பயனர்:AntanO/Essays/6

யூதம்தொகு

 1. இஸ்ரவேலே கேள்
 2. உடன்படிக்கைப் பெட்டி
 3. கீப்பா
 4. சுக்கட்
 5. தலிட்
 6. தோரா 
 7. பாஸ்கா
 8. பூரிம்
 9. மெனோரா
 10. ‎ரோஷ் ஹஷானா 
 11. ஷோபார்
 12. ஷிட்சிஸ்
 13. டெஃளின்
 14. மகா பரிசுத்த இடம்
 15. ஏதோன் தோட்டம்
 16. கபலா
 17. தல்மூத் 
 18. 613 கட்டளைகள்
 19. தாவீதின் கல்லறை
 20. தோட்டக் கல்லறை
 21. இயேசுவின் கல்லறை
 22. யோசேப்பின் கல்லறை
 23. சாமுவேலின் கல்லறை
 24. பிதாப்பிதாக்களின் குகை
 25. ராகேலின் கல்லறை
 26. பெஞ்சமினுடைய கல்லறை
 27. எஸ்தர், மொர்தக்காய் கல்லறை
 28. முதுபெரும் தாய்களின் கல்லறை
 29. எபிரேயர்
 30. அடித்தளக் கல்
 31. நான்கு புனித நகர்கள்
 32. விவிலிய நபர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட இடங்களின் பட்டியல்
 33. மரபுவழி யூதம்
 34. நெறி வழுவா யூதம்
 35. தற்கால மரபுவழி யூதம்
 36. சமய சீயோனிசம்
 37. யூதக் குருசார் யூதம்
 38. யூத அறிவியல்
 39. புதுமுறை யூதம்
 40. மனித நல யூதம்
 41. மறைநூல் வாசிப்பவர் யூதம்
 42. யூத புதுப்பித்தல்
 43. பக்தி யூதம்
 44. மீளமைத்தல் யூதம்
 45. பழமை விரும்பும் யூதம்
 46. சீர்திருத்த யூதம்

யூதர்தொகு

 1. சலோம்
 2. சமாரியர்
 3. எபிரேய வேதாகமம்
 4. அஸ்கனாசு யூதர்கள்
 5. செபராது யூதர்கள்
 6. யெமனிய யூதர்கள்
 7. மனாசேயின் புதல்வர்கள்
 8. கொச்சி யூதர்கள்

விவிலிய நபர்கள்தொகு

 1. எசேக்கியேல்
 2. எரேமியா
 3. எலியா
 4. ஏசாயா
 5. ஏவாள்
 6. சாலொமோன்
 7. சிம்சோன்
 8. தானியேல்
 9. நோவா
 10. யாக்கோபு
 11. யோசுவா
 12. சவுல்
 13. சாமுவேல்
 14. யோனா
 15. அபக்கூக்கு
 16. மீக்கா
 17. எலிசா
 18. ரூபன் (விவிலியம்)
 19. லேவி
 20. யூதா (யாக்கோபுவின் மகன்)
 21. பெஞ்சமின்
 22. சிமியோன் (யாக்கோபுவின் மகன்)
 23. இசக்கார்
 24. செபுலோன்
 25. தாண் (விவிலியம்)
 26. நப்தலி
 27. காத்து (யாக்கோபுவின் மகன்)
 28. ஆசேர்
 29. ராகேல்
 30. லேயா
 31. பில்கா
 32. சில்பா
 33. லோத்து
 34. சேத்து
 35. ரெபேக்கா
 36. மனாசே (குலப்பிதா)
 37. எப்ராயிம்

தொழுகைக் கூடம்தொகு

 1. பெல்ஸ் பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 2. டெல் அவீவ் பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 3. உரோம் பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 4. பில்சன் பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 5. டொகாங் யூத தொழுகைக் கூடம்
 6. ஐரோப்பிய பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 7. பெர்லின் புதிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 8. சிட்னி பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 9. எருசலேம் பெரிய யூத தொழுகைக் கூடம்
 10. பரதேசி யூத தொழுகைக் கூடம்

இசுரேல்தொகு

 1. இசுரேலிய சின்னம்
 2. இசுரேலிய சுதந்திரப் பிரகடனம்
 3. இசுரேலிய தேசியக் கொடி 
 4. இசுரேல் தேசம்
 5. இசுரவேல் அரசு (ஒன்றிணைந்த முடியாட்சி)
 6. இசுரவேல் அரசு (சமாரியா)
 7. இசுரவேல் அரசு
 8. சீயோன்
 9. தாவீதின் நட்சத்திரம் 
 10. யூத எதிர்ப்புக் கொள்கை
 11. சீயோனிசம்
 12. பெரிய இசுரேல்
 13. வாக்களிக்கப்பட்ட நாடு
 14. யூத அரசு
 15. மக்கபேயர் அரசு
 16. கெனெசெட்
 17. புது இசுரேலிய சேக்கல்
 18. கட்டளைப் பாலத்தீனம்
இடங்கள்
 1. கோலான் குன்றுகள்
 2. எரிக்கோ
 3. ரம்லா
 4. காசா
 5. கைஃபா
 6. ஒலிவ மலை
 7. சீயோன் மலை
 8. யூதேயா
 9. சமாரியா
 10. மசாடா
 11. யூதேயப் பாலைவனம்
 12. கும்ரான்
 13. கார்மேல் மலை
 14. தாபோர் மலை
 15. எர்மோன் மலை
 16. ஏலாத்
 17. நத்தானியா
 18. செசாரியா கடற்கரையோரம்
 19. ஆராத், இசுரேல்
 20. அஸ்தோது
 21. நெகேவ்
 22. கலிலேயா
 23. எபிரோன்
 24. திபேரியு
 25. சேப்பாத்
 26. கெத்சமனி
 27. உருமாற்ற மலை
படைத்துறை
 1. இசுரேலிய இராணுவத் தலைமையகம்
 2. இசுரேலிய கடற்படை
 3. இசுரேலிய பாதுகாப்புப் படைகள்
 4. இசுரேலிய விமானப்படை
 5. சயேரெட் மட்கல்
 6. சயேட்டெட் 13
 7. மொசாட்
கட்டுமானம்
 1. யாட் வசெம்
 2. மோசே அவிவ் கோபுரம்
 3. அஸ்ரியேலி நிலையம்
 4. எருசலேம் நரம்புப் பாலம்

எருசலேம்தொகு

பகுதிகள்
 1. ஆர்மேனியப் பகுதி
 2. இசுலாமியப் பகுதி
 3. கிறிஸ்தவப் பகுதி
 4. யூதப் பகுதி
வாயில்கள்
 1. ஏரோது வாயில்
 2. குப்பைமேட்டு வாயில்
 3. சிங்க வாயில்
 4. சீயோன் வாயில்
 5. தங்க வாயில்
 6. தமஸ்கு வாயில்
 7. புது வாயில்
 8. யோப்பா வாயில்
முற்றுகை
 1. எருசலேம் முற்றுகை
 2. எபூசிய முற்றுகை
 3. எருசலேம் கொள்ளையிடப்படல் (925 கி.மு)
 4. எருசலேம் போர் (1917)
 5. எருசலேம் போர் (1948)
 6. அசிரிய எருசலேம் முற்றுகை
 7. எருசலேம் முற்றுகை (கிமு 597)
 8. எருசலேம் முற்றுகை (கிமு 587)
 9. எருசலேம் முற்றுகை (கிமு 63)
 10. எருசலேம் முற்றுகை (கிமு 37)
 11. எருசலேம் முற்றுகை (614)
 12. எருசலேம் முற்றுகை (637)
 13. எருசலேம் முற்றுகை (1099)
 14. எருசலேம் முற்றுகை (1187)
 15. எருசலேம் முற்றுகை (1244)
 16. எருசலேம் முற்றுகை (1834)
பிற
 1. எருசலேமின் சுவர்கள்
 2. எருசலேம் முற்றுகை (70)
 3. கோவில் மலை
 4. தெற்குச் சுவர்
 5. பழைய நகர் (யெரூசலம்)
 6. பாறைக் குவிமாடம் 
 7. மேற்குக் கல்
 8. மேற்குச் சுவர்
 9. தாவீதின் நகர்
 10. எருசலேம் புனித பூமியின் மாதிரி
 11. மூன்றாம் கோவில் (யூதம்)
 12. கிழக்கு எருசலேம்
 13. எருசலேம் சின்னம்
 14. பெத்சதாக் குளம்
"https://ta.wikipedia.org/w/index.php?title=பயனர்:AntanO/Essays/6&oldid=2249079" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது