பேச்சு) இற்கு செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:59, 8 திசம்பர் 2016 - Dominic Mukilan (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:59, 8 திசம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:59, 8 திசம்பர் 2016 - நீங்கள் Dominic Mukilan (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:56, 14 திசம்பர் 2016 - Muthuppandy pandian (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) தாவரவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:56, 14 திசம்பர் 2016 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) தாவரவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:56, 14 திசம்பர் 2016 - நீங்கள் Muthuppandy pandian (பேச்சு) இற்கு தாவரவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:07, 8 பெப்ரவரி 2017 - செல்வா (பேச்சு) இற்கு, 2know4power (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:07, 8 பெப்ரவரி 2017 - உங்களுக்கு 2know4power (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:07, 8 பெப்ரவரி 2017 - நீங்கள் செல்வா (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:08, 8 பெப்ரவரி 2017 - செல்வா (பேச்சு) இற்கு, 2know4power (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:08, 8 பெப்ரவரி 2017 - உங்களுக்கு 2know4power (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:08, 8 பெப்ரவரி 2017 - நீங்கள் செல்வா (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 23:33, 12 பெப்ரவரி 2017 - Kanags (பேச்சு) இற்கு, 2know4power (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 23:33, 12 பெப்ரவரி 2017 - உங்களுக்கு 2know4power (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 23:33, 12 பெப்ரவரி 2017 - நீங்கள் Kanags (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 00:11, 13 பெப்ரவரி 2017 - மதனாஹரன் (பேச்சு) இற்கு, 2know4power (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 00:11, 13 பெப்ரவரி 2017 - உங்களுக்கு 2know4power (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 00:11, 13 பெப்ரவரி 2017 - நீங்கள் மதனாஹரன் (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:30, 2 மார்ச் 2017 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வாகையாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:30, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வாகையாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:30, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வாகையாளர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:32, 2 மார்ச் 2017 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:32, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:32, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:34, 2 மார்ச் 2017 - பா.ஜம்புலிங்கம் (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:34, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:34, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் பா.ஜம்புலிங்கம் (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:35, 2 மார்ச் 2017 - Mayooranathan (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:35, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:35, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் Mayooranathan (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:37, 2 மார்ச் 2017 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:37, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:37, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:39, 2 மார்ச் 2017 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) பாராட்டுகள் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:39, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) பாராட்டுகள் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:39, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு பாராட்டுகள் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:40, 2 மார்ச் 2017 - ஜுபைர் அக்மல் (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) பாராட்டுகள் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:40, 2 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) பாராட்டுகள் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:40, 2 மார்ச் 2017 - நீங்கள் ஜுபைர் அக்மல் (பேச்சு) இற்கு பாராட்டுகள் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 13:39, 16 மார்ச் 2017 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:39, 16 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:39, 16 மார்ச் 2017 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 03:25, 21 மார்ச் 2017 - Vijayarajmaths (பேச்சு) இற்கு, தமிழ்க்குரிசில் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:25, 21 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு தமிழ்க்குரிசில் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:25, 21 மார்ச் 2017 - நீங்கள் Vijayarajmaths (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 22:46, 24 மார்ச் 2017 - Kanags (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 22:46, 24 மார்ச் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 22:46, 24 மார்ச் 2017 - நீங்கள் Kanags (பேச்சு) இற்கு மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 00:56, 6 ஏப்ரல் 2017 - Kanags (பேச்சு) இற்கு, Balurbala (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 00:56, 6 ஏப்ரல் 2017 - உங்களுக்கு Balurbala (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 00:56, 6 ஏப்ரல் 2017 - நீங்கள் Kanags (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:50, 15 ஏப்ரல் 2017 - Srinivasa247 (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:50, 15 ஏப்ரல் 2017 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:50, 15 ஏப்ரல் 2017 - நீங்கள் Srinivasa247 (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:19, 9 மே 2017 - AntanO (பேச்சு) இற்கு, Kurinjinet (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:19, 9 மே 2017 - உங்களுக்கு Kurinjinet (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:19, 9 மே 2017 - நீங்கள் AntanO (பேச்சு) இற்கு தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:44, 11 மே 2017 - TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:44, 11 மே 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:44, 11 மே 2017 - நீங்கள் TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:40, 13 மே 2017 - சக்திகுமார் லெட்சுமணன் (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:40, 13 மே 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:40, 13 மே 2017 - நீங்கள் சக்திகுமார் லெட்சுமணன் (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:39, 14 மே 2017 - TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு, Rselvaraj (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:39, 14 மே 2017 - உங்களுக்கு Rselvaraj (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:39, 14 மே 2017 - நீங்கள் TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:34, 14 மே 2017 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) இராமாயணக் கட்டுரைகளுக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:34, 14 மே 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) இராமாயணக் கட்டுரைகளுக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:34, 14 மே 2017 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு இராமாயணக் கட்டுரைகளுக்கான பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:15, 16 மே 2017 - Aswn (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:15, 16 மே 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:15, 16 மே 2017 - நீங்கள் Aswn (பேச்சு) இற்கு நுட்பப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:01, 17 மே 2017 - Dsesringp (பேச்சு) இற்கு, Jagadeeswarann99 (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:01, 17 மே 2017 - உங்களுக்கு Jagadeeswarann99 (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:01, 17 மே 2017 - நீங்கள் Dsesringp (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:33, 19 மே 2017 - Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:33, 19 மே 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:33, 19 மே 2017 - நீங்கள் Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:22, 25 மே 2017 - Kalaiarasy (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:22, 25 மே 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:22, 25 மே 2017 - நீங்கள் Kalaiarasy (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:16, 3 சூன் 2017 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:16, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:16, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:18, 3 சூன் 2017 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:18, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:18, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 20:25, 3 சூன் 2017 - Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:25, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:25, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 20:26, 3 சூன் 2017 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:26, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:26, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 20:27, 3 சூன் 2017 - Umashankar81 (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:27, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:27, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் Umashankar81 (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 20:28, 3 சூன் 2017 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:28, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:28, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 20:28, 3 சூன் 2017 - மணி.கணேசன் (பேச்சு) இற்கு, Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:28, 3 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Kurumban (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:28, 3 சூன் 2017 - நீங்கள் மணி.கணேசன் (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:07, 16 சூன் 2017 - TNSE BASHEER VLR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:07, 16 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:07, 16 சூன் 2017 - நீங்கள் TNSE BASHEER VLR (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 20:18, 19 சூன் 2017 - Selvasivagurunathan m (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:18, 19 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 20:18, 19 சூன் 2017 - நீங்கள் Selvasivagurunathan m (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:01, 24 சூன் 2017 - TNSE APPUSTALIN VLR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:01, 24 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:01, 24 சூன் 2017 - நீங்கள் TNSE APPUSTALIN VLR (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:35, 26 சூன் 2017 - TNSE sankarkuppan vlr (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:35, 26 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:35, 26 சூன் 2017 - நீங்கள் TNSE sankarkuppan vlr (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:38, 26 சூன் 2017 - TNSE BASHEER VLR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:38, 26 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:38, 26 சூன் 2017 - நீங்கள் TNSE BASHEER VLR (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 13:40, 29 சூன் 2017 - TNSE BALAJI GMV VLR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:40, 29 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:40, 29 சூன் 2017 - நீங்கள் TNSE BALAJI GMV VLR (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 13:46, 29 சூன் 2017 - Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:46, 29 சூன் 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:46, 29 சூன் 2017 - நீங்கள் Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:19, 1 சூலை 2017 - TNSE AM vlr (பேச்சு) இற்கு, Thiyagu Ganesh (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:19, 1 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Thiyagu Ganesh (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:19, 1 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE AM vlr (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 21:36, 2 சூலை 2017 - Tnse kohila kkm (பேச்சு) இற்கு, Balurbala (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 21:36, 2 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Balurbala (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 21:36, 2 சூலை 2017 - நீங்கள் Tnse kohila kkm (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:27, 4 சூலை 2017 - Kalaiarasy (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:27, 4 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:27, 4 சூலை 2017 - நீங்கள் Kalaiarasy (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:07, 5 சூலை 2017 - TNSE VISU CBE (பேச்சு) இற்கு, Tnse anita cbe (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:07, 5 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Tnse anita cbe (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:07, 5 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE VISU CBE (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:17, 5 சூலை 2017 - DIET MAHESWARI CBE (பேச்சு) இற்கு, Tnse anita cbe (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:17, 5 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Tnse anita cbe (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:17, 5 சூலை 2017 - நீங்கள் DIET MAHESWARI CBE (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 02:40, 6 சூலை 2017 - TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) இற்கு, மணி.கணேசன் (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:40, 6 சூலை 2017 - உங்களுக்கு மணி.கணேசன் (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 02:40, 6 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:20, 6 சூலை 2017 - Tnse elavarasan dpi (பேச்சு) இற்கு, TNSE Moorthy Dpi (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:20, 6 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE Moorthy Dpi (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:20, 6 சூலை 2017 - நீங்கள் Tnse elavarasan dpi (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 13:39, 6 சூலை 2017 - Tnse elavarasan dpi (பேச்சு) இற்கு, TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:39, 6 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 13:39, 6 சூலை 2017 - நீங்கள் Tnse elavarasan dpi (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:13, 7 சூலை 2017 - மணி.கணேசன் (பேச்சு) இற்கு, TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:13, 7 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:13, 7 சூலை 2017 - நீங்கள் மணி.கணேசன் (பேச்சு) இற்கு என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:31, 7 சூலை 2017 - மணி.கணேசன் (பேச்சு) இற்கு, TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:31, 7 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:31, 7 சூலை 2017 - நீங்கள் மணி.கணேசன் (பேச்சு) இற்கு விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:40, 7 சூலை 2017 - Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு, TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:40, 7 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:40, 7 சூலை 2017 - நீங்கள் Thiyagu Ganesh (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:16, 7 சூலை 2017 - Tnse s.nivas cbe (பேச்சு) இற்கு, Tnse anita cbe (பேச்சு) கணிதப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:16, 7 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Tnse anita cbe (பேச்சு) கணிதப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:16, 7 சூலை 2017 - நீங்கள் Tnse s.nivas cbe (பேச்சு) இற்கு கணிதப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:56, 8 சூலை 2017 - Hibayathullah (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:56, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:56, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Hibayathullah (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:57, 8 சூலை 2017 - Tshrinivasan (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:57, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:57, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Tshrinivasan (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:58, 8 சூலை 2017 - Info-farmer (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:58, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:58, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Info-farmer (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:01, 8 சூலை 2017 - Srithern (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:01, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:01, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Srithern (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:02, 8 சூலை 2017 - TNSE sankarkuppan vlr (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:02, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:02, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE sankarkuppan vlr (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:03, 8 சூலை 2017 - Balurbala (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:03, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:03, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Balurbala (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:07, 8 சூலை 2017 - PARITHIMATHI (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:07, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:07, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் PARITHIMATHI (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:08, 8 சூலை 2017 - உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:08, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:08, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:12, 8 சூலை 2017 - எஸ்ஸார் (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:12, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:12, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் எஸ்ஸார் (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:14, 8 சூலை 2017 - Mohammed Ammar (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:14, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:14, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Mohammed Ammar (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:18, 8 சூலை 2017 - TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:18, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:18, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:22, 8 சூலை 2017 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:22, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:22, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:45, 8 சூலை 2017 - TNSE JAGAN N KPM (பேச்சு) இற்கு, TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:45, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:45, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE JAGAN N KPM (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:19, 8 சூலை 2017 - TNSE G KANDAVEL KPM (பேச்சு) இற்கு, TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:19, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:19, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE G KANDAVEL KPM (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:28, 8 சூலை 2017 - TNSE JOHN VLR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:28, 8 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:28, 8 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE JOHN VLR (பேச்சு) இற்கு செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:58, 9 சூலை 2017 - TNSE JOHN VLR (பேச்சு) இற்கு, TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:58, 9 சூலை 2017 - உங்களுக்கு TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:58, 9 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE JOHN VLR (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:21, 11 சூலை 2017 - Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:21, 11 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:21, 11 சூலை 2017 - நீங்கள் Anbumunusamy (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:23, 11 சூலை 2017 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:23, 11 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:23, 11 சூலை 2017 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:07, 12 சூலை 2017 - TNSE SIVA VLR (பேச்சு) இற்கு, Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:07, 12 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:07, 12 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE SIVA VLR (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:04, 17 சூலை 2017 - TNSE BORAN PDKT (பேச்சு) இற்கு, Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:04, 17 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:04, 17 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE BORAN PDKT (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:01, 22 சூலை 2017 - TNSE THEEKUTCHI PDK (பேச்சு) இற்கு, Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:01, 22 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:01, 22 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE THEEKUTCHI PDK (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:12, 22 சூலை 2017 - TNSE Viveks PDK (பேச்சு) இற்கு, Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:12, 22 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:12, 22 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE Viveks PDK (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:37, 24 சூலை 2017 - TNSE CHANDRA DEEPTHI PDK (பேச்சு) இற்கு, Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:37, 24 சூலை 2017 - உங்களுக்கு Thiyagu Ganesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:37, 24 சூலை 2017 - நீங்கள் TNSE CHANDRA DEEPTHI PDK (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:11, 11 ஆகத்து 2017 - Tnse josephinedeepa cbe (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:11, 11 ஆகத்து 2017 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:11, 11 ஆகத்து 2017 - நீங்கள் Tnse josephinedeepa cbe (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:35, 15 ஆகத்து 2017 - Dineshkumar Ponnusamy (பேச்சு) இற்கு, Shriheeran (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:35, 15 ஆகத்து 2017 - உங்களுக்கு Shriheeran (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:35, 15 ஆகத்து 2017 - நீங்கள் Dineshkumar Ponnusamy (பேச்சு) இற்கு செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:46, 20 ஆகத்து 2017 - TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) இற்கு, TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:46, 20 ஆகத்து 2017 - உங்களுக்கு TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:46, 20 ஆகத்து 2017 - நீங்கள் TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:04, 21 ஆகத்து 2017 - TNSE MANI VNR (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:04, 21 ஆகத்து 2017 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:04, 21 ஆகத்து 2017 - நீங்கள் TNSE MANI VNR (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:18, 12 அக்டோபர் 2017 - Mereraj (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:18, 12 அக்டோபர் 2017 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:18, 12 அக்டோபர் 2017 - நீங்கள் Mereraj (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 11:55, 22 அக்டோபர் 2017 - Mereraj (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:55, 22 அக்டோபர் 2017 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:55, 22 அக்டோபர் 2017 - நீங்கள் Mereraj (பேச்சு) இற்கு முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:48, 15 மார்ச் 2018 - Dsesringp (பேச்சு) இற்கு, Nandhinikandhasamy (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:48, 15 மார்ச் 2018 - உங்களுக்கு Nandhinikandhasamy (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:48, 15 மார்ச் 2018 - நீங்கள் Dsesringp (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 12:40, 26 ஏப்ரல் 2018 - தமிழினிஃ (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:40, 26 ஏப்ரல் 2018 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:40, 26 ஏப்ரல் 2018 - நீங்கள் தமிழினிஃ (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:16, 8 சூலை 2018 - Gowtham Sampath (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:16, 8 சூலை 2018 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:16, 8 சூலை 2018 - நீங்கள் Gowtham Sampath (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:17, 8 சூலை 2018 - Arulghsr (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:17, 8 சூலை 2018 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:17, 8 சூலை 2018 - நீங்கள் Arulghsr (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:58, 7 நவம்பர் 2018 - Gowtham Sampath (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:58, 7 நவம்பர் 2018 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:58, 7 நவம்பர் 2018 - நீங்கள் Gowtham Sampath (பேச்சு) இற்கு தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:49, 27 நவம்பர் 2018 - Kaliru (பேச்சு) இற்கு, Gowtham Sampath (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:49, 27 நவம்பர் 2018 - உங்களுக்கு Gowtham Sampath (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:49, 27 நவம்பர் 2018 - நீங்கள் Kaliru (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 03:26, 22 சனவரி 2019 - Balu1967 (பேச்சு) இற்கு, Selvasivagurunathan m (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:26, 22 சனவரி 2019 - உங்களுக்கு Selvasivagurunathan m (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:26, 22 சனவரி 2019 - நீங்கள் Balu1967 (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 03:33, 22 சனவரி 2019 - ஜெ.ஜெயகிரிசாந் (பேச்சு) இற்கு, Selvasivagurunathan m (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:33, 22 சனவரி 2019 - உங்களுக்கு Selvasivagurunathan m (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 03:33, 22 சனவரி 2019 - நீங்கள் ஜெ.ஜெயகிரிசாந் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:44, 24 சனவரி 2019 - Vasantha Lakshmi V (பேச்சு) இற்கு, ஞா. ஸ்ரீதர் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:44, 24 சனவரி 2019 - உங்களுக்கு ஞா. ஸ்ரீதர் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:44, 24 சனவரி 2019 - நீங்கள் Vasantha Lakshmi V (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:52, 25 சனவரி 2019 - உமாநாத் (பேச்சு) இற்கு, Selvasivagurunathan m (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:52, 25 சனவரி 2019 - உங்களுக்கு Selvasivagurunathan m (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:52, 25 சனவரி 2019 - நீங்கள் உமாநாத் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:22, 31 சனவரி 2019 - Balu1967 (பேச்சு) இற்கு, Neechalkaran (பேச்சு) அசத்தும் கலையுலகப் பயனர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:22, 31 சனவரி 2019 - உங்களுக்கு Neechalkaran (பேச்சு) அசத்தும் கலையுலகப் பயனர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:22, 31 சனவரி 2019 - நீங்கள் Balu1967 (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் கலையுலகப் பயனர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:32, 31 சனவரி 2019 - ஜெ.ஜெயகிரிசாந் (பேச்சு) இற்கு, Neechalkaran (பேச்சு) அசத்தும் கலையுலகப் பயனர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:32, 31 சனவரி 2019 - உங்களுக்கு Neechalkaran (பேச்சு) அசத்தும் கலையுலகப் பயனர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:32, 31 சனவரி 2019 - நீங்கள் ஜெ.ஜெயகிரிசாந் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் கலையுலகப் பயனர் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:41, 9 பெப்ரவரி 2019 - Vinotharshan (பேச்சு) இற்கு, ஞா. ஸ்ரீதர் (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:41, 9 பெப்ரவரி 2019 - உங்களுக்கு ஞா. ஸ்ரீதர் (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:41, 9 பெப்ரவரி 2019 - நீங்கள் Vinotharshan (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:28, 11 பெப்ரவரி 2019 - Deepa arul (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:28, 11 பெப்ரவரி 2019 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:28, 11 பெப்ரவரி 2019 - நீங்கள் Deepa arul (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 09:35, 11 பெப்ரவரி 2019 - Kaliru (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) மருத்துவப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:35, 11 பெப்ரவரி 2019 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) மருத்துவப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 09:35, 11 பெப்ரவரி 2019 - நீங்கள் Kaliru (பேச்சு) இற்கு மருத்துவப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:18, 3 மார்ச் 2019 - Sathiyathilaga (பேச்சு) இற்கு, ஞா. ஸ்ரீதர் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:18, 3 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு ஞா. ஸ்ரீதர் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:18, 3 மார்ச் 2019 - நீங்கள் Sathiyathilaga (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 11:44, 3 மார்ச் 2019 - Paramesh1231 (பேச்சு) இற்கு, Nan (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:44, 3 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு Nan (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 11:44, 3 மார்ச் 2019 - நீங்கள் Paramesh1231 (பேச்சு) இற்கு முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 10:04, 15 மார்ச் 2019 - Aravind Murugesan sarala (பேச்சு) இற்கு, Balajijagadesh (பேச்சு) என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:04, 15 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு Balajijagadesh (பேச்சு) என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 10:04, 15 மார்ச் 2019 - நீங்கள் Aravind Murugesan sarala (பேச்சு) இற்கு என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:43, 23 மார்ச் 2019 - Balu1967 (பேச்சு) இற்கு, Parvathisri (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:43, 23 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு Parvathisri (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:43, 23 மார்ச் 2019 - நீங்கள் Balu1967 (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:47, 23 மார்ச் 2019 - Vasantha Lakshmi V (பேச்சு) இற்கு, Parvathisri (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:47, 23 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு Parvathisri (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:47, 23 மார்ச் 2019 - நீங்கள் Vasantha Lakshmi V (பேச்சு) இற்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:48, 23 மார்ச் 2019 - உமாநாத் (பேச்சு) இற்கு, Parvathisri (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:48, 23 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு Parvathisri (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:48, 23 மார்ச் 2019 - நீங்கள் உமாநாத் (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 18:50, 23 மார்ச் 2019 - Pvbnadan (பேச்சு) இற்கு, Parvathisri (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:50, 23 மார்ச் 2019 - உங்களுக்கு Parvathisri (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 18:50, 23 மார்ச் 2019 - நீங்கள் Pvbnadan (பேச்சு) இற்கு விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 12:04, 28 சூலை 2019 - ஆறுமுகி (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:04, 28 சூலை 2019 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:04, 28 சூலை 2019 - நீங்கள் ஆறுமுகி (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:49, 2 செப்டம்பர் 2019 - TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அறிவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:49, 2 செப்டம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அறிவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:49, 2 செப்டம்பர் 2019 - நீங்கள் TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு அறிவியல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 04:50, 3 செப்டம்பர் 2019 - Deepa arul (பேச்சு) இற்கு, Maathavan (பேச்சு) பகுப்பாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:50, 3 செப்டம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Maathavan (பேச்சு) பகுப்பாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 04:50, 3 செப்டம்பர் 2019 - நீங்கள் Deepa arul (பேச்சு) இற்கு பகுப்பாக்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:26, 3 செப்டம்பர் 2019 - Gowtham Sampath (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:26, 3 செப்டம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:26, 3 செப்டம்பர் 2019 - நீங்கள் Gowtham Sampath (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:57, 15 செப்டம்பர் 2019 - Muthuppandy pandian (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:57, 15 செப்டம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:57, 15 செப்டம்பர் 2019 - நீங்கள் Muthuppandy pandian (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:32, 15 நவம்பர் 2019 - Sridhar G (பேச்சு) இற்கு, Gowtham Sampath (பேச்சு) மரியாதை மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:32, 15 நவம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Gowtham Sampath (பேச்சு) மரியாதை மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:32, 15 நவம்பர் 2019 - நீங்கள் Sridhar G (பேச்சு) இற்கு மரியாதை மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:14, 24 நவம்பர் 2019 - Balajijagadesh (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) புதிய பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:14, 24 நவம்பர் 2019 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) புதிய பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:14, 24 நவம்பர் 2019 - நீங்கள் Balajijagadesh (பேச்சு) இற்கு புதிய பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:24, 15 சனவரி 2020 - TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:24, 15 சனவரி 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:24, 15 சனவரி 2020 - நீங்கள் TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) இற்கு ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 17:38, 15 சனவரி 2020 - Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:38, 15 சனவரி 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 17:38, 15 சனவரி 2020 - நீங்கள் Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு மெய்வாழ்வுப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:01, 20 சனவரி 2020 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) நடப்பு நிகழ்வுகள் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:01, 20 சனவரி 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) நடப்பு நிகழ்வுகள் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:01, 20 சனவரி 2020 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு நடப்பு நிகழ்வுகள் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:59, 10 பெப்ரவரி 2020 - Aswn (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:59, 10 பெப்ரவரி 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:59, 10 பெப்ரவரி 2020 - நீங்கள் Aswn (பேச்சு) இற்கு களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:40, 25 பெப்ரவரி 2020 - Balu1967 (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:40, 25 பெப்ரவரி 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:40, 25 பெப்ரவரி 2020 - நீங்கள் Balu1967 (பேச்சு) இற்கு விக்கிப்புயல் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 08:30, 17 ஏப்ரல் 2020 - Ramkumar Kalyani (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:30, 17 ஏப்ரல் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 08:30, 17 ஏப்ரல் 2020 - நீங்கள் Ramkumar Kalyani (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 05:22, 18 ஏப்ரல் 2020 - Ezhilarasi (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) சிறந்த மேற்கோள்வழங்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:22, 18 ஏப்ரல் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) சிறந்த மேற்கோள்வழங்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 05:22, 18 ஏப்ரல் 2020 - நீங்கள் Ezhilarasi (பேச்சு) இற்கு சிறந்த மேற்கோள்வழங்குனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 15:58, 10 செப்டம்பர் 2020 - Yousufdeen (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:58, 10 செப்டம்பர் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 15:58, 10 செப்டம்பர் 2020 - நீங்கள் Yousufdeen (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:54, 27 செப்டம்பர் 2020 - சத்திரத்தான் (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:54, 27 செப்டம்பர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:54, 27 செப்டம்பர் 2020 - நீங்கள் சத்திரத்தான் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:32, 5 அக்டோபர் 2020 - Balu1967 (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஈராயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:32, 5 அக்டோபர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஈராயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:32, 5 அக்டோபர் 2020 - நீங்கள் Balu1967 (பேச்சு) இற்கு ஈராயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:45, 5 அக்டோபர் 2020 - Balu1967 (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஈராயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:45, 5 அக்டோபர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஈராயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:45, 5 அக்டோபர் 2020 - நீங்கள் Balu1967 (பேச்சு) இற்கு ஈராயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:45, 20 அக்டோபர் 2020 - Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:45, 20 அக்டோபர் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:45, 20 அக்டோபர் 2020 - நீங்கள் Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு சிறப்புப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 12:12, 31 அக்டோபர் 2020 - Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:12, 31 அக்டோபர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 12:12, 31 அக்டோபர் 2020 - நீங்கள் Neechalkaran (பேச்சு) இற்கு செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 14:38, 1 நவம்பர் 2020 - Sridhar G (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:38, 1 நவம்பர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 14:38, 1 நவம்பர் 2020 - நீங்கள் Sridhar G (பேச்சு) இற்கு சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 16:34, 29 நவம்பர் 2020 - சௌமியா ஸ்டீபன் (பேச்சு) இற்கு, Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:34, 29 நவம்பர் 2020 - உங்களுக்கு Sridhar G (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 16:34, 29 நவம்பர் 2020 - நீங்கள் சௌமியா ஸ்டீபன் (பேச்சு) இற்கு அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:05, 31 திசம்பர் 2020 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) பயனர் பக்கப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:05, 31 திசம்பர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) பயனர் பக்கப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:05, 31 திசம்பர் 2020 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு பயனர் பக்கப் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 06:53, 31 திசம்பர் 2020 - கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஐயாயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:53, 31 திசம்பர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஐயாயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 06:53, 31 திசம்பர் 2020 - நீங்கள் கி.மூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு ஐயாயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 07:41, 31 திசம்பர் 2020 - எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) நான்காயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:41, 31 திசம்பர் 2020 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) நான்காயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 07:41, 31 திசம்பர் 2020 - நீங்கள் எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இற்கு நான்காயிரவர் பதக்கம் என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • 01:59, 11 சனவரி 2021 - Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு, TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 01:59, 11 சனவரி 2021 - உங்களுக்கு TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) என்ற பதக்கத்தை வழங்கினார்.
 • 01:59, 11 சனவரி 2021 - நீங்கள் Arularasan. G (பேச்சு) இற்கு என்ற பதக்கத்தை வழங்கினீர்கள்.
 • விக்கியன்பு 2.0 மூலம் அளிக்கப்பட்ட பதக்கங்களின் பட்டியல் இப்பட்டியலில் உள்ள தரவுகள் விக்கியன்பு 2.0 கருவியின் மூலம் பதக்கம் வழங்கும் போது தன்னியக்கமாகச் சேர்கப்படுகின்றன. இப்பட்டியலில் எந்த மாற்றத்தையும் மேற்கொள்ள வேண்டாம். இப்பக்கத்தை உங்களது கவனிப்புப் பட்டியலில் இணைப்பதன் மூலம் பதக்கமிடப்பட்ட பயனர்களை உடனுக்குடன் அறிந்து அவர்களை ஊக்குவிக்கலாம்!
  எண் நேரம், திகதி பதக்கம் பெற்ற
  பயனர்
  பதக்கம் அளித்தவர் தொகுப்பு பிற
  1 05:51, 1 சனவரி 2016 Shrikarsan (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கியன்பு 2.0ஐ வடிவமைத்ததற்காக, அக்கருவியூடாகவே இப்பதக்கம்.
  மதனாஹரன் மாற்றம்
  2 08:37, 2 சனவரி 2016 Mm nmc (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் கட்டுரைகள் மிக அருமையாக உள்ளன. தங்களின் சிறந்த பங்களிப்புக்காக இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  3 08:59, 2 சனவரி 2016 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) அறிவியல் பதக்கம்
  செய்தி:- அறிவியல் சார்ந்த கட்டுரைகளை அருமையாக உருவாக்கி விரிவாக்கி வரும் தங்களுக்கு விக்கிப்பீடியர்கள் சார்பாக இப்பதக்கம்
  L.Shriheeran மாற்றம்
  4 15:24, 3 சனவரி 2016 Ravidreams (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- அனைத்துப் பயனர்களுக்கும் சிறந்த வழிகாட்டியாகவும் முன்னுதாரணமாகவும் செயற்படும் உங்கள் பணி தொடர வாழ்த்துகிறேன்.
  Shrikarsan மாற்றம்
  5 11:35, 4 சனவரி 2016 Srinivasa247 (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களது பங்களிப்பு வியக்க வைக்கிறது. மேலும் நன்றாக பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  6 11:37, 4 சனவரி 2016 Wwarunn (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இப்பதக்கம். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  7 14:19, 5 சனவரி 2016 Arunnirml (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் சிறப்பான பங்களிப்பிற்கும், விக்கியார்வத்திற்கு இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  8 16:08, 6 சனவரி 2016 அப்துல் றஸ்ஸாக் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் சிறந்த விக்கியார்வம் கண்டு மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  9 02:00, 8 சனவரி 2016 Hareesh Sivasubramanian (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கிக்காக பல கட்டுரைகள் எழுதுவதற்காக இப்பதக்கம். மேலு முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  10 07:51, 9 சனவரி 2016 Mohamed ifham nawas (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- சிறந்த கட்டுரைகளை விக்கிக்காக எழுதுவது கண்டு மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  11 12:32, 9 சனவரி 2016 Magentic Manifestations (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் விக்கியார்வம் கண்டு மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  12 15:16, 11 சனவரி 2016 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் சிறந்த விக்கிப் பங்களிப்புக்காக. மேலும் தங்களின் விக்கிப்பணி தொடர வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  13 02:35, 15 சனவரி 2016 Wwarunn (பேச்சு) சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம்
  செய்தி:- கட்டுரைகளை முனைப்போடு உரைதிருத்துவதற்காக தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன்!...
  Shriheeran மாற்றம்
  14 07:12, 15 சனவரி 2016 Balajijagadesh (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் சிறந்த பங்களிப்பிற்காக இப்பதக்கம். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  15 08:33, 18 சனவரி 2016 5anan27 (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- நீங்கள் எழுதிவரும் மூலக்கூறு உயிரியல் கட்டுரைகளுக்காக நான் வழங்க விரும்பும் சிறப்பு பதக்கம்.
  Nan மாற்றம்
  16 08:50, 18 சனவரி 2016 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- நீங்கள் சிறப்பாக உருவாக்கி வரும் வேதியியல் கட்டுரைகளுக்காகவும், தொடர்ந்து எழுதிவரும் பல்வேறு கட்டுரைகளுக்காகவும் என் சிறப்பு பதக்கம்.
  Nan மாற்றம்
  17 08:53, 18 சனவரி 2016 Maathavan (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- புதிய பயனர்களுக்கு பதக்கங்கள் அளித்து ஊக்குவிப்பதற்காக இப்பதக்கம் மாதவா!...
  Shriheeran மாற்றம்
  18 18:53, 19 சனவரி 2016 Anbumunusamy (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- நீங்கள் விடாமுயற்சியுடன் பங்களிக்கக் கற்றுக்கொண்டு தொடர்ந்து கட்டுரைகளை பங்களிக்கிறீர்கள். எனவே, உங்களுக்கு இப்பதக்கத்தினை மகிழ்வுடன் அளிக்கிறேன்.
  Nan மாற்றம்
  19 14:23, 21 சனவரி 2016 சா அருணாசலம் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- நபர்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை விரிவாக்குவது கண்டு மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். மேலும் தங்களின் முனைப்பான பங்களிப்பினை எதிர்பார்கிறேன்.
  Maathavan மாற்றம்
  20 16:17, 23 சனவரி 2016 Paramatamil (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- For your special contribution in Tamil Wikipedia.
  Maathavan மாற்றம்
  22 04:00, 5 பெப்ரவரி 2016 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- தாங்கள் உருவாக்கிய ஊராட்சி ஒன்றியக் கட்டுரைகளைக் கண்டேன். மிக்க மகிழ்ச்சி. அனைத்தும் விக்கிப்பீடியாவின் தரத்திற்கு ஏற்றதாக உள்ளது. இதுபோன்ற பங்களிப்பு விக்கியின் தரக் கட்டுப்பாட்டிலும், கட்டுரை உள்ளடக்கத்திலும் நன்நிலைக்கு கொண்டு செல்லும். தொடர்ந்து செயல்படுங்கள்.
  Jagadeeswarann99 மாற்றம்
  23 14:29, 9 பெப்ரவரி 2016 Yathavarajan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- சிறந்த கட்டுரைகள் பல எழுதுவதற்காக இப்பதக்கம். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்தக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  24 08:06, 24 பெப்ரவரி 2016 Muthuppandy pandian (பேச்சு) தாவரவியல் பதக்கம்
  செய்தி:- தாவரங்கள், மிருகங்கள் குறித்த கட்டுரைகள் எழுதவதற்காக இப்பதக்கம். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  24 15:56, 28 பெப்ரவரி 2016 Anbumunusamy (பேச்சு) சைவ சமயக் கட்டுரைப் பங்களிப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- சைவசமயம் குறித்த கட்டுரைகள் எழுதுவதற்காக இப்பதக்கம். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  25 14:42, 28 மார்ச் 2016 KrithikaRam (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- ராமசரிதமானஸ் என்ற கட்டுரையை சிறந்த முறையில் எழுதியுள்ளமைக்கு வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் :)
  தமிழ்க்குரிசில் மாற்றம்
  26 14:10, 18 ஏப்ரல் 2016 Akmalzubair (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்கள் பங்களிப்பு என்னை வியக்க வைக்கின்றது. மேலும் முனைப்பாக பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  27 13:10, 30 மே 2016 Msp vijay (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்கள் சிறந்த பங்களிப்பை விக்கிக்கு நல்குகின்றமைக்காக இப்பதக்கத்தை வழங்குகின்றேன். மேலும் முனைப்போடு பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  28 17:28, 2 சூன் 2016 Arulghsr (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  29 15:20, 4 சூன் 2016 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  31 12:24, 11 சூலை 2016 Balajijagadesh (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி நுட்பத் திறன்கள் பயிற்சிப் பட்டறையை அடுத்து விக்கித்தரவில் இரண்டே மாதத்தில் ஏறத்தாழ இரண்டு இலட்சம் தொகுப்புகளைச் செய்திருக்கிறீர்ள். மிரண்டு போய் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேன். தொடரட்டும் உங்கள் பணி.
  Ravidreams மாற்றம்
  31 07:14, 16 சூலை 2016 MPVK (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- மிகவும் மாறுபட்ட தலைப்புகளில் செறிவான கட்டுரைகளைத் தருகிறீர்கள். காண மகிவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது. தொடர்ந்து சிறப்பாகப் பங்களிக்க வேண்டுகிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  32 04:56, 23 சூலை 2016 Rsmn (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- நீங்கள் பஞ்சாப் மாதத்தின் பகுதியாக தொடர்ந்து பல கட்டுரைகளை விரிவாகவும் நேர்த்தியாகவும் உருவாக்குவது கண்டு மகிழ்கிறேன். தொடர்க உங்கள் அரும்பணி.
  Ravidreams மாற்றம்
  34 09:35, 31 சூலை 2016 Ravishankar (பேச்சு) சோதனை
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியர் அனைவர் சார்பாகவும், 2016 தமிழ் விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்று வெற்றி பெற்றமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்! இம்முயற்சியின் ஊடாக 324 புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்கியிருக்கிறீர்கள் என்பது மிரள வைக்கிறது ! தங்களின் இத்தகைய தொடர் பங்களிப்புகள் மற்ற பயனர்களுக்கு ஊக்கமாக அமைகின்றது. நன்றி.
  || Ravidreams || மாற்றம் ||
  34 09:38, 31 சூலை 2016 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியர் அனைவர் சார்பாகவும், 2016 தமிழ் விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்று வெற்றி அடைந்தமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்! இம்முயற்சியின் ஊடாக 324 புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்கியிருக்கிறீர்கள் என்பது மிரள வைக்கிறது ! தங்களின் இத்தகைய தொடர் பங்களிப்புகள் மற்ற பயனர்களுக்கு ஊக்கமாக அமைகின்றது. மிக்க நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  35 09:40, 31 சூலை 2016 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியர் அனைவர் சார்பாகவும், 2016 தமிழ் விக்கிக்கோப்பையில் முதல் இடத்தைப் பெற்று வெற்றி அடைந்தமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்! இம்முயற்சியின் ஊடாக 453 புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்கியிருக்கிறீர்கள் என்பது வியப்புக்குரிய சாதனை ஆகும் ! தங்களின் இத்தகைய தொடர் பங்களிப்புகள் மற்ற பயனர்களுக்கு ஊக்கமாக அமைகின்றது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  36 10:01, 31 சூலை 2016 Rsmn (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியர் அனைவர் சார்பாகவும், 2016 தமிழ் விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடத்தைப் பெற்று வெற்றி அடைந்தமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்! இம்முயற்சியின் ஊடாக 169 புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்கியிருப்பது மற்ற பயனர்களுக்கு ஊக்கமாக அமைகின்றது. மிக்க நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  37 10:12, 31 சூலை 2016 Maathavan (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியர் அனைவர் சார்பாகவும், 2016 தமிழ் விக்கிக்கோப்பையில் முதல் ஐந்து நிலைகளில் இடம்பிடித்து வெற்றி பெற்றமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்! இது போன்று பலரும் உற்சாகத்துடன் இணைந்து பங்களிப்பதே தமிழ் விக்கிப்பீடியா திட்டத்தை உயிர்ப்புடனும் பங்களிக்க இனிமையான ஒன்றாகவும் வைத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து தங்கள் பங்களிப்புகளை நல்க வேண்டுகிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  38 10:13, 31 சூலை 2016 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியர் அனைவர் சார்பாகவும், 2016 தமிழ் விக்கிக்கோப்பையில் முதல் ஐந்து நிலைகளில் இடம்பிடித்து வெற்றி பெற்றமைக்கு வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்! இது போன்று பலரும் உற்சாகத்துடன் இணைந்து பங்களிப்பதே தமிழ் விக்கிப்பீடியா திட்டத்தை உயிர்ப்புடனும் பங்களிக்க இனிமையான ஒன்றாகவும் வைத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து தங்கள் பங்களிப்புகளை நல்க வேண்டுகிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  39 06:34, 15 ஆகத்து 2016 Sivakosaran (பேச்சு) சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம்
  செய்தி:- பஞ்சாப் மாதம் தொடர்பான யோசனையை முன்வைத்து செயற்படுத்தியதன் மூலம் இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் பலவற்றிலும் சேர்த்து 3,000 கட்டுரைகளுக்கும் மேல் உருவாக உதவியுள்ளீர்கள். தொடர்ந்து இது போல் சிறப்பாக செயற்பட வேண்டி இப்பதக்கத்தை அளிப்பதில் மகிழ்கிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  41 07:07, 15 ஆகத்து 2016 Anbumunusamy (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  41 07:09, 15 ஆகத்து 2016 Arulghsr (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  42 07:12, 15 ஆகத்து 2016 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  43 07:12, 15 ஆகத்து 2016 Booradleyp1 (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  44 07:13, 15 ஆகத்து 2016 Kalaivanan S (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  45 07:15, 15 ஆகத்து 2016 ஜுபைர் அக்மல் (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  46 07:15, 15 ஆகத்து 2016 Rsmn (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம், பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  47 16:39, 15 ஆகத்து 2016 Aadhitharajan (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- உங்கள் பங்களிப்பு என்னை வியக்க வைக்கின்றது. புதிதாக வந்து வானியல் தொடர்பாக கட்டுரைகள் பல எழுதுவது மகிழ்ச்சி. மேலும் தங்கள் வியக்கும் பங்களிப்பு தொடர வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  48 04:57, 16 ஆகத்து 2016 செல்வா (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  49 05:09, 16 ஆகத்து 2016 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  51 05:21, 16 ஆகத்து 2016 Mayooranathan (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  52 15:05, 16 ஆகத்து 2016 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) பஞ்சாப் மாதப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- பஞ்சாப் மாதத்தில் சிறப்பான பங்களித்தமைக்கு நன்றி. தமிழ் விக்கிப்பீடியர் சிவகோசரனின் முன்னெடுப்பில், இம்முயற்சியில் முதலில் ஈடுபட்டது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவே. இம்முனைப்பின் ஊடாக இந்திய மொழி விக்கிப்பீடியாக்கள் அனைத்திலும் ~3,000 கட்டுரைகள் உருவாகியுள்ளன. கூடுதல் பைட்டுகளைச் சேர்த்து கேடயம் வெல்ல இயலாவிட்டாலும், பல்வேறு தலைப்புகளிலும் செறிவான கட்டுரைகளை உருவாக்கியது தமிழ் விக்கிப்பீடியர்களே என்பது ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கருத்து. அனைத்துக்கும் மேலாக, இந்திய விக்கிமாநாட்டுக்குச் சென்ற போது, பஞ்சாப் பற்றிய பல்வேறு தகவல்களையும் தமிழிலேயே அறிந்து கொள்ள நமது கட்டுரைகள் உதவின என்பதே ஆகப் பெரும் சிறப்பு. தொடர்ந்து இது போன்ற பல்வேறு மாநிலங்கள், நாடுகள் பற்றி கட்டுரைகளைச் சீராக வளர்த்தெடுக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமும் மேலோங்கியது. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  52 15:54, 17 ஆகத்து 2016 Ravidreams (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- பஞ்சாப் மாதத் தொடர் தொகுப்பு நிகழ்வினைச் சிறப்பாக ஒருங்கமைத்ததுடன் ஆர்வமுடன் பங்குபற்றிய அனைவருக்கும் பதக்கம் வழங்கியும் ஊக்குவித்தமைக்காக இரவிக்கு இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் பெருமகிழ்வடைகிறேன்.
  Sivakosaran மாற்றம்
  53 04:32, 2 செப்டம்பர் 2016 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- இந்தியா சார்பாக ஒலிம்பிக் போட்டியில் விளையாடும் விளையாட்டு வீரர்/வீராங்கனைகளை பெருமைப்படுத்தும் விதமாகவும், அவர்களின் வெற்றியைக் கொண்டாடும் விதமாகவும், விக்கிப்பீடியாவில் நடைபெற்ற தொடர்த் தொகுப்பு நிகழ்வில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளைத் தொடங்கி, அதன் மூலம் மூன்று மரங்கள் நட வழிவகை செய்ததற்காக இப்பதக்கத்தினை அளித்து மகிழ்கின்றேன். வாழ்த்துக்கள் அம்மா_/\_.
  Nandhinikandhasamy மாற்றம்
  54 04:42, 1 அக்டோபர் 2016 Anbumunusamy (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தை வழங்குவதில் பெருமை கொள்கிறேன்!
  Selvasivagurunathan m மாற்றம்
  55 07:58, 17 அக்டோபர் 2016 Arulghsr (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம்
  செய்தி:- ஒவ்வொரு நாளும் அண்மைய மாற்றங்களில் உங்கள் பங்களிப்புகளைப் பார்க்கும் போது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் எதிர்காலம் மீது நம்பிக்கை பூக்கிறது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உங்களைப் போன்ற ஒரு சில பங்களிப்பாளர்கள் தங்களின் அன்றாடச் செயற்பாடாக விக்கிப் பங்களிப்புகளைக் கொண்டிருப்பதே இத்திட்டத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து சிறப்பாக பங்களிக்க வாழ்த்துகள்.
  Ravidreams மாற்றம்
  56 07:59, 17 அக்டோபர் 2016 Anbumunusamy (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம்
  செய்தி:- ஒவ்வொரு நாளும் அண்மைய மாற்றங்களில் உங்கள் பங்களிப்புகளைப் பார்க்கும் போது தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் எதிர்காலம் மீது நம்பிக்கை பூக்கிறது. ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் உங்களைப் போன்ற ஒரு சில பங்களிப்பாளர்கள் தங்களின் அன்றாடச் செயற்பாடாக விக்கிப் பங்களிப்புகளைக் கொண்டிருப்பதே இத்திட்டத்தை உயிர்ப்புடன் வைத்திருக்கிறது. தொடர்ந்து சிறப்பாக பங்களிக்க வாழ்த்துகள்.
  Ravidreams மாற்றம்
  57 08:51, 17 அக்டோபர் 2016 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  58 18:20, 18 அக்டோபர் 2016 Mereraj (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  59 09:41, 13 நவம்பர் 2016 Uksharma3 (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- தாங்கள் பதிவேற்றும் ஒவ்வொரு கட்டுரையிலும் கடின உழைப்பின் சாற்றினை உணர முடிகிறது!
  Selvasivagurunathan m மாற்றம்
  60 10:43, 8 திசம்பர் 2016 Shriheeran (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம்
  செய்தி:- ஆசிய மாதம், விக்கிக்கோப்பை என்று அடுத்தடுத்து பெரும் பொறுப்புகளை முன்னுவந்து எடுத்து தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தி கலந்து கொள்ளச் செய்வது சிறப்பு. இது போன்றபணிகளைச் செய்வோர் மிகச் சிலரே. ஆனால், இது மிகவும் இன்றியமையாத பணி. என் உளமார்ந்த வாழ்த்துகளும் நன்றியும்.
  Ravidreams மாற்றம்
  61 15:59, 8 திசம்பர் 2016 Dominic Mukilan (பேச்சு) சிறந்த உரைதிருத்துனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தாங்கள் கட்டுரைகளை தீவிரமாகவும் செம்மையாகவும் உரைதிருத்தி வருவதையிட்டு உங்களுக்காக இப்பதக்கத்தை தமிழ் விக்கிப்பீடியர்கள் சார்பாக அளிக்கின்றேன்!...
  Shriheeran மாற்றம்
  63 15:56, 14 திசம்பர் 2016 Muthuppandy pandian (பேச்சு) தாவரவியல் பதக்கம்
  செய்தி:- தாவரங்கள் தொடர்பாக முனைப்புடன் நீங்கள் உருவாக்கி வரும் கட்டுரைகளை அடுத்து இப்பதக்கத்தை உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன்.!...
  Shriheeran மாற்றம்
  63 06:07, 8 பெப்ரவரி 2017 செல்வா (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- திரு செல்வா, உங்கள் பங்களிப்புக்கு மிகவும் நன்றி.
  2know4power மாற்றம்
  64 06:08, 8 பெப்ரவரி 2017 செல்வா (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- உங்கள் பங்களிப்புக்கு மிகவும் நன்றி.
  2know4power மாற்றம்
  65 23:33, 12 பெப்ரவரி 2017 Kanags (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- திரு கனகரத்தினம் சிறீதரன் (பயனர்:Kanags) அவர்களுக்கு, உங்கள் உடைய விக்கிபீடியா பங்களிப்புக்கள் அனைத்துக்கும் மிகவும் நன்றி. அன்புடன், பயனர்
  2know4power மாற்றம்
  66 00:11, 13 பெப்ரவரி 2017 மதனாஹரன் (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- திரு. கலாமணி மதனாகரன் ( பயனர் மதனாஹரன் ) அவர்களுக்கு, உங்கள் உடைய விக்கிபீடியா பங்களிப்புக்கள் அனைத்துக்கும் மிகவும் நன்றி. அன்புடன் பயனர்
  || 2know4power || மாற்றம் ||
  67 16:30, 2 மார்ச் 2017 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வாகையாளர்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் 2017 ஆம் ஆண்டு நடாத்தப்பட்ட விக்கிக்கோப்பைப் போட்டியில் முதலிடம் பெற்று அசத்திய தங்களுக்கு இப்பதக்கம் உரித்தாகட்டும்! இது போல் மேலும் தமிழ் விக்கியில் தங்கள் பணி தொடரட்டும்!...
  Shriheeran மாற்றம்
  68 16:32, 2 மார்ச் 2017 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பையில் இரண்டாம் இடம்
  செய்தி:- வாழ்த்துக்கள்! தனித்துவமான மாவட்டக் கட்டுரைகள் பலவற்றை உருவாக்கி விக்கிக்க்கோப்பையில் இரண்டாம் இடம் பெற்ற தங்களுக்கு தமிழ் விக்கி சமூகம் சார்பாக எனது வாழ்த்துகள்! தொடரட்டும் தங்கள் பணி!
  Shriheeran மாற்றம்
  69 16:34, 2 மார்ச் 2017 பா.ஜம்புலிங்கம் (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் 2017 விக்கிக்கோப்பையில் மூன்றாம் இஅத்தினை பெற்று அசத்தி கோவில்கள் தொடர்பான கட்டுரைகளை உருவாக்கிய த க்களுக்கு இப்பத்தக்க உரித்தாகட்ட்டும். தொடரட்டும் தங்கள் பணி! வாழ்க வளமுடன்! நன்றி!
  Shriheeran மாற்றம்
  70 16:35, 2 மார்ச் 2017 Mayooranathan (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- யாழ்ப்பாணத்தான் என்பதை நிரூபிக்கும் கட்டுரைகளை உருவாக்கி விக்கிக்கோப்பையில் நான்காம் இடம் பெற்ற தங்களுக்கு எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஐயா! தமிழ் விக்கியின் தந்தையின் பணிகள் மெம்மேலும் தொடர வாழ்த்துகள்1
  Shriheeran மாற்றம்
  71 16:37, 2 மார்ச் 2017 Arulghsr (பேச்சு) விக்கிக்கோப்பை வெற்றியாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- 2017 விக்கிக்கோப்பையின் வெற்றியாளர்களில் ஐந்தாவதாக உள்ள தாங்கள் தமிழ்நாடு, இந்தியா தொடர்பான கட்டுரைகளை உருவாக்கி அசத்தினீர்கள் என்பதை யான் அறிவேன். மெம்மேலும் தங்கள் அளப்பெரிய பணி தொடர வாழ்த்துகள். நன்றி!
  Shriheeran மாற்றம்
  72 16:39, 2 மார்ச் 2017 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) பாராட்டுகள்
  செய்தி:- விக்கிக்கோப்பையில் முனைப்புடன் பங்குபற்றியதுடன் ,மட்டுமல்லாது இரண்டாம் பாகத்திலும் வெகுவாகப் பங்கார்றியிருந்தமைக்கு இப்பத்தக்கத்தை விட வேறு எதுவும் தங்களுக்கு ஈடாகாது. வாழ்த்துகள்!
  Shriheeran மாற்றம்
  73 16:40, 2 மார்ச் 2017 ஜுபைர் அக்மல் (பேச்சு) பாராட்டுகள்
  செய்தி:- விக்கிக்கோப்பையில் முனைப்புடன் பங்குபற்றியதுடன் ,மட்டுமல்லாது இரண்டாம் பாகத்திலும் வெகுவாகப் பங்கார்றியிருந்தமைக்கு இப்பத்தக்கத்தை விட வேறு எதுவும் தங்களுக்கு ஈடாகாது. குறிப்பாக இசுலாம்வா பற்றிய கட்டுரைகளை உருவாக்கியமை மிகச்சிறப்பு! தங்கள் பணி தொடர வாழ்த்துகள்!
  Shriheeran மாற்றம்
  74 13:39, 16 மார்ச் 2017 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) சிறந்த யோசனைக்கான பதக்கம்
  செய்தி:- தாங்கள் உருசிய விக்கியில் காணப்படும் கட்டுரைகளை தமிழுக்குக் கொண்டுவருவது அரும்பணி, மிகவும் சிறந்த யோசனை, தங்கள் தொண்டை ஊக்கப்படுத்த இதைவிட வேறு எதுவும் அடியேனால் தர இயலாது. வாழ்த்துகள்!
  Shriheeran மாற்றம்
  75 03:25, 21 மார்ச் 2017 Vijayarajmaths (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- சிறப்பு நாட்களைப் பற்றிய கட்டுரைகள் எழுதியதற்காக நன்றி தெரிவித்து இப்பதக்கத்தை அளிக்கிறேன். நன்றி! -தமிழ்க்குரிசில் (பேச்சு) 03:25, 21 மார்ச் 2017 (UTC)
  தமிழ்க்குரிசில் மாற்றம்
  76 22:46, 24 மார்ச் 2017 Kanags (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கியில் உங்களைக் காணாத நாளும் உண்டோ? ஒரு வாழ்நாள் பணியாக கருதி பங்களித்தால் மட்டுமே இது இயலும். உங்கள் தொடர் பங்களிப்புகளை வியந்து இப்பதக்கத்தை அளிப்பதில் மகிழ்கிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  77 00:56, 6 ஏப்ரல் 2017 Kanags (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- மூவாயிரம் (மூவாயிரத்திற்கும் அதிகமான) கட்டுரைகள் எழுதி தமிழ் விக்கிக்கு தொடர்ச்சியாகப் பங்களிக்கும் உங்களுக்கு இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.--இரா. பாலா (பேச்சு) 00:56, 6 ஏப்ரல் 2017 (UTC)
  Balurbala மாற்றம்
  78 15:50, 15 ஏப்ரல் 2017 Srinivasa247 (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- தாங்கள் எழுதும் சிறப்பான கட்டுரைகளுக்காக இச் சிறப்புப் பதக்கத்தினை வழங்குகிறேன்.
  Nan மாற்றம்
  79 17:19, 9 மே 2017 AntanO (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Kurinjinet மாற்றம்
  81 17:44, 11 மே 2017 TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- அம்மோனியம் குளோரைடு கட்டுரையை மிகச் சிறப்பாக வளர்த்து வருகிறீர்கள். மிக்க மகிழ்ச்சி. விக்கிப்பீடியாவில் பங்களிப்பது பற்றி உங்கள் மாவட்ட சக ஆசிரியர்களுக்கும் எடுத்துரையுங்கள். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  81 15:40, 13 மே 2017 சக்திகுமார் லெட்சுமணன் (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- அரசியல்வாதிகள் பற்றிய கட்டுரைகள் நாளுக்கு ஐந்து, பத்து என உருவாக்கி அசத்துவதற்கு வாழ்த்துக்கள்!...
  Shriheeran மாற்றம்
  82 15:39, 14 மே 2017 TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- ஒரு புதிய பயனராக இருந்தும், வேதி வினைவேகவியல் கட்டுரையை அருமையாக வளர்த்தெடுக்கிறீர்கள். பாராட்டுகள்.
  Rselvaraj மாற்றம்
  83 16:34, 14 மே 2017 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) இராமாயணக் கட்டுரைகளுக்கான பதக்கம்
  செய்தி:- இரானாயனம் பற்றிய கட்டுரைகளை ஒரு சில நாட்களாக தமிழ் விக்கியில் முனைப்போடு உருவாக்கி வருவதற்கு வாழ்த்துகள்!
  Shriheeran மாற்றம்
  84 04:15, 16 மே 2017 Aswn (பேச்சு) நுட்பப் பதக்கம்
  செய்தி:- நீங்கள் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவுக்கான தரவுகள், புள்ளிவிவரங்களைத் தொகுத்துத் தருவதைக் கண்டு மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். இவற்றை எவ்வாறு செய்கிறீர்கள் என்பதைத் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் ஆவணப்படுத்தினால், இன்னும் பல தமிழ் விக்கிப்பீடியர் நுட்பத் திறன்கள் பெற்று மிளிர முடியும்.
  Ravidreams மாற்றம்
  86 07:01, 17 மே 2017 Dsesringp (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம் நண்பரே, தங்களுடைய விக்கிப்பணிகள் செம்மையாகிக் கொண்டிருக்கின்றன. கல்லூரிகள் கட்டுரைகளை விட சட்டங்கள் குறித்தான ஆர்வக் கட்டுரைகள் மிகவும் மகிழ்வினைத் தருகின்றன. கட்டுரை உருவாக்கத்துடன் தொடர்ந்து அதனை மேம்படுத்துதலையும் செய்துவருகின்றீர்கள். தொடர்ந்து செயல்பட வாழ்த்துகள்.
  Jagadeeswarann99 மாற்றம்
  86 08:33, 19 மே 2017 Thiyagu Ganesh (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- ஒவ்வொரு நாளும் சளைக்காமல் பல கட்டுரைகளை விரிவாக்கி வருகிறீர்கள். அண்மைய மாற்றங்களில் உங்களைப் போன்றோரின் செயற்பாடுகளைக் காண்பதே எனக்கு உற்சாகமாக உள்ளது. கட்டுரைகளை விரிவாக்குவதுடன் விக்கி வழமைகளையும் பண்புகளையும் உள்வாங்கி மிளிர்கிறீர்கள். தொடர்ந்து சிறப்பாகப் பங்களிக்க வாழ்த்துகள்.
  Ravidreams மாற்றம்
  87 15:22, 25 மே 2017 Kalaiarasy (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- கலை, நீங்கள் தொடர் பங்களிப்பாளர் போட்டிப் பங்களிப்பாளர்களுக்குத் தக்க வழி காட்டி ஊக்குவிப்பதைக் கண்டு மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். அத்துடன் போட்டிக் கட்டுரைகளைத் திருத்திச் செம்மையாக்குவதும் சிறப்பு. நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  88 17:16, 3 சூன் 2017 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி 15 தொடர் போட்டியில் நிறைய கட்டுரைகளை எழுதி அசத்துவதற்காக . தோடருட்டும் உங்கள் சாதனை பணி.
  Kurumban மாற்றம்
  89 17:18, 3 சூன் 2017 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கிப்பீடியா 15 போட்டியில் அசத்துவதற்காக.
  Kurumban மாற்றம்
  90 20:25, 3 சூன் 2017 Thiyagu Ganesh (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி 15இல் அயராது பல கட்டுரைகளை எழுதிக்கொண்டிருப்பதற்கு.
  Kurumban மாற்றம்
  91 20:26, 3 சூன் 2017 Arulghsr (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி 15இல் அயராது பல கட்டுரைகளை எழுதிக்கொண்டிருப்பதற்கு.
  Kurumban மாற்றம்
  92 20:27, 3 சூன் 2017 Umashankar81 (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி 15இல் அயராது பல கட்டுரைகளை எழுதிக்கொண்டிருப்பதற்கு.
  Kurumban மாற்றம்
  93 20:28, 3 சூன் 2017 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி 15இல் அயராது பல கட்டுரைகளை எழுதிக்கொண்டிருப்பதற்கு.
  Kurumban மாற்றம்
  94 20:28, 3 சூன் 2017 மணி.கணேசன் (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கி 15இல் அயராது பல கட்டுரைகளை எழுதிக்கொண்டிருப்பதற்கு.
  Kurumban மாற்றம்
  95 10:07, 16 சூன் 2017 TNSE BASHEER VLR (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம். குறுகிய காலத்தில் 100 கட்டுரைகளை எழுதி அசத்தி உள்ளீர்கள். தொடர்ந்து பல்வேறு தலைப்புகளில் செறிவான பங்களிப்புகளை அளிக்க வாழ்த்துகள். தங்களைப் போன்றோரின் பங்களிப்பு ஆசிரியர்களுக்கான விக்கிப்பீடியா பயிற்சிகளில் எங்களை இன்னும் உற்சாகத்தோடு கலந்து கொள்ளச் செய்யும். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  96 20:18, 19 சூன் 2017 Selvasivagurunathan m (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- அண்மைக்காலமாக, கட்டுரைகளைத் துப்புரவு செய்வதற்குத் தாங்கள் எடுத்து வரும் ஒருங்கிணைப்பு முயற்சிகளைப் பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். தொடர்ந்து உதவ வேண்டுகிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  97 15:01, 24 சூன் 2017 TNSE APPUSTALIN VLR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம். ஆசிரியர்களுக்கான விக்கிப்பீடியா பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு மூன்றே நாட்களில் 100 கட்டுரைகளை உருவாக்கி அசத்தி உள்ளீர்கள். தொடர்ந்து சிறப்பாகப் பங்களிக்க வாழ்த்துகள்.
  Ravidreams மாற்றம்
  98 15:35, 26 சூன் 2017 TNSE sankarkuppan vlr (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- ஒரே நாளில் 100 கட்டுரைகளை எழுதிக் குவித்து வியக்க வைத்துள்ளீர்கள். உங்களுக்குச் சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன். நீங்களே கட்டுரைகளை உருவாக்கியது போக உடன் பங்காற்றும் ஆசிரியர்கள் பலருக்கும் விக்கிப்பீடியா பற்றி எடுத்துரைத்து அருமையான பணி ஆற்றி வருகிறீர்கள். அடுத்து மாணவர்களுக்கு உடனடியாகப் பயன் நல்கக் கூடிய தலைப்புகளைத் தேர்ந்தெடுத்து விரிவான கட்டுரைகளைப் படைக்க முன்னுரிமை அளிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  99 15:38, 26 சூன் 2017 TNSE BASHEER VLR (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- எப்படி விக்கிப்பீடியாவில் இலகுவாக கட்டுரைகள் எழுதுவது என்பதைக் கண்டுணர்ந்து அதனைத் தங்கள் உடன் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களுக்கும் எடுத்துரைத்து தொடர்ந்து கட்டுரைகள் எழுத ஊக்கம் அளித்து வருகிறீர்கள். உங்கள் மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டும் இது வரை மூன்று பேர் ஆளுக்கு நூறுக்கு மேற்பட்ட கட்டுரைகளை எழுதி இருக்கிறார்கள் என்பது சாதாரண விசயமே அன்று. தங்களை நேரில் சந்தித்த பிறகு நானுமே இத்திட்டத்தில் இன்னும் முனைப்போடு ஈடுபட உந்துதல் பெற்றுள்ளேன் என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. நீங்கள் தொடர்ந்து சிறப்பாக எம்மோடு கைகோர்த்துப் பங்களிக்கும் விதமாக இப்பதக்கத்தைத் தங்களுக்கு அளிப்பதில் மகிழ்கிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  100 13:40, 29 சூன் 2017 TNSE BALAJI GMV VLR (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம். தமிழ் விக்கிப்பீடியா புதிய பயனராகப் புகுந்து ஒரே வாரத்தில் 100 தலைப்புகளில் கட்டுரைகளைத் தொடங்கியுள்ள உங்கள் உழைப்பையும் ஆர்வத்தையும் பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். தொடர்ந்து வெவ்வேறு துறைகள் சார்ந்த தலைப்புகளில் சிறப்பாகப் பங்களிப்பதுடன் மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு முன்மாதிரியாகவும் வழிகாட்டியாகவும் இருப்பீர்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  101 13:46, 29 சூன் 2017 Thiyagu Ganesh (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- புதுக்கோட்டை மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கு நீங்கள் வழிகாட்டும் பாங்கு நன்று. விக்கிநெறிமுறைகளை விட்டுக் கொடுக்காமலும் அதே வேளை ஆசிரியர்கள் மனம் தளராதவாறு ஊக்கமூட்டியும் விக்கி வழமைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுப்பது சிறப்பு. வருங்காலத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருந்து மட்டுமல்ல உங்கள் முன்னெடுப்பின் மூலம் தமிழகம் எங்கும் இருந்தும் பல விக்கிப்பீடியர்கள் கிடைப்பார்கள் என்று நம்புகிறேன். வாழ்த்துகள். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  103 17:19, 1 சூலை 2017 TNSE AM vlr (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம்  ! தாங்கள் குறுகிய காலத்திற்குள் விக்கியின் வழமைகளை புரிந்து கொண்டு மொழிபெயர்ப்புக் கட்டுரைகளை உருவாக்கி குவித்து வருவதைப் பாராட்டி இவ்விருதினை வழங்குகிறேன்.
  Thiyagu Ganesh மாற்றம்
  103 21:36, 2 சூலை 2017 Tnse kohila kkm (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- கோட்டைகள் பற்றி கட்டுரைகள் எழுதி வருவதற்கு பாராட்டி இப்பதக்கத்தை அகம் மகிழ்ந்து வழங்குகிறேன்.
  Balurbala மாற்றம்
  104 09:27, 4 சூலை 2017 Kalaiarasy (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- செய்தால் செம்மையாக செய்வேன் எனக் கூறி சிறப்பாக நடுவர் பணிகளை களைப்பின்றி, அலுப்பின்றி செய்துவருவதற்கு சிறியோனின் பாராட்டுக்கள். நீங்கள் செய்யும் பணி எனது வேலைச் சுமையைக் குறைத்துள்ளது. மிக்க நன்றி! அதற்கு ஈடான பதக்கத்தை வழங்கி மகிழ்கின்றேன். மீண்டும் நன்றிகள்!
  Shriheeran மாற்றம்
  106 16:07, 5 சூலை 2017 TNSE VISU CBE (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- ஒரு புதிய ஆனால் செறிவான கட்டுரையை அளித்துள்ளீர்கள். தொடர்ந்து இது போன்ற கட்டுரைகளை வழங்கிட வேண்டுகிறேன். நன்றி
  || Tnse anita cbe || மாற்றம் ||
  106 16:17, 5 சூலை 2017 DIET MAHESWARI CBE (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- கோவை மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய கல்வி நிறுவனத்தை குறித்து செறிவான கட்டுரையை அளித்துள்ளீர்கள். தோடர்ந்து பங்களியுங்கள். நன்றி
  Tnse anita cbe மாற்றம்
  107 02:40, 6 சூலை 2017 TNSE P.RAMESH KPM (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கான மூன்று நாட்கள் பயிற்சியில் இரண்டாவது நாளன்று சற்றேறக்குறைய 252 கட்டுரைகள் உருவாக்கத்திற்குப் புதிய பயனர்களுக்குக் கருத்தாளராக இருந்து ஊக்குவித்த செயலுக்காக இப்பதக்கத்தை அளிக்க முன்மொழிகிறேன்.
  மணி.கணேசன் மாற்றம்
  108 07:20, 6 சூலை 2017 Tnse elavarasan dpi (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- சிறந்த விடா முயற்ச்சியாளர்
  TNSE Moorthy Dpi மாற்றம்
  110 13:39, 6 சூலை 2017 Tnse elavarasan dpi (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- இரண்டு நாட்களில் 153 கட்டுரைகளை ஆர்வத்துடன் வழங்கிய இளவரசன் விக்கி அன்பருக்கு சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம் வழங்கி மகிழ்கிறேன்
  TNSE Arumbumozhi vlr மாற்றம்
  111 14:13, 7 சூலை 2017 மணி.கணேசன் (பேச்சு)
  செய்தி:- தொடர்பங்களிப்பாளர் போட்டியில் 48 கட்டுரைகளுக்கு மேல் விரிவாக்கி தொடர்ந்து எழுதிவருவதால் விடாமுயற்சியாளர் பதக்கத்தை தங்களுக்கு வழங்கி மகிழ்கிறேன்
  TNSE P.RAMESH KPM மாற்றம்
  111 14:31, 7 சூலை 2017 மணி.கணேசன் (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- தொடர்பங்களிப்பாளர் போட்டியில் 47 கட்டுரைகளுக்கு மேல் விரிவாக்கி தொடர்ந்து எழுதிவருவதால் விடாமுயற்சியாளர் பதக்கத்தை தங்களுக்கு வழங்கி மகிழ்கிறேன்
  TNSE P.RAMESH KPM மாற்றம்
  112 14:40, 7 சூலை 2017 Thiyagu Ganesh (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- தொடர்பங்களிப்பாளர் போட்டியில் 54 கட்டுரைகளுக்கு மேல் விரிவாக்கி தொடர்ந்து எழுதிவருவதால் கலைப்படையா பங்களிப்பாளர் பதக்கத்தை தங்களுக்கு வழங்கி மகிழ்கிறேன்
  TNSE P.RAMESH KPM மாற்றம்
  113 16:16, 7 சூலை 2017 Tnse s.nivas cbe (பேச்சு) கணிதப் பதக்கம்
  செய்தி:- மாணவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் தங்கள் கட்டுரை கொண்டுள்ளது. வாழ்த்துகள். தொடர்ந்து பங்களியுங்கள்.
  Tnse anita cbe மாற்றம்
  114 05:56, 8 சூலை 2017 Hibayathullah (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- தற்போது நடந்து முடிந்திருக்கிற தமிழக ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகளின் மூன்று சுற்றுகளிலும் ஒன்பது மாவட்டங்களுக்குச் சென்று அயராமல் பயிற்சி அளித்ததற்கு மிக்க நன்றி. பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்தும் தங்கள் வழிகாட்டுதல்களை நன்றியோடு நினைவுகூர்கிறார்கள் என்பது சிறப்பு.
  Ravidreams மாற்றம்
  115 05:57, 8 சூலை 2017 Tshrinivasan (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- நடந்து முடிந்துள்ள ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக வழிகாட்டியமைக்காகவும் தொடர்புடைய தரவுகளைச் சேகரித்து ஆசிரியர்களை ஊக்கமூட்ட உதவுவதற்காகவும் இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  116 05:58, 8 சூலை 2017 Info-farmer (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- நடந்து முடிந்துள்ள ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டு சிறப்பாக வழிகாட்டியமைக்காகவும், ஒரு புதுப்பயனரின் பார்வையில் இருந்து நாம் செய்ய வேண்டிய மாறுதல்கள், ஒருங்கிணைப்புகளைப் பற்றிய புரிதலைக் கூட்டியமைக்காகவும் இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  117 06:01, 8 சூலை 2017 Srithern (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்கு பெரும் ஆர்வத்துடனும் மலர்ச்சியுடனும் மூன்று நாட்களும் தாங்கள் பயிற்சி அளித்தமையைப் பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  118 06:02, 8 சூலை 2017 TNSE sankarkuppan vlr (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம் சங்கர். தங்கள் மூலமே விக்கியார்வம் வேலூர் ஆசிரியர்களுக்குத் தொற்றியது என்று ஊகிக்கிறேன். தமிழகம் முழுவதும் பயிற்சிகளுக்குச் சென்று இன்னும் பலரையும் ஊக்குவித்தது சிறப்பு. தொடர்ந்து சிறப்பாகப் பங்களிக்க வாழ்த்துகள். அன்புடன்...
  Ravidreams மாற்றம்
  119 06:03, 8 சூலை 2017 Balurbala (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- பாலாவை எங்கள் மாவட்டத்துக்கு அனுப்புங்கள் என்று கேட்கும் அளவுக்குத் தாங்கள் பயிற்சிக்குச் சென்ற ஊர்களில் நல்ல மாற்றத்தை விதைத்துள்ளீர்கள். தொடர்ந்து ஒவ்வொரு முறையும் பயிற்சிகளுக்குச் செல்ல தங்களைப் போன்ற சிலர் இருக்கிறார்கள் என்பது நம் மிகப் பெரும் பலம். தொடர்ந்து இது போன்ற பங்களிப்புகளை எதிர்நோக்கி இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  120 06:07, 8 சூலை 2017 PARITHIMATHI (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- மூன்று நாட்களும் திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆசிரியர்களுக்குத் தக்க வழிகாட்டியாகத் திறம்பட செயலாற்றி ஊக்குவித்தமைக்காக இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  121 06:08, 8 சூலை 2017 உலோ.செந்தமிழ்க்கோதை (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- மூன்று நாட்களும் சென்னை ஆசிரியர்களுக்குத் தக்க வழிகாட்டி ஊக்குவித்தமைக்காக இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். தங்களைப் போன்ற அனுபவம் மிக்க பயனர்களின் வழிகாட்டல் அவர்களுக்குப் பெரும் ஊக்கமாக அமைந்திருக்கும். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  122 06:12, 8 சூலை 2017 எஸ்ஸார் (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டு வழிகாட்டியமைக்கு மிக்க நன்றி. ஒவ்வொரு ஊரிலும் இது போல் நமக்கு விக்கிப்பீடியர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது பெரும் வளம். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  123 06:14, 8 சூலை 2017 Mohammed Ammar (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைப் பணிகளுக்கு இடையிலும் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் திண்டுக்கல், மதுரை ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டமைக்கு மிக்க நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  124 06:18, 8 சூலை 2017 TNSE Arumbumozhi vlr (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கிப்பீடியாவின் நடைமுறைகளைப் புரிந்து கொண்டு தங்கள் சொந்த மாவட்டம் போல் மற்ற மாவட்டங்களையும் கருதி அவர்களின் தொடர் பங்களிப்புக்கு ஊக்கம் அளிப்பது சிறப்பு. தொடர்ந்து விக்கிப்பீடியாவில் பங்களிக்கவும் மற்ற ஆசிரியர்களுக்கு ஊக்கம் அளிக்கவும் வாழ்த்துகள்.
  Ravidreams மாற்றம்
  125 06:22, 8 சூலை 2017 Arulghsr (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- தர்மபுரி, கிருசுணகிரி மாவட்டங்களில் ஆசிரியர்களுக்குப் பயிற்சி அளித்து நெறிப்படுத்தியமைக்கு மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து வாட்சாப்பு மூலமும் அங்குள்ள ஆசிரியர்களுக்கு வழி காட்ட வேண்டுகிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  126 08:45, 8 சூலை 2017 TNSE JAGAN N KPM (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- மூன்று நாட்களில் 100 கட்டுரைகள் எழுதியதை பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன் .தொடர்ந்து சிறப்பாக பங்களியுங்கள்
  TNSE N.ANBU KPM மாற்றம்
  127 10:19, 8 சூலை 2017 TNSE G KANDAVEL KPM (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தினமும் தொடர்ந்து கட்டுரை எழுதிக்கொண்டிருப்பதை பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குகிறேன். தொடர்ந்து சிறப்பாக பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  TNSE N.ANBU KPM மாற்றம்
  128 18:28, 8 சூலை 2017 TNSE JOHN VLR (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம்
  செய்தி:- நூறு கட்டுரைகள் எழுதியது, ஆர்வத்துடன் கிருசுணகிரி மாவட்டப் பயிற்சியில் பங்கு கொண்டு அங்குள்ள ஆசிரியர்களுக்கும் விரிவுரையாளர்களுக்கும் வழிகாட்டியது, ஆர்வத்துடன் விக்கி நெறிகளைப் புரிந்து கொண்டு அவ்வழியில் நடக்க முனைவது என்று உங்கள் செயல்நயத்தையும் ஈடுபாட்டையும் பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன்.
  Ravidreams மாற்றம்
  129 08:58, 9 சூலை 2017 TNSE JOHN VLR (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- பயிற்சி நிறைவுற்ற பிறகும் பள்ளி வேலைகளுக்கு இடையே தொடர்ந்து பங்காற்றி தமிழுக்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் பங்களிக்கும் ஜான் அவர்களுக்கு இப்பதக்கம் வழங்கி மகிழ்கிறேன்.
  TNSE Arumbumozhi vlr மாற்றம்
  130 07:21, 11 சூலை 2017 Anbumunusamy (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  131 07:23, 11 சூலை 2017 Arulghsr (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  132 05:07, 12 சூலை 2017 TNSE SIVA VLR (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வணக்கம். பல்வேறு தலைப்புகளில் 100 கட்டுரைகளுக்கு மேல் தொடங்கியுள்ள உங்கள் ஆர்வத்தையும் உழைப்பையும் பாராட்டி இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன். தொடர்ந்து சிறப்பாகப் பங்களியுங்கள். நன்றி.
  Ravidreams மாற்றம்
  134 15:04, 17 சூலை 2017 TNSE BORAN PDKT (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- விக்கியின் வழமைகளை தொடக்கம் முதலே புரிந்து கொண்டு அருமையான கட்டுரைகளை எழுதி பல புதிய பயனர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாகத் திகழ்ந்து அசத்தி வரும் தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
  Thiyagu Ganesh மாற்றம்
  135 09:01, 22 சூலை 2017 TNSE THEEKUTCHI PDK (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தெடர்ந்து தமிழ் விக்கியில் பங்களித்து புதுகை மாவட்டத்தின் பிற புதுப்பயனர்களுக்கு உதாரணமாகத் திகழும் தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
  Thiyagu Ganesh மாற்றம்
  136 09:12, 22 சூலை 2017 TNSE Viveks PDK (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தொடர்ந்து கட்டுரைகளை எழுதி தமிழ் விக்கியில் பங்களித்து அசத்தி வரும் தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
  Thiyagu Ganesh மாற்றம்
  137 15:37, 24 சூலை 2017 TNSE CHANDRA DEEPTHI PDK (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தொடர்ச்சியாக புதிய கட்டுரைகளை தன்னம்பிக்கை தளராமல் எழுதி புதிய பயனர்களுக்கு ஊக்கமாக விளங்கி அசத்தி அரும் தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தை அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
  Thiyagu Ganesh மாற்றம்
  138 08:11, 11 ஆகத்து 2017 Tnse josephinedeepa cbe (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்கள் பங்களிப்பு என்னை வியப்பூட்டுகின்றது. தங்கள் கட்டுரைகள் அருமையாக உள்ளன. எனது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். தொடர்ந்தும் விக்கியில் பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்!!! :)
  Maathavan மாற்றம்
  138 07:35, 15 ஆகத்து 2017 Dineshkumar Ponnusamy (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியாவின் தொடர்பங்களிப்பாளர் போட்டியில் நடுவர் பணியைத் தாமாகவே முன்வந்து செய்வதற்காக இந்தப் பதக்கம்! வாழ்த்துகள்! தங்கள் பணி தொடரட்டும்!
  Shriheeran மாற்றம்
  139 05:46, 20 ஆகத்து 2017 TNSE N.ANBU KPM (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தமிழ் விக்கிப்பீடியா குழு ஒருங்கிணைப்பாளராக இருந்து சிறப்பாகச் செயல் படுவதை ப் பாராட்டி இச்சிறப்பு பதக்கத்தை வழங்கி மகிழ்கிறேன்
  TNSE P.RAMESH KPM மாற்றம்
  141 16:04, 21 ஆகத்து 2017 TNSE MANI VNR (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் கட்டுரைகள் அனைத்தும் அருமையாக உள்ளன :). தொடர்ந்தும் விக்கியில் பங்களிக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  141 05:18, 12 அக்டோபர் 2017 Mereraj (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  142 11:55, 22 அக்டோபர் 2017 Mereraj (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  144 05:48, 15 மார்ச் 2018 Dsesringp (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- இந்திய அளவில் நடைபெறும் வேங்கைத்திட்டத்தில் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் கட்டுரைகளை விரிவாக்குவதில் முதல் இடத்தில் இருப்பதற்காக இப்பதக்கத்தை தங்களுக்கு வழங்குகின்றேன். தங்கள் பணி சிறக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Nandhinikandhasamy மாற்றம்
  144 12:40, 26 ஏப்ரல் 2018 தமிழினிஃ (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  146 05:16, 8 சூலை 2018 Gowtham Sampath (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  146 05:17, 8 சூலை 2018 Arulghsr (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  147 14:58, 7 நவம்பர் 2018 Gowtham Sampath (பேச்சு) தீக்குறும்பு களைவர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  148 09:49, 27 நவம்பர் 2018 Kaliru (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Gowtham Sampath மாற்றம்
  149 03:26, 22 சனவரி 2019 Balu1967 (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் புதிய கட்டுரைகளை ஆர்வமுடன் எழுதிவருவதற்கு நன்றி பாராட்டி, இந்தப் பதக்கத்தை வழங்குகின்றேன்.
  Selvasivagurunathan m மாற்றம்
  150 03:33, 22 சனவரி 2019 ஜெ.ஜெயகிரிசாந் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் புதிய கட்டுரைகளை ஆர்வமுடன் எழுதிவருவதற்கு நன்றி பாராட்டி, இந்தப் பதக்கத்தை வழங்குகின்றேன்
  Selvasivagurunathan m மாற்றம்
  151 07:44, 24 சனவரி 2019 Vasantha Lakshmi V (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- ஆர்வத்துடன் கட்டுரைகளை எழுதிவருவதற்காக இந்தப் பதக்கத்தை தங்களுக்கு வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி. தொடர்ந்து சிறப்பாக பங்களிக்கவும். வாழ்க வளமுடன்.
  ஞா. ஸ்ரீதர் மாற்றம்
  152 09:52, 25 சனவரி 2019 உமாநாத் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் ஆர்வமுடன் பங்களித்து வருவதற்கு நன்றி பாராட்டி, இந்தப் பதக்கத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன்!
  Selvasivagurunathan m மாற்றம்
  154 14:22, 31 சனவரி 2019 Balu1967 (பேச்சு) அசத்தும் கலையுலகப் பயனர்
  செய்தி:- புதுப்பயனர் போட்டியில் கலந்து கொண்டு தொடர்ந்து திரைப்படக் கட்டுரைகளை எழுதிக் குவிப்பதற்குப் பாராட்டுகிறேன். முதல் மாத இறுதியில் அதிகப்புள்ளிகளுடன் முன்னிலையில் உள்ளதற்கும் வாழ்த்துக்கள்
  Neechalkaran மாற்றம்
  155 14:32, 31 சனவரி 2019 ஜெ.ஜெயகிரிசாந் (பேச்சு) அசத்தும் கலையுலகப் பயனர்
  செய்தி:- புதுப்பயனர் போட்டியில் தொடர்ந்து திரைப்படக் கட்டுரைகளை எழுதி சளைக்காத போட்டியைக் கொடுப்பதற்குப் பாராட்டுகிறேன். அடுத்த இரு மாதங்களில் முதலிடத்தைப் பிடிக்கவும் வாழ்த்துகிறேன்.
  Neechalkaran மாற்றம்
  155 06:41, 9 பெப்ரவரி 2019 Vinotharshan (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- புதுப்பயனர் போட்டிக்கான அளவு 150 சொற்கள் எனும் போதும் தாங்கள் கட்டுரையினை மிக விரிவாக எழுதிவருவதற்காக தங்களுக்கு இந்த பதக்கத்தை வழங்குவது மகிழ்ச்சி. வாழ்க வளமுடன்.
  ஞா. ஸ்ரீதர் மாற்றம்
  156 09:28, 11 பெப்ரவரி 2019 Deepa arul (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- கட்டுரைகளைத் தக்க பகுப்பில் சேர்க்கும் தங்கள் பணியைப் பாராட்டி இப்பதக்கத்தினை வழங்குகிறேன்.
  Nan மாற்றம்
  157 09:35, 11 பெப்ரவரி 2019 Kaliru (பேச்சு) மருத்துவப் பதக்கம்
  செய்தி:- நீங்கள் எழுதிவரும் மருத்துவம் தொடர்பான கட்டுரைகளைப் பாராட்டி இப்பதக்கத்தினை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன்.
  Nan மாற்றம்
  159 08:18, 3 மார்ச் 2019 Sathiyathilaga (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- சிறப்பான கட்டுரைகளை உருவாக்கி வருவதற்காக தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி. நன்றி வாழ்க வளமுடன்.
  ஞா. ஸ்ரீதர் மாற்றம்
  159 11:44, 3 மார்ச் 2019 Paramesh1231 (பேச்சு) முக்கிய கட்டுரை உருவாக்குனர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Nan மாற்றம்
  160 10:04, 15 மார்ச் 2019 Aravind Murugesan sarala (பேச்சு)
  செய்தி:- புதிய பயனர் போட்டியில் பங்கெடுத்து 4 உணவு தொடர்பான கட்டுரைகளை எழுத்தியதற்கு வாழ்த்துக்கள். நன்றி -- பாலாஜி (பேசலாம் வாங்க!) 10:04, 15 மார்ச் 2019 (UTC)
  Balajijagadesh மாற்றம்
  161 18:43, 23 மார்ச் 2019 Balu1967 (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- புதுப்பயனராக நுழைந்து 200 க்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளை சளைக்காமல் உருவாக்கி வருவதைப் பாராட்டி இப்பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன்.
  Parvathisri மாற்றம்
  162 18:47, 23 மார்ச் 2019 Vasantha Lakshmi V (பேச்சு) சிறந்த உழைப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- புதுப்பயனர் கட்டுரைப் போட்டியில் தொடர்ந்து பங்கேற்று கட்டுரைகளை உருவாக்கி வருதலைப் பாராட்டி மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தினை அளிக்கிறேன்.
  Parvathisri மாற்றம்
  164 18:48, 23 மார்ச் 2019 உமாநாத் (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:- புதுப்பயனர் போட்டியில் மெதுவாகப் பங்களிக்கத்தொடங்கி, பின்னர் புயல் போலத் தொடந்து கட்டுரைகளை உருவாக்கி வருவதனைப் பாராட்டி மகிழ்ந்து இப்பதக்கத்தினை வழங்குகிறேன்.
  Parvathisri மாற்றம்
  165 18:50, 23 மார்ச் 2019 Pvbnadan (பேச்சு) விடாமுயற்சியாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- புதுப்பயனர் கட்டுரைப்போட்டியில் தொடரும் தங்களது பங்களிப்பினைப் பாராட்டி இப்பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன்
  Parvathisri மாற்றம்
  165 12:04, 28 சூலை 2019 ஆறுமுகி (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தங்களின் சிறப்பான பங்களிப்பிற்கு நன்றி.ஒரு புதிய பயனராகத் தொடங்கி விக்கியின் நடைமுறைகளை சிறப்பாகப் பின்பற்றி வருகிறீர்கள். வாழ்த்துக்கள்
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  166 08:49, 2 செப்டம்பர் 2019 TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) அறிவியல் பதக்கம்
  செய்தி:- மாணவர்களுக்குத் தேவையான அறிவியல் கட்டுரைகளைத் தொடர்ந்து உருவாக்கி வருவதற்காக தங்களுக்கு இப்பதக்கத்தினை வழங்குவது மகிழ்ச்சி
  Sridhar G மாற்றம்
  167 04:50, 3 செப்டம்பர் 2019 Deepa arul (பேச்சு) பகுப்பாக்குனர் பதக்கம்
  செய்தி:- கட்டுரைகளில் தக்க பகுப்புக்களை இட்டு வருவதற்காக இப்பதக்கத்தை அளிப்பதில் மிக்க மகிழ்வடைகிறேன். தங்கள் பணி மேலும் சிறக்க வாழ்த்துக்கள்.
  Maathavan மாற்றம்
  169 07:26, 3 செப்டம்பர் 2019 Gowtham Sampath (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- அண்மைய மாற்றங்களில் எப்போதும் இருக்கும் வெகு சிலரில் தங்களின் பெயரும் ஒன்று. சில காலங்களிலேயே விக்கியின் நடைமுறைகளைப் புரிந்துகொண்டு விக்கியின் வளர்ச்சிக்கு உதவும் தங்களின் பணி சிறக்க வாழ்த்துகள். தங்களுடன் இணைந்து பயணிப்பது மகிழ்ச்சி. வாழ்க வளமுடன்.
  Sridhar G மாற்றம்
  170 07:57, 15 செப்டம்பர் 2019 Muthuppandy pandian (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- நெடுநாள் பயனரான தாங்கள் பல துறைகளிலும் 500 க்கும் மேற்பட்ட கட்டுரைகளை உருவாக்கியதற்கும் தங்களது விக்கிப்பயணம் தொடரவும் வாழ்த்துகள். வாழ்க வளமுடன் .
  Sridhar G மாற்றம்
  170 06:32, 15 நவம்பர் 2019 Sridhar G (பேச்சு) மரியாதை மிக்கவர் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Gowtham Sampath மாற்றம்
  171 15:14, 24 நவம்பர் 2019 Balajijagadesh (பேச்சு) புதிய பதக்கம்
  செய்தி:- வேங்கைத் திட்டம் 2.0வில் சிறப்பான முறையில் பங்களிப்பாளர்களை வழிநடத்தி வருவதற்கும், கட்டுரைகளில் கானும் குறைகளை கனிவுடன் தெரிவிப்பதற்கும், விரைவாக கட்டுரைகளை மதிப்பீடு செய்து வருவதற்காகவும் அனைத்து பங்களிப்பாளர்கள் சார்பாகவும் தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தினை அளிப்பதில் மகிழ்ச்சி
  Sridhar G மாற்றம்
  172 17:24, 15 சனவரி 2020 TNSE Mahalingam VNR (பேச்சு) ஊக்குவிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- வேங்கைத் திட்டம் 2.0 வில் அனைத்துப் பங்களிப்பாளர்களுக்கும் சோர்வடைந்திருந்த சமயத்தில் ஊக்கம் அளித்ததற்காக இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன்,
  Sridhar G மாற்றம்
  174 17:38, 15 சனவரி 2020 Neechalkaran (பேச்சு) மெய்வாழ்வுப் பதக்கம்
  செய்தி:- கருவிகளின் மூலமாக நமது தமிழ்ச் சமூகத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் இந்தியச் சமூகத்திற்கே வேங்கைத் திட்டம் 2.0 வில் உதவியதற்காககவும் பல நிகழ்வுகள் மூலமாக பல புதிய பயனர்களை போட்டி காலத்தில் ஈடுபடச் செய்தமைக்காகவும் இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி
  Sridhar G மாற்றம்
  175 14:01, 20 சனவரி 2020 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) நடப்பு நிகழ்வுகள் பதக்கம்
  செய்தி:- நடப்பு நிகழ்வுகள் தொடர்பாக கட்டுரைகளை உருவாக்கி வருவதற்காக தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி.நன்றி
  Sridhar G மாற்றம்
  176 14:59, 10 பெப்ரவரி 2020 Aswn (பேச்சு) களைப்படையாப் பங்களிப்பாளர் பதக்கம்
  செய்தி:- சென்ற ஒரு ஆண்டில் (2019 சன- 2020 சன ) அதிகமாக மற்றும் சிறப்பாக நிர்வாகப் பணிகளை மேற்கொண்டதற்காக இந்தப் பதக்கத்தினை தங்களது வழங்ன்குவதில் மகிழ்ச்சி.
  Sridhar G மாற்றம்
  177 05:40, 25 பெப்ரவரி 2020 Balu1967 (பேச்சு) விக்கிப்புயல் பதக்கம்
  செய்தி:-
  Sridhar G மாற்றம்
  178 08:30, 17 ஏப்ரல் 2020 Ramkumar Kalyani (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- பல பயனர்கள் வழங்கிய கருத்துகளை ஏற்றுக் கொண்டு பீலா ராஜேஷ் கட்டுரையினை சிறப்பாக உருவாக்கியமைக்காக இப்பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி.
  Sridhar G மாற்றம்
  180 05:22, 18 ஏப்ரல் 2020 Ezhilarasi (பேச்சு) சிறந்த மேற்கோள்வழங்குனர் பதக்கம்
  செய்தி:- பல கட்டுரைகளில் விக்கி மேற்கோள்களைச் சேர்த்துவருவதற்காக இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி. தங்களது விக்கிப் பயணம் தொடரட்டும்.
  Sridhar G மாற்றம்
  180 15:58, 10 செப்டம்பர் 2020 Yousufdeen (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- தொடர்ந்து பல கட்டுரைகளை உருவாக்கி வருவதை பாராட்டி தங்களுக்கு இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவது மகிழ்ச்சி . தங்களது கட்டுரைகளில் பிற பயனர்களால் செய்யப்படும் மாற்றங்களைக் கவனித்தால் தங்களது எதிர்கால கட்டுரைகள் சிறப்பாக இருக்கும். தொடர்ந்து பங்களிக்க வாழ்த்துகள்.
  Sridhar G மாற்றம்
  182 07:54, 27 செப்டம்பர் 2020 சத்திரத்தான் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- மிகக்குறுகிய காலத்தில் விக்கியின் வழமைகளைப் புரிந்து கொண்டு தொடர்ந்து புதிய கட்டுரைகளை உருவாக்கி வருவதற்காக இப்பதக்கம் வழங்கப்படுகிறது.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  182 07:32, 5 அக்டோபர் 2020 Balu1967 (பேச்சு) ஈராயிரவர் பதக்கம்
  செய்தி:- மிகக்குறுகிய காலத்தில் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இரண்டாயிரம் கட்டுரைகளைக் கடந்து தொடர்ந்து கட்டுரையாக்கத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கும் களைப்படையா உழைப்பாளிக்கு வாழ்த்துக்கள்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  183 07:45, 5 அக்டோபர் 2020 Balu1967 (பேச்சு) ஈராயிரவர் பதக்கம்
  செய்தி:- மிகக் குறுகிய காலத்தில் தொடர்ந்து உழைத்து தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் இரண்டாயிரம் கட்டுரைகளை உருவாக்கியதற்கும், தொடர்ந்து உற்சாகத்துடன் பங்களித்துக் கொண்டிருப்பதற்கும் வாழ்த்துக்கள்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  184 14:45, 20 அக்டோபர் 2020 Arularasan. G (பேச்சு) சிறப்புப் பதக்கம்
  செய்தி:- எனக்குத் தெரிந்து தற்போது விக்கிப்பீடியா மட்டுமல்லாது விக்கிமேற்கோள்கள், விக்கிமூலம் போன்ற திட்டங்களிலும் தங்களால் இயன்ற அளவு பங்களித்துவரும் நபர்களில் நீங்களும் ஒருவர். அதுமட்டுமல்லாது அவ்வாறு மற்ற திட்டங்களில் கானும் தகவல்களை தொடர்புடைய திட்டங்களிலும் சேர்த்து வரும் தங்களது பங்களிப்பிற்காக இந்தப் பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி.
  Sridhar G மாற்றம்
  185 12:12, 31 அக்டோபர் 2020 Neechalkaran (பேச்சு) செயல்நயம் மிக்கவர் பதக்கம்
  செய்தி:- கடந்த இரண்டாண்டுகளில் தமிழ் விக்கிமீடியத்திட்டங்களின் பரப்புரை சார்ந்த செயல்பாடுகளில் ஈடுபாட்டுடன் பங்காற்றி, பல்வேறு கல்லூரிகள் மற்றும் பொதுத்தளங்களில் சிறப்பான நிகழ்வுகளை ஒருங்கிணைத்து வழிநடத்தும் அரும்பணிக்காக அன்புடன் இப்பதக்கத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறேன்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  186 14:38, 1 நவம்பர் 2020 Sridhar G (பேச்சு) சிறந்த வழிகாட்டிப் பதக்கம்
  செய்தி:- அண்மைய காலங்களில் நடக்கும் பல போட்டிகளை ஒருங்கிணைப்பதிலும், நடுவர் பணியாற்றுவதிலும் முழுமையாக ஈடுபடுவதோடு, பல்வேறு பயிற்சி நிகழ்வுகளில் புதிய பயனர்களை மிகச்சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தி வருவதற்காக இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்கிறேன்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  188 16:34, 29 நவம்பர் 2020 சௌமியா ஸ்டீபன் (பேச்சு) அசத்தும் புதிய பயனர் பதக்கம்
  செய்தி:- உள்ளகப் பயிற்சி இலக்குகளை நிறைவு செய்ததற்காகவும் , சுட்டிக் காட்டும் பிழைகளைக் கவனத்தில் கொள்வதற்காகவும் இந்த பதக்கத்தினை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சி. விக்கியில் தொடர்ந்து பங்களிக்கவும். நன்றி
  Sridhar G மாற்றம்
  188 06:05, 31 திசம்பர் 2020 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) பயனர் பக்கப் பதக்கம்
  செய்தி:- பயனர் கி. மூர்த்திக்கு ஐயாயிரம் கட்டுரைகளை முடித்தமைக்கான வாழ்த்துக்கள். தனது கடின உழைப்பால் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் தரமான கட்டுரைகளை உருவாக்குவதோடு இடையறாத பங்களிப்பை வழங்கி வருவதற்காகவும், மற்றவர்களுக்கு புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்து வழிகாட்டியாய் விளங்குவதற்குமான பாராட்டுதல்களுக்காய் இப்பதக்கத்தை வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  189 06:53, 31 திசம்பர் 2020 கி.மூர்த்தி (பேச்சு) ஐயாயிரவர் பதக்கம்
  செய்தி:- பயனர் கி. மூர்த்தி அவர்களின் தொடர்ச்சியான கடின உழைப்பால் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் 5000 கட்டுரைகளை உருவாக்கியமைக்காகவும், மற்ற பயனர்களுக்கு புதிய இலக்குகளை நிர்ணயித்து கலங்கரை விளக்கமாக வழிகாட்டி வருவதற்கும் பாராட்டுதல்களைத் தெரிவித்து இப்பதக்கத்தை வழங்கி மகிழ்கிறேன்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  190 07:41, 31 திசம்பர் 2020 எஸ். பி. கிருஷ்ணமூர்த்தி (பேச்சு) நான்காயிரவர் பதக்கம்
  செய்தி:- எஸ். பி. கிருஷ்ணமூரத்தி தனது தொடர்ந்த கடின உழைப்பால் தமிழ் விக்கிப்பீடியாவிற்கு 4000 கட்டுரைகளை உருவாக்கியமைக்காகவும், நடப்பு நிகழ்வுகள் தொடர்பான சிறப்பான ஆக்கங்களை உருவாக்கி வருவதற்காகவும், இடையறாத தமிழ்ப்பணிக்காகவும் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்
  192 01:59, 11 சனவரி 2021 Arularasan. G (பேச்சு)
  செய்தி:- அருளரசன், தொடர்ந்த உங்கள் பங்களிப்பின் மூலமாக தமிழ் விக்கிப்பீடியாவில் 3000 கட்டுரைகள் என்ற இலக்கினைத் தாண்டி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். தாமதமாக இப்பதக்கம் வழங்கப்பட்டாலும் உங்கள் சாதனைப் பயணத்தில் இந்தப் படிநிலை குறிப்பிடப்பட்டே ஆக வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்தப் பதக்கத்தினை அன்புடனும், நன்றியுடனும் வழங்குகிறேன்.
  TNSE Mahalingam VNR மாற்றம்