பெண் வானியலாளர்கள் பட்டியல்

விக்கிப்பீடியா:பட்டியலிடல்

இது குறிப்பிடத்தக்க பெண் வானியலாளர்களின் பட்டியலாகும்.


| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | க்ஷ | ஸ்ரீ | #

மரியா மிட்செல் (1818 – 1889) வானியல் பேராசிரியர், வசார்க் கல்லூரி

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

தொகு

காதொகு

கிதொகு

கீதொகு

கெதொகு

கேதொகு

கைதொகு

கோதொகு

தொகு

சாதொகு

சிதொகு

சுதொகு

செதொகு

சோதொகு

தொகு

டோதொகு

தொகு

தாதொகு

திதொகு

துதொகு

தெதொகு

தேதொகு

தோதொகு

தொகு

நாதொகு

நிதொகு

நெதொகு

நேதொகு

தொகு

பாதொகு

பிதொகு

புதொகு

பெதொகு

பேதொகு

போதொகு

தொகு

மாதொகு

மிதொகு

மீதொகு

முதொகு

மெதொகு

மேதொகு

தொகு

யாதொகு

யிதொகு

யுதொகு

யூதொகு

யெதொகு

யேதொகு

தொகு

வாதொகு

விதொகு

வெதொகு

வேதொகு

வைதொகு

தொகு

ழீதொகு

தொகு

ஜாதொகு

ஜிதொகு

ஜூதொகு

ஜெதொகு

ஜேதொகு

ஜோதொகு

தொகு

ஹெதொகு