கேரள சட்டமன்றத் தொகுதிகள்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்
(கேரளத்தில் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் இலிருந்து வழிமாற்றப்பட்டது)

2008-இல் நடந்த தொகுதி சீரமைப்பிற்குப் பின்னர், சட்டசபைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இல்லை. எனினும், தொகுதிகளின் எல்லைகள் மாற்றப்பட்டன. இந்த தொகுதிகளை கீழே காணவும். [1].

எண் தொகுதி மாவட்டம்
1 மஞ்சேஸ்வரம் சட்டமன்றத் தொகுதி காசர்கோடு மாவட்டம்
2 காசர்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி காசர்கோடு மாவட்டம்
3 உதுமா சட்டமன்றத் தொகுதி காசர்கோடு மாவட்டம்
4 காஞ்ஞங்ஙாடு சட்டமன்றத் தொகுதி காசர்கோடு மாவட்டம்
5 திருக்கரிப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி காசர்கோடு மாவட்டம்
6 பய்யன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
7 கல்லுயாசேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
8 தளிப்பறம்பு சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
9 இரிக்கூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
10 அழீக்கோடு சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
11 கண்ணூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
12 தர்மடம் சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
13 தலசேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
14 கூத்துபறம்பு சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
15 மட்டன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
16 பேராவூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கண்ணூர் மாவட்டம்
17 மானந்தவாடி சட்டமன்றத் தொகுதி வயநாடு மாவட்டம்
18 சுல்தான் பத்தேரி சட்டமன்றத் தொகுதி வயநாடு மாவட்டம்
19 கல்பற்றா சட்டமன்றத் தொகுதி வயநாடு மாவட்டம்
20 வடகரா சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
21 குற்றுயாடி சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
22 நாதாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
23 கொயிலாண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
24 பேராம்பிரை சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
25 பாலுசேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
26 எலத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
27 கோழிக்கோடு வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
28 கோழிக்கோடு தெற்கு சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
29 பேப்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
30 குந்தமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
31 கொடுவள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
32 திருவம்பாடி சட்டமன்றத் தொகுதி கோழிக்கோடு மாவட்டம்
33 கொண்டோட்டி சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
34 ஏறநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
35 நிலம்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
36 வண்டூர் சட்டமன்றத் தொகுதி (SC) மலப்புறம் மாவட்டம்
37 மஞ்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
38 பெரிந்தல்மண்ணை சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
39 மங்கடை சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
40 மலப்புறம் சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
41 வேங்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
42 வள்ளிக்குன்னு சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
43 திரூரங்காடி சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
44 தானூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
45 திரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
46 கோட்டக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
47 தவனூர் சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
48 பொன்னானி சட்டமன்றத் தொகுதி மலப்புறம் மாவட்டம்
49 திருத்தாலை சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
50 பட்டாம்பி சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
51 ஷொர்ணூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
52 ஒற்றப்பாலம் சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
53 கோங்ஙாடு சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
54 மண்ணார்க்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
55 மலம்புழா சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
56 பாலக்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
57 தரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
58 சிற்றூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
59 நென்மாறை சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
60 ஆலத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பாலக்காடு மாவட்டம்
61 சேலக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
62 குன்னங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
63 குருவாயூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
64 மணலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
65 வடக்காஞ்சேரி சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
66 ஒல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
67 திருச்சூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
68 நாட்டிகை சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
69 கைப்பமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
70 இரிஞ்ஞாலக்குடா சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
71 புதுக்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
72 சாலக்குடி சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
73 கொடுங்கல்லூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருச்சூர் மாவட்டம்
74 பெரும்பாவூர் சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
75 அங்கமாலி சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
76 ஆலுவா சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
77 களமசேரி சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
78 பறவூர் சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
79 வைப்பின் சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
80 கொச்சி சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
81 திருப்பூணித்துறை சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
82 எறணாகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
83 திருக்காக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
84 குன்னத்துநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி (தலித் தொகுதி) எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
88 பிறவம் சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
86 மூவாற்றுபுழா சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
87 கோதமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி எர்ணாகுளம் மாவட்டம்
88 தேவிகுளம் சட்டமன்றத் தொகுதி இடுக்கி மாவட்டம்
89 உடும்பன்சோலை சட்டமன்றத் தொகுதி இடுக்கி மாவட்டம்
90 தொடுபுழா சட்டமன்றத் தொகுதி இடுக்கி மாவட்டம்
91 இடுக்கி சட்டமன்றத் தொகுதி இடுக்கி மாவட்டம்
92 பீர்மேடு சட்டமன்றத் தொகுதி இடுக்கி மாவட்டம்
93 பாலை சட்டமன்றத் தொகுதி இடுக்கி மாவட்டம்
94 கடுத்துருத்தி சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
95 வைக்கம் சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
96 ஏற்றுமானூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
97 கோட்டயம் சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
98 புதுப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
99 சங்கனாசேரி சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
100 காஞ்ஞிரப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
101 பூஞ்ஞார் சட்டமன்றத் தொகுதி கோட்டயம் மாவட்டம்
102 அரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
103 சேர்த்தலை சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
104 ஆலப்புழா சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
105 அம்பலப்புழா சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
106 குட்டநாடு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
107 ஹரிப்பாடு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
108 காயங்குளம் சட்டமன்றத் தொகுதி ஆலப்புழா மாவட்டம்
109 மாவேலிக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
110 செங்கன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
111 திருவல்லை சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
112 ரான்னி சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
113 ஆறன்முளா சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
114 கோன்னி சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
115 அடூர் சட்டமன்றத் தொகுதி பத்தனம்திட்டா மாவட்டம்
116 கருநாகப்பள்ளி சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
117 சவறை சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
118 குன்னத்தூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
119 கொட்டாரக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
120 பத்தனாபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
121 புனலூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
122 சடயமங்கலம் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
123 குண்டறை சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
124 கொல்லம் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
125 இரவிபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
126 சாத்தன்னூர் சட்டமன்றத் தொகுதி கொல்லம் மாவட்டம்
127 வர்க்கலை சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
128 ஆற்றிங்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
129 சிறயின்கீழ் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
130 நெடுமங்காடு சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
131 வாமனபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
132 கழக்கூட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
133 வட்டியூர்க்காவு சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
134 திருவனந்தபுரம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
135 நேமம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
136 அருவிக்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
137 பாறசாலை சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
138 காட்டாக்கடை சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
139 கோவளம் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்
140 நெய்யாற்றின்கரை சட்டமன்றத் தொகுதி திருவனந்தபுரம் மாவட்டம்

முற்காலத்து சட்டசபைத் தொகுதிகள்தொகு

மேலும் பார்க்கதொகு

சான்றுகள்தொகு

  1. "கேரள தேர்தல் ஆணையம்". 2014-07-27 அன்று மூலம் பரணிடப்பட்டது. 2014-07-17 அன்று பார்க்கப்பட்டது. Cite uses deprecated parameter |dead-url= (உதவி); Invalid |dead-url=dead (உதவி)

வெளி இணைப்புகள்தொகு